1ชื่อโครงงาน    ขายสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพและความงามผ่านเว็บไซต์                          บทที่ ...
21. การศึกษาระบบงานเดิม     การศึกษาและรวบรวมข้อมูลการทํางานวิจยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 3 ส่ วน คือ ส่ วนของ      ...
3      1.3.4 การทดสอบโปรแกรมแบบแบล็กบ็อกซ์ (Blackbox Testing) เป็ นการทดสอบโปรแกรมที่ตองคํานึ งถึงฟั งก์ชนที่ตองการ (...
4      จากการวิเคราะห์ระบบขายสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพและความงามผ่านเว็บไซต์พบว่าระบบมีการแบ่งระดับของผูใช้ออกเป็ น 3 ระดั...
5List of Process            List of Data 1. ปรับปรุ งแฟ้ มข้อมูลหลัก      1. ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์   ...
6           ชื่อ,นามสกุล,ที่อยู่             Username , Password           เบอร์โทรศัพท์ ...
7                                       D1 สินค้า         ข้อมูลที่ต้องการป...
8       ข้อมูลสินค้าที่ต้องการปรับปรุง / เรียกดู                                1.1...
9ภาพที่ 3.5 DFD Level 2 : สมัครสมาชิก
10ภาพที่ 3.6 DFD Level 2 : สังซื้อสิ นค้า              ่
11       หัวข้อกระทู้ , เนื้อหากระทู้                        7.1   สมาชิก        ...
12ภาพที่ 3.8 แผนภาพอี-อาร์ไดอะแกรม
132.4 Data Dictionaryตารางที่ 3-1ชื่อตารางภาษาไทย : ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อตารางภาษาอังกฤษ :Newsเก็บข้อมูล : ข่าวประชาสัมพัน...
14      ชื่อ       ชนิด   เก็บข้อมูล   คีย ์     birthday      date    วันเกิด      d...
15ตารางที่ 3-5ชื่อตารางภาษาไทย : เข้าสู่ระบบชื่อตารางภาษาอังกฤษ : loginเก็บข้อมูล : เข้าสู่ระบบ       ชื่อ     ...
16ตารางที่ 3-7ชื่อตารางภาษาไทย : รายละเอียดการสั่งซื้อชื่อตารางภาษาอังกฤษ : order_detailเก็บข้อมูล : รายละเอียดการสังซื้อ ...
17ตารางที่ 3-9ชื่อตารางภาษาไทย : เก็บข้อมูลสิ นค้าชื่อตารางภาษาอังกฤษ : productเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลสิ นค้า       ...
18ตารางที่ 3-11ชื่อตารางภาษาไทย : ประเภทสิ นค้าชื่อตารางภาษาอังกฤษ : type_productเก็บข้อมูล : ประเภทสิ นค้า      ชื่...
19ตารางที่ 3-13ชื่อตารางภาษาไทย : ตอบเว็บบอร์ดชื่อตารางภาษาอังกฤษ : webbord_replyเก็บข้ อมูล : ตอบเว็บบอร์ด        ...
204. การทดสอบระบบ  การทดสอบระบบขายสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพและความงามผ่านเว็บไซต์ เป็ นการทดสอบว่าระบบมีการทํางานถูกต้องและตรว...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ตัวอย่างบทที่ 3 วิทยานิพนธ์เว็บไซต์เพื่อสุขภาพ

4,896 views

Published on

ตัวอย่างบทที่ 3 วิทยานิพนธ์เว็บไซต์เพื่อสุขภาพ

Published in: Education

ตัวอย่างบทที่ 3 วิทยานิพนธ์เว็บไซต์เพื่อสุขภาพ

 1. 1. 1ชื่อโครงงาน ขายสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพและความงามผ่านเว็บไซต์ บทที่ 3 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ งานวิจยครั้งนี้ เป็ นการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ ความรู ้ที่มีประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้การ ัดํา รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ไ ด้มี สุ ข ภาพที่ ดี ข้ ึ น โดยทางคณะผูจ ัด ทํา เล็ง เห็ น ถึ ง ปั ญ หา เกี่ ย วกับ การ ้ดํารงชี วิตของคนในยุคปั จจุบน เพื่อประโยชน์ต่อตัวเองและผูอื่น จึงได้จดทําเว็บไซต์น้ ี เพื่อเป็ น ั ้ ัทางเลือกหนึ่ งที่ง่ายและสะดวกในการหาข้อมูล และเพื่อเป็ นตัวกลางระหว่างผูให้ขอมูลและผูรับ ้ ้ ้ข้อมูล สามารถค้นหาข้อมูลเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ ว ไม่ตองเสี ยเวลาในการเดินทางไปหาความรู ้ ้เบื้องต้นจากที่อื่น เพื่อเรี ยนรู ้ และพร้อมที่จะเผยแพร่ ขอมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อผูคนในยุคปั จจุบน ้ ้ ัเพื่อเป็ นมาตรฐานสําหรั บผูใช้ขอมูลทัวไป ที่ ไม่มีเวลาไปหาข้อมูลตามร้ านหนังสื อต่าง ๆ โดย ้ ้ ่ข้อมูลต่างที่ทางคณะผูจดทําได้คนหามานั้นเป็ นข้อมูลที่ มีแหล่งที่มา และสามารถอ้างอิงได้ตาม ้ั ้รายการที่มี ซึ่งขั้นตอนในการพัฒนาระบบแบ่งเป็ น 4 ขั้นตอน ดังภาพที่ 3-1 โดยแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้ ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนในการพัฒนาระบบ
 2. 2. 21. การศึกษาระบบงานเดิม การศึกษาและรวบรวมข้อมูลการทํางานวิจยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 3 ส่ วน คือ ส่ วนของ ัการศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ ส่ วนของการศึกษาขั้นตอนการพัฒนาระบบและการศึกษาเครื่ องมือต่างๆที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 1.1 การศึกษาปั ญหาและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ การศึกษาปั ญหาที่เกิดขึ้นในปั จจุบน ทําการรวบรวมข้อมูลความต้องการ ของผูที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสุ ขภาพและความงาม ั ้จากนั้นก็นามาระบุขอบเขตของการทํางานในแต่ละขั้นตอน เพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการ ํพัฒนาระบบเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผูใช้ได้มากที่สุด ้ 1.2 การศึกษาขั้นตอนการพัฒนาระบบ ได้มีการแบ่งขั้นตอนของการพัฒนาระบบออกเป็ น 3 ขั้นตอน คือ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ 1.3 การศึกษาเครื่ องมือต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ มีดงนี้ ั 1.3.1 ฐานข้อมูล MySQL เป็ นฐานข้อมูลที่ใช้ในการเก็บข้อมูลทั้งหมดของระบบที่ปฏิบติงานบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้ศึกษาวิธีการสร้างฐานข้อมูลและส่ วนประกอบต่างๆ ของ ัระบบฐานข้อมูลที่จาเป็ นในการพัฒนาระบบ โดยการจัดการข้อมูลต่างๆในฐานข้อมูลจะจัดการ ํผ่านทาง phpMyAdmin 1.3.2 ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง ซึ่งศัพท์ภาษาอังกฤษ เรี ยกว่า Structured QueryLanguage เป็ นภาษาที่ใช้เพื่อการจัดการข้อมูลของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ได้ศึกษาวิธีการสร้างตาราง การบันทึกและการแก้ไขข้อมูลในตาราง รวมไปถึงการสื บค้นข้อมูลในตารางโดยมีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไข 1.3.3 ภาษา PHP ย่อมาจาก Hypertext Preprocessor เป็ นภาษาที่ใช้ในการพัฒนา ่เว็บไซต์ เป็ นภาษาจําพวก scripting language คําสั่งต่างๆจะเก็บอยูในไฟล์ที่เรี ยกว่าสคริ ปต์ (script)และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปลชุดคําสัง ตัวอย่างของภาษาสคริ ปก็เช่น JavaScript, Perl เป็ นต้น ่ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริ ปต์แบบอื่นๆ คือ PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมาเพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถ สอดแทรกหรื อแก้ไขเนื้ อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็ นภาษาที่เรี ยกว่า server-side หรื อ HTML-embedded scriptinglanguage เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญชนิ ดหนึ่ ง ที่ช่วยให้เราสามารถสร้างเอกสารแบบ Dynamic HTML ํได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น
 3. 3. 3 1.3.4 การทดสอบโปรแกรมแบบแบล็กบ็อกซ์ (Blackbox Testing) เป็ นการทดสอบโปรแกรมที่ตองคํานึ งถึงฟั งก์ชนที่ตองการ (Functional Requirement) ว่าทํางานถูกต้องตาม ้ ั ้วัตถุประสงค์หรื อไม่ โดยได้ศึกษารู ปแบบการทดสอบและวิธีการทดสอบ2. การออกแบบระบบ จากการศึ กษาและรวบรวมข้อมู ลของการพัฒนาเว็บไซต์ หลังจากนั้นผูวิจยได้ทาการ ้ ั ํจํา ลองข้อ มู ล วิ เ คราะห์ อ อกแบบระบบ ออกแบบฐานข้อ มู ล ออกแบบหน้า จอการทํา งานออกแบบการติ ด ต่อผูใช้งาน และออกแบบเครื่ องมื อการทดสอบระบบ โดยแต่ละขั้นตอน มี ้รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 2.1 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) โดยแผนภาพกระแสข้อมูลจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโปรเซส (Processes) กับข้อมูล (Data) ที่เกี่ ยวข้องโดยข้อมูลในแผนภาพกระแสข้อมูลจะทําให้ทราบถึง - ข้อมูลมาจากที่ไหน - ข้อมูลไปที่ไหน - ข้อมูลเก็บไว้ที่ไหน - เกิดเหตุการณ์ใดกับข้อมูลบ้างระหว่างทาง ผูวิจยได้แบ่งระดับในการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล ดังนี้ ้ ั 2.1.1 ระดับที่ 0 หรื อที่เรี ยกว่า DFD Level 0 หรื อ Context Diagram เป็ นแผนภาพที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ระบบโดยรวมนั้น ดํา เนิ น งานอย่ า งไรบ้า งเพื่ อ เพิ่ ม ความเข้า ใจในระบบงานที่จะพัฒนาให้ตรงกันของผูวิจยและผูใช้งานระบบ สามารถแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ้ ั ้กับแผนภาพกระแสข้อมูลได้ดงภาพที่ 3-2 และแสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 ได้ดงภาพที่ ั ั3-3 2.1.2 ระดับที่ 1 หรื อที่เรี ยกว่า DFD Level 1 เป็ นการอธิ บายถึงกระบวนการทํางานต่างๆ ภายในระบบ ซึ่ งเป็ นที่รวมของโปรเซสหลักและข้อมูลหลักๆ ที่เกี่ยวข้อง ผูวิจยได้เขียน ้ ักระบวนการต่างๆ ผ่านขั้นตอน ดีเอฟดีแฟร็ กเมนต์ (DFD Flagments) เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิงขึ้น ่ 2.1.3 ระดับที่ 2 หรื อที่เรี ยกว่า DFD Level 2 จะแสดงโปรเซสย่อย (Sub process)ของแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 0 ซึ่งจะทําการแตกฟังก์ชนการทํางานในโปรเซสของแผนภาพ ักระแสข้อมูลระดับที่ 1
 4. 4. 4 จากการวิเคราะห์ระบบขายสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพและความงามผ่านเว็บไซต์พบว่าระบบมีการแบ่งระดับของผูใช้ออกเป็ น 3 ระดับด้วยกัน คือ ้ - ผูใช้ทวไป คือ ผูใช้ที่เข้ามาชมเวบไซต์โดยจะสามารถสมัครสมาชิก , ติดต่อเรา , ้ ั่ ้ค้นหาสิ นค้า , อ่านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับร้านค้าและดูสินค้าที่เวบไซต์ขายทั้งหมด - สมาชิก คือ เมื่อผูใช้ทวไปกรอกข้อมูลส่ วนตัวเข้ามาในระบบขายสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพ ้ ั่และความงามผ่านเว็บไซต์ ระบบก็จะทําการบันทึกข้อมูลไว้ และเข้าสู่ ระบบให้ทนทีที่ทาการ ั ํสมัครสมาชิกเรี ยบร้อย โดยสมาชิกสามารถสั่งซื้ อสิ นค้า , แก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ นค้าที่สั่งซื้ อได้,แก้ไขข้อมูลส่ วนตัวและดูประวัติการสั่งซื้ อ แจ้งการชําระเงิน ดูรายงานการสั่งซื้ อ และสามารถพิมพ์รายงานการสังซื้อได้อีกด้วย ่ - ผูดูแลระบบ คือ ผูที่เพิ่ม แก้ไขและลบข้อมูลต่างๆภายในระบบ ทั้งข้อมูลหลักและ ้ ้ข้อมูลสมาชิก สามารถพิมพ์รายงาน
 5. 5. 5List of Process List of Data 1. ปรับปรุ งแฟ้ มข้อมูลหลัก 1. ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ 1.1 ปรับปรุ งสิ นค้า 2. ข้อมูลสมาชิก 1.2 ปรับปรุ งข่าวประชาสัมพันธ์ 3. ข้อมูลสาระน่ารู ้ 1.3 ปรับปรุ งสาระน่ารู ้ 4. ข้อมูลแจ้งการชําระเงิน 1.4 ปรับปรุ งโปรโมชัน ่ 5. ข้อมูลเข้าสู่ ระบบ 1.5 ปรับปรุ งเว็บบอร์ด 6. ข้อมูลยืนยันการสังซื้อ ่ 2. สมัครสมาชิก 7. ข้อมลรายละเอียดการสังซื้อ ่ 2.1 สมัครสมาชิก 8. ข้อมูลภาพสิ นค้า 2.2 ปรับปรุ งข้อมูลส่ วนตัว 9. ข้อมูลสิ นค้า 3. Login 10. ข้อมูลประเภทสิ นค้า 4. สังซื้อสิ นค้า ่ 11. ข้อมูลโปรโมชัน ่ 4.1 เลือกสิ นค้า 12. ข้อมูลเว็บบอร์ด 4.2 เปลี่ยนแปลงจํานวนสิ นค้า 13. ข้อมูลตอบเว็บบอร์ด 4.3 คํานวณราคาสิ นค้า 5. แจ้งการชําระเงิน 6. พิมพ์รายงาน 7. ตั้งกระทูสอบถาม ้ List of External Entities 7.1 กรอกข้อมูลกระทู ้ 14. ผูใช้ทวไป ้ ั่ 7.2 ยืนยันการตั้งกระทู ้ 15. ผูดูแลระบบ ้ 16. สมาชิก
 6. 6. 6 ชื่อ,นามสกุล,ที่อยู่ Username , Password เบอร์โทรศัพท์ เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ทั่วไป อีเมล์,fax,วันเกิด เลือกสินค้าเพื่อสั่งซื้อ สมาชิก เลือกพิมพ์รายงาน ตั้งกระทู้ 0 ข้อมูลส่วนตัวที่ผานการปรับปรุง ่ สินค้าที่เลือกและราคารวม รายงานการสั่งซื้อสินค้า Username , Password ระบบขายสินค้าเพื่อ สุขภาพและความงาม ผ่านเว็บไซต์ รายงานการสั่งซื้อ เลือกพิมพ์รายงาน รายงานแจ้งการชําระเงิน ข้อมูลที่ต้องการปรับปรุง/เรียกดู ข้อมูลที่ผ่านการปรับปรุง / เรียกดู ผู้ดูแลระบบ ภาพที่ 3.2 Context Diagram (DFD Level 0)
 7. 7. 7 D1 สินค้า ข้อมูลที่ต้องการปรับปรุง / เรียกดู D2 ประเภทสินค้า 1 D3 ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ดูแลระบบ ปรับปรุงแฟม ข้อมูลที่ผ่านการปรับปรุง / เรียกดู ข้อมูลหลัก D4 สาระน่ารู้ D5 ภาพสินค้า ชื่อ,นามสกุล,ที่อยู่,เบอร์โทรศัพท์,อีเมล์,fax,วันเกิด D6 โปรโมชั่น 2 D7 เว็บบอร์ดผู้ใช้ทั่วไป สมัครสมาชิก Username , Password D8 ตอบเว็บบอร์ด D9 สมาชิก Username , Password 3 D10 เข้าสู่ระบบ Login สินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ 4 D11 รายละเอียดการสั่งซื้อ สั่งซื้อสินค้า D12 ยืนยันการสั่งซื้อ รายละเอียดการสั่งซื้อ สมาชิก ข้อมูลการชําระเงิน 5 D13 แจ้งการชําระเงิน แจ้งการชําระเงิน เลือกพิมพ์รายงาน รายงานการสั่งซื้อสินค้า 6 เลือกพิมพ์รายงาน พิมพ์รายงาน ผู้ดูแลระบบ รายงานแจ้งการชําระเงิน รายงานการสั่งซื้อ 7 ข้อมูลกระทู้ ตั้งกระทู้สอบถาม ภาพที่ 3.3 DFD Level 1
 8. 8. 8 ข้อมูลสินค้าที่ต้องการปรับปรุง / เรียกดู 1.1 ปรับปรุงสินค้า D1 ประเภทสินค้า,ภาพสินค้า ข้อมูลสินค้าที่ผ่านปรับปรุง / เรียกดู ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ที่ต้อง การปรับปรุง / เรียกดู 1.2 ปรับปรุง D3 ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ดูแลระบบ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ผ่าน การปรับปรุง / เรียกดู ข้อมูลสาระน่ารู้ที่ต้อง การปรับปรุง / เรียกดู 1.3 ปรับปรุงสาระน่ารู้ D4 สาระน่ารู้ ข้อมูลสาระน่ารู้ที่ผ่าน การปรับปรุง / เรียกดู ข้อมูลโปรโมชั่นที่ต้อง การปรับปรุง / เรียกดู 1.4 ข้อมูลโปรโมชั่นที่ผ่าน ปรับปรุงโปรโมชั่น D6 โปรโมชั่น การปรับปรุง / เรียกดู ข้อมูลเว็บบอร์ดที่ต้อง การปรับปรุง / เรียกดู 1.5 D7 เว็บบอร์ด ข้อมูลเว็บบอร์ดที่ผ่าน ปรับปรุงเว็บบอร์ด D8 ตอบเว็บบอร์ด การปรับปรุง / เรียกดู ภาพที่ 3.4 DFD Level 2 : ปรับปรุ งแฟ้ มข้อมูลหลัก
 9. 9. 9ภาพที่ 3.5 DFD Level 2 : สมัครสมาชิก
 10. 10. 10ภาพที่ 3.6 DFD Level 2 : สังซื้อสิ นค้า ่
 11. 11. 11 หัวข้อกระทู้ , เนื้อหากระทู้ 7.1 สมาชิก กรอกข้อมูล 7.2 ยืนยันการ D7 เว็บบอร์ด ตั้งกระทู้ แสดงกระทู้ ภาพที่ 3.7 DFD Level 2 : ตั้งกระทูสอบถาม ้2.3 อี-อาร์ไดอะแกรม (The Entity Relationship Diagram) แบบจําลองอี-อาร์ เป็ นเครื่ องมือที่จะช่ วยในการออกแบบเพื่ออธิ บายข้อมูลต่างๆ ในรู ปแบบของเอนทิต้ ีและความสัมพันธ์ระหว่าง ัเอนทิต้ ีเหล่านั้น อีกทั้งยังเป็ นที่นิยมใช้กนอย่างแพร่ หลายในการออกแบบฐานข้อมูล เนื่ องจาก ่สามารถให้หลักการที่ใช้ในการแปลงความต้องการของผูใช้ไปอยูในรู ปแบบของแผนผัง พร้อมทั้ง ้รายละเอียดที่จาเป็ นต่อการสร้างฐานข้อมูล สามารถแสดงแผนภาพ อี-อาร์ ไดอะแกรมได้ดงภาพ ํ ัและพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ได้ดงตาราง ั
 12. 12. 12ภาพที่ 3.8 แผนภาพอี-อาร์ไดอะแกรม
 13. 13. 132.4 Data Dictionaryตารางที่ 3-1ชื่อตารางภาษาไทย : ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อตารางภาษาอังกฤษ :Newsเก็บข้อมูล : ข่าวประชาสัมพันธ์ ชื่อ ชนิด เก็บข้อมูล คีย ์ ID_news Number รหัส PK Topic varchar หัวข้อ Detail text รายละเอียด Date date วันที่ตารางที่ 3-2ชื่อตารางภาษาไทย : สมาชิกชื่อตารางภาษาอังกฤษ :Customerเก็บข้อมูล : สมาชิก ชื่อ ชนิด เก็บข้อมูล คีย ์ id_customer Number รหัส PK username varchar หัวข้อ password text รหัสผ่าน name date ชื่อ sername varchar นามสกุล nicname varchar ชื่อเล่น phone varchar เบอร์โทรศัพท์ email varchar อีเมล์ fax varchar แฟกซ์ address varchar ที่อยู่ province varchar จังหวัด zipcode number รหัสไปรษณี ย ์
 14. 14. 14 ชื่อ ชนิด เก็บข้อมูล คีย ์ birthday date วันเกิด date date วันที่สมัครตารางที่ 3-3ชื่อตารางภาษาไทย : สาระน่ารู ้ชื่อตารางภาษาอังกฤษ : informationเก็บข้อมูล : สาระน่ารู ้ ชื่อ ชนิด เก็บข้อมูล คีย ์ id_info Number รหัส PK Topic varchar หัวข้อ Detail text รายละเอียด Date date วันที่ตารางที่ 3-4ชื่อตารางภาษาไทย : แจ้งการชําระเงินชื่อตารางภาษาอังกฤษ : inform_paymentเก็บข้อมูล : แจ้งการชําระเงิน ชื่อ ชนิด เก็บข้อมูล คีย ์ id_payment Number รหัส PK id_order Number หัวข้อ FK1 id_customer Number รหัสสมาชิก FK2 date_payment date วันที่จ่าย time_payment Time เวลาที่จ่าย bank Varchar ธนาคาร money Number จํานวนเงิน
 15. 15. 15ตารางที่ 3-5ชื่อตารางภาษาไทย : เข้าสู่ระบบชื่อตารางภาษาอังกฤษ : loginเก็บข้อมูล : เข้าสู่ระบบ ชื่อ ชนิด เก็บข้อมูล คีย ์ username Varchar ชื่อสมาชิก PK password Varchar รหัสผ่าน name varchar ชื่อตารางที่ 3-6ชื่อตารางภาษาไทย : ยืนยันการสั่งซื้อชื่อตารางภาษาอังกฤษ : order_comfirmเก็บข้อมูล : ยืนยันการสังซื้อ ่ ชื่อ ชนิด เก็บข้อมูล คีย ์ id_order Number รหัสการสังซื้อ ่ PK date_order Date วันที่สงซื้อ ั่ status_comfirm Varchar รอจัดส่ งหรื อไม่ confirm_order varchar ยืนยันการสังซื้อ ่
 16. 16. 16ตารางที่ 3-7ชื่อตารางภาษาไทย : รายละเอียดการสั่งซื้อชื่อตารางภาษาอังกฤษ : order_detailเก็บข้อมูล : รายละเอียดการสังซื้อ ่ ชื่อ ชนิด เก็บข้อมูล คีย ์ id_detail Number รหัสรายละเอียด PK id_order Number รหัสการสังซื้อ ่ FK1 id_customer Number รหัสสมาชิก FK2 id_product Number รหัสสิ นค้า FK3 amount Number จํานวนสิ นค้า cost Number ราคา name_product Varchar ชื่อสิ นค้าตารางที่ 3-8ชื่อตารางภาษาไทย : เก็บภาพสิ นค้าชื่อตารางภาษาอังกฤษ : picture_productเก็บข้อมูล : ภาพสิ นค้า ชื่อ ชนิด เก็บข้อมูล คีย ์ id_picture Number รหัสรู ปภาพ PK id_product Number รหัสสิ นค้า FK file_name Varchar ชื่อภาพ
 17. 17. 17ตารางที่ 3-9ชื่อตารางภาษาไทย : เก็บข้อมูลสิ นค้าชื่อตารางภาษาอังกฤษ : productเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลสิ นค้า ชื่อ ชนิด เก็บข้อมูล คีย ์ id_product Number รหัสสิ นค้า PK name_product Varchar ชื่อสิ นค้า descript Varchar เกริ่ นนําสิ นค้า code_product Number รหัสสิ นค้า price Number ราคา detail Varchar รายละเอียด product_sugest Varchar สิ นค้าแนะนํา product_pop Varchar สิ นค้าขายดีตารางที่ 3-10ชื่อตารางภาษาไทย : โปรโมชัน ่ชื่อตารางภาษาอังกฤษ : promotionเก็บข้อมูล : โปรโมชัน ่ ชื่อ ชนิด เก็บข้อมูล คีย ์ id_pro Number รหัสโปรโมชัน ่ PK topic Varchar หัวข้อโปรโมชัน ่ detail Varchar รายละเอียดโปรโมชัน ่
 18. 18. 18ตารางที่ 3-11ชื่อตารางภาษาไทย : ประเภทสิ นค้าชื่อตารางภาษาอังกฤษ : type_productเก็บข้อมูล : ประเภทสิ นค้า ชื่อ ชนิด เก็บข้อมูล คีย ์ id_type Number รหัสประเภทสิ นค้า PK name_type Varchar ชื่อประเภทสิ นค้าตารางที่ 3-12ชื่อตารางภาษาไทย : เว็บบอร์ดชื่อตารางภาษาอังกฤษ : webbordเก็บข้อมูล : เว็บบอร์ด ชื่อ ชนิด เก็บข้อมูล คีย ์ id_topic Number รหัสหัวข้อเว็บบอร์ด PK topic Varchar หัวข้อ detail Varchar รายละเอียด date Varchar วันที่ nicname Varchar ชื่อเล่น picture Varchar รู ปภาพ special Varchar ข้อความค้างด้านบนสุ ด
 19. 19. 19ตารางที่ 3-13ชื่อตารางภาษาไทย : ตอบเว็บบอร์ดชื่อตารางภาษาอังกฤษ : webbord_replyเก็บข้ อมูล : ตอบเว็บบอร์ด ชื่อ ชนิด เก็บข้อมูล คีย ์ id_reply Number รหัสการตอบ PK id_topic Varchar รหัสหัวข้อเว็บบอร์ด FK detail Varchar รายละเอียด date Varchar วันที่ nicname Varchar ชื่อเล่นหรื อนามแฝง picture Varchar รู ปภาพ3. การพัฒนาระบบ ในการดําเนิ นงานเพื่อพัฒนาระบบขายสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพและความงามผ่านเว็บไซต์ได้ผลการดําเนิน แบ่งออกเป็ น 3 หัวข้อ คือ 1. ผลการพัฒนาระบบขายสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพและความงามผ่านเว็บไซต์ จะมีการแบ่งสิ ทธิ์การเข้าใช้งานระบบเป็ น 3 ระดับ คือ 1.1 ผูใช้ทวไป คือ ผูที่ไม่ตองสมัครสมาชิ ก ไม่ตองเข้าสู่ ระบบ สามารถดูขอมูล ้ ่ั ้ ้ ้ ้สิ นค้าได้แต่จะไม่สามารถสังซื้อสิ นค้าได้ สามารถอ่านบทความให้ความรู ้ สามารถสมัครสมาชิก ่ได้ สามารถตั้งกระทูเ้ พื่อสอบถามได้ 1.2 สมาชิก คือ ผูท่ีตอง Login เข้าสู่ ระบบเพื่อทําการสั่งซื้อสิ นค้า โดยสมาชิก ้ ้สามารถแก้ไขข้อมูลส่ วนตัว ดูรายงานการสังซื้อและสังพิมพ์ได้ และสามารถแจ้งการชําระเงินได้ ่ ่ 1.3 ผูดู แ ลระบบ คื อ ผูที่ ท า หน้า ที่ ป รั บ ปรุ ง ข้อ มู ล หลัก ของระบบ เช่ น ข้อ มู ล ้ ้ ํโปรโมชัน ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสาระน่ารู ้ ข้อมูลสิ นค้า ข้อมูลประเภทสิ นค้า ข้อมูล ่สิ นค้าขายดี ข้อมูลสิ นค้าแนะนํา เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงสามารถพิมพ์รายงานการสั่งซื้ อ รายงาน ัการแจ้งชําระเงิน และจัดการกับข้อมูลเว็บบอร์ด
 20. 20. 204. การทดสอบระบบ การทดสอบระบบขายสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพและความงามผ่านเว็บไซต์ เป็ นการทดสอบว่าระบบมีการทํางานถูกต้องและตรวจสอบในส่ วนที่ตองการหรื อไม่ เช่น มีการตรวจสอบ Username , ้Password ที่ใช้ Login เข้าสู่ ระบบ ปรากฏว่าระบบขายสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพและความงามผ่านเว็บไซต์ สามารถตรวจสอบการทํางานในส่ วนที่ตองการตรวจสอบไว้ได้ ้

×