Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

XM603 G2 - Halal 16012010

1,411 views

Published on

XM603 G2 - Halal 16012010

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

XM603 G2 - Halal 16012010

 1. 1. การวิเคราะห์อุตสาหกรรมการลงทุน การร่วมมือกับมาเลเซียเพื่อการลงทุนธุรกิจอาหารฮาลาลในไทย
 2. 2. สมาชิกกลุ่มที่ 2 <ul><li>นางสาวขวัญจิตร เย็นวัฒนา 5202010285 </li></ul><ul><li>นายนัฐพล ไพบูลย์ 5202010178 </li></ul><ul><li>นายอดิศักดิ์ ประติพัทธิ์พงษ์ 5202010301 </li></ul><ul><li>นายเอกรินทร์ เลิศอำพล 5202010137 </li></ul><ul><li>นายธนสรณ์ สุดเสนาะ 5202010186 </li></ul>
 3. 3. ภาพรวมและความเป็นมา <ul><li>ตลาดอาหารฮาลาลสำหรับชาวมุสลิมซึ่งมีประชากรสูงถึง 1,800 ล้านคน จาก 186 ประเทศ และมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารเป็นมูลค่าปีสูงถึงกว่า 80,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่เป็น อาหารที่ส่งจากประเทศไทยไปยังประเทศมุสลิมประมาณปีละกว่า 10,000 ล้าน เหรียญสหรัฐฯ หรือมีส่วนแบ่งในตลาดอาหารมุสลิมคิดเป็นร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของอาหารมุสลิม ในปี 2551 มูลค่าส่งออกอาหารฮาลาลอยู่ที่ 5,191.2 ล้าน เหรียญสหรัฐฯ </li></ul><ul><li>การส่งออกอาหารฮาลาล เป็นตลาดที่ลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ( Niche Market) ซึ่งมีเรื่องของศาสนา และวัฒนธรรมและความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้อง ประชากรมุสลิมในบางประเทศมองว่า ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธศาสนา และไม่ทราบว่าไทยมีมุสลิมหลายล้านคน และสามารถผลิตอาหารฮาลาลได้อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อาหาร ฮาลาลไทยไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควร อีกทั้งการรับรองอาหารฮาลาลไทยยังไม่ได้รับการยอมรับจากประเทศคู่ค้าเท่าที่ควร </li></ul>
 4. 4. วัตถุประสงค์ <ul><li>การร่วมมือกับมาเลเซียจะทำให้เพิ่มความเชื่อมั่นในอาหารฮาลาลของไทยเนื่องจากมาเลเซียนับถือศาสนาอิสลาม </li></ul><ul><li>สามารถพัฒนากระบานการผลิตและการตรวจรับรองให้ตรงตามหลักศาสนาและมาตรฐานของอาหารฮาลาล </li></ul><ul><li>พัฒนาให้ไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการฮาลาลในอาเซียนและของโลก </li></ul><ul><li>เป็นการสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับประชากรในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งอาจส่งผลทางอ้อมในการแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ </li></ul>
 5. 5. Diamond model <ul><li>เงื่อนไขด้านปัจจัยการผลิต </li></ul><ul><li>เงื่อนไขด้านอุปสงค์ </li></ul><ul><li>อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุน </li></ul><ul><li>บริบทของการแข่งขันและกลยุทธ์ทางธุรกิจ </li></ul>
 6. 6. เงื่อนไขด้านปัจจัยการผลิต <ul><li>โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค การมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรม (IMT) การคุ้มครองการลงทุน เมื่อเทียบกับหลายๆ ประเทศในภูมิภาค นอกจากนี้ในแง่ของความสะดวกในการทำธุรกิจ ไทยก็ได้มีการปรับปรุงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย จากการจัดอันดับความง่ายในการทำธุรกิจของธนาคารโลกประจำปี 2552 ไทยมีอันดับเลื่อนขึ้นจากลำดับที่ 15 เป็นลำดับที่ 13 ซึ่งเป็นลำดับที่สูงกว่า มาเลเซีย ( 20 ) จีน ( 83 ) เวียดนาม ( 92 ) อินเดีย ( 122 ) อินโดนีเซีย ( 129 ) แสดงให้เห็นว่าในด้านปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขัน ไทยยังเป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างชาติในการเข้ามาลงทุนระยะยาว </li></ul><ul><li>ทำเลที่ตั้งสะดวกต่อการขนส่ง และปลอดภัยจากภัยธรรมชาติเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศมุสลิมที่อาจเป็นคู่แข่งเช่น อินโดนีเชีย ( แผ่นดินไหวบ่อย ) </li></ul>
 7. 7. เงื่อนไขด้านปัจจัยการผลิต <ul><li>ประเทศไทยมีวัตถุดิบภายในประเทศไม่ว่าจะเป็น ไก่ อาหารทะเล หรือวัตถุดิบอื่นๆในการผลิตอาหารฮาลาล </li></ul><ul><li>ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญของโลก มีวิทยาการและความรู้เทคโนโลยีในการผลิตอาหารระดับสูง </li></ul><ul><li>ปัจจัยพื้นฐานของประเทศไทยที่สนับสนุนการลงทุนที่ยังคงได้เปรียบหลายประเทศ เช่นโครงสร้างทางกฎหมาย ปัจจัยพื้นฐานทางการเงินที่มั่นคง กฎหมายการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศโดยตรง </li></ul><ul><li>ฐานการผลิตอาหารฮาลาลส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคใต้ซึ่งเป็นชาวมุสลิมที่สามารถใช้ภาษามลายูสื่อสารกับผู้ประกอบการชาวมาเลเซียได้ </li></ul>
 8. 8. เงื่อนไขด้านอุปสงค์ <ul><li>สามารถสนับสนุนอุปสงค์จากภายในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็น อุปสงค์จากประเทศไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย </li></ul><ul><li>การประหยัดจากขนาด ( Economies of scale ) จากการลงทุนร่วมกันผลิต </li></ul>
 9. 9. อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุน <ul><li>มีอุตสาหกรรมสนับสนุนประกอบด้วย </li></ul><ul><li>วัตถุดิบจากอุตสาหกรรมการเกษตร ประมง </li></ul><ul><li>อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ </li></ul><ul><li>มีอุตสาหกรรมขนส่งที่รองรับ </li></ul><ul><li>มีสถาบันการวิจัยและการพัฒนาทางด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง </li></ul><ul><li>มีการเชื่อมโยงโครงข่ายการผลิตในลักษณะ cluster </li></ul><ul><li>มีโครงสร้างเทคโนโลยีทางด้าน IT ที่มีประสิทธิภาพ </li></ul>
 10. 10. บริบทของการแข่งขันและกลยุทธ์ทางธุรกิจ <ul><li>ประเทศไทยมีการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีผ่าน BOI เพื่อดึงดูดนักลงทุนที่จะมาลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารฮาลาล </li></ul><ul><li>การเปิดเสรีทางการค้าและบริการ ( AFTA ) ทำให้เป็นประโยชน์ต่อการแข่งขันทางการค้า ทำให้ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน </li></ul><ul><li>ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและเอกชนในการจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ของไทยสามารถทำได้ดีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ เช่น การจัดการกับโรคซาร์ ไข้หวัดนก </li></ul>
 11. 11. Challenges <ul><li>ภาวะความไม่แน่นอนทางการเมืองในปัจจุบัน </li></ul><ul><li>สถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ </li></ul><ul><li>ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลก </li></ul><ul><li>ไทยยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลที่ถูกต้องตามหลักศาสนา ไม่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเท่าที่ควร เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่ประนีประนอมสูง </li></ul><ul><li>การบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้ายังไม่สามารถบังคับใช้ได้ </li></ul><ul><li>การคอรัปชั่น ก่อให้เกิดต้นทุนทางธุรกิจ </li></ul>
 12. 12. Q&A

×