Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teorya sa pinagmulan ng mundo

125,376 views

Published on

basahin at unawain

Published in: Business, Technology

Teorya sa pinagmulan ng mundo

 1. 1. Mgateoryatungkolsapinagmulanngdaigdig<br />
 2. 2. Mgateoryamakaagham<br />
 3. 3. Teoryang nebular<br />Pinanukalanina:<br />Immanuel kant at <br />Pierre laplace<br />
 4. 4. <ul><li>Nagmulasamganamumuong gas at alikabokang nebula nanakikitasakalangitansapamamagitanngmgaradyasyonna ultra violet nanagmulasaisangmainitnabituin.
 5. 5. Nagkaroonnginteraksyonangmga ion samgamalayang electron saulap at nagingdahilanngpagsabognitongliwanagsalahatngdireksyon.
 6. 6. Mabilisnanagpaikut-ikotsasansinukobang nebula saloobngilangmilyongtaon. Pagdaanngpanahon, unti-untiitongbumagalsapag-ikot.
 7. 7. Nagingdahilanitongpaglamig at pagtigasngnasabingmasahanggangsaunti-untingnatuklapangmgaibabawnito. Subalitnagpatuloy pa rinitosapagikotdahilsalakasngpuwersang centrifugal.</li></li></ul><li>Pagsasalarawanngteoryang nebular<br />
 8. 8. Immanuel kant<br />Pierre laplace<br />Mgasiyentistangaleman at pranses<br />
 9. 9. Teoryang dust-cloud<br />Ipinanukalangmgasiyentistangebolusyonista<br />
 10. 10. <ul><li>Nagmulasaalikabokngmga meteorite.
 11. 11. Lumamig at tumigasangmasangmatuklapangmgabalatngnabuongalikaboksapamamagitanngkondensasyon.
 12. 12. Nagkaroonngmalakasnahangin at ulansakalawakannanagdulotngpagkapunongmalakingbahagingmgatubignatinawagnadagat at ilog.
 13. 13. Dahilsamatagalnapagkakababadngibabawsatubig, lumambotito at naginglupanagkaroonngmataasnatumpok at malalimnahukay,
 14. 14. Angmataasnatumpok ay tinawagnabundok at burol at anghukay ay tinawagnadagat at ilog.
 15. 15. Dahilsapagkalusawngyelo, nagkahiwalayangmgakontinente.</li></li></ul><li>Pagsasalarawanngteoryang dust-cloud<br />
 16. 16. Teoryang dynamic encounter<br />Ipinanukalani<br />georgeslouisleclercbuffon<br />
 17. 17. <ul><li>Nagmulaangsistemang solar sabanggaanngisangmalakingkometa at araw.
 18. 18. Nabuoangmgasangkapnanawalasaaraw at nagingplaneta.
 19. 19. Katulad din ngteoryang nebular at dust-cloud angpatutunguanngteoryangito.</li></li></ul><li>Pagsasalarawanngteoryang dynamic encounter<br />
 20. 20. georgeslouisleclercbuffon<br />Naturalistangsiyentistangpranses<br />
 21. 21. Teoryangkondensasyon<br />Ipinanukalani<br />Robert jastrow<br />
 22. 22. <ul><li>Nag simulaangdaigdigsamgamasang hydrogen gas atomic dust.
 23. 23. Sa tagalnitosakalawakanbiglaitongsumabog,nagkapira-piraso at napasamasamgabagongnamumuongaraw at bituinangmgatipaknito.
 24. 24. Nangyayariangprosesongitongpaulit-ulit at maaaringitonarinangnaging planet.</li></li></ul><li>Pagsasalarawanngteoryangkondensasyon<br />
 25. 25. Robert jastjow<br />
 26. 26. Teoryang solar disruption<br />Ipinanukalangmgasiyentistangebolusyonista<br />
 27. 27. <ul><li>Nag simulaitongbumanggaangmalakingbituwinsaaraw, nagtalsikanangtipaknanagmulasabanggananngdalawangbituin.
 28. 28. Dahilsapagikotsaarawsapamamagitanngpwersang centrifugal.
 29. 29. Dahilsamabilisnapag-ikotnitosaaraw, nagingdahilanitongpag-init ngmgatipak, dumaanitosaprosesongkondensasyon at solar disruption.</li></li></ul><li>Pagsasalarawanngteoryang solar disruption<br />
 30. 30. Teoryangplanetissimal<br />Ipinanukalangmgasiyentistangebolusyonista<br />
 31. 31. <ul><li>Nagsama-samaangmgakumpul-kumpolna planetoids at nagging planeta.
 32. 32. Dahilsamabilisnapaggalawngmgaito,natuklapangibabawnabahagingmgaito. at nagpaikot-ikot
 33. 33. Dahilsapuwersang centrifugal at dumaansaprosesongpinagdaananngmgaplanetanaayonsaibangteorya.</li></li></ul><li>Pagsasalarawanngteoryangplanetissimal<br />
 34. 34. TEORYANG COLLISION<br />IPINANUKALA NG MGA<br />SIYENTISTANG EBOLUSYONISTA<br />
 35. 35. <ul><li>Pagbabanggaanngdalawangmalakingbituin.
 36. 36. Nag talsikanangmgatipaknito at nagging planetamataposangilangtaongpagikot-ikotnitosasansinukob.</li></li></ul><li>Pagsasalarawanngteoryang collision<br />
 37. 37. Teoryangbig bang o supersonic turbulence<br />Pinanukalangmgasiyentistangebolusyonista<br />
 38. 38. <ul><li>Isangmalakasnapagsabogangnaganap.
 39. 39. Angmga nag talsikangtipak ay patuloynanabubuodahilsahydrogen,nanagigingplaneta.</li></li></ul><li>Pagsasalarawanngteoryang big bang<br />
 40. 40. ANG TEORYANG PANGRELIHIYON<br />
 41. 41. <ul><li>Ito ay ipinanukalangmgacreationist,pangkatngmgakristiyanongsiyentista
 42. 42. Pinaniniwalaanngmga creationist nanakasaadsaaklatng genesis angespesyalnapaglalagngDiyos.
 43. 43. Ito ay angpitongarawnapaggawangDiyossasansinukob.</li></li></ul><li>Ito ngayonangatingpangkasalukuyang<br />solar system<br />
 44. 44. Ipinasani: Michelle Anne M. Cruz III-GOLDIpinasakay:Mr.RuelPalcuto<br />

×