Tembang dolanan di jawa tengah

27,773 views

Published on

Tembang dolanan di jawa tengah

  • trima kasih ya...mas-mbak penyedia lagu dolanan semoga anak anak Indonesia lebih cinta budaya sendiri meski ditengah gerojokan budaya asing sang terus menerus . semoga ! amin !
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

Tembang dolanan di jawa tengah

  1. 1. Tembang Dolanan di Jawa Tengah <br />Jago Kluruk<br />Ing wayah esuk, jagone kluruk<br />Rame swarane pating kemruyuk<br />Wadhuh senenge sedulur tani<br />Bebarengan padha nandur pari<br />Srengenge nyunar kulon prenahe<br />Manuke ngoceh ana wit-witan<br />Paling cemruwit rame swarane<br />Tambah asri donya saisine<br />Lumbung Desa<br />Lumbung desa pra tani padha makarya<br />Ayo dhi, njupuk pari nata lesung nyandhak alu<br />Ayo yu, padha nutu yen wis rampung nuli adang<br />Ayo kang, dha tumandang yen wus mateng nuli madhang<br />Witing Klapa<br />Witing klapa jawata ing ngarcapada<br />Salugune wong wanita<br />Adhuh ndara kula sampun njajah praja<br />Ing Ngayogya Surakarta.<br />Lesung Jumengglung<br />Lesung jumengglung<br />Sru imbal-imbalan<br />Lesung jumengglung<br />Manengker mangungkung<br />Ngumandhang ngebegi<br />Sajroning padesan<br />Thok thok thek thok thok gung<br />Thok thok thek thok thek thok gung<br />Thok thok thek thok thok gung<br />Thok thok thek thok thek thok gung<br />Kembang-Kembang<br />Kembang blimbing mbing maya-maya ya<br />Kembang pelem wujude ingklik ketela<br />Kembang kacang lan kara padha kupune, lha kae<br />Kembang pring blas-blasan kaya carange<br />Kembang jambu lan randhu metu karuke, lha kae<br />Dhasar blanggreng Si kopi pemacakira<br />Dhendheng Kenthing<br />Dhendheng kenthing thing<br />Sambel lonthang thang<br />Kakang mendhak yen mendhak ulung-ulungan<br />Jenang telaka gendhis mawi kalapa, aoa<br />Caosena temanten krenteg kawula<br />Benguk wana kecipir wungu kembange, aoe<br />Rowa rawe temanten ketemu sore.<br />Turi-turi putih<br />Ditandur neng kebon agung<br />Duwe bojo ora tau mulih<br />Sabane mung turut warung<br />Mbok ira-rnbok ira<br />Mbok ira kembange apa<br />Kembang-kembang mlathi<br />Ditandur neng tamansari<br />Anak bojo kudu diopeni<br />ing tembene bisa migunani<br />Mbok ira-mbok ira<br />Mbok ira kembange apa<br />Lagu Anak-Anak<br />Gundhul Pacul<br />Gundhul-gundhul pacul-cul gembelengan<br />Nyuunggi-nyunggi wakul-kul sempoyongan<br />Wakul ngglempang segane dadi saratan<br />Wakul ngglem pang segane dadi saratan<br />Barat Gedhe<br />Cempe-cempe barata sing gedhe<br />Dak upahi duduh tape<br />Cempa-cempa barata sing dawa<br />Dak upahi duduh klapa<br />Cemper-cemper barata sing banter<br />Dak upahi duduh lemper<br />Bulan Gedhe<br />Bulan bulan gedhe ana santri menek jambe<br />Ceblokna saklining wae<br />Mumpung jembar kalangane<br />Mumpung gedhe rem bulane<br />Suraka-surak hiyo<br />Tokung<br />Tokung-tokung wek wek wek<br />Angon bebek pinggir dalan gung<br />Sing ngadhangi Mbok Kaki Mandraguna<br />Dak are-are bebek asetokung-tokung<br />Cublak-cublak Suweng<br />Cublak-cublak suweng<br />Cublak-cublak suweng<br />Suwengi si gulender<br />Mambu katundhung gudel<br />Pak empong orong-prong<br />Pak empong orong-prong<br />Sir sir plok kedhele gosong sir sir<br />Sir sir plok kedhele gosong sir sir<br />Tul Jaenak<br />Tul jaenak jae jatul jaidi<br />Kontul jare banyak ndoge bajul kari siji<br />A bang-abang gendera Landa<br />Wetan sithik kuburan mayit<br />Klambi abang nggo tandha mata<br />Wedhak pupur nggo golek dhuwit<br />Lindri<br />Lindri adang telung kathi<br />Lawuhe bothok ten<br />Njur dipenet-net<br />Njur diemplok-plok<br />Ya mak telep-lep<br />Pacak gulu janggreng<br />Adhuh yayi sendhal pancing<br />Kembang Jambu<br />Kembang jambu karuk <br />lintang rina jare esuk<br />jenang tela gethuk <br />omah jaga aran cakruk<br />pitik mabur kuwi manuk<br />Gajah-Gajah<br />Gajah-gajah, kowe takkandhani jah<br />Mata kaya laron kuping ilir amba-amba<br />Kathik nganggo tlale<br />Buntut cilik tansah kopat-kapit<br />Sikil kaya bumbung<br />Sasolahmu megang-megung<br />Te Kate Dipanah<br />Te kate dipanah<br />Dipanah ngisor gelagah<br />Ana manuk ondhe-ondhe<br />Bok Sri bombok bok ri kate<br />E, Dhayohe Teka<br />E, dhayohe teka, e, gelarna kiasa<br />E, klasane bedhah, e, tambalen jadah<br />E, jadahe mambu, e, pakakna asu<br />E, asune mati, e, cemplungna kali<br />E, kaline banjir, e, kelekna pinggir<br />Paman Guyang Jaran<br />Paman guyang jaran, e e ana apa<br />Ngriku wau wonten popok beruk keli, e ora ana<br />Nggonku neng kene wus suwe<br />Tan ana suket kumledhang<br />Amung wong kang ngguyang sapi<br />Takonana ya dhuk<br />Manawa uninga<br />Mbok Uwi<br />Mbok uwi rujak nanas<br />Kumpul-kumpul aneng gelas<br />Ya bapak ya ndara<br />Adhem panas rasane<br />Wong ngombe upas<br />Mas sinangkling suwasa inten berlean<br />Kit-kit, kit methakil<br />Cagak awak jare sikil<br />Sepuran<br />Sinten nunggang sepur lunga nyang Kediri <br />Wong niki sepur dhur bayare setali<br />Sapa trima nggonceng konangan kondhektur<br />Yen didhendha kenceng napa boten kojur<br />Sinten nunggang sepur lunga dhateng Nganjuk<br />Sinten pengin makmur aja seneng umuk.<br />Jamuran<br />Jamuran ya gegethok<br />Jamur apa ya gegethok<br />Jamur gajih brejijih saara-ara<br />Sira badhe jamur apa?<br />Menthog Menthog<br />Menthog -menthog, takkandhani<br />Mung rupamu angisin-isini, <br />Mbok ya aja ngetok<br />Ana kandhang wae<br />Enak-enak ngorok<br />Ora nyambut gawe<br />Menthog-menthog, mung lakumu<br />Megal-megol gawe guyu<br />Irisan Tela<br />Ris irisan tela la la la<br />Madu sari ri ri ri<br />Manuke podhang unine kuk angkukan<br />Unine kuk angkukan, unine kuk angkukan<br />Rujak Nanas<br />Mbok uwi rujak nanas<br />Kampul kampul aneng gelas<br />Ya bapak ya ndara<br />Adhem panas rasane wong ngombe upas<br />Oas mas sinangkling suwasa in ten barleyan<br />Ku ku ku methakil<br />Cagak awak jare sikil<br />Sluku Bathok<br />Sluku sluku bathok, bathoke ela elo<br />Si rama menyang kutha, leh olehe payung mutha<br />Mak jenthit lololobah, wong mati ora obah<br />Yen obah medeni bocah, yen urip goleka dhuwit<br />Buta Galak<br />Buta buta galak, solahe lunjak-lunjak<br />Ngadeg jingklak-jingklak, nungkak kanca nuli nandhak<br />Ngadeg bali maneh, rupane ting celoneh<br />Iku buron aneh dak sengguh buron kang remeh<br />La wong kowe we we sing marah-marahi<br />La wong kowe we we sing marah-marahi<br />Hi hi aku wedi, ayo kanca ngajak bali<br />Kae lo kae lo mripati plerak-plerok rok rok<br />Kae lo kae lo kulite ambengkerok rok rok<br />Ya kulite ambengkerok<br />Kidang Talun<br />Kidang talun mangan kacang talun<br />Mil kethemil mil kethemil<br />Si kidang mangan lembayung<br />Tikus Pithi<br />Tikus pithi duwe anak siji<br />Cit cit cuwit, cit cit cuwit<br />Si tikus mangani pari<br />Gajah Belang<br />Gajah Belang saka Tanah Plembang<br />Nuk renggunuk, nuk renggunuk<br />Gedhemu meh padha gunung<br />Sar Sur Kulonan<br />Sar Sur Kulonan, mak mak gemake rete te<br />Dak uyake rete te, dak uyake rete te<br />Yen kecandhak dadi gawe<br />Musuh mesthi mati, musuh mesthi mati<br />Dak bedhile mimis wesi<br />Mong mong jlegur, mong mong jlegur<br />Suwe ora jamu <br />Suwe ora jamu<br />Jamu godhong tela<br />Suwe ora ketemu<br />Ketemu pisan gawe gela<br />Suwe ora jamu<br />Jamu godhong keningkir<br />Suwe ora ketemu<br />Ketemu pisan dadi pikir<br />Gethuk <br />Sore-sore padhang bulan<br />Ayo kanca padha dolanan<br />Rene-rene bebarengan<br />Rame-rame e do gegojekan<br />Kae-kae rembulane<br />Yen disawang kok ngawe-awe<br />Kaya-kaya ngelingake<br />Kanca-kanca ja turu sore-sore<br />Gethuk asale saka tela<br />Mata ngantuk iku tambane apa<br />Gethuk asale saka tela<br />Yen ra mathuk atine rada gela<br />Ja ngono mas aja-aja ngono<br />Kadung janji mas<br />Aku mengko gela<br />Gambang Suling<br />Gambang suling ngumandhang swarane<br />Thulat-thulit kepenak unine<br />Unine mung nrenyuhake bareng lan kentrung<br />Ketipung suling sigrak kendhange<br />Ilir-ilir<br />Ilir-ilir ilir-ilir <br />tandure wus sumilir<br />tak ijo royo-royo<br />tak sengguh temanten anyar<br />cah angon cah angon<br />penekna blimbing kuwi <br />lunyu-lunyu penekna <br />kanggo mbasuh dodotira<br />dodotira kumitir bedhah ing pinggir <br />domdomana jrumatana<br />kaggo seba mengko sore<br />mumpung padhang rembulane <br />mumpung jembar kalangane<br />ya surak asurak hiyo.<br />Jineman Uler Kambang<br />Sun pepuji dadi putri kang utami<br />Sayuk-sayuk sayuk rukun sakancane<br />Ia lali lho mas kowe<br />Gotong-royong nyambut gawe, ya mas…..<br />Kang den udi<br />Leluhure bangsa kita<br />Brambang sasen lima<br />Berjuang labuh negara<br />Brambang sasen pitu<br />Berjuang kudu bersatu<br />Ora butuh kae-kae, ya mas..<br />Ora butuh kae-kae<br />Butuhku mung nyambut gawe<br />Tempe tahu gula Jawa<br />Butuhku sabar narima<br />Gugur Gunung<br />Ayo kanca ayo kanca ngayahi karyaning praja<br />Kono-kene kono-kene gugur gunung tandang gawe<br />Sayuk sayuk rukun bebarengan ro kancane<br />Lila lan legawa kanggo mulyaning negara<br />Siji loro telu pa pat bareng maju papat-papat<br />Diulang-ulungake murih enggal rampunge<br />Holopis kuntul bariss holopis kuntul baris<br />Holopis kuntul baris holopis kuntul baris<br />Wajibe Dadi Murid<br />Wajibe dadi murid<br />Ora kena pijer pamit<br />Kejaba yen lara, lara tenanan<br />Ra kena ethok-ethokan<br />Yen wis mari bali neng pamulangan<br />Ja nganti mbolos-bolosan<br />Mundhak dadi bocah bodho<br />Pie-n ga-plengo kaya kebo<br />Mahesa Kurda<br />Kalamun cinandra pan yayah mahesa kurda<br />Bendhe umyung tengara budhale wadya<br />Kang tinata carub wor dadi sajuga<br />Sang panganjur aba-aba nabuh tambur<br />Teteg ajeg suling peling nut wirama<br />Bidhal Gumuruh<br />Enjing bidhal gumuruh<br />tambur suling gang maguru ngungkung binarung ing krapyak<br />myang watang agathik<br />kang kapyarsa swaranipun <br />lir ombaking samudra rob<br />Bala Kuswa<br />enjing bidhab gumuruh <br />saking jroning praja <br />gunging kang bala kuswa <br />aba busananira lirr surya wedalira <br />saking jaladri arsa madangi jagad <br />duk mungup-mungup aneng <br />sakpucaking wukir <br />marbabak bang sumirat <br />keneng soroting surya <br />mega lan gunung-gunung<br />Singa Nebak <br />Sigra mangsah lumampah anut wirama <br />getar tambur bendhene munya angungkung <br />suling sesauran selompret tetep mindhiki<br />Ladrang Clunthang<br />Tindake sang pekik, mandhap saking gunung<br />Anganti repat panakawan catur<br />Kang anembe mulat ngira dewa ndharat<br />Get er petrek-petrek pra endhang swarane<br />Anjawat angawe-awe ngujiwat<br />Solahe mrih dadya sengseme.<br />Dhuh raden sang abagus,<br />Mugi keparenga pinarak wisma kula<br />Amethika sekar miathi, arum amrik wangi<br />Kageina cundhuk sesumping, Sangsangan hamimbuhi<br />Mencorong cahya ndhika raden<br />Padha nyawiji<br />Ayo padha nyawiji<br />Tuwa mudha jaler estri<br />Sayuk eka kapti<br />Bareng dha tumandang nyukupi <br />Sandhang pangan kita sami<br />Nanging aja ana kang korupsi<br />Yen padha korupsi<br />Negarane rugi kang sayekti<br />Ibu Pertiwi<br />Paring boga lan sandhang kang murakabi <br />Paring rejeki manungsa kang bekti<br />Ibu pertiwi, ibu pertiwi<br />Sih sutresna kang sesami<br />Ibu pertiwi kang adil luhuring budi<br />Ayo sungkem mring ibu pertiwi.<br />

×