Bureau Presentatie Januari 2011 Lmb D.D. 1 08 2011

474 views

Published on

Presentatie

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bureau Presentatie Januari 2011 Lmb D.D. 1 08 2011

 1. 1. BUREAUPRESENTATIERAADGEVEND TECHNISCH ADVIESBUREAU BLMVERSIE 1.10Leo Bout12-01-2011
 2. 2. Pagina 2 van 17 Clara Wichmannstraat 109 2984 XJ Ridderkerk Telefoon: 06 31 94 39 20 E-mail: info@rta-blm.nl KvK 51241854 BUREAUPRESENTATIE VAN RAADGEVEND TECHNISCH ADVIESBUREAU BLM: Ref. : 011.01.RMV.002 Project : Algemeen Datum : 12 januari 2011 Auteur : L.M. BoutRAADGEVEND TECHNISCH ADVIESBUREAU BLM 5
 3. 3. Pagina 3 van 17INLEIDING...........................................................................................................................................5KORTE HISTORIE VAN ONS BUREAU:...........................................................................................6ONDERNEMINGSFILOSOFIE:...........................................................................................................7 1.1. ALGEMEEN..............................................................................................................................7 1.2. VAKMANSCHAP......................................................................................................................8 1.3. CONTINUITEIT.........................................................................................................................8 1.4. CREATIVITEIT..........................................................................................................................9 1.5. SLAGVAARDIGHEID...............................................................................................................9ORGANISATIE...................................................................................................................................10 1.6. BUREAU- ORGANISATIE......................................................................................................10 1.7. PROJECTORGANISATIE........................................................................................................10WERKWIJZE.......................................................................................................................................11 1.8. INLEIDING...............................................................................................................................11 1.9. TEAMSAMENSTELLING.......................................................................................................11 1.10. BESTEKSVORM....................................................................................................................11 1.11. COMPUTERGEBRUIK..........................................................................................................12 1.12. KWALITEITSBORGING.......................................................................................................12 1.12.1. KWALITEITSPLAN........................................................................................................12 1.12.2. ONTWERPEVALUATIE.................................................................................................13 1.12.3. OPLEIDINGEN................................................................................................................13HET ONTWERPPROCES...................................................................................................................14 1.13. INLEIDING.............................................................................................................................14 1.14. CREATIVITEIT......................................................................................................................14 1.15. GEZONDHEID, VEILIGHEID EN WELZIJN.......................................................................14 1.16. MILIEUBEWUSTZIJN...........................................................................................................14 1.17. ONDERHOUDSVRIENDELIJKHEID...................................................................................15 1.18. ENERGIEZUINIG ONTWERPEN.........................................................................................15FLEXIBILITEIT..................................................................................................................................16 1.19. INTEGRAAL ONTWERPEN.................................................................................................16 1.20. KWALITEIT...........................................................................................................................16 1.21. KOSTENBEWUSTZIJN.........................................................................................................16MILIEUBEWUST BOUWEN.............................................................................................................17 1.22. UITGANGSPUNTEN.............................................................................................................17 1.23. MATERIAALKEUZE.............................................................................................................17 1.23.1. ALGEMEEN....................................................................................................................17NIEUWE TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN................................................................................17RAADGEVEND TECHNISCH ADVIESBUREAU BLM 5
 4. 4. Pagina 4 van 17INSTALLATIEKOSTENBUDGET VERANTWOORDELIJKHEID.................................................17RAADGEVEND TECHNISCH ADVIESBUREAU BLM 5
 5. 5. Pagina 5 van 17INLEIDING Dit document is samengesteld om ons bureau te presenteren. Dit document heeft de intentie om een zo compleet mogelijk beeld te verstrekken zodat de selectie op grond hiervan kan plaatsvinden. Mocht desondanks nadere informatie gewenst zijn, dan kunt u contact opnemen: de heer Leo Bout, mobiel telefoonnummer : 06- 31943920 de heer Cor Olierhoek, mobiel telefoonnummer :06- 36568874RAADGEVEND TECHNISCH ADVIESBUREAU BLM 5
 6. 6. Pagina 6 van 17KORTE HISTORIE VAN ONS BUREAU: Het bureau is opgericht op 10 november 2010. Per 3 januari 2011 is het bureau gestart met verrichten van de eerste werkzaamheden. Medewerkers van ons bureau kunnen bogen op meer dan 30 jaar ervaring in de advieswereld. Het bureau is een zelfstandig opererend bureau zonder verplichtingen aan derden. Dit betekend een garantie voor ; - onafhankelijkheid, - ervaring, - deskundigheid.RAADGEVEND TECHNISCH ADVIESBUREAU BLM 5
 7. 7. Pagina 7 van 17ONDERNEMINGSFILOSOFIE: Hieronder zijn in het kort een aantal items nader uitgewerkt te weten; - algemeen, - vakmanschap, - continuïteit, - creativiteit, - slagvaardigheid.1.1. ALGEMEEN Als onafhankelijk adviesbureau richt Raadgevend Technisch Adviesbureau BLM ( RTA-BLM) zich op kritisch, creatief en innovatief meedenken bij het vervullen van een opdracht. Hiertoe zal RTA- BLM anticiperen op - en constructief meewerken aan de doelstellingen van de opdrachtgever en de overige partners in het desbetreffende ontwerpproces en of uitvoeringsproces. Dit geldt voor zowel de technische, esthetische en economische aspecten in alle fasen van een opdracht. Wij streven naar een duurzaam, milieubewust, energiezuinig, onderhoudsvriendelijk en kostenbewust ontwerp. Begrippen voor ons zijn; - partners zijn in plaats van leveranciers, - creatief denken en niet alleen oplossinggericht, - deskundigheid uitstralen, - kwaliteit garanderen gezien de ervaring van onze medewerkers, - optimale inschakeling van specialisten, - respect te hebben voor de mens en zijn omgeving. Raadgevend Technisch Adviesbureau BLM (RTA-BLM) houdt zich hoofdzakelijk bezig met W en E-installaties.( voor sommige diensten kan dit uitgebreid worden met een bouwkundige) Hierbij moet in grote lijnen gedacht worden aan de volgende diensten: PROJEKTBEGELEIDING - projectmanagement; - contractmanagement; - technisch advies; - planning en coördinatie; - kostenbegroting; - kostenbewaking; - exploitatiekosten; - onderhoudskostenRAADGEVEND TECHNISCH ADVIESBUREAU BLM 5
 8. 8. Pagina 8 van 17 BOUWPLAATSMANAGEMENT - directievoering en toezicht; - contractbeoordeling; - planbeoordeling; BEHEER EN ONDERHOUD - meerjarenonderhoudsplanning; - integraal beheer; - quick scans/nul meting; INSTALLATIETECHNIEK - projectmanagement - energiebesparingadviezen; - installatieadvisering; - bestek DO/VO - deskundige berichten/bindende adviezen - kostenbegroting; - programma’s van eisen; - ontwerptoetsing1.2. VAKMANSCHAP Om kwaliteit te kunnen blijven leveren dient vakmanschap en kennis aanwezig te zijn. Hiertoe zorgt ons bureau voor voortdurende in- en externe scholing. Een belangrijk aspect van interne scholing bestaat uit het opdoen van ervaringen. Projectervaringen worden geëvalueerd en dienen daarmee als basis voor nieuwe projecten. Ons bureau hanteert een standaard projectbehandeling en gestandaardiseerde installatiedeelontwerpen. Hierdoor behoeft relatief minder tijd te worden besteed aan routinewerkzaamheden en kan optimalisatie en innovatie in het ontwerp alle nodige aandacht krijgen. De bewaking van de kwaliteit dient ervoor zorg te dragen dat de beschikbare kennis ook goed wordt toegepast.1.3. CONTINUITEIT Het beleid van ons bureau is er op gericht om het bestaan van ons bureau nog vele jaren te verlengen. Onze visie is gericht op de toekomst en niet op de korte termijn. Ook is continuïteit van belang voor het verzamelen van ervaring en kennis. Voor onze relaties is het goed te weten dat wij er heel veel voor over hebben om ons voortbestaan te continueren. Dit noodzaakt ons om er altijd zorg voor te dragen dat relaties tevreden zijn met onze werkzaamheden en geboden product. Indien iets ondanks al onze zorgen niet optimaal is behandeld, is ons uitgangspunt dat een eventuele klacht zo snel en adequaat dient te worden afgehandeld naar tevredenheid van onze klant.RAADGEVEND TECHNISCH ADVIESBUREAU BLM 5
 9. 9. Pagina 9 van 17 Voor continuïteit is het voorts van belang dat de financiële structuur van ons bureau gezond is. De financiële structuur wordt niet door externe invloeden verstoord waardoor de onafhankelijkheid gewaarborgd blijft.1.4. CREATIVITEIT Ieder project verdient zijn waardering door creatieve oplossingen en toepassing van materialen. In het begin van een project prevaleert daarom creatief denken en niet alleen maar oplossingsgericht ontwerpen. Creativiteit bevordert de relatie met de overige projectpartners. Het ontwerpteam functioneert voor de opdrachtgever daardoor meer als partner dan als leverancier.1.5. SLAGVAARDIGHEID Een slagvaardig ontwerpproces vraagt een intensief contact van alle betrokkenen. Ook tijdens de bouw zal een intensief contact nodig zijn. het is daarom van groot belang dat alle betrokkenen bijeen kunnen komen met een minimaal verlies aan kostbare reistijd. Daarom heeft ons bureau gekozen voor een aanspreekpunt voor de opdrachtgever en andere teamleden die kennis heeft van alle vakdisciplines binnen het project.RAADGEVEND TECHNISCH ADVIESBUREAU BLM 5
 10. 10. Pagina 10 van 17ORGANISATIE1.6. BUREAU- ORGANISATIE De bureau organisatie is gebaseerd op de coördinatie van de werkzaamheden vanuit kantoor te Ridderkerk.1.7. PROJECTORGANISATIE Omdat het bureau het integraal adviseren van multidisciplinaire projecten voorstaat, zijn voor alle voortkomende technieken specialisten noodzakelijk. Per project wordt door ons bureau bekeken welke specialisten noodzakelijk zijn en worden deze in overleg met de opdrachtgever door ons ingezet.RAADGEVEND TECHNISCH ADVIESBUREAU BLM 5
 11. 11. Pagina 11 van 17WERKWIJZE1.8. INLEIDING De werkwijze voor het project wordt beïnvloed door een aantal zaken zoals; - realisatietempo, - beschikbaar budget, - zienswijze projectpartners, - moeilijkheidsgraad, - overheidseisen. Om bovengenoemde items zijn er verschillende mogelijkheden die nader dient te worden ingevuld.1.9. TEAMSAMENSTELLING Veelvoorkomend is de klassieke rolverdeling, waarbij de opdrachtgever afhankelijk van beschikbare eigen kennis en kwaliteit al of niet een extern projectmanagementbureau of een externe projectmanager aantrekt. Het ontwerpteam bestaat dan verder uit; - de architect ( de vormgeving ), - de constructeur ( bouwkunde ), - de adviseur ( installaties ). Indien de projectrealisatie in een korte tijd dient plaats te vinden, kan de voorkeur ook uitgaan naar een bouwteam waarin naast de ontwerpers ook de uitvoerende partijen zijn vertegenwoordigd. Hierdoor kan de bouw kort na de aanvang van het ontwerp reeds beginnen. De werkzaamheden van de ontwerpers gaan dan minder in detail, omdat de uitvoerende partijen de werkdetaillering direct ter hand nemen. Dit heeft een verlaging van de advieskosten voor de adviseur ( installaties ) tot gevolg. Echter de uitvoerende partijen zullen extra ontwerpkosten in rekening brengen. Als nadeel kan worden genoemd dat geen optimale vrije prijsvorming en concurrentie plaatsvindt, zodat de realisatie van de bouw mogelijk duurder uitvalt. De taakverdeling tussen partijen dient wel te worden vastgelegd om omissies te voorkomen.1.10.BESTEKSVORM Afhankelijk van de aard van het project kan worden gekozen voor een ; - volledig bestek, - raambestek ( richtlijnenbestek ), - prestatiebestek.RAADGEVEND TECHNISCH ADVIESBUREAU BLM 5
 12. 12. Pagina 12 van 17 Een volledig bestek wordt gemaakt voor projecten, waarbij het van groot belang is dat nauwkeurig wordt omschreven en wordt vastgelegd wat de kwaliteit van de installaties zal moeten zijn. het voordeel hierbij is dat het benodigde budget, planning en kwaliteit vooraf worden vastgesteld. Een raambestek wordt vervaardigd voor projecten waarbij minder eisen worden gesteld aan de kwaliteit. Bij een raambestek liggen de advieskosten lager dan bij een volledig bestek. Een prestatiebestek wordt vervaardigd voor eenvoudige projecten zoals standaard verhuurkantoren. Hierbij worden de eisen geformuleerd waaraan de technische installaties dienen te voldoen, zodanig dat na de realisatie desgewenst op basis van meting kan worden vastgesteld of aan de eisen is voldaan. Bij deze werkwijze is een grotere vrijheid voor een ontwerpende installateur, echter is er aanzienlijk minder grip op de kwaliteit. De advieskosten zijn ten opzichte van het raambestek lager.1.11.COMPUTERGEBRUIK Computergebruik levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit, efficiency, snelheid en werkgemak. Als bureau gebruiken wij; - CAD tekenwerk, - calculatie en kostenbeheer, - rekenprogrammas ( VABI etc. ), - bestekken ( STABU en Word ), - tekstverwerking ( rapporten, verslagen en correspondentie ), - bedrijfsadministratie.1.12.KWALITEITSBORGING Ons bureau is zich bewust van de noodzaak van kwaliteitsbeheersing. Daartoe is een kwaliteitssysteem opgesteld waarmee met behulp van standaardisatie kwaliteit wordt gewaarborgd. Elk ontwerp verloopt via gestandaardiseerde procedures. Voor elk project wordt een project kwaliteitsplan opgesteld.1.12.1.KWALITEITSPLAN De standaard projectbehandeling binnen ons bureau omvat procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van standaardvormen voor rapporten, ontwerpbeschrijvingen en tekeningen. In alle fasen wordt het ontwerp getoetst aan de praktijk. Tijdens het technisch toezicht tijdens de bouw wordt ook teruggekoppeld teneinde de ontwerpen te optimaliseren.RAADGEVEND TECHNISCH ADVIESBUREAU BLM 5
 13. 13. Pagina 13 van 171.12.2.ONTWERPEVALUATIE Alle documenten ( zoals tekeningen, berekeningen, rapporten ) worden getoetst of zij voldoen aan de bureaustandaards.1.12.3.OPLEIDINGEN Ten einde de kwaliteit van de te leveren diensten en kennis op een hoog niveau te handhaven wordt jaarlijks een budget vrijgemaakt voor het volgen van opleidingen. Deze worden extern gevolgd.RAADGEVEND TECHNISCH ADVIESBUREAU BLM 5
 14. 14. Pagina 14 van 17HET ONTWERPPROCES1.13.INLEIDING Het ontwerpproces is zeker in het begin gebaseerd op conceptueel denken en niet alleen oplossinggericht. In deze fase wordt getracht een creatieve bijdrage te leveren die echter wel realiseerbaar dient te zijn binnen de gestelde uitgangspunten. In dit proces zijn de bepalende factoren; - creativiteit, - gezondheid, veiligheid en welzijn, - milieubewustzijn, - onderhoudsvriendelijkheid, - energiezuinig ontwerpen, - flexibiliteit, - integraal ontwerpen, - kwaliteit, - kostenbewustzijn. Deze factoren worden hieronder nader toegelicht.1.14.CREATIVITEIT Door niet uitsluitend standaard oplossingen aan te dragen kunnen originele, slimme of kunstzinnige oplossingen een bijdrage leveren aan het imago van het project.1.15.GEZONDHEID, VEILIGHEID EN WELZIJN Elke werkgever is verplicht de werkplek in te richten met inachtname van de ARBO- wet. Dit houdt in dat de installaties veilig dienen te zijn in gebruik en onderhoud. Ook ten aanzien van gezondheid en welzijn moet door middel van de installaties een acceptabel niveau worden gerealiseerd. Hierbij dient te worden gelet op; - voorkomen van sick building syndroom, - goede ventilatie c.q. verversing, - voorkomen van hinderlijke koude/warmte straling, - voorkomen van lichthinder, - voldoende daglicht/kunstlicht, - voorkomen van geluidshinder, - individuele regelbaarheid.1.16.MILIEUBEWUSTZIJN Reeds gedurende het ontwerpproces kan veel invloed worden uitgeoefend op de milieuvriendelijkheid van het project.RAADGEVEND TECHNISCH ADVIESBUREAU BLM 5
 15. 15. Pagina 15 van 17 Hierbij zijn de bepalende factoren; - laag energieverbruik, - eenvoudig te onderhouden, - recyclebare milieu- onschadelijke materialen, - milieubewust bouwproces, - laag waterverbruik, - afvalreductie en - verwerking.1.17.ONDERHOUDSVRIENDELIJKHEID Ons bureau streeft naar zo eenvoudig mogelijke installaties. Wij zijn van mening dat een onderhoudsbewust ontwerp daarop in het algemeen budget neutraal kan worden gerealiseerd. Onder onderhoudsbewust ontwerpen wordt verstaan; - zo eenvoudig mogelijk ontwerpen, - gebruik maken van genormaliseerde componenten, - zorg voor een logische opbouw van de ontworpen installaties, - zorg voor een goede toegankelijkheid van de installaties, - zorg voor de uitwisselbaarheid van de installatiedelen, - toepassing van modulaire bouw, - bevordering van de ongevoeligheid voor menselijke fouten, - bevordering van de ongevoeligheid voor schade, - gebruik van materialen met de minste milieubelasting, - controle op juiste uitvoering en montage, - zorg dat de toestand, de conditie goed bepaald kan worden, - zorg voor een goede onderhoudshandleiding, - minimaliseer de levensduurkosten, waarbij behalve de installatietechnische aspecten ook de bouwkundige consequenties worden onderzocht.1.18.ENERGIEZUINIG ONTWERPEN Het energiegebruik van een gebouw wordt beïnvloed door; - gebouwomhulling, - toegepaste installaties ( keuze materialen ), - bewonersgedrag. Het is mogelijk de gebouwomhulling ( vloer, gevels, dak 0 zodanig te maken dat de warmte- ontwikkeling van mensen, verlichting en apparatuur voldoende is om de gewenste temperatuur te handhaven. Dit vraagt voor Nederlandse begrippen een vrij dure gebouwomhulling. Als een goedkopere gebouwomhulling dient te worden gekozen zal energie nodig zijn voor verwarming en koeling in de zomer. De te ontwerpen installaties dienen door toepassing van energiezuinige componenten en optimale dimensionering een zo laag mogelijk energieverbruik te hebben. het bewonersgedrag valt niet te beïnvloeden. Wel kan er rekening mee worden gehouden met dit gedrag door een installatie ontwerp waarbij individuele regelbaarheid en automatische terugschakeling naar het nachtniveau bij afwezigheid wordt gerealiseerd.RAADGEVEND TECHNISCH ADVIESBUREAU BLM 5
 16. 16. Pagina 16 van 17FLEXIBILITEIT Flexibiliteit is naast energie zuinigheid en onderhoudsvriendelijk ontwerpen een van de voornaamste wensen bij gebouwen. Geen organisatie ontkomt er aan van tijd tot tijd aanpassingen te realiseren. Flexibiliteit houdt in dat installaties bij indelingsveranderingen en functieveranderingen binnen een gebouw relatief gemakkelijk zijn aan te passen, met beperkte kosten en met beperkte overlast voor de overige gebruikers van het gebouw. De overlast dient zo veel mogelijk beperkt te blijven tot de gebruikers waarvoor de aanpassingen worden gerealiseerd. Flexibiliteit is technisch een zeer eenvoudig probleem, financieel echter een groot probleem. Optimale flexibiliteit betekent namelijk dat installaties over gedimensioneerd moeten worden en bijvoorbeeld per stramienmaat ( kantoren ) modulair worden ontworpen en geregeld. Dit heeft meestel onacceptabele financiële consequenties tot gevolg, die ook redelijkerwijs niet terug te verdienen zijn via latere besparingen. Daarom zijn inventiviteit en een vooruitziende blik noodzakelijk om een goed compromis in deze materie te bereiken.1.19.INTEGRAAL ONTWERPEN In het ontwerpproces denken wij constructief en waar mogelijk innovatief mee met het zoeken van oplossingen in de richting van de hiervoor genoemde uitgangspunten.1.20.KWALITEIT Kwaliteit is de rode draad tijdens het ontwerpproces.1.21.KOSTENBEWUSTZIJN Vanaf het prille begin tot en met de oplevering van het project besteden wij aandacht aan de kosten. De omvang van de bouw- en installatiekosten loopt meestal als een rode draad door een project. Naast de toetsing aan beschikbare historische gegevens worden de installatiekosten beoordeelt op; - te leveren prestaties, - duurzaamheid, - verwacht onderhoud, - energieverbruik, - vervangbaarheid, - gebruiksvriendelijkheid. Elk project heeft zijn prijs doch wij staan er voor dat onze opdrachtgever een zo goed mogelijke installatie voor een zo laag als mogelijke prijs krijgt.RAADGEVEND TECHNISCH ADVIESBUREAU BLM 5
 17. 17. Pagina 17 van 17MILIEUBEWUST BOUWEN1.22.UITGANGSPUNTEN Het beoogde beleid ten aanzien van milieu moet eenduidig worden vastgesteld. Verder dient te worden bepaald hoe milieusparende maatregelen budgettair worden gestimuleerd1.23.MATERIAALKEUZE1.23.1.ALGEMEEN Bouw- en installatiematerialen hebben consequenties voor het milieu, en wel gedurende drie fasen te weten; - tijdens de bouw ( reststoffen, lijmen, lakken ); de vrijkomende materialen belasten vaak het milieu. - tijdens het gebruik; de effecten zijn voornamelijk op het binnenmilieu ( luchtverontreiniging door lijmen en lakken, radio- actieve straling van bouwmateriaal ), - als sloopafval; vele stoffen vormen als afvalstof een sterke milieubelasting ( PVC, elektronische componenten ). Door passende besteksbepalingen wordt er naar gestreefd de hoeveelheid afval en met name het versnit te beperken.NIEUWE TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN Innovatie is het gebruiken van nieuwe technieken of het gebruiken van bestaande technieken voor een nieuwe toepassing, Als bureau hanteren wij enige voorzichtigheid bij het direct toepassen van innovatieve ontwikkelingen. Aan ieder nieuw product kleven immers risicos van aanloop problemen die een extra belasting kunnen geven voor de gebouwbeheerder. Vooraf gaande aan de keuze voor nieuwe producten wordt met de opdrachtgever gediscussieerd over de risicos die dit met zich mee brengt.INSTALLATIEKOSTENBUDGET VERANTWOORDELIJKHEID Onder bepaalde voorwaarden ( de installatiemarkt is op dit moment heel moeilijk in te schatten ) kan verantwoordelijkheid worden aanvaard voor het installatiekostenbudget. Deze verantwoordelijkheid kan variëren van; - maximale afwijking van 10 % ten opzichte van het budget, - bindende verantwoordelijkheid voor het budget mits dit in de aanbieding uitdrukkelijk is aangegeven. Hoe groter de verantwoordelijkheid is, hoe meer invloed wij op het gehele proces van ontwerp tot realisatie nodig vinden.RAADGEVEND TECHNISCH ADVIESBUREAU BLM 5

×