Δημιουργία Blog

557 views

Published on

Δημιουργία blog στο Wordpress

Published in: Education
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
557
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Δημιουργία Blog

 1. 1. Δημιουργία blog ςτοWordpressΕκπαιδευτικοί Β΄ Αθήνασ
 2. 2. ΠεριεχόμεναΒήκα1............................................................................................................................. 3Βήκα2............................................................................................................................. 4Βήκα3............................................................................................................................. 6Βήκα 4............................................................................................................................ 7Βήκα 5............................................................................................................................ 9Βήκα 6.......................................................................................................................... 10Βήκα 7.......................................................................................................................... 13Plugins.......................................................................................................................... 14 Απαξαίηεηα Plugins γηα θάζε Blog ...................................................................... 14 Πίνακας εικόνωνΔηθφλα 1 ......................................................................................................................... 4Δηθφλα 2 ......................................................................................................................... 4Δηθφλα 3 ......................................................................................................................... 5Δηθφλα 4 ......................................................................................................................... 5Δηθφλα 5 ......................................................................................................................... 6Δηθφλα 6 ......................................................................................................................... 6Δηθφλα 7 ......................................................................................................................... 7Δηθφλα 8 ......................................................................................................................... 7Δηθφλα 9 ......................................................................................................................... 8Δηθφλα 10 ....................................................................................................................... 8Δηθφλα 11 ....................................................................................................................... 9Δηθφλα 12 ....................................................................................................................... 9Δηθφλα 13 ..................................................................................................................... 10Δηθφλα 14 ..................................................................................................................... 10Δηθφλα 15 ..................................................................................................................... 11Δηθφλα 16 ..................................................................................................................... 11Δηθφλα 17 ..................................................................................................................... 12Δηθφλα 18 ..................................................................................................................... 12Δηθφλα 19 ..................................................................................................................... 13Δηθφλα 20 ..................................................................................................................... 13 2
 3. 3. Δημιοσργία Blog στο WordpressΕισαγωγή Οη Τερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ απνηεινχλ έλαπνιπδηάζηαην κέζν πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη πνηθίινπο ξφινπο ζηε δηαδηθαζίαηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ζηελ εθπαίδεπζε. Τν ηζηνιφγην (weblog) είλαη κηαππεξεζία ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ 2.0, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο δηαδξαζηηθέοδπλαηφηεηέο ηνπ. Τα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαοδείρλνπλ φηη κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ζπλεξγαηηθψλζρεκάησλ ζηε ζρνιηθή ηάμε κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, θάηη πνπ ηελθαζηζηά αμηνπνηήζηκε ζην κάζεκα ηνπ ζρνιείνπ. Τν εθπαηδεπηηθφ ηζηνιφγην(edublog) είλαη έλα ζχγρξνλν εξγαιείν ζηε ζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ εθπαίδεπζεελειίθσλ θαη ε δεκηνπξγία ηνπ δελ απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πιεξνθνξηθήο.Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο ρψξνο εθπαίδεπζεο, πξνβιεκαηηζκνχ θαη δηαιφγνπ,δεκνζίεπζεο εξγαζηψλ, πίλαθαο αλαθνηλψζεσλ θ.ιπ. Γηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε θαηεθαξκνγή θνηλψλ ζρεδίσλ δξάζεο, παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε, εμαζθαιίδεη ηελεπηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο εθπαηδεπηηθήο νκάδαο, εληζρχεη ην καζεζηαθφελδηαθέξνλ θαη ππνζηεξίδεη δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηαδηθαζίεονηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο κε ηελ επηθνηλσλία θαη ην δηάινγν. Η εκπινθή ησλθνηλσληθψλ θαη ςπρνινγηθψλ ζπληζησζψλ ηεο κάζεζεο αλαδεηθλχνπλ ην ηζηνιφγηνσο ζεκαληηθφ εξγαιείν εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο. Τα blogs ζπληεξνχληαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπο θαη ηνπο ρξήζηεο ηνπο, νηνπνίνη ζηε γιψζζα ηνπ Γηαδηθηχνπ απνθαινχληαη bloggers ελψ ε δηαδηθαζίαελεκέξσζεο ηνπο είλαη γλσζηή σο blogging. Σπλήζσο δελ απαηηείηαη ελδειερήοεπηκέιεηα ηνπ θψδηθα ηεο ηζηνζειίδαο, κηαο θαη ζπρλά είλαη εγθαηεζηεκέλα απηφκαηαζπζηήκαηα πνπ παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζην δηαρεηξηζηή ηνπ ηζηνινγίνπ λαζπληάμεη κηα θαηαρψξεζε κε πνιχ ιίγα βήκαηα. Τν εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ πνπεπηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο κε ειάρηζην ή θαλέλαλ ηερληθφ ππφβαζξν λαελεκεξψζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηα blogs ηνπο νλνκάδεηαη blogging software.ΠεριγραυήΜηα ζχληνκε πεξηγξαθή γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ηζηνινγίνπ ζηελ πιαηθφξκαwordpress ε νπνία παξέρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο, εχθνιε δηαρείξηζε θαη πνιχ φκνξθαdesign. Τν wordpress.org είλαη κηα ηζηνζειίδα ζηελ νπνία κπνξείηε λαδεκηνπξγήζεηε δσξεάλ έλα blog. Απνηειεί κηα απφ ηηο θαιχηεξεο θαη πηννινθιεξσκέλεο πιαηθφξκεο δεκηνπξγίαο blog.Βήμα1Γηα λα μεθηλήζεηε επηζθεθηείηε ηελ ζειίδα www.wordpress.com . Δπηιέμηε γιψζζα«Διιεληθά» θαη ζα δείηε ηελ ζειίδα πνπ εκθαλίδεηαη παξαθάησ. Δπηιέμηε «εγγξαθήηψξα» 3
 4. 4. Εικόνα 1Βήμα2Σηε ζπλέρεηα ζπκπιεξψζηε ηα ζηνηρεία πνπ ζαο δεηνχληαη φπσο παξαηίζεληαη ζηελπαξαθάησ εηθφλα. Εικόνα 2 4
 5. 5. 1 2 3 4 5 6 7 Εικόνα 31. Γψζηε έλα φλνκα ζην blog ζαο1. Αλ ην φλνκα είλαη δηαζέζηκν ζα ζαο γλσζηνπνηεζεί κε έλα πξάζηλν ηζεθ2 θαη απηφ ζα απνηειεί ηε δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε ηνπ blog ζαο, ηελ νπνία ζα πιεθηξνινγείηε ζην θπιινκεηξεηή ζαο γηα λα ην επηζθέπηεζηε. Αθφκε ην φλνκα απηφ ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο φλνκα ρξήζηε3 (user name).2. Δπηιέμηε έλα θσδηθφ πξφζβαζεο4 ζπλδπάδνληαο γξάκκαηα θαη αξηζκνχο. Ο ηζηφηνπνο ζαο ππνδεηθλχεη ηελ ηζρχ ηνπ θσδηθνχ ζαο. Δπηβεβαηψζηε ηνλ θσδηθφ ζαο μαλαγξάθνληαο ηνλ ζην πεδίν5 «επηβεβαίσζε»3. Καηαρσξήζηε ην e-mail ζαο θαη επηιέμηε7 Sign up.4. Δκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζφλε πνπ ζαο δεηεί λα ειέγμεηε8 ην e-mail ζαο γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία. Μπνξείηε αθφκε αλ ζέιεηε λα ζπκπιεξψζεηε ηα ζηνηρεία ζαο9 έρεηε πην νινθιεξσκέλν profil. 8 9 Εικόνα 4 5
 6. 6. Αλνίμηε ην e –mail πνπ ζαο εζηάιεη απφ ην wordpress.com θαη παηήζηε ηνζχλδεζκν10 πνπ ζαο δεηείηαη απφ ζαο γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία 10 Εικόνα 5Βήμα3Σηε ζπλέρεηα ζα εκθαληζηεί ε παξαθάησ εηθφλα πνπ ελεκεξψλεη πσο ν ινγαξηαζκφοζαο είλαη ελεξγφο1. Δδψ εκθαλίδεηαη θαη ε δηεχζπλζε ηνπ blog ζαοΔπηιέμηε ηε δηεχζπλζε ηνπ blog ζαο2. 1 2 Εικόνα 6 6
 7. 7. Δκθαλίδεηαη ε παξαθάησ νζφλε απφ ηελ νπνία επηιέγνπκε επεμεξγαζία. Εικόνα 7Βήμα 4Η νζφλε πνπ αθνινπζεί καο δείρλεη ηελ πίζσ πιεπξά ηνπ blog απφ φπνπ σοδηαρεηξηζηέο ζα κπνξείηε λα αλεβάδεηε ηα θείκελά ζαο θαη ηα αξρεία ζαο. Αθφκε απφεδψ ζα κπνξείηε λα βιέπεηε ηα ζηαηηζηηθά ζαο θαη ζα ξπζκίδεηε κηα ζεηξά απφζέκαηα φπσο είλαη ε εκθάληζε ηνπ blog ζαο. Δπηιέμηε απφ ηελ αξηζηεξή κπάξα απφηελ πεξηνρή « Δκθάληζε1» ηα «Θέκαηα 2» 1 2 Εικόνα 8 7
 8. 8. Η νζφλε πνπ αθνινπζεί καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπκε, κέζα απφ κηαζπιινγή ζεκάησλ, ηελ εκθάληζε ηνπ blog καο .Πξηλ θάλνπκε ηελ νξηζηηθή επηινγήκπνξνχκε λα θάλνπκε πξνεπηζθφπεζε γηα λα δνχκε πσο ζα θαίλεηαη ην ηζηνιφγηφκαο. Εικόνα 9Αλ καο αξέζεη θαη καο εμππεξεηεί κπνξνχκε λα επηιέμνπκε activate(ελεξγνπνίεζε).Σηελ παξαθάησ νζφλε θάλακε πξνεπηζθφπεζε ζην ζέκα INove θαηζηε ζπλέρεηα ην ελεξγνπνηήζακε. Απφ εδψ έρνπκε δχν δπλαηφηεηεο . Να επηιέμνπκε«δηαρείξηζε 1» ή «επεμεξγαζία 2». 2 1 Εικόνα 10 8
 9. 9. Βήμα 5Αο αξρίζνπκε ινηπφλ !Αθνχ επηιέμνπκε ηε δηαρείξηζε πεξάζακε πάιη ζηελ πίζσπιεπξά ηνπ blog. Υπάξρεη ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ελφο tutorial(βηληενκάζεκα).Σηελ αξηζηεξή πιεπξά επηιέμηε άξζξα γηα λα αξρίζεηε ηελεπεμεξγαζία. 1 Εικόνα 11Θα εκθαληζηεί ην πξνδεκνζηεπκέλν άξζξν κε ηίηιν «Hello World» Πεξλψληαο ηνπνληίθη ζηελ πεξηνρή ηνπ άξζξνπ εκθαλίδνληαη κηα ζεηξά απφ δπλαηφηεηεο 1 φπσο«επεμεξγαζία» «ηαρπεπεμεξγαζία» «Trash» θαη «Πξνβνιή». Δπηιέμηε «Trash» θαη ηνάξζξν έθπγε απφ ηε ζέζε ηνπ. Σηελ πεξηνρή απηή κπνξνχκε λα δεκνζηεχνπκε άξζξαεθπαηδεπηηθνχ ή άιινπ ζρεηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 1 Εικόνα 12 9
 10. 10. Βήμα 6Απφ ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ Πίλαθα Διέγρνπ επηιέγνπκε «Σειίδεο» θαηεκθαλίδεηαη ην πεδίν επεμεξγαζίαο ησλ ζειίδσλ. Η κφλε ζειίδα πνπ ππάξρεη θαηείλαη δηαζέζηκε έρεη ηίηιν «About». Πεξλψληαο ην πνληίθη ζηελ πεξηνρή ηεο ζειίδαοεκθαλίδνληαη κηα ζεηξά απφ δπλαηφηεηεο 1 φπσο «επεμεξγαζία» «ηαρπεπεμεξγαζία»«Trash» θαη «Πξνβνιή». Δπηιέγνπκε «επεμεξγαζία». 1 Εικόνα 13Γηαγξάθνπκε ην θείκελν πνπ ήηαλ γξακκέλν θαη γξάθνπκε θάηη δηθφ καο. Σηελπξνθεηκέλε πεξίπησζε γξάςακε 1: «Το ιζηολόγιο ασηό δημιοσργήθηκε ζηα πλαίζιαεκπαιδεσηικής παρέμβαζης με ζκοπό ηην δημιοσργία σλικού διδαζκαλίας». Σηα δεμηάεπηιέγνπκε ηε κπιε πηλαθίδα πνπ γξάθεη Δλεκέξσζε 2 . Κάζε θνξά πνπ ζα γξάθεηαηθάηη, γηα λα δεκνζηεπηεί, ζα πξέπεη πάληα λα παηάηε Δλεκέξσζε.1 Σην πάλσ κέξνο ζαεκθαληζηεί ε έλδεημε 3 View page 3 2 1 Εικόνα 141 Μελ ην μερλάηε απηφ. Απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα δεκνζηεχνληαη ηα θείκελά ζαο θαζψο θαηνη δηνξζψζεηο ζαο. 10
 11. 11. Αθνχ επηιέμνπκε View page εκθαλίδεηαη ε ζειίδα κε ην θείκελν πνπ γξάςακε . Εικόνα 15Γηα λα επηζηξέςνπκε ζηελ πίζσ πιεπξά ηνπ blog γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα λέαζειίδα πεξλάκε ην βειάθη ζην πάλσ κέξνο ηνπ blog φπνπ αλαγξάθεηαη ε ιέμεNew.Αλνίγεη ην κελνχ επηινγψλ θαη επηιέγνπκε 1 page. 1 Εικόνα 16 11
 12. 12. Δκθαλίδεηαη ην πίζσ κέξνο ηνπ blog θαη ζπγθεθξηκέλα ε πεξηνρή θαηαζθεπήο λέαοζειίδαο. Δίζηε έηνηκνη λα θαηαζθεπάζεηε κηα λέα ζειίδα ζην blog ζαο κε ηνπεξηερφκελν πνπ εζείο ζα νξίζεηε. Σην παξάδεηγκά καο ζα δεκηνπξγήζνπκε κηαζειίδα κε πεξηερφκελν γηα ηα Μαζεκαηηθά. Σηελ «Δηζαγσγή Τίηινπ»1 βάδνπκε ηίηινΜαζεκαηηθά. Σην ρψξν ηνπ θεηκέλνπ αλαγξάθνπκε έλα εηζαγσγηθφ θείκελν θαη ηνκαζεκαηηθφ πεξηερφκελν πνπ ζέινπκε λα κνηξαζηνχκε κε ηνπο καζεηέο καο, ηνποζπλαδέιθνπο καο θαη κε φπνηνλ άιιν ελδηαθέξεηαη γηα ηέηνηνπ είδνπο πεξηερφκελν. 1 Εικόνα 17Γψζακε ηίηιν ζηε ζειίδα «Μαζεκαηηθά» 1 θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ θεηκέλνπ γξάςακε2 «Σηη ζελίδα ασηή θα δημοζιεύεηαι σλικό ζτεηικό με ηις μαθημαηικές ενόηηηες ποσ θαμας απαζτολήζοσν ασηή ηη τρονιά. Κείμενα, αρτεία doc με εργαζίες, παροσζιάζειςμαθημάηων, ζύνδεζμοι και βίνηεο». Καζνξίδνπκε ηε ζεηξά εκθάληζεο ηεο ζειίδαο3. Ηπξψηε ζειίδα κε ηίηιν «About» έρεη ηηκή κεδέλ (0).Σηε λέα ζειίδα ζα δψζνπκε ηηκήέλα (1).Έηζη νξίδνπκε λα εκθαλίδεηαη πξψηε κεηά ηε ζειίδα «About». 5 1 4 2 3 Εικόνα 18Δπηιέγνπκε Γεκνζίεπζε γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία. Δπηιέγνπκε5 «Γείηε ηεζειίδα» γηα λα κεηαβνχκε ζηελ κπξνζηηλή πιεπξά ηνπ blog. 12
 13. 13. Η ζειίδα καο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα, δεκηνπξγήζεθε. Βξίζθεηαηακέζσο κεηά απφ ηε ζειίδα 1 «About» .Γηα λα δεκνζηεχζνπκε μαλά θάηη ζηελ ίδηαζειίδα επηιέγνπκε 2 «Δπεμεξγαζία» θαη επηζηξέθνπκε ζηελ πίζσ πιεπξά. 1 2 Εικόνα 19Βήμα 7Αο επηζηξέςνπκε ζηελ πίζσ πιεπξά γηα λα δνχκε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ καο δίλνπλ νηκπάξεο επεμεξγαζίαο ηεο ζειίδαο 2 1 Εικόνα 20Όπσο παξαηεξείηε, πνιιά ραξαθηεξηζηηθά αθνξνχλ ην θείκελν. Παξέρνληαη νηδπλαηφηεηεο επηινγήο1 bold, πιαγίσλ γξακκάησλ, επηθφιιεζε απφ θείκελν word,εηζαγσγή ζπκβφινπ, αξίζκεζε θ.ιπ. Σχξνληαο ην βειάθη πάλσ απφ θάζε ζχκβνινελεκεξψλεζηε γηα ηε ιεηηνπξγία πνπ απηφ επηηειεί.Σηελ «Δηζαγσγή» 2 ζαο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα εηζάγεηαη ζην blog ζαο αξρείαήρνπ, θεηκέλνπ (doc), εηθφλσλ (jpeg), παξνπζίαζεο(ppt) θαη πνιπκέζα. 13
 14. 14. Οη ίδηεο δηαδηθαζίεο ηζρχνπλ θαη γηα ηα Άξζξα 1 3 1 4 1. Δπηιέμηε απφ ηελ αξηζηεξή ζηήιε «Άξζξα». 2. Δπηιέμηε πξνζζήθε λένπ 3. Γξάςηε ην ηίηιν ηνπ άξζξνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ην θείκελν πνπ ζέιεηε. 4. Παηήζηε ζηε δεμηά ζηήιε «Γεκνζίεπζε»(απηφ ζα γίλεηαη γηα θάζε δεκνζίεπζε ή αιιαγή πνπ ζα ζέιεηε λα πεξάζεηε ζην blog ζαο) θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε «πξνβνιή άξζξνπ» γηα λα δείηε ην άξζξν ζαο.PluginsΤν WordPress απφ κφλν ηνπ είλαη έλα πνιχ δπλαηφ πξφγξακκα, αιιά ηα plugins είλαηαπηά πνπ πξαγκαηηθά ην αλαδεηθλχνπλ. Ο βαζηθφηεξνο ηξφπνο γηα λα ηα απνθηήζεηεείλαη λα επηζθεθηείηε ηνλ θαηάινγν κε ηα plugins ηνπ WordPress. Δπίζεο αλ έρεηεεγθαηεζηεκέλν ην WordPress 2.7.1 ή/θαη λεφηεξν κπνξείηε επίζεο λα εγθαηαζηήζεηεPlugins απφ ηνλ πίλαθα δηαρείξηζεο ηνπ WordPress.Απαραίτητα Plugins για κάθε BlogAkismetΑπηφ ην plugin είλαη πξν εγθαηεζηεκέλν ζην WordPress. Τν κφλν πνπ έρεηε λαθάλεηε είλαη λα πάξεηε έλα θιεηδί γηα ην API ηνπ θαη λα ην ελεξγνπνηήζεηε. Ο ζθνπφοχπαξμεο ηνπ είλαη γηα λα ζαο πξνζηαηεχεη απφ δηαθεκηζηηθά ζρφιηα ζηα άξζξα ζαο.All-in-One SEOΑπηφ ην plugin είλαη αλαγθαίν γηα ην blog ζαο αλ ζέιεηε λα έρεηε θαιχηεξε ζέζε ζηααπνηειέζκαηα ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. Τν All-in-One SEO ζαο επηηξέπεη λα έρεηεκνλαδηθά meta description, keywords, θαη ηίηινπο ζε θάζε άξζξν ή ζειίδα. 14
 15. 15. Contact Form 7Όηαλ έρεηε έλα Blog ίζσο ζέιεηε λα επηηξέπεηε ζηνπο ρξήζηεο ζαο λα ζαο ζηέιλνπλe-mails . Τν Plugin Contact Form 7 είλαη ην θαιχηεξν γηα απηφ ην ζθνπφ. Κάλεη ηαπάληα κε κεγάιε επθνιία γηα ην ρξήζηε.W3 Total CacheΑπηφ ην Plugin δεκηνπξγεί έλα αληίγξαθν ηεο ζειίδαο ζαο ζην Server, θαη έηζη ηελθάλεη ζην ζχλνιν ηεο ηαρχηεξε, ελψ παξάιιεια θαηαπνλεί ιηγφηεξν ηνλ server.WordPress Database BackupΤν plugin «WordPress Database Backup» ζαο επηηξέπεη λα δεκηνπξγείηε αληίγξαθααζθαιείαο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ Blog ζαο φζν ζπρλά ζέιεηε. Μπνξείηε λα ηνξπζκίζεηε έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεί απηφκαηα ηα αληίγξαθα αζθαιείαο θαη λα ζαο ηαζηέιλεη ζε e-mail ή λα ηα απνζεθεχεη ζε αζθαιέο ζεκείν ζην server ζαο.Subscribe to CommentsΈλα plugin πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ζαο λα παξαθνινπζνχλ αιιαγέο ζηα ζρφιηαησλ άξζξσλ ζαο, θαη έηζη λα γλσξίδνπλ πφηε έλα λέν ζρφιην έρεη δεκνζηεπηεί. Απηφέρεη σο απνηέιεζκα λα θξαηά ηνπο ρξήζηεο ζαο ελήκεξνπο γηα κηα ζπδήηεζε θαη έηζηλα ππάξρεη θίλεζε πξνο ην blog ζαο.Google XML SitemapΑπηφ ην plugin δεκηνπξγεί έλα αξρείν XML κε φια ηα URL ηεο ζειίδαο ζαο έηζηψζηε λα δηεπθνιχλεη ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο λα θαηαηάμνπλ ην πεξηερφκελν ζαοζηνπο θαηαιφγνπο ηνπο. Με ην XML αξρείν είλαη πνιχ πνην εχθνιν γηα ηηο κεραλέοαλαδήηεζεο λα δνπλ ηελ πιήξε δνκή ηνπ Blog ζαο.Τα παξαπάλσ plugin ζπληζηψληαη γηα θάζε λέν ή πθηζηάκελν blog. Βεβαίσοππάξρνπλ θαη άιια plugins πνπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε αλάινγα κε ηηο αλάγθεοζαο, αιιά γηα θάζε blog γεληθήο ρξήζεο απηά είλαη ηα απαξαίηεηα θνκκάηηα.Τν Wordpress.com είλαη κηα ηζηνζειίδα ζηελ νπνία κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηεδσξεάλ έλα blog. Απνηειεί ηελ θαιχηεξε θαη πην νινθιεξσκέλε πιαηθφξκαδεκηνπξγίαο blog, κε πνιιέο δπλαηφηεηεο, εχθνιε δηαρείξηζε θαη πνιχ φκνξθαζρέδηα. 15
 16. 16. Γηα ηελ πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηνπ πεξηερνκέλνπ δεκηνπξγήζακε blog ην νπνίνβξίζθεηαη ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε: http://impresionismos.wordpress.com/ Εικόνα 9 Απνηειείηε απφ νθηψ ζειίδεο: Ικπξεζηνληζκφο Μεηατκπξεζζηνληζκφο θαη Νεν…ηκπξεζηνληζκφο Ικπξεζηνληζκφο θαη Λνγνηερλία Μνπζηθφο…Ικπξεζηνληζκφο Ικπξεζηνληζκφο θαη Γιππηηθή Ικπξεζηνληζκφο ζηε Φσηνγξαθία θαη ηνλ Κηλεκαηνγξάθν Η γπλαίθα ζηνλ Ικπξεζηνληζκφ Ικπξεζηνληζκφο θαη Έιιελεο δσγξάθνηΟη ζειίδεο θηινμελνχλ άξζξα, εηθφλεο θαη βίληεν αλάινγα κε ην ζέκα πνππξαγκαηεχεηαη ε θάζε ζειίδα. 16

×