Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

รู้เท่าทันสื่อ

1,150 views

Published on

หลัก 5 คำถามก่อนเชื่อสื่อ
ใครสร้างเนื้อหานี้ ?
เทคนิคใดที่ถูกนำมาใช้ในการดึงดูดความสนใจ?
แต่ละคนรับรู้สื่อต่างกันอย่างไร?
ทัศนคติ ค่านิยม มุมมองใดบ้างที่สื่อปลูกฝัง น าเสนอแก่เรา?
เนื้อหานี้ถูกส่งมาเพื่อหวังอะไร?

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

รู้เท่าทันสื่อ

 1. 1. โลกมันหมุนไปเร็วแล้ว เมื่อเด็ก ป.2 สมัยนี้เขียนจดหมายบอกเลิกกัน เนื้อความมันแนวว่ารักสามเส้า ถ้าเธอรักเค้าเราก็จะ ไป โอ้โหป. 2 นะเนี่ยมีรักสามเส้าแล้วหรือเนี่ย จดหมายจากแพรว เน็กกี้จะ เราสองคนเลิกกันเถอะ ถ้าเน็กกี้รัก ตาต้า เน็กกี้ก็ไม่ต้องมารักแพรว ถ้าเน็กกี้รัก ตาต้ามากกว่า แพรว งั้น เน็กกี้ก็ไปรักตาต้า เถอะ ลาก่อนเน็กกี้ จากแพรว
 2. 2. พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557 ภาพรวมของการใช้งานอินเทอร์เน็ต ค่าเฉลี่ยของการใช้อินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์เพิ่มสูงขึ้น กลุ่มเพศที่สาม” มีจานวนค่าเฉลี่ยชั่วโมงการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงที่สุด
 3. 3. “สมาร์ตโฟน” เป็นอุปกรณ์ใช้งานมากที่สุด
 4. 4. 16.00 – 24.00 ใช้สมาร์ตโฟนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงที่สุด
 5. 5. กิจกรรมที่ใช้ • ใช้เพื่อความบันเทิงและการ สื่อสารเป็นหลัก • เพศที่สามซื้อสินค้าและบริการ ออนไลน์ผ่านโทรศัพท์ แท็บ เล็ตและคอมพิวเตอร์สูงกว่า กลุ่มอื่นๆ
 6. 6. เครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดนิยม 1. Facebook 2. LINE 3. Google+ 4. Instagram 5. twitter
 7. 7. เด็ก ม.5 อก หักกรีดแขน ตนเองฆ่าตัว ตาย
 8. 8. • Social media หมายถึง สื่อหรือเครื่องมือที่ใช้ในการ แบ่งปันข้อมูลระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล • การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social media มี ความรวดเร็วและสะดวกสบายจึงทาให้เป็นที่นิยม • Social media ถูกใช้ในเชิงการตลาดมากขึ้นเรื่อย ๆ และหน่วยงานต่าง ๆ ก็นามาใช้เป็นเครื่องมือในการ เผยแพร่ข่าวสาร • Social media ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจาก ความสะดวกในการเข้าถึงบริการผ่าน โทรศัพท์เคลื่อนที่สมัยใหม่ (Facebook มีผู้ใช้ถึง 1200 ล้านคน)
 9. 9. Social Network คืออะไร คือเครือข่ายทางสังคมที่เกิดขึ้นจากกลุ่มบุคคล ที่สื่อสารกันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น Facebook Twitter LinkedIn Google+ ทา ให้บุคคลที่อยู่ในเครือข่ายสามารถ ติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล หรือทา กิจกรรมร่วมกันได้
 10. 10. Social Network คืออะไร Social Network = people + Social Media คือเครือข่ายทางสังคมที่เกิดขึ้นจากกลุ่มบุคคลที่สื่อสารกันผ่านสื่อสังคม (Social Media) เช่น Facebook Twitter LinkedIn Google+ ทาให้ บุคคลที่อยู่ในเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล หรือทา กิจกรรมร่วมกันได้
 11. 11. ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ 1. Network เป็นประเภทสร้างเครือข่ายทางสังคม เช่น Facebook Google Plus 2. Images Sharing เป็นการเผยแพร่ตัวตนผ่านภาพถ่าย ส่วน ใหญ่ใช้ในกลุ่มนักแสดง สื่อที่มีอิทธิพลได้แก่ Instagram Ficker 3. Blog : ระบบจัดการเนื้อหา ทาให้ผู้ใช้สามารถเขียนบทความ และ เผยแพร่บทความได้เช่น Bloger Tmblr 4. Microblog : เป็นรูปแบบหนึ่งของ blog แต่จากัดตัวอักษรของ การเขียนในแต่ละครั้ง Twitter 5. Media sharing : เว็บไซต์ที่มีการแลกเปลี่ยนไฟล์ รูปภาพ วีดิโอ โดยการอัพโหลดข้อมูลเข้าไปในเว็บไซต์ เช่น Youtube vimeo เป็นต้น 6. Collaboration Forums : ถือเป็นรูปแบบของ social media ที่เก่าแก่ที่สุด เป็นเสมือนสถานที่ที่ให้ผู้คนเข้ามาพูดคุยใน ในหัวข้อที่พวกเขาสนใจ เช่น Pantip Slideshare google doc
 12. 12. พฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดบน Social media • 40% ของผู้ใช้งาน เปิดเผยวันเดือนปีเกิด • 25% ของผู้ใช้งาน ไม่ทราบหรือตระหนักเกี่ยวกับการใช้ งานอย่างปลอดภัย เช่น การตั้งรหัสผ่าน การเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล • 9% ของผู้ใช้งาน ถูกภัยคุกคามจากสังคมออนไลน์ (ติด ไวรัส, โดนหลอกลวง และโดนขโมยข้อมูลส่วนบุคคล) • ผู้ใช้งานบางส่วน ขาดวิจารณญาณในการเผยแพร่ในการ แสดงความคิดเห็นส่งผลกระทบต่อการละเมิดกฎหมาย • เขียนแล้ว โพสแล้ว ลบไม่ได้ * จากการสารวจของ เว็บไซต์ http://www.consumerreports.org
 13. 13. พฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชนกับ อินเทอร์เน็ต และ Social Media • 44% ของเด็กยอมรับว่าได้เข้าถึงข้อมูลและสื่อประสม เช่น ภาพ วิดีโอ ที่ผู้ปกครองไม่อนุญาต และมีเพียง 28% ของ ผู้ปกครองทราบว่าเด็กสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เหมาะสมได้ • เด็กผู้หญิงมักมีพฤติกรรมในการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงรูปภาพของตนเองบนอินเทอร์เน็ตมากกว่าเด็กผู้ชาย • 22% ของเด็กหญิงยอมรับว่าได้เคยเผยแพร่ภาพไม่เหมาะสมของตนเองบนอินเทอร์เน็ต • 70% ของเด็ก อายุระหว่าง 7 ถึง 18 ปี เคยเข้าถึงเว็บไซต์ลามกอนาจารอย่างไม่ตั้งใจ และส่วนใหญ่เกิดจากค้นหาข้อมูล บนอินเทอร์เน็ตเพื่อทาการบ้าน • ลูกค้าของเว็บไซต์ลามกอนาจารส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุระหว่าง 12-17 ปี • 31% ของเด็กอายุระหว่าง 12-18 ปีให้ข้อมูลเท็จเรื่องอายุของตนเองเพื่อเข้าถึงบริการต่างๆบนเว็บไซต์ • 96% ของเด็กวัยรุ่นมีการใช้งาน Social media เช่น Facebook, MySpace หรือ Online-Chat * จากการสารวจของมหาวิทยาลัย New Hampshire เผยแพร่บน เว็บไซต์ http://www. guardchild.com
 14. 14. “การรู้เท่าทันสื่อ” หมายถึง ความสามารถของแต่ละบุคคลในการ เข้าถึง เข้าใจ ตีความ ประเมิน และ สร้างเนื้อหาสื่อในรูปแบบที่ หลากหลายด้วยความตระหนักถึง ผลกระทบของสอื่โดยไมถ่กูครอบงา จากสื่อและสามารถเสริสร้าง พลัง อานาจของตนเพื่อให้สามารถใชสื่อ เป็นประโยชนต์ต่อการเรียนรู้และการ ดารงชีวิตของทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม
 15. 15. หลัก 5 คำถำมก่อนเชื่อสื่อ 1. ใครสร้างเนื้อหานี้? 2. เทคนิคใดที่ถูกนามาใช้ในการดึงดูดความสนใจ? 3. แต่ละคนรับรู้สื่อต่างกันอย่างไร? 4. ทัศนคติ ค่านิยม มุมมองใดบ้างที่สื่อปลูกฝัง น าเสนอแก่เรา? 5. เนื้อหานี้ถูกส่งมาเพื่อหวังอะไร?
 16. 16. ฝรั่งโพสคลิป I hate Thailand เศร้ำจังเลย หุหุ คงมีคนมำ สมน้ำหน้ำ..
 17. 17. I hate Thailand 1. นักเรียนคิดอย่างไร / รู้สึกอย่างไร เมื่อได้เห็นหัวเรื่องของโพสต์นี้? 2. คิดว่าหากนักเรียนเห็นโพสต์นี้ใน Facebook นักเรียนจะมีปฏิกิริยาอย่างไรภายหลังจากเห็นข้อความนี้? เช่น กด like ระบุเหตุผล...................................................................................................... แสดงความคิดเห็น ระบุข้อความ................................................................................... แชร์ต่อ ระบุเหตุผล........................................................................................................ 3.นักเรียนเห็นด้วยกับความคิดเห็นที่ผู้อื่นมีต่อโพสต์ตัวอย่างหรือไม่ ? เพราะอะไร ? 4. ให้นักเรียนวิเคราะห์สื่อสังคมจากตัวอย่างโดยการตั้งคาถาม (หลัก 5 คาถามก่อนเชื่อสื่อ)
 18. 18. จริงหรือเท็จ อะไรนะ งูเหลือมเขมือบหนุ่มขี้เมาในอินเดีย ข่าวนี้ลอยว่อนไปทั่วโลก ถูกเอาโพสต์ ลงเน็ตทุกๆ 2 หรือ 3 เดือน แต่ล่าสุดก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ไม่จริง
 19. 19. จริงหรือเท็จ งูจงอางสามหัว
 20. 20. "บางระจัน" จริงเท็จแค่ไหน ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ก็ถูกแต่งเติม ? รศ.ดร.สุเนตร ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ในแง่ รายละเอียดทั้งจุดปะทะ, ยุทธศาสตร์, ยุทธวิธี, ตัวผู้นา ที่ชัดเจน เรื่องราวทั้งหมดไม่มีปรากฎเลยในพงศาวดาร เก่า แต่ไปปรากฎรายละเอียดมากมายในพงศาวดารที่ ชาระในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คาถามคือรายละเอียดชวนให้คิดว่ามีที่มาอย่างไร ทาไมไม่มีบันทึกในพงศาวดารช่วงใกล้เหตุการณ์ ถ้า เป็นของที่ถูกบันทึกจริง ใครเป็นคนเขียน การบันทึก รายละเอียดที่ได้ชื่อนายทัพพม่ามากมายมีแนวโน้ม เป็นการเขียนของฝ่ายราชการ เพียงแต่ราชการที่เขียน เขียนขึ้นจากเหตุการณ์จริงหรือเขียนขึ้นเองใน ภายหลังเมื่อมีการชาระพระราชพงศาวดารขึ้น ? เมื่อประวัติศาสตร์หลุดมาในมือของผู้สร้างประวัติศาสตร์นอกเหนือรัฐ ก็เกิดบุคคลที่เขียนประวัติศาสตร์ชาตินิยมที่แตกต่างจากรัฐ เพราะ เขามีพันธกิจแตกต่างจากรัฐ เช่น ไม้ เมืองเดิม ที่ต้องการเลี้ยงปากท้อง วันนี้จึงเกิดคนที่สร้างประวัติศาสตร์เพื่อเป้ าประสงค์ของตัวเองโดย เกาะกระแสชาตินิยม เพราะฉะนั้น แนวคิดของคนที่เข้ามาในสนามนี้เป็นคนละชุดกับภาครัฐ และดูกระแสว่าจะปล่อยเรื่องไหน สภาวะตรง นี้จึงควบคุมยาก รัฐก็อิหลักอิเหลื่อ ในทางหนึ่งก็อยากปรองดอง อีกทางก็อยากเตรียมร่วมอาเซียน
 21. 21. กิจกรรมกลุ่มระดมควำมคิด •กลุ่ม 10 คน •ค้นหากรณีศึกษา ข่าวส่งต่อ ที่ใกล้ตัวผู้เรียน มีมุมคิดได้สองด้าน เช่น มะนาวโซดาฆ่ามะเร็งได้ •เชื่อไม่เชื่อ แชร์ไม่แชร์ •สร้างใบความรู้จากข่าว •สร้างใบกิจกรรม ให้ผู้เรียนเรียนรู้เรื่อง “รู้เท่าทันสื่อ”

×