Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
บทที่ 1 บทนำำ    1.1 ที่มำและควำมสำำคัญ        ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ำมำในชีวิตประจำำวันมำกขึ้นจึงก่อให้เกิดค...
1.3.1 เพื่อศึกษาสถานการณ์การใช้ปัจจัยการตัดสินใจบริการธุรกิจซ่อมแซมเสื้อผ้าออนไลน์    1.3.2 เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ตัวอย่างบทที่ 1 งานวิจัยธุรกิจซ่อมเสื้อผ้าออนไลน์

21,703 views

Published on

วิจัย,ออนไลน์
รับทำโปรเจค.net
0831585457/ project@rubtumproject.com

Published in: Education
 • Be the first to comment

ตัวอย่างบทที่ 1 งานวิจัยธุรกิจซ่อมเสื้อผ้าออนไลน์

 1. 1. บทที่ 1 บทนำำ 1.1 ที่มำและควำมสำำคัญ ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ำมำในชีวิตประจำำวันมำกขึ้นจึงก่อให้เกิดควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรดำำเนินในด้ำนต่ำงมำกขึ้นไม่ว่ำจะเป็นกำรศึกษำ ธุระกิจ กำรแพทย์ อื่น ในด้ำนธุระกิจเทคโนโลยีนับว่ำเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำำคัญไม่ว่ำจะเป็นธุระกิจขนำดเล็กไปจนถึงธุระกิจขนำดใหญ่ ธุรกิจบริกำรนับเป็นหนึ่งในภำคธุรกิจหลักที่สำำคัญในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคมใน ระดับประเทศและระดับโลก ดังจะเห็นได้ในช่วง 20ปีที่ผ่ำนมำ กำรค้ำบริกำรระหว่ำงประเทศมีกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นมำก โดยมูลค่ำกำรค้ำบริกำรของโลกขยำยตัวปีละประมำณร้อยละ 8 ในขณะที่กำรค้ำสินค้ำขยำยตัวประมำณร้อยละ 6 ประเทศพัฒนำแล้วหลำยประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกำ อังกฤษ สิงคโปร์ สำมำรถพัฒนำธุรกิจบริกำรให้เป็นธุรกิจข้ำมชำติ อันเป็นแรงจูงใจให้ อีกหลำยๆ ประเทศหันมำให้ควำมสนใจธุรกิจบริกำรมำกขึ้น ผู้ประกอบกำรธุรกิจบริกำรไทยจึงต้องปรับตัวและก้ำวให้ทันต่อพลังขับเคลื่อนของกระแสโลกำภิวัฒน์ เพื่อก่อให้เกิดเศรษฐกิจใหม่กำรซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้ำเสื้อผ้ำที่เรำสวมใส่อยู่เป็นประจำำนั้น เมื่อใช้ไปนำน ๆ อำจเกิดรอยชำำรุด เช่นปกเสื้อขำด ตะเข็บแตกหรือปริ กระเป๋ำฉีก กระดุมหลุด ซึ่งบำงครั้งเสื้อผ้ำที่ชำำรุดนี้อำจสำมำรถใช้ไปได้อีกนำนกำรซ่อมแซมและดัดแปลงจะช่วยให้เรำสำมำรถใช้เสื้อผ้ำนั้นได้นำน ๆ ซึ่งช่วยให้ประหยัดรำยจ่ำยเกี่ยวกับเสื้อผ้ำได้ จำกภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบันกำรอดออมและใช้จ่ำยในสิ่งที่จำำเป็นนั้นเป็นสิ่งที่สำำคัญอย่ำงหนึ่งที่ช่วยในกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยที่ไม่จำำเป็นออกไปได้คือค่ำใช้จ่ำยในเรื่องของค่ำเครื่องนุ่งห่มปัจจุบันนี้มีธุรกิจในกำรขำยเสื้อผ้ำต่ำงมำกมำยไม่ว่ำจะเป็นธุรกิจออนไลน์หรือออฟไลน์กำรเปิดธุรกิจในเรื่องของกำรซ่อมเสื้อผ้ำจะเป็นกำรรองรับควำมต้องกำรของตลำดที่จะมีมำในอนำคต1.2 คำำถำมกำรวิจัย 1.2.1 ปัจจุบันผู้ใช้บริกำรดสินใจใช้บริกำรธุรกิจซ่อมแซมเสื้อผ้ำออนไลน์หรือไม่ อย่ำงไร 1.2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกบริกำรธุรกิจซ่อมแซมเสื้อผ้ำออนไลน์มีอะไรบ้ำง 1.2.3 แนวทำงกำรแนะให้ผู้ใช้บริกำรในกำรตัดสินใจบริกำรธุรกิจซ่อมแซมเสื้อผ้ำออนไลน์ควรทำำ อย่ำงไร1.3 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
 2. 2. 1.3.1 เพื่อศึกษาสถานการณ์การใช้ปัจจัยการตัดสินใจบริการธุรกิจซ่อมแซมเสื้อผ้าออนไลน์ 1.3.2 เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของผู้ใช้บริการตัดสินใจบริการธุรกิจซ่อมแซมเสื้อผ้า ออนไลน์ 1.3.3 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบริการธุรกิจซ่อมแซมเสื้อผ้าออนไลน์ของผู้บริการ1.4 ขอบเขตของการศึกษา 1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาสถานการณ์การตัดสินใจบริการธุรกิจซ่อมแซมเสื้อผ้าออนไลน์ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และปัจจัย ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริการธุรกิจซ่อมแซมเสื้อผ้าออนไลน์ 1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้ใช้บริการในกรุงเทพฯ(BTS MRT)และผู้ร่วมโครงการ้านตัด เย็บมีคุณภาพ 1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ เขตเศรษฐกิจสำาคัญ ในกรุงเทพฯ (BTS MRT)1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1.5.1 ทราบถึงสถานการณ์การตัดสินใจบริการธุรกิจซ่อมแซมเสื้อผ้าออนไลน์ 1.5.2 ทราบถึงความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของผู้ใช้บริการที่มีต่อธุรกิจซ่อมแซมเสื้อผ้าออนไลน์ 1.5.3 ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบริการธุรกิจซ่อมแซมเสื้อผ้าออนไลน์

×