Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pinagmulan ng Tao

65,892 views

Published on

Pinagmulan ng Tao

 1. 1. 0<br />Pinagmulanng Tao<br />
 2. 2. AngMgaTeoryaUkol Sa Pinagmulanng Tao :<br />• Atheistic Materialism<br />• Ebolusyong Theistic<br />• EspesyalnaPaglalang<br />
 3. 3. Atheistic materialism<br />NAKADISKOBRE :<br />• Linneaus<br />• Comte de Georges Buffor<br />• A.R. Walace<br />• Charles Darwin<br />
 4. 4. ♥ Ayonsamgaebolusyonista, lumitawangorganismosakaragatanisangbilyongtaonnaangnakaraan.<br />♥ Nag-iisangselulaangorganismongnabanggit.<br />♥ Dahilsaprosesongmutasyon, nagingkumplikadongorganismoito.<br />SELULA :<br />ATHEISTIC MATERIALISM<br />
 5. 5. TEORYANG THEISTIC<br />• Pinaniwalaannaangselula ay ginawangDiyos<br />• Sinang-ayunanngmgaEbolusyonaryo.<br />
 6. 6. ♥ Nakabataysateoryangpinanukalani Darwin.<br />♥ Ipinanukalangmgananiniwalaritonaangselula ay ginawangDiyos.<br />♥ ito ay mulasaprosesongebolusyon.<br />♥ SumulpotangSinaunangtao. <br />Ebolusyong Theistic<br />
 7. 7. ESPESYAL NA PAGLALANG<br />• Pinaniwalaanngmga Creationist<br />• MababasasaAklatng Genesis 1:1-31<br />
 8. 8. ESPESYAL NA PAGLALANG<br />♥ Pinaniniwalaannaanglahatngnabubuhaysadaigdig ay nilalangDiyos.<br />♥ MulasaUnahanggangsaIkaanimnaArawGinawangDiyosangbuongkalawakan , angaraw, buwan , mgahayop at angsangkatauhan.<br />♥ NagpahingaangDiyossaIkapitongaraw.<br />
 9. 9. MGA PINANINIWALAANG PINAGMULAN NG TAO<br />EBOLUSYON NG TAO<br />
 10. 10. PROCONSUL<br />• Pinaniniwalaangpinagmulanngmganinunongtao<br />
 11. 11. PROCONSUL<br />♥ Nabuhaynoong 23 – 17 million years sapanahonng Miocene.<br /> ♥ Angmgalabi ay nakitasa Eastern Africa, sa Kenya at Uganda.<br /> ♥ Maikukumparasaunggoyangkanilangmgakatangian at mgapagkilos.<br />
 12. 12. AUSTRALOPITHECINE<br />
 13. 13. • UNANG NATAGPUAN SA AFRICA<br />• Pinaniniwalaangmasmalapitnaninunongtao<br />
 14. 14. Australopithecine :<br />
 15. 15. NAHAHATI ITO SA 3 PANGKAT<br />
 16. 16. ♥ AUSTRALO – TIMOG<br /> PITHECUS – BAKULAW<br /> ♥ Sila ay nabuhaysapamamagitanngpagkainnghalaman at karne.<br /> ♥ Sumulpotsa Eastern Africa noong 4 million years.<br />AUSTRALOPITHECUS<br />
 17. 17. ♥ HigitnaPrimitibo o makaluma<br /> ♥ NabuhaysaHalamanlamang.<br />PARANTHROPUS<br />
 18. 18. ZINJANTHROPUS<br />♥ Natagpuanangmgalabi Olduvai Gorge sa Tanzania, Africa.<br /> ♥ Natagpuannina Mary at Louis Leakey<br /> ♥ Marunonggumamitngkasangkapan.<br />
 19. 19. HOMO HABILIS<br />•TAONG GUMAGAMIT NG KAMAY<br />
 20. 20. ♥ Pinaniniwalaangnabuhaynoong 2.3 – 1.4 milyongtaonsapanahonng Pleistocene.<br /> ♥ Pinakamatandangnatagpuanguring genus Homo.<br /> ♥ AngmgaLabi ay natagpuansa Tanzania, East Africa sapagitanng 1962-1964 nina Mary at Louis Leakey.<br />HOMO HABILIS<br />
 21. 21. HOMO ERECTUS<br />• taongnakakatayongtuwid<br />
 22. 22. • Maaaringnabuhaysasilangan at timog-silangangasya, europe at africa<br />• MALAKI ANG UTAK AT MAS MALAKI KAYSA AUSTRALOPITHECINE<br />
 23. 23. MGA LARAWAN :<br />
 24. 24. IBA’T-IBANG URI NG HOMO ERECTUS<br />
 25. 25. ♥ TinawagnaPinecanthropus Erectus ni Eugene Dubois, isangsiyentistangOlandes, nanakatagposalabinitonoong 1891, sapulongTrinilsa Java, Indonesia.<br />♥ 500,000 – 750,000 taonangitinagalsadaigdig.<br />TAONG JAVA<br />
 26. 26. ♥ NakadiskubresaTaong Java at nagpangalanditobilangZinjanthropus Erectus.<br />EUGENE DUBOIS<br />
 27. 27. TAONG ZAMBIA<br />♥ Kauri itong Homo Erectus<br /> ♥ Natagpuansa Zambia noonh 1921.<br />
 28. 28. ♥ Tinawagna<br />SINANTHROPUSERECTUSPEKINENSIS<br />♥ Natagpuansa<br />Peking, China<br />noong 1927<br />♥ Natutonggumamit<br />ngapos, kumain<br />ng berry<br />♥ Gumamitng<br />matitigas atmatutulisnabagaytuladngbato<br />♥ Malalakiang<br />kanilang<br />pangangatawan<br />♥ Hindi gaanong<br />mataas<br />♥ Malalaki At malalakasangngipin.<br />TAONG PEKING<br />
 29. 29. ♥ uring Homo Erectus nanatagpuansa Heidelberg, Germany.<br />TAONG HEIDELBERG<br />
 30. 30. HOMO SAPIENS<br />• Tinaguriang “TAONG NAG-IISIP”<br />
 31. 31. • MasMalakiangutak<br />• Marunongnasilangmagsalita<br />• Pinaka advance salahatng Homo<br />
 32. 32. MGA LARAWAN :<br />
 33. 33. URI NG HOMO SAPIENS<br />
 34. 34. ♥ Nadiskubresa<br />mgalambakngIlogNeander,Germany<br />♥ Maaaringnabuhay<br />noong 70,000 –<br />50,000 BCE<br />♥ Pandak, malalaki<br />angpangangatawan,malalakiangtilamabibigatnamgaanga, makapalangnoo atmalalakiangilong<br />♥ Maraming<br />kagamitan<br />♥ Nakatirasamga<br />yungib<br />♥ Marunong<br />gumawangapoY<br />NEANDERTHAL MAN<br />
 35. 35. ♥ Maaaring<br />nabuhaynoong400,000 BCEpagkaraangmawalaangNeanderthal<br />♥ Nakitaangmga<br />labisa France<br />♥ Tinatayang<br />nagmulasa Asia<br />o Africa<br />♥ Higitna<br />malalakas,matalino atnakagawangmaayosnaarmaS<br />CRO-MAGNON MAN<br />
 36. 36. ♥ Natuklasanni Robert<br />Fox noong 1962kasamasi F. LandaJocano, isangPilipinongantropolohistangPambansangMuseo<br />♥ Natagpuansa<br />yungibsaTabon,<br />Quezon saPalawaan<br />TAONG TABON<br />
 37. 37. ♥ NakadiskubresaTaongtabonsaTabon Cave sa Palawan.<br />Felipe LandaJocano<br />
 38. 38. _ THE END _<br />
 39. 39. INIHANDA NINA :<br />○ EhjayPagayunan<br />♥ Darwin Pedrajas<br />○ Daniel Joseph Tepace<br />○ Jerome Angelo Tepace<br />○ Angela Notarte<br />

×