Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

017 akumulator

1,568 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

017 akumulator

  1. 1. AKUMULATORWWW.AUTOSKOLA-L.COMIsmet Hadzovic[VAŠ INSTRUKTOR]SVE O AKUMULATORIMA
  2. 2. VAŠ INSTRUKTORE-mail-ihadzovic@hotmail.com-GSM-061 513 918-WWW.AUTOSKOLA-L.COMIsmet HadzovicAkumulatorAkumulator je elektrokemijski izvor struje. Kod nas se koriste uglavnom 12V akumulatori sastavljeni od 6ćelija po 2V. Osnovna ćelija sastavljena je od pozitivnih i negativnih ploča koje su naizmjenično složene aizmeđu njih nalazi se izolacijska ploča zvana separator.Olovni akumulatoriDvije su veličine bitne za akumulator, napon i kapacitet. Napon je određen izborom materijala od koga suploče napravljene (kod olovnih akumulatora to je olovo i olovni dioksid) i elektrolita (kod olovnihakumulatora razrijeđena sumporna kiselina). Kapacitet zavisi od površine i broja ploča. Kod izboraakumulatora vodi se računa o dvije stvari. Prva je ta da akumulator mora u slučaju kvara na sistemu zapunjenje (alternator), osigurati funkcioniranje vozila 8 sati danju ili 4 sata noću što znači umnožak strujesvih potrošača na vozilu sa 4 sata daje potreban kapacitet. Druga stvar o kojoj treba voditi računa jemaksimalna struja koju će povući starter motora prilikom pokretanja motora, ona ne smije biti veća od 1/2maksimalno dopuštene struje koja je označena na samom akumulatoru što znači da na vozilima sa dizelmotorom za koje je potreban snažniji starter motora koji opet vuče veću struju često puta neće bitidovoljan akumulator odabran po kriteriju svi potrošači puta četiri sata nego će se u tom slučaju odabratveći akumulator koji može podnijeti struje koje vuče starter motora.Pražnjenje akumulatoraPražnjenje akumulatora dopušteno je do 1,8V po ćeliji što za 12V akumulatore sa 6 ćelija iznosi do 10,8V.Pražnjenje ispod 10,8V je štetno i trajno upropaštava akumulator (ispod 10,8V proces punjenje-pražnjenje nije reverzibilan i na ploče se izdvaja teško topivi sulfat). Ako se ipak desi da radi kvara navozilu dođe do prepražnjavanja akumulatora u tom slučaju treba ga što prije napuniti na ispravljaču izvanvozila. Da li je akumulator prazan možemo utvrditi mjerenjem napona i gustoće elektrolita. Napon kao štoje rečeno ne smije biti ispod 10,8V. Gustoća elektrolita tokom pražnjenja se mijenja tako da mjerenjemgustoće elektrolita možemo utvrditi koliko je akumulator pun. Kod punog akumulatora gustoća elektrolitaje 1,28g/ccm a kod praznog 1,1g/ccm. Ukoliko prilikom pražnjenja akumulatora promjenljivim otporomodržavamo konstantnu struju, umnožak struje i broja sati daje kapacitet akumulatora.Punjenje akumulatora
  3. 3. VAŠ INSTRUKTORE-mail-ihadzovic@hotmail.com-GSM-061 513 918-WWW.AUTOSKOLA-L.COMIsmet HadzovicAkumulator se na vozilu puni tako što alternator osigurava stalan napon od 14V. To je dobar sistem ali uakumulatorskim stanicama se ne primjenjuje zato što bi po tom sistemu trebalo puno vremena da seakumulator potpuno napuni. U akumulatorskim stanicama se koriste tri sistema punjenja:1. konstantnom strujom2. konstantnim naponom3. kombiniranoZa punjenje konstantnom strujom koristi se struja 1/10 kapaciteta u trajanju 12 sati. Treba zapaziti dapunjenje traje 12 a ne 10 sati što znači da olovni akumulatori imaju 20% gubitaka prilikom punjenja.Napon poraste sa 1,8 na 2,7V po ćeliji. Ovo je najbrža metoda normalnog punjenja i ima nedostatak štose na kraju punjenja javlja intenzivno isparavanje u ćelijama što je posljedica elektrolize vode gdje se kaoprodukt toga javlja smjesa vodika i kisika koja je jako eksplozivna. Također produkt isparavanje je gušćikiselinski ostatak pa iz tog razloga kada se smanji nivo elektrolita u akumulatoru (treba da je oko 10mmiznad ploča) treba dolijati isključivo destiliranu vodu.Kod punjenja konstantnim naponom nema jakog isparavanje jer se puni naponom 2,4V po ćeliji ali imanedostataka zato što na početku punjenja, kada je akumulator prazan, povlači veliku struju što je štetnoza akumulator. Punjenje je gotovo kada pri naponu od 2,4V po ćeliji struja padne na 1/100 dio kapaciteta.Kombinirano punjenje je najbolje i koristi se kada god je to moguće. Postupak punjenja je slijedeći. Prvose započinje punjenje konstantnom strujom i to 1/5 kapaciteta i tako puni dok napon po ćeliji ne dostigne2,4V a onda se prelazi na punjenje konstantnim naponom do kraja. Punjenje je gotovo kada pri naponuod 2,4V po ćeliji struja padne na 1/100 dio kapaciteta. Važna napomena: akumulator se ne smijepriključiti ni isključiti sa ispravljača dok je ispravljač uključen. Ovo iz razloga što prilikom spajanja krokodilštipaljki kada je ispravljač uključen dolazi do iskrenja pa može doći do eksplozije.Kvarovi na akumulatorimaPored vanjskih mehaničkih oštećenja (istopljeni stupići radi lošeg kontakta na klemama, koji se moguponovo izliti i pucanje kutije za što nema lijeka), postoje i unutarnji kvarovi kao što su:1. Sulfatizacija, nastaje kada se akumulator prepražnjava. Već je rečeno da nije dopušteno pražnjenjeakumulatora ispod napona 10,8V jer dolazi do trajnog oštećenja (prevlačenje teško topivog sulfata prekoploča). Ova vrsta kvara prepoznaje se po jako smanjenom kapacitetu akumulatora. Ovaj kvar moguće jedjelomično otkloniti punjenjem akumulatora strujom 2% kapaciteta u trajanju 48 sati.2. Kratak spoj, nastaje radi propusta u izradi akumulatora. Na neki način ošteti se separator i dođe dokratkog spoja između + i - ploče. Ovu vrstu kvara možemo ustanoviti mjerenjem gustoće elektrolita.Gustoća elektrolita u svim ćelijama mora biti ujednačena. Različita gustoća sasvim sigurno ukazuje nakratak spoj. Različita gustoća u ćelijama može se pojaviti i radi unutrašnjih pukotina na pregradamaizmeđu ćelija. Pošto su ćelije na različitom naponskom nivou dolazi do pražnjenja te ćelije. Ni jedan odova dva slučaja se ne može popraviti.3. Prekid, ova vrsta kvara nastaje radi loše izrade u fabrici. Prilikom sastavljanja akumulatora kada seubace ćelije u kutiju, veze između ćelija se ostvaruju elektrootpornim varenjem. Ako se ovaj postupak neprovede kvalitetno kasnije dođe do prekida na tom mjestu. Prekid možemo uočiti kada instrumentommjerimo neopterećen akumulator napon je dobar a kada uključimo neki potrošač napon pada gotovo nanulu. Pretpostavku da je akumulator u prekidu možemo potvrditi mjerenjem napona elektrolita izmeđususjednih ćelija. Prvo priključimo na akumulator potrošač, napon na polovima je znatno smanjen zatim
  4. 4. VAŠ INSTRUKTORE-mail-ihadzovic@hotmail.com-GSM-061 513 918-WWW.AUTOSKOLA-L.COMIsmet Hadzovicmjerimo napon između susjednih ćelija redom i napon mora biti oko 2V međutim između ćelija gdje jedošlo do prekida napon je znatno viši i obrnutog polariteta.NIKL-KADMIJUM AKUMULATORIOvi akumulatori se znatno razlikuju od olovnih akumulatora:1. Kod istog kapaciteta nikl-kadmijum akumulatori su veći.2. Imaju znatno duži vijek trajanja.3. Napon po ćeliji je 1,2V.4. Za elektrolit se koristi kalijeva lužina.Pražnjenje akumulatoraZa razliku od olovnih akumulatora koje nije dobro prazniti strujama većim od 30% kapaciteta,niklkadmijum akumulatori dobro podnose pražnjenje strujama i do 100% kapaciteta (akumulatorkapaciteta 100Ah smije se prazniti strujom 100A do kraja). Ova osobina kao i veliki broj ciklusa punjenje-pražnjenje (1000 puta) čini ove akumulatore favoritima kada su u pitanju električni viljuškari, transportnakolica na željezničkim stanicama i ostalim uređajima na akumulatorski pogon. Prepražnjavanje za njih niještetno čak se u skladištu čuvaju ispražnjeni ali mora se voditi računa da kod akumulatora serijski vezanihkada se prazne do kraja, prva ćelija kojoj napon padne na 0V (a ćelije nikada nisu točno istog kapacitetauvijek će se jedna isprazniti prije ostalih), ako bi se nastavilo daljnje pražnjenje ta ćelija kojoj je napon paona 0V počela bi se puniti sada obrnutim polaritetom a to je štetno. Da se ovo ne bi desilo a i radi krivuljepražnjenja ono se prekida kod napona od 1V po ćeliji.ElektrolitElektrolit kod ovih akumulatora je kalijeva lužina, KOH otopljena, gustoće 1,2g/ccm. Tokom punjenjapražnjenja gustoća elektrolita se ne mijenja to jest ne zavisi od stanja napunjenosti akumulatora. Tokomupotrebe elektrolit oksidira sa kisikom pa ga je potrebno nakon 2 godine mijenjati.Punjenje akumulatoraKao i kod olovnog akumulatora moguće su tri metode:1. konstantnom strujom2. konstantnim naponom3. kombiniranoZa punjenje konstantnom strujom koristi se struja 1/10 kapaciteta u trajanju 15 sati. Treba zapaziti dapunjenje traje 15 a ne 10 sati što znači da nikl-kadmijum akumulatori imaju 50% gubitaka prilikompunjenja. Napon poraste sa 1 na 1,6V po ćeliji. Ovo je najbrža metoda normalnog punjenja i najviše sekoristi.Kod punjenja konstantnim naponom akumulator se puni naponom 1,5V po ćeliji ali ima nedostataka zatošto na početku punjenja, kada je akumulator prazan, povlači veliku struju što je štetno za akumulator.Punjenje je gotovo kada pri naponu od 1,5V po ćeliji struja padne na 1/100 dio kapaciteta.Kombinirano punjenje. Postupak punjenja je slijedeći. Prvo se započinje punjenje konstantnom strujom ito 1/5 kapaciteta i tako puni dok napon po ćeliji ne dostigne 1,5V a onda se prelazi na punjenje
  5. 5. VAŠ INSTRUKTORE-mail-ihadzovic@hotmail.com-GSM-061 513 918-WWW.AUTOSKOLA-L.COMIsmet Hadzovickonstantnim naponom do kraja. Punjenje je gotovo kada pri naponu od 1,5V po ćeliji struja padne na1/100 dio kapaciteta.Za razliku od olovnih akumulatora za koje je dobro da se dopunjavaju, nikl-kadmijum akumulatore nevalja dopunjavati. Pravilo je do kraja puniti i do kraja prazniti. Kod ovih akumulatora postoji takozvanimemorijski efekt koji umanjuje kapacitet akumulatora na onoliko koliko se troši. Primjera radi rudarskekapne lampe RL18 imaju akumulator 12Ah kapaciteta. Žarulja vuče struju 1A što znači da bi lampamorala izdržati produženu smjenu od 12 sati. Praksa je pokazala da ni nove lampe koje se koriste samomjesec dana po 8 sati dnevno pa onda dopunjavaju kada zatreba ne mogu dati puni kapacitet a lampekoje su napola ispražnjene, ako se prije punjenja do kraja isprazne u lampaši pa tek onda pune, mogubez problema dati puni kapacitet.

×