การแต่งรูปโดยใช้โปรแกรมAdobe Photoshop CS5บทที่1

1,551 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,551
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การแต่งรูปโดยใช้โปรแกรมAdobe Photoshop CS5บทที่1

  1. 1. บทที่ 1 บทนำำแนวคิด ที่ม ำ และควำมสำำ คัญ โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมที่ใช้ในกำรจัดกำรงำนเกี่ยวกับภำพ เนื่องจำกใช้ในกำรสร้ำงภำพ และตกแต่งภำพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่ว่ำจะเป็นงำนในด้ำนสิ่งพิมพ์ นิตยสำรและงำนด้ำนมัลติมีเดีย เรำมำรู้จ ัก กับ Photoshop และเครื่อ งมือ แต่ง ภำพกัน ก่อ นสิ่งแรกมำทำำควำมรู้จักกับพื้นที่กำรทำำงำนของ Photoshop และเครื่องมือต่ำงๆที่จะนำำมำใช้ในกำรสร้ำงหรือตกแต่งภำพ โดยPhotoshop จะทีพื้นที่กำรทำำงำนที่เป็นส่วนประกอบของโปรแกรมและเครื่องมือแต่งภำพที่มำกพอสมควร สุดท้ำยโปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมแต่งภำพ ที่มีมำกกว่ำกำรแต่งภำพยังมีเนื้อหำลูกเล่นอีกมำกมำยที่สำมำรถเรียนรู้จำกโครงงำนนี้ได้ 11 วัต ถุป ระสงค์ 1 สำมำรถตกแต่ง รูป อย่ำ งเป็น ระบบได้ 2 อุป กรณ์ท ี่ใ ช้ใ นกำรจัด ทำำ โครงงำน ประกอบด้ว ย หลัก คือ 1 คอมพิว เตอร์ rating windoes 7 3 Processor intel(r) core (tm) i5 cpu 4 Installed memory(ram) 4.00 5 System type 64-bit operating system
  2. 2. 6 โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 7 นำ้ำ และขนม 8 ไมค์แ ละหูฟ ังขั้น ตอนกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พดำำ เนินกำรวิเ ครำะห์โครงงำนกำรสอนทำำโครงงำนกำรเรีย บเรีย ง 12 ขอบเขตของโครงงำน เพื่อ สำมำรถแต่ง หรือ ตัด ต่อ ภำพด้ว ยตนเองได้ เพื่อ สำมำรถใช้โ ปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ได้
  3. 3. 1.4 ผลที่ค ำดว่ำ จะได้ร ับได้ร ับ เทคนิค จำกกำรสื่อได้ร ับ กำรสอนอย่ำ งถูก วิธ ีส ำมำรถนำำ ไปแต่ง รูป เองได้11 งบประมำณคอมพิว เตอร์ rating windoes 7Processor intel(r) core (tm) i5 cpuInstalled memory(ram) 4.00System type 64-bit operating system (3500) โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 นำ้ำ และขนม (200) ไมค์แ ละหูฟ ัง (300)ค่ำ พิม พ์ร ำยงำน 30 หน้ำ (200)

×