Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

สมุดภาพไฟฟ้า พิชาพรรณ์

1,145 views

Published on

ไฟฟ้า1

Published in: Education
 • Be the first to comment

สมุดภาพไฟฟ้า พิชาพรรณ์

 1. 1. สมุดภาพ เรื่อง ไฟฟ้า จัดทำโดย นางสาวพิชาพรรณ์ เวชการ เลขที่ 18 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เสนอ คุณครูรุจรัก สุขเกษม โรงเรียนวัดโกศาวาส
 2. 2. <ul><li>รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของ วิชา วิทยาศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อให้น้องๆได้ศึกษาและนำไปเป็นแบบอย่างต่อไป </li></ul>คำนำ พิชาพรรณ์ เวชการ ผู้จัดทำ
 3. 3. <ul><li>เรื่อง หน้า </li></ul><ul><li>เซลล์ไฟฟ้าเคมี 1 </li></ul><ul><li>ถ่านไฟฉาย 2 </li></ul><ul><li>กระแสไฟฟ้า 3 </li></ul><ul><li>สายไฟฟ้า 4 </li></ul><ul><li>ฟิวส์ 5 </li></ul><ul><li>สะพานไฟ 6 </li></ul><ul><li>สวิตช์ 7 </li></ul><ul><li>เต้ารับ 8 </li></ul><ul><li>เต้าเสียบ 9 </li></ul><ul><li>แบบอนุกรม 10 </li></ul><ul><li>แบบขนาน 11 </li></ul><ul><li>เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล 12 </li></ul><ul><li>อ้างอิง 13 </li></ul>สารบัญ
 4. 4. อ้างอิง พลังงานกล แบบขนาน แบบอนุกรม เต้าเสียบ เต้ารับ สวิตช์ ฟิวส์ สะพานไฟ สายไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย เซลล์ไฟฟ้า สารบัญ คำนำ ปก ไฟฟ้า
 5. 5. เซลล์ไฟฟ้าเคมี <ul><li>เซลล์ไฟฟ้าเคมี เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า และในเซลล์ไฟฟ้าเคมีจะมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น สังเกตได้จากการเกิดแก๊ส เกิดตะกอน อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง หรือได้สารใหม่ที่ต่างไปจากเดิม </li></ul>
 6. 6. ถ่านไฟฉาย <ul><li>ถ่านไฟฉาย เป็นเซลล์แห้ง จอร์จ เลอคลังเช เป็นผู้คิดทำเซลล์ชนิดนี้ขึ้น จึงเรียกว่า “ เซลล์เลอคลังเช ” เป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่ให้ไฟฟ้ากระแสตรง มีค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า 1.5 โวลต์ต่อ 1 เซลล์ เมื่อนำไฟฟ้าตั้งแต่ 2 เซลล์ขึ้นไปมาต่อรวมเข้าเป็นหน่วยเดียวกัน เรียกว่า แบตเตอรี่ </li></ul>
 7. 7. กระแสไฟฟ้า <ul><li>กระแสไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า อาจเป็นประจุลบ หรือประจุบวกเป็นกระแสต่อเนื่องกันไป </li></ul>
 8. 8. สายไฟฟ้า <ul><li>สายไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส่งพลังงานไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยใช้วัตถุที่มีสมบัติของการเป็นตัวนำไฟฟ้ามาทำเป็นสายไฟฟ้า และมีฉนวนไฟฟ้าที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ </li></ul>
 9. 9. ฟิวส์ <ul><li>ฟิวส์ เป็นโลหะผสมระหว่างตะกั่ว ดีบุกและบิสมัท มีจุดหลอมเหลวต่ำ ฟิวส์มีหลายขนาดตามปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ต้องการควบคุม ดังนี้ </li></ul>
 10. 10. สวิตซ์ <ul><li>สวิตซ์ ( switch ) เป็นอุปกรณ์ใช้ตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้าในส่วนที่ต้องการ เช่น ควบคุมวงจรไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้า การต่อสวิตซ์ต้องต่อแบบอนุกรมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและต่อเชื่อมกับสายไฟ </li></ul>
 11. 11. สะพานไฟ <ul><li>สะพานไฟทำให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการตัดต่อวงจรไฟฟ้าไม่ให้ไฟฟ้าไหลเข้าไปในบริเวณที่ต้องการซ่อมแซมหรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า จึงต้องเลือกใช้สะพานไฟที่ขนาดเหมาะสมกับความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจร </li></ul>
 12. 12. เต้ารับ <ul><li>เต้ารับ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้กับตัวอาคารบ้านเรือนหรือโรงงาน โดยต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้า วิธีใช้คือต้องเชื่อมต่อเข้ากับเต้าเสียบให้แน่น กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ครบวงจรทำให้พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานอื่นได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน </li></ul>
 13. 13. เต้าเสียบ <ul><li>เต้าเสียบ หรือที่เรียกว่า “ปลั๊ก”เป็นอุปกรณ์ที่ต่ออยู่กับปลายสายไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า วิธีใช้คือต้องเสียบต่อเข้ากับเต้ารับให้แน่น เพื่อต่อกับวงจรไฟฟ้า เต้าเสียบมี 2 ชนิด คือ ชนิดขาโลหะ 2 ขาและขา 3 ขา ลักษณะของเต้าเสียบมีทั้งกลมและแบน </li></ul>
 14. 14. แบบอนุกรม <ul><li>แบบอนุกรม เป็นการต่อเรียงลำดับกันไปในวงจรไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้าหลอดที่ 1 ต่อกับหลอดที่ 2 และหลอดที่ 3 เรียงลำดับกัน ถ้าหลอดใดหลอดหนึ่งไส้หลอดขาด ไฟจะดับทุกหลอด เมื่อแยกขั้วไฟฟ้าออกจากกันจะเป็นเส้นตรงต่อกัน ยิ่งต่อยิ่งเพิ่มความยาวของวงจรไฟฟ้า </li></ul>
 15. 15. แบบขนาน <ul><li>แบบขนาน เป็นการต่อแบบรวบขั้วเข้าด้วยกันในวงจรไฟฟ้า เช่น ต่อหลอดไฟฟ้า 3 หลอด แบบขนาน ดังรูป เมื่อไส้หลอดหนึ่งหลอดใดขาดหลอดอื่นยังใช้ได้ เมื่อแยกขั้วไฟฟ้าออกจากกันจะไม่เป็นเส้นตรงต่อกัน ยิ่งต่อยิ่งเพิ่มความกว้างของวงจรไฟฟ้า </li></ul>
 16. 16. เครื่องไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล <ul><li>เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกลประกอบด้วยมอเตอร์และเครื่องควบคุมความเร็ว การทำให้เครื่องหมุนช้าหรือเร็วนั้นทำได้โดยการเพิ่มหรือลดความต้านทานภายในเครื่อง ซึ่งมีผลต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเครื่อง และทำให้ความเร็วเปลี่ยนไปได้ </li></ul>
 17. 17. อ้างอิง ( แหล่งที่มา ) www . cmw . ac . th / elibrary / fileselibrary /.../ section1_p04 . html www.tisi.go.th/standard/fulltext/TIS-824-2531m.pdf
 18. 18. จัดทำโดย นางสาวพิชาพรรณ์ เวชการ

×