Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Selvangivelse for inntektsåret 2010
For NN, fødselsnummer ddmmåå xxxxx


SELVANGIVELSE for inntektsåret 2010
Navn (ettern,...
Selvangivelse for inntektsåret 2010
For NN, fødselsnummer ddmmåå xxxxx


Selvangivelse                  ...
Selvangivelse for inntektsåret 2010
For NN, fødselsnummer ddmmåå xxxxx


Personinntekt (grunnlag trygdeavgift, toppskatt)
...
Selvangivelse for inntektsåret 2010
For NN, fødselsnummer ddmmåå xxxxx

2.4   Barns lønnsinntekt
2.4.1  Lønn til barn...
Selvangivelse for inntektsåret 2010
For NN, fødselsnummer ddmmåå xxxxx


Alm. inntekt (grl. kommune-, fylke-, fellesskatt)...
Selvangivelse for inntektsåret 2010
For NN, fødselsnummer ddmmåå xxxxx


Fradrag
3.2    Fradrag i tilknytning til arbei...
Selvangivelse for inntektsåret 2010
For NN, fødselsnummer ddmmåå xxxxx

3.3   Kapitalutgifter og andre fradrag
3.3.1  ...
Selvangivelse for inntektsåret 2010
For NN, fødselsnummer ddmmåå xxxxx


Formue
4.1   Bankinnskudd, kontanter, verdipap...
Selvangivelse for inntektsåret 2010
For NN, fødselsnummer ddmmåå xxxxx

4.4   Driftsløsøre og andre eiendeler i næring
...
Selvangivelse for inntektsåret 2010
For NN, fødselsnummer ddmmåå xxxxx


RF-1006B, Vedlegg til selvangivelsen ang. formue
...
Selvangivelse for inntektsåret 2010
For NN, fødselsnummer ddmmåå xxxxx

5 Norske ihendehaverobligasjoner m.v. (ikke regist...
Selvangivelse for inntektsåret 2010
For NN, fødselsnummer ddmmåå xxxxx


Beregning av skatt:
Pensjonsgivende lønnsinntekt ...
Selvangivelse for inntektsåret 2010
For NN, fødselsnummer ddmmåå xxxxx


Progressive skatter m. utregninger
Formuessk. kl....
Selvangivelse for inntektsåret 2010
For NN, fødselsnummer ddmmåå xxxxx

Skatteverdi av innbo INN, UT        0   ...
Selvangivelse for inntektsåret 2010
For NN, fødselsnummer ddmmåå xxxxx


Fribeløp, skatteprosenter m.m.
         ...
Selvangivelse for inntektsåret 2010
For NN, fødselsnummer ddmmåå xxxxx

Verdi av bil ut i fra registreringsår:
År     ...
Selvangivelse for inntektsåret 2010
For NN, fødselsnummer ddmmåå xxxxx


                   Skatten for ...
Hjelpeberegning av renteinntekt til ekstrabeskatning
ved lån fra personlig skatteyter til selskap m.v. 2010
Navn (ettern, ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mal selvangivelse 2010

3,909 views

Published on

Excel-mal for selvangivelsen for 2010 med beregninger

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

Mal selvangivelse 2010

 1. 1. Selvangivelse for inntektsåret 2010 For NN, fødselsnummer ddmmåå xxxxx SELVANGIVELSE for inntektsåret 2010 Navn (ettern, forn): NN Evt. feil meldes Ragnar Sturtzel Adresse: Trollfaret 13, 2020 Skedsmok. ragnar.sturtzel@edb.com Lastes fra: SlideShare Fødselsnummer: ddmmåå xxxxx Skjema ajour pr: 2010-04-05 Opplysninger ved bruk av selvangivelsesskjemaet: a) Dette regnearket er gratis, og forfatteren tar intet ansvar for evt. feil! De fleste beregningene er dog godt testet gjennom flere års bruk. Kommentarer, tips, feilmeldinger mottas med takk (fortrinnsvis skriftlige). b) Fyll kun inn i hvite felter felter (skraverte felter regnes automatisk ut) c) For visse felter er det lagt inn noter med nærmere forklaring. I disse tilfellene er det henvist til dette. Notene ligger på tallfeltene. d) Utregningene er ikke tilpasset inntekt for > 1 barn, grense for restskattrente m.m. for pensjonister Utregning av skattebegrensning efter 80%-regelen tar ikke hensyn til ektefeller! Utregningene tar heller ikke hensyn til skatteytere helt eller delvis bosatt i utlandet, eller klasse 0 Merk at familieinntekten er avgjørende for "nedsatt skatteevne", så ikke stol 100% på arket her! Postene 1.6 til 1.8, samt 2.10-11 er ikke oppdatert med nye regler! e) Krever Excel 97 eller nyere versjon. Kolonnebredder kan bli feil under utskrift med enkelte drivere (feil i kolonnehåndtering i driverne). f) Basert på skjema for SA 2006 (næringsdrivende), veiledning 2009 (lønnsmottagere), vedtak 2010. Noter: Trykk Shift+F2 med markøren på tallfeltet (rødt merke) Informasjoner til bruk under skatteberegningene: Vedleggsnummer: 0 <===== Fyll ut hvis utskriften skal vedlegges selvang. Skatteklasse inntekt (1 / 2): 1 <===== OBS! Viktig! - Se note! Skatteklasse formue (1 / 2): 1 <===== OBS! Viktig! - Se note! Fradragsklasse (1 / 2): 1 <===== Beregnes på bakgr. av formuekl. og særfr. Ektefelles formue post 4.9: 0 <===== Føres inn for ektefeller som leverer sep. SA Ektefelles inntekt post 3.4: 0 <===== Føres inn for pensjonister som lev. sep. SA Ektefelles trygdeavgift: 0 <===== Føres inn for pensjonister som lev. sep. SA Ektefelles kommune+fellesskatt: 0 <===== Føres inn for pensjonister som lev. sep. SA Finnmarksfradrag: 0 <===== Normalt 0, se note for bruk Arbeider i Tromsø: 0 <===== Normalt 0, se note for bruk Arbeider som landpostbud e.l. 0 <===== Normalt 0, se note for bruk Fødselsår (fire siffer!): 1950 <===== OBS! Viktig! Fødselsår ektefelle (fire siffer!): 1950 <===== OBS! Viktig! Betalt forskuddsskatt 0 (betalt i skatteåret) Efterbetalt forskuddsskatt 0 (betalt senest 30/4 året efter skatteåret) Forskuddsbetalt restskatt 0 (betalt efter 30/4 året efter skatteåret) Utlignet skatt 0 Utbetales 0 Bruttoinntekt 0 Bruttoinntekt minus utlignet skatt 0 Skatt/avgift i % av brutto inntekt 0.0% Skatt/avgift i % av lønnsinntekt 0.0% Korrekt skattetrekk i 10.5 mnd 0.0% Marginalskatt lønnsinntekt 35.8% Side 1
 2. 2. Selvangivelse for inntektsåret 2010 For NN, fødselsnummer ddmmåå xxxxx Selvangivelse Inntektsåret 2010 1.0.1 SA sendes 1.0.2 Fødselsnr. 1.0.3 Kreves det forhåndsligning? ddmmåå xxxxx Ja/nei År 1.1 Personopplysninger 1.2 Ektefelle (note) 1.1.1 Etternavn, fornavn, postadresse 1.2.1 Navn 1.2.2 Fødselsdato NN 1.2.3 Har du og ektefellen fordelt nærings-/ personinntekt fra felles bedrift? 1.1.2 Bopel og adresse 1. november 2009 Ja Nei 1.2.4 Giftet Dem efter 1. november 2009? Dato: 1.1.3 Stilling/yrke 2010 Ektef. skattekom: Navn og adresse før ekteskapet 1.1.4 Telefon Privat: Arbeid: 1.1.5 Sivilstand Gift Skilt Ugift Separert Enke(-mann) 1.3 Samboer med felles barn Samboers navn Ja Nei Samboers fødselsnr. Ja Nei 1.3.1 Felles barn 1.3.2 Felles formune/gjeld 1.4 Barn som De forsørger 1.4.1 Barn, adoptivbarn, pleie- og fosterbarn Arbeidsinntekt til barn som er 13 år eller som er 15 år eller yngre (f. i 1995 eller senere) eldre (født i 1997 eller tidligere) føres på Navn Fødselsdato egen selvangivelse for barnet. Er barnet 12 år eller yngre føres inntekten hos foreldrene. Formue, kapitalinntekt, bidrag og pensjon til barn som er 17 år eller eldre føres i egen selvangivelse, ellers hos foreldrene. 1.4.2 Barn, adoptiv- og pleiebarn f 1992-94, fosterbarn f. 1994 som det kreves forsørgerfradrag for Tidsrom 1.5 Andre opplysninger Ja Nei Beløp 1.5.1 Boligsparing for ungdom i 2010 0 1.5.2 Gevinster som er verdt mer enn 10.000 i 2010? 1.5.3 Mottatt arv / gave som er tils. er verdt mer enn kr. 10.000? 1.5.4 Ubenyttet godtgjørelsesfradrag på aksjeutbytte fra 2009 0 1.5.5 Eiendom eller næring i annen kommune? Hvilke? 1.5.6 Formue eller fast eiendom i utlandet? Kreves det kreditfradrag? Kreves neds. av skatt på lønnsinnt. opptj. under arb. i utl.? 1.5.7 Ønsker De selvangivelsen på annen målform? Bokmål Nynorsk 1.5.8 Krav om fradrag i skatt for godkjente forskningsformål? 1.5.9 Ubenyttet naturressursskatt inkl. rente fra 2009 0 Merknader: Side 2
 3. 3. Selvangivelse for inntektsåret 2010 For NN, fødselsnummer ddmmåå xxxxx Personinntekt (grunnlag trygdeavgift, toppskatt) 1.6 Beregnet personinntekt fra foretak Primær Liberalt Annen Beregnet positiv personinntekt fra enmannsforetak inkl. lott 0 0 0 Beregnet positiv personinntekt fra deltagerlignet delingsforetak 0 0 0 Godtgjørelse for arbeid / lott til delt. i delt.lign. delingsforetak 0 0 0 Beregnet positiv personinntekt fra aksjeselskap 0 0 Sykep. til selvst. nær. som erstatter pers.innt., sum ovf. til 2.7.5 0 0 0 Andel av 2.1.6 fra selskap med beregnet personinntekt 0 0 0 Andel av 2.2.3 fra selskap med beregnet personinntekt 0 0 0 1.7 Særskilt godtgj. for arb. til deltager i deltagerlign. selskap hvor det ikke beregnes personinnt. Lønn til kommandittist føres i post 2.1 1.7.1 Særskilt godtgjørelse for arbeid til deltager i deltagerlignet selskap i primærnæring. Skal også føres i post 2.7! 0 1.7.2 Særskilt godtgjørelse for arbeid til deltager i deltagerlignet selskap i annen næring. Skal også føres i post 2.7! 0 2.1 Lønn, naturalytelser m.v. 2.1.1 Lønn. Tidsrom Beløp Arbeidsgiver 2010 0 0 Firmabil (se noter) Listepris 0 Ant. mnd. 12 Km jobbkj. 0 1. Reg. år 2010 Elbil 0 100.00% 0 0 Fordel ved rimelige lån fra arbeidsgiver 0 Aksjer til underkurs (netto fordel) 0 Fri avis, telefon, ... 0 Sum post 2.1.1 0 2.1.2 Inntekt som gir rett til sjømannsfradrag 0 2.1.3 Inntekt av barnepass i eget hjem 0 2.1.4 Overskudd på godtgjørelse tjenesteutgifter 0 Bilgodtgj. Km: 0 Dekket: 0 0 Spart kost i hjemmet for pendlere: Døgn: 0 0 Smusstillegg: Utbet. kr: 0 0 2.1.5 Annen arbeidsinntekt, spes: 0 2.1.6 Sum 0 0 2.1.7 Dagpenger u. arbeidsledighet, selvst. næringsdrivende 0 0 2.2 Egne pensjoner, livrenter i arbeidsforhold m.v. 2.2.1 Folketrygd Type (note) 0 0 Egen barnepensjon 0 2.2.2 Fra andre enn folketrygden Fra hvem 0 0 Egen barnepensjon 0 2.2.3 Sum 0 0 2.2.4 Ektefelletillegg 0 0 2.3 Sum 0 Side 3
 4. 4. Selvangivelse for inntektsåret 2010 For NN, fødselsnummer ddmmåå xxxxx 2.4 Barns lønnsinntekt 2.4.1 Lønn til barn som er 12 år eller yngre (født 1998 eller senere) Utbetaler Barnets fødselsnr 0 0 0 Sum 0 0 2.5 Sum 0 Side 4
 5. 5. Selvangivelse for inntektsåret 2010 For NN, fødselsnummer ddmmåå xxxxx Alm. inntekt (grl. kommune-, fylke-, fellesskatt) 2.6 Mottatte bidrag, livrenter utenfor arbeidsforhold, barnepensjon m.v. 2.6.1 Egne skattepliktige bidrag Foreldre Andre Utbetalers navn Beløp 0 Eget barnebidrag 0 2.6.2 Annet Utbetalers navn Beløp 0 0 2.6.3 Mottatt barnepensjon til barn som er 16 år eller yngre (f. i 1994 eller tidligere) Barnets fødselsnr. Utbetalers navn Beløp 0 2.6.4 Sum 0 0 2.7 Næringsinntekter og sykepenger til selvstendig næringsdrivende 2.7.1 Inntekt av jordbruk, gartneri m.v. Inklusive beløp i post 1.7! 0 2.7.2 Inntekt av skogbruk. Inklusive beløp i post 1.7! 0 2.7.3 Inntekt av fiske og fangst. Inklusive beløp i post 1.7! 0 2.7.4 Inntekt av reindrift. Inklusive beløp i post 1.7! 0 2.7.5 Inntekt av skiferbrudd. Inklusive beløp i post 1.7! 0 2.7.6 Inntekt av annen næring. Inklusive beløp i post 1.7! 0 2.7.7 Inntekt av deltagerlignet primærnæring. Inklusive beløp i post 1.7! 0 2.7.8 Inntekt av deltagerlignet annen næring. Inklusive beløp i post 1.7! 0 2.7.9 Næringsinntekt 0 2.7.13 Sykepenger m.v. til selvstendig næringsdrivende (ref. 1.6.12-14) 0 0 2.8 Inntekter av bolig og annen fast eiendom 2.8.1 Andelseiers del av inntekter i boligselskap/-sameie 0 2.8.2 Nettoinnt. utleie av eiendom utenom næring 0 2.8.3 Utleie av fritidseiendom med egen bruk 0 0 2.8.4 Skattepl. gev. ved salg e.l. av bolig, tomt, ... 0 2.8.5 Inntekt av fast eiendom i utlandet 0 2.8.6 Sum 0 0 2.9 Sum (overføres til post 3.0) 0 3.0 Overført fra post 2.9 0 3.1 Kapitalinntekter og andre inntekter 3.1.1 Renteinntekter av innenlandske bankinnskudd o.l. (overført) 0 3.1.2 Renteinntekter av obligasjoner, utestående fordr. m.v. (overført) 0 3.1.3 Renteinntekter som skal ekstrabeskattes (se RF-1070B) 0 3.1.4 Avkastning av "sparedelen" av livsforsikring (kapitalforsikring) 0 3.1.5 Skattepliktig aksjeutbytte fra RF-1088 0 3.1.6 Skattepliktig utbytte på andeler i aksjefond 0 3.1.7a Annet skattepliktig aksjeutbytte fra aksjer eid pr. 31.12.2010 0 3.1.7b Annet skattepliktig aksjeutbytte fra aksjer realisert i 2010 0 3.1.8 Skattepliktig gevinst ved realisasjon av aksjer fra RF-1088 0 3.1.9 Skattepliktig gevinst ved realisasjon av andeler i verdipapirfond 0 3.1.10 Skattepliktig gevinst ved realisasjon av andre aksjer m.v. 0 3.1.11 Inntekter fra utlandet utover arbeide og aksjeutbytte / -gevinst 0 3.1.12 Andre inntekter 0 3.1.13 Sum 0 0 3.1.14 Sum 0 Side 5
 6. 6. Selvangivelse for inntektsåret 2010 For NN, fødselsnummer ddmmåå xxxxx Fradrag 3.2 Fradrag i tilknytning til arbeidsinnt. m.v. og årets undersk. i næring 3.2.1 Minstefradrag av egen inntekt (2.1.6+2.6.1+2.6.2) 0 0 Lønnsfradrag av egen lønnsinntekt (2.1.6) 0 0 Minstefradrag av egen pensjonsinntekt (2.2.3) 0 0 3.2.2 Faktiske utgifter Utgifter til inntekt 0 Underskudd godtgjørelser 0 Syke-/ulykkesforsikring 0 Tilleggstrygd sykepenger 0 Maks av 3.2.1 og 3.2.2 (se note) 0 3.2.4 Minstefradrag av ektefelletillegg (2.2.4) 0 0 3.2.5 Minste-/lønnsfradrag av hvert barns lønnsinntekt (2.4.1) 0 0 (note) 0 0 0 0 3.2.6 Minstefradrag av hvert barns barnepensjon Barn som er 16 år eller yngre (2.6.3) 0 0 (note) 0 0 0 0 Barn som er 17 år eller eldre (2.2.1+2.2.2+2.6.1) Sum 4-6 0 0 0 3.2.7 Merutgifter til kost, losji m.v. ved tjenestereiser / opph. utenfor hjemmet 0 0 3.2.8/ Reise til og fra arbeidsstedet Arb.sted: 3.2.9 Arb.dager: 0 (note) Avstand: 0.0 km hver vei (note) Beregnede reiseutgifter: 0 Dokumenterte utgifter: 0 (se veiledningen) Reiseutgifter ved besøk i hjemmet Ant. reiser: 0 Avstand: 0.0 km hver vei (note) Beregnede reiseutgifter: 0 Dokumenterte utgifter: 0 (se veiledningen) Godkjente bom/fergeutgifter Beløp: 0 (se veiledningen) Bom/fergeutgifter til fradrag: 0 Sum 3.2.8 og 3.2.9 0 - bunnfradrag: 13700 0 3.2.10 Foreldrefradrag i arbeidsinntekten (noter!) 0 Antall barn under 12 år: 0 0 0 Utgifter til barnepass inkl. reise: 0 Andel: 100% Skattefri stønad til barnepass: 0 0 0 0 3.2.11 Premie til fagforeningspremie 0 3660 0 3.2.12 Premie til pensjonsordning i arbeidsforhold 0 3.2.13 Sjømannsfradrag 0 30% 80000 0 3.2.14 Fiskefradrag 0 Dager: 0 0 0 3.2.15 Jordbruksfradrag 0 Andel: 100% 0 0 3.2.16 Reindriftsfradrag 0 Andel: 100% 0 0 Sum 13-17 3.2.17 Skiferprod.fradrag 0 Andel: 100% 0 0 0 3.2.18 Næringsdr. premie til egen tilleggstrygd for sykep. fra folketrygden 0 3.2.19a Underskudd i jordbruksnæring 0 3.2.19b Underskudd i skogbruksnæring 0 3.2.19c Underskudd i fiskerinæring 0 3.2.19d Underskudd i reindriftsnæring 0 3.2.19e Underskudd i skiferbruddnæring 0 3.2.19f Underskudd i annen næring 0 3.2.19g Underskudd i deltagerlignet primærnæring 0 3.2.19h Underskudd i deltagerlignet annen næring 0 3.2.19 Underskudd i næring 0 Side 6
 7. 7. Selvangivelse for inntektsåret 2010 For NN, fødselsnummer ddmmåå xxxxx 3.3 Kapitalutgifter og andre fradrag 3.3.1 Fradragsberettigede renter til norske fordringshavere (overført) 0 3.3.2 Fradragsberettigede renter til utenl. fordringshavere 3.3.3 Fradragsberettigede bidrag, føderådsytelser utenfor jord-/skogbruk o.l. Til navn, adresse, kommune Fødselsdato Sum 0 3.3.4 Andelseiers andel av fradragsber. utg. i boligselskap / -sameie 0 3.3.5 Premie for egen pensjonsforsikring 0 0 3.3.6 Fradragsber. tap ved salg av bolig, tomt, annen fast eiendom 0 3.3.7 Andre utgifter (inkl. bankboks for inntektsgivende verdipapirer) 0 Samlet gave til forskning: 0 10000 0 Samlet gave til frivillige org. 0 12000 0 Årsavgift VPS 0 0 Særskilt inntektsfradrag for barn og unge 0 Sum 0 3.3.8 Fradragsberettiget tap ved salg av aksjer m.m (RF-1088) 0 3.3.9 Fradragsberettiget tap ved salg av andeler i verdipapirfond 0 3.3.10 Fradragsberettiget tap ved salg av aksjer m.m (RF-1059) 0 3.3.11 Fremførbart underskudd fra tidligere år 0 3.3.12 Underskudd ved utleie av eiendom (RF-1189) 0 3.3.13 Sum 0 0 3.4 Sum, evt. underskudd fremføres til 2011 (post 3.3.9) 0 3.5 Særfradrag Alder Uførhet (kryss av riktig type) 0 Neds. erv. Sykdom 0 0 3.6 Grunnlag for beregning av kommune-, fylkes- og fellesskatt 0 Side 7
 8. 8. Selvangivelse for inntektsåret 2010 For NN, fødselsnummer ddmmåå xxxxx Formue 4.1 Bankinnskudd, kontanter, verdipapirer m.v. (bruk RF-1006B under) 4.1.1 Sum innskudd i innenlandske banker m.m. (fra RF-1006B) 0 4.1.2 Kontanter, sjekker, remisser o.l. (ikke i RF-1006B) 0 4.1.3 - skattefritt beløp 3000 0 4.1.4 Aksjefond (fra RF-1006B) 0 4.1.5 Obligasjons- og pengemarkedsfond (fra RF-1006B) 0 4.1.6 Utestående fordringer, panteobligasjoner etc. (fra RF-1006B) 0 4.1.7 Aksjer, grunnfondsbevis, obligasjoner o.a. i norske selskaper registert i VPS (RF-1006B) VPS kontonr 0 4.1.8 Andre verdipapirer (inkl. beløp ikke i RF-1006B) 0 Aksjer og obligasjoner ikke registrert i VPS (fra RF-1006B) 0 4.1.9 Innskudd i utenlandske banker 0 4.2 Innbo og løsøre Fors. sum Verdi 4.2.1 Innbo, løsøre, inkl. forsikret småbåt 0 0 4.2.2 Ikke forsikrede fritidsbåter, salgsverdi < 50.000 0 (note) 4.2.3 - skattefritt beløp 100000 0 4.2.4 Fritidsbåter, antatt salgsverdi >= 50.000 (forsikringsverdi over ca. 67.000) Merke År Fors.sum Verdi 0 0 0 0 0 4.2.5 Motorkjøretøy Merke År Nypris Verdi 0 0 0 0 4.2.6 Campingvogn 0 0 0 4.3 Faste eiendommer, anlegg, skog m.v. 4.3.1 Andelseiers del av boligselskapets ligningsverdi Selskapets navn og foretaksnr. Verdi Andel Kommune 0 100% 0 0 4.3.2 Bolig Eiend. navn, gate, husnr., gårds-, bruks- og seksjonsnr. 0 100% 0 0 4.3.3 Fritidsbolig 0 100% 0 0 0 4.3.4 Skogverdi beregnet på grunnlag av RF-1016 0 4.3.5 Annen fast eiendom 0 Side 8
 9. 9. Selvangivelse for inntektsåret 2010 For NN, fødselsnummer ddmmåå xxxxx 4.4 Driftsløsøre og andre eiendeler i næring 4.4.1 Yrkesbiler, maskiner, inventar m.v. 0 4.4.2 Buskap 0 4.4.3 Varelager 0 4.4.4 Skip, fiske- og fangstfartøy m.v. 0 0 4.5 Annen formue 4.5.1 Premiefond, egen pensjonsforsikring 0 4.5.2 Gjenkjøpsverdi av livsforsikringspoliser 0 4.5.3 Andelseiers del av boligselskapets / -sameiets annen formue 0 4.5.4 Annen skattepliktig formue 0 4.6 Skattepliktig formue i utlandet 4.6.1 Formue i fast eiendom i utlandet (spes. på RF-1231) 0 4.6.2 Annen skattepliktig formue i utlandet (RF-1231 og RF-1232) 0 4.7 Sum bruttoformue 0 4.8 Gjeld 4.8.1 Gjeld til norske fordringshavere (fra RF-1006B) 0 4.8.2 Andelseiers del av boligselskapets / -sameiets gjeld 0 4.8.3 Gjeld til utenlandske fordringshavere 0 4.8.4 Sum gjeld 0 0 4.9 Nettoformue 0 Antall vedlegg Side 9
 10. 10. Selvangivelse for inntektsåret 2010 For NN, fødselsnummer ddmmåå xxxxx RF-1006B, Vedlegg til selvangivelsen ang. formue NN , ddmmåå xxxxx 1 Innskudd i innenlandske banker m.v. Bank Kontonr. Navn på konto Innest. 1/1 Renter 0 0 Sum (overføres til selvangivelsen) 4.1.1: 0 3.1.1: 0 2 Utestående fordringer m.v. (innenlandske) Navn på debitor Adresse Fordr. 1/1 Renter 0 0 Sum (overføres til selvangivelsen) 4.1.6: 0 3.1.2: 0 3 Andeler i norske obligasjons- og pengemarkedsfond (VPS/ikke VPS) Fondets navn Antall Pålydende And.verdi Verdi 1/1 Renter 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum (overføres til selvangivelsen) 4.1.5: 0 3.1.2: 0 4 Norske ihendehaverobligasjoner (registrert i VPS) VPS-nr. Antall Pålydende Kurs Verdi 1/1 Renter 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum (overføres til selvangivelsen) 4.1.7: 0 3.1.2: 0 Side 10
 11. 11. Selvangivelse for inntektsåret 2010 For NN, fødselsnummer ddmmåå xxxxx 5 Norske ihendehaverobligasjoner m.v. (ikke registrert i VPS) Utsteder,årstall,serie,art,... Antall Pålydende Kurs Verdi 1/1 Renter 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum (overføres til selvangivelsen) 4.1.8: 0 3.1.2: 0 6 Andeler i norske aksjefond (både registrerte og ikke registrerte i VPS) Aksjefondets navn Antall Pålydende And.verdi Verdi 1/1 Skattepliktig utbytte 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 Sum (overføres til selvangivelsen) 4.1.4: 0 3.1.4: 0 7 Aksjer og grunnfondsbevis i norske selskaper (registrert i VPS) VPS-nr. Antall Pålydende Kursverdi Verdi 1/1 Skattepliktig utbytte 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum (overføres til selvangivelsen) 4.1.7: 0 3.1.4: 0 8 Aksjer (parter) m.v. i norske aksjeselskaper m.v. (ikke registrert i VPS) Selskapets navn m.m. Antall Pålydende Kursverdi Verdi 1/1 Skattepliktig utbytte 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum (overføres til selvangivelsen) 4.1.8: 0 3.1.4: 0 9 Gjeld, renter o.l. til norske fordringshavere Navn på kreditor Adresse Gjeld 1/1 Renter 0 0 Fordelsbeskatning av rimelige lån fra arbeidsgiver (ovf. 2.1.1 i selvangivelsen) 0 Sum (overføres til selvangivelsen) 4.8.1: 0 3.3.1: 0 Side 11
 12. 12. Selvangivelse for inntektsåret 2010 For NN, fødselsnummer ddmmåå xxxxx Beregning av skatt: Pensjonsgivende lønnsinntekt 0 Pensjonsgivende inntekt primærnæring 0 Pensjonsgivende inntekt annen næring 0 Pensjoner, barns inntekt m.m. 0 Inntektsgrunnlag toppskatt 0 Nettoinntekt kommune 0 Inntektsgrunnlag fellesskatt 0 Nettoinntekt før særfradrag, grunnlag skattebegrensning 0 Bruttoinntekt 0 Fradrag ved kommuneskatteligningen Klasse 1 42210 Skatt på formue Sats Av beløp Sum Statsskatt Klasse 1 0 0 Kommuneskatt - 700000 0.7% 0 0 Brutto formuesskatt 0 Andel formueskatt 0.0% Skatt på inntekt Sats Av beløp Sum Trygdeavgift egen lønn 7.8% 0 0 Trygdeavgift pensjoner m.m. 3.0% 0 0 (note) Trygdeavgift primærnæring 7.8% 0 0 Trygdeavgift annen næring 11.0% 0 0 0 Korr. trygdeavg. egen, næring 25.0% -39600 0 0 (note) Kommuneskatt 15.45% 0 0 Fellesskatt 12.55% 0 0 Toppskatt Klasse 1 0 0 Brutto inntektskatt/avgift 0 Fradrag i skatt: BSU 0% 0 0 0 0 Ubrukt godtgjørelsesfradrag fra 2009 0 Ubrukt naturressursskatt fra 2009 0 Skattebegrensning p.g.a. liten skatteevne 0 0 0 0 Skattebegrensning p.g.a. "80%-regelen" 0 0 0 0 Sum fradrag i skatt 0 Brutto formuesskatt 0 Brutto inntektskatt 0 Sum brutto skatt 0 Sum fradrag i skatt 0 Sum skatter og avgifter 0 Betalt forskuddsskatt Juni: Sep: 0 Tilgode (+) / skylder (-) 0 0 0 0 Renter 0 0 0 0 Forskudd restskatt 0 0 0 0 Utbetales (+) / å betale (-) 0 0 0 0 Skatt/avgift i % av brutto inntekt, lønnsinntekt: 0.0% 0.0% Korrekt skattetrekk i 10.5 mnd, marginalskatt lønn: 0.0% 35.8% Side 12
 13. 13. Selvangivelse for inntektsåret 2010 For NN, fødselsnummer ddmmåå xxxxx Progressive skatter m. utregninger Formuessk. kl. 1 INN, UT 0 0 Mellomregning 0.0% av de første 700000 700000 0 0 0.0% av de neste 0 700000 0 0 0.2% av de neste 0 700000 0 0 0.4% av resten 0 0 Formuessk. kl. 2 INN, UT 0 0 Mellomregning 0.0% av de første 1400000 1400000 0 0 0.0% av de neste 0 1400000 0 0 0.2% av de neste 0 1400000 0 0 0.4% av resten 0 0 Toppskatt kl. 1 INN, UT 0 0 Mellomregning 0.0% av de første 456400 456400 0 0 0.0% 9.0% av de neste 285300 741700 0 0 0.0% 12.0% av resten 0 0 0.0% 0.0% Toppskatt kl. 2 INN, UT 0 0 Mellomregning 0.0% av de første 456400 456400 0 0 0.0% 9.0% av de neste 285300 741700 0 0 0.0% 12.0% av resten 0 0 0.0% 0.0% Beregnet personinntekt, lav 0 0 Mellomregning 100.0% av de første 1166096 1166096 0 0 0.0% av de neste 4299979 5466075 0 0 100.0% av de neste 4299979 9766054 0 0 0.0% av resten 0 0 Beregnet personinntekt, høy 0 0 Mellomregning 100.0% av de første 5466075 5466075 0 0 100.0% av resten 0 0 Beregnet personinntekt, begge 0 0 Mellomregning 100.0% av de første 5466075 5466075 0 0 100.0% av resten 0 0 Begrensninger i personinntekt Beregnet Herav utb. Begrenses Tak + Utbetalt Skattbar Primærnæring 0 0 0 0 0 0 Annen næring 0 0 0 0 0 0 Liberal næring 0 0 0 0 0 0 Overskudd bilgodtgj. INN, UT 0 0 Mellomregning 3.50 av de første 9000 9000 0 0 0.00 av de neste 0 9000 0 0 2.90 av resten 0 0 Reisefradrag. INN, UT 0 0 Mellomregning 1.50 av de første 35000 35000 0 0 0.70 av resten 0 0 Besøksfradrag. INN, UT 0 0 Mellomregning 1.50 av de første 35000 35000 0 0 0.70 av resten 0 0 Side 13
 14. 14. Selvangivelse for inntektsåret 2010 For NN, fødselsnummer ddmmåå xxxxx Skatteverdi av innbo INN, UT 0 0 Mellomregning 10.0% av de første 1000000 1000000 0 0 20.0% av de neste 400000 1400000 0 0 40.0% av resten 0 0 Renteberegninger, restskatt/tilgodeskatt Beløp Rtr juni Rtr sep For mye skatt betalt i skatteåret: 0 0 0 (Prioritet 2, høy rte) Tilleggsforskudd (før 1/5 år efter skatteåret): 0 0 0 (Prioritet 1, lav rte) For lite innbetalt skatt: 0 0 0 Sum renter: 0 0 Pensjonspoeng INN, UT 0 0.00 Mellomregning <G 72881 72881 0.00 0.00 < 6G 437286 437286 0.00 0.00 < 12G 437286 874572 0.00 0.00 > 12G 0.00 0.00 Side 14
 15. 15. Selvangivelse for inntektsåret 2010 For NN, fødselsnummer ddmmåå xxxxx Fribeløp, skatteprosenter m.m. Klasse 1 Klasse 2 Maks. beregnet personinntekt post 1.6 1166096 16G 1676263 23G 5466075 75G 9766054 134G Kostgodtgjørelse, overn. post 2.1.4 79 0 Smusstillegg post 2.1.4 33.3% 1850 Skattpliktig leieinnt. fritidseiend. post 2.8.3 85.0% 10000 Minstefradrag lønn minimum post 3.2.1-6 4000 Minstefradrag lønn maksimum 72800 Minstefradrag lønn % 36% Lønnsfradrag post 3.2.1 31800 Minstefradrag pensjon minimum post 3.2.1-6 4000 Minstefradrag pensjon maksimum 60950 Minstefradrag pensjon % 26% Utgifter bom/ferge må være > post 3.2.8-9 3300 Bunnfradrag reiseutgifter post 3.2.8-9 13700 Maks fradrag forsørgerutg. post 3.2.10 100% 0 25000 Første barn 100% 0 15000 Øvrige barn Maks fradrag fagforening post 3.2.11 3660 Sjømannsfradrag post 3.2.13-14 80000 30% 130 dager Fradrag i jord- / hagebruk 54200 32% 142000 Maks. fradrag pensjonsfors. post 3.3.5 15000 Maks. fradrag forskning post 3.3.7 10000 10% Maks fradrag gaver frivillige post 3.3.7 12000 Særskilt fradrag barn, unge, makspost 3.3.7 40800 39997 Fullt særfradrag post 3.5 19368 Fribeløp kontanter post 4.1.3 3000 3000 Fribeløp innbo etc. post 4.2.1-2 100000 100000 Verdi båt av forsikringssum post 4.2.2-3 75% Finnmarksfradrag 15000 30000 Personfradrag ved kommuneskatteligningen 42210 84420 Fribeløp formue ved kommuneskatteligningen 700000 1400000 Trygdeavgift lønnsinntekt 7.8% 39600 25.0% Trygdeavgift pensjonsinntekt 3.0% 17 69 Trygdeavgift primærnæring 7.8% Trygdeavgift annen næring 11.0% Kommune- og fylkesskatt Finnmark 15.45% Fellesskatt, personer 9.05% 12.55% Skattesats alminnelig inntekt 28.00% Fradrag BSU generelt 0.0% 0 0 Fradrag BSU (t.o.m. fylte x år) 33 20.0% 15000 30000 Formueskatt kommune 0.7% Maksimum skatteprosent 80.0% 0.8% 1000000 Maksimum skatteprosent pensjonister 55.0% 113700 206700 Alder, formue som inntekt 70 1.5% 200000 Restskatt, rente jun/okt, grenser 3.9% 0 4.8% -100 Tilgodeskatt, rente jun/okt, grense 3.6% 0 4.5% 20 Tilgodeskatt tilleggsforskudd, rente jun/okt 0.5% 0 1.5% G 72881 Side 15
 16. 16. Selvangivelse for inntektsåret 2010 For NN, fødselsnummer ddmmåå xxxxx Verdi av bil ut i fra registreringsår: År Skatteprosent Firmabilbeskatning: 1994 1000 Verdi: 0 0 1995 15% 30.0% av de første 261600 0 1996 15% 20.0% av resten 0 1997 15% Fordel: 0 1998 15% 1999 15% Redusert sats som følge av "antall" tilslag: 2000 15% Uten el-bil: Med el-bil: 2001 15% 0 100.00% 0 50.00% 2002 15% 1 75.00% 1 50.00% 2003 15% 2 75.00% 2 37.50% 2004 20% 3 56.25% 3 37.50% 2005 30% 2006 40% Grense red. sats: 3 år (2) 0 2007 45% Yrkeskjøring over: 40000 km (1) 0 2008 55% Elbil: 1 0 2009 65% Sum reduksjonspunkter: 0 2010 75% Prosentsats verdifastsettelse: 100.00% Side 16
 17. 17. Selvangivelse for inntektsåret 2010 For NN, fødselsnummer ddmmåå xxxxx Skatten for 2010 Avsjekksskjema mot skatteoppgjøret. Skattebegrensninger er ikke 100% korrekt behandlet! NN Klasse: 1 Pensj.p.: 0.00 Særfradr.: 0 Nto form: 0 Fødselsnr: ddmmåå xxxxx Nto innt: 0 Pensj.innt: 0 Lign.v. bol: 0 Beregn.gr.l.: Skatt og avgift: 0 Formueskatt til: Staten 0 0 Kommunen 0 0 Inntektsskatt til: Skattefordelingsfondet (fellesskatt) 0 0 Kommunen / fylket 0 0 Staten, toppskatt av personinntekt 0 0 Trygdeavgift: Lønn m.v. 0 0 Pensjoner m.v. 0 0 Primærnæring 0 0 Annen næring høy sats 0 Evt. begrensning i trygdeavgift 0 --------------- Sum 0 - Nedsettelse av skatt - liten skatteevne *) 0 - Nedsettelse av formueskatt - 80%-regelen *) 0 0 - Boligsparing for ungdom 0 - Ubenyttet godtgjørelsesfradrag på aksjeutbyttet fra 2009 0 --------------- Utlignet skatt 0 Avregning: - Forskuddstrekk 0 - Innbetalt tilleggsforskudd Junioppgj: 0 ------------------------------ Overskytende 0 0 Rentegodtgjørelse 0 0 - Innbetalt forskudd på restskatt 0 0 ------------------------------ Til gode 0 0 *) Ikke 100% sikker, da familieinntekt / grad av inntekt fra folketrygden kan bli lagt til grunn! Side 17
 18. 18. Hjelpeberegning av renteinntekt til ekstrabeskatning ved lån fra personlig skatteyter til selskap m.v. 2010 Navn (ettern, forn): NN Adresse: 0 0 Fødselsnummer: ddmmåå xxxxx Alminnelig inntektsskatt: 28.00% Opplysninger om selskapet: Navn Org.nr. Opplysninger om lånet: Måned Lånesaldo 1. Påløpte rtr Skjermingsrte Ber. skjerming Til ekstraskatt Januar 0 0 1.30% 0 0 Februar 0 0 1.30% 0 0 Mars 0 0 1.30% 0 0 April 0 0 1.30% 0 0 Mai 0 0 1.30% 0 0 Juni 0 0 1.30% 0 0 Juli 0 0 1.30% 0 0 August 0 0 1.30% 0 0 September 0 0 1.30% 0 0 Oktober 0 0 1.30% 0 0 November 0 0 1.30% 0 0 Desember 0 0 1.30% 0 0 Sum, føres til post 3.1.3 i selvangivelsen 0

×