ตัวอย่างการเขียน dfd

34,014 views

Published on

รับเขียน dfd และ er ทุกรูปแบบ

Published in: Technology
3 Comments
24 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
34,014
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
3
Likes
24
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ตัวอย่างการเขียน dfd

 1. 1.  List of External Entities 1. นักศึกษา 2. อาจารย์ 3. เจ้าหน้าที่ประสานงาน 4. สถานประกอบการList of data 1. Administrator 2. Teacher 3. Student 4. Corporation 5. Inspection 6. Registration 7. Student_evaluationList of process 1. เข้าสู่ระบบ 1.1 กรอก username,password 1.2 เลือกสถานะ 1.3 ตรวจสอบข้อมูลเข้าสู่ระบบ 1.4 ยืนยันเข้าสู่ ระบบ 2. จัดการผูเ้ กี่ยวข้อง 2.1 กําหนด username,password และสถานะ 2.2 ตรวจสอบข้อมูล 2.3 บันทึกข้อมูล 
 2. 2.   3. ปรับปรุ งแฟ้ มข้อมูล 3.1 จัดการข้อมูลนักศึกษา 3.1.1 กรอกข้อมูลนักศึกษา 3.1.2 ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา 3.1.3 แสดงข้อมูลนักศึกษา 3.1.4 เลือกการทํางาน 3.1.5 เพิ่มข้อมูลนักศึกษา 3.1.6 แก้ไขข้อมูลนักศึกษา 3.1.7 ลบข้อมูลนักศึกษา 3.1.8 บันทึกข้อมูลนักศึกษา 3.2 จัดการข้อมูลอาจารย์ 3.2.1 กรอกข้อมูลอาจารย์ 3.2.2 ตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ 3.2.3 แสดงข้อมูลอาจารย์ 3.2.4 เลือกการทํางาน 3.2.5 เพิ่มข้อมูลอาจารย์ 3.2.6 แก้ไขข้อมูลอาจารย์ 3.2.7 ลบข้อมูลอาจารย์ 3.2.8 บันทึกข้อมูลอาจารย์ 3.3 จัดการข้อมูลสถานประกอบการ 3.3.1 กรอกข้อมูลสถานประกอบการ 3.3.2 ตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบการ 3.3.3 แสดงข้อมูลสถานประกอบการ 3.3.4 เลือกการทํางาน 3.3.5 เพิ่มข้อมูลสถานประกอบการ 3.3.6 แก้ไขข้อมูลสถานประกอบการ 3.3.7 ลบข้อมูลสถานประกอบการ 3.3.8 บันทึกข้อมูลสถานประกอบการ 
 3. 3.   3.4 จัดการข้อมูลเจ้าหน้าที่ประสานงาน 3.4.1 กรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่ประสานงาน 3.4.2 ตรวจสอบข้อมูลเจ้าหน้าที่ประสานงาน 3.4.3 แสดงข้อมูลเจ้าหน้าที่ประสานงาน 3.4.4 เลือกการทํางาน 3.4.5 เพิ่มข้อมูลเจ้าหน้าที่ประสานงาน 3.4.6 แก้ไขข้อมูลเจ้าหน้าที่ประสานงาน 3.4.7 ลบข้อมูลเจ้าหน้าที่ประสานงาน 3.4.8 บันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่ประสานงาน 4. นัดหมาย 4.1 กรอกข้อมูลนัดหมายสถานประกอบการ 4.2 ตรวจสอบข้อมูล 4.3 บันทึกข้อมูล 5. เลือกสถานประกอบการ 5.1 กรอกข้อมูลสถานประกอบการ 5.2 ตรวจสอบข้อมูล 5.3 บันทึกข้อมูล 6. ประเมินผล 6.1 กรอกข้อมูลนักศึกษา 6.2 กรอกข้อมูลการประเมิน 6.3 ตรวจสอบข้อมูล 6.4 บันทึกข้อมูล 
 4. 4.  DFD Level 1 แผนภาพ DFD Level 1 ของ ระบบงานสหกิจศึกษา กรณีศกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ึ 
 5. 5.  DFD Level 2 แผนภาพ DFD Level 2 Process 1 : เข้ าสูระบบ ่ 
 6. 6.   2.1 เจ้าหน้าที่ บัญชีผู้ใช้,รหัสผ่าน,สถานะ กําหนด ประสานงาน บัญชีชื่อผู้ใช้,รหัสผ่าน และสถานะ บัญชีผู้ใช้,รหัสผ่าน,สถานะ ข้อมูลเจ้าหน้าที่ประสานงานสหกิจ D1 administrator 2.2 ข้อมูลอาจารย์ D2 teacher ตรวจสอบบัญชีชื่อผู้ใช้ ข้อมูลนักศึกษา รหัสผ่านและสถานะ D3 student ข้อมูลสถานประกอบการ D4 corporation บัญชีผู้ใช้,รหัสผ่าน,สถานะ บัญชีผู้ใช้,รหัสผ่าน,สถานะ ที่ผ่านการตรวจสอบ อาจารย์ ข้อมูลสถานประกอบการ 2.3 บัญชีผู้ใช้,รหัสผ่าน,สถานะ ข้อมูลนักศึกษา นักศึกษา บันทึกข้อมูล บัญชีชื่อผู้ใช้ ข้อมูลอาจารย์ รหัสผ่านและสถานะ ข้อมูลเจ้าหน้าที่ประสานงานสหกิจ สถาน ประกอบการ บัญชีผู้ใช้,รหัสผ่าน,สถานะ แผนภาพ DFD Level 2 Process 2 : จัดการผู้เกี่ยวข้ อง 
 7. 7.   ข้อมูลนักศึกษาที่ต้องการปรับปรุงแก้ไข 3.1 เจ้าหน้าที่ ข้อมูลนักศึกษา จัดการ D3 student ประสานงาน ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลนักศึกษาที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไข นักศึกษา ข้อมูลอาจารย์ที่ต้องการปรับปรุงแก้ไข 3.2 ข้อมูลอาจารย์ จัดการ D2 teacher อาจารย์ ข้อมูลอาจารย์ ข้อมูลอาจารย์ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไข สถาน ข้อมูลสถานประกอบการที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไข ประกอบการ 3.3 ข้อมูลสถานประกอบการ ข้อมูลสถานประกอบการที่ต้องการปรับปรุงแก้ไข จัดการข้อมูล D4 corporation สถานประกอบการ 3.4 ข้อมูลเจ้าหน้าที่ประสานงานที่ต้องการปรับปรุงแก้ไข ข้อมูลเจ้าหน้าที่ประสานงานสหกิจ จัดการข้อมูล D1 administrator เจ้าหน้าที่ประสานงาน ข้อมูลเจ้าหน้าที่ประสานงานที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไข แผนภาพ DFD Level 2 Process 3 : ปรับปรุงแฟมข้ อมูล ้ 
 8. 8.   แผนภาพ DFD Level 2 Process 4 : นัดหมาย 
 9. 9.   แผนภาพ DFD Level 2 Process 5 : เลือกสถานประกอบการ 
 10. 10.   ข้อมูลการให้คะแนน 6.1 สถาน ข้อมูลนักศึกษา กรอกข้อมูล D3 student ประกอบการ นักศึกษา ข้อมูลนักศึกษา อาจารย์ 6.2 กรอกข้อมูล การประเมิน เจ้าหน้าที่ ประสานงาน กรอกข้อมูลครบถ้วน 6.3 ตรวจสอบข้อมูล นักศึกษา ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ ข้อมูลสถานประกอบการ ผลการประเมินนักศึกษา 6.4 D4 corporation ผลการประเมินนักศึกษา ผลการประเมินนักศึกษา บันทึกข้อมูล ข้อมูลผลการประเมินการฝกงาน D7 student_evalution ผลการประเมินนักศึกษา ข้อมูลผลการประเมินการฝกงาน แผนภาพ DFD Level 2 Process 6 : ประเมินผล 
 11. 11.  DFD Level 3 แผนภาพ DFD Level 3 Process ย่อย 3.1 : จัดการข้ อมูลนักศึกษา 
 12. 12.   แผนภาพ DFD Level 3 Process ย่อย 3.2 : จัดการข้ อมูลอาจารย์ 
 13. 13.   แผนภาพ DFD Level 3 Process ย่อย 3.3 : จัดการข้ อมูลสถานประกอบการ 
 14. 14.   แผนภาพ DFD Level 3 Process ย่อย 3.4 : จัดการข้ อมูลเจ้ าหน้ าที่ประสานงาน 

×