Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

el_dienynas

859 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

el_dienynas

 1. 2. Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (Žin., 2005, Nr. 46-1526; 2008, Nr.75-2986). Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka mokyklos pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo ir vidurinio ugdymo mokytojo dienynus gali sudaryti elektroninių dienynų duomenų pagrindu (išrašas iš 36 punkto).
 2. 3. Pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo ir vidurinio ugdymo mokytojo dienynų sudarymo elektroninio dienyno Duomenų pagrindu tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. ISAK-2008 (Žin., 2008, Nr. 81-3227; 2009, Nr. 84-3541 ). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 22 d.  įsakymas Nr.   40-1324 „Dėl kultūros ir ugdymo departamento švietimo skyriaus vedėjo Juliaus Skestenio įgaliojimo“
 3. 6. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. ISAK-2636 „Dėl dienynų formų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. Nr. 149-6676).
 4. 7. Mokykla, prieš priimdama sprendimą naudoti elektroninį dienyną, turėtų: 1. įsivertinti galimybes įsigyti bei išlaikyti elektroninį dienyną 2. užtikrinti saugų jo naudojimą, 3. atsižvelgti į mokyklos aprūpinimą kompiuterine technika (ne tik kompiuterių skaičius, bet ir vidinis tinklas), 4. atsižvelgti mokytojų ir kitų ugdomąją veiklą vykdančių asmenų gebėjimus, 5. atsižvelgti bendruomenės interesus (kokia dalis vartotojų bus aktyvūs, kokia dalis – pasyvūs vartotojai); 6. palyginti grėsmes ir galimybes ar bus pridėtinė vertė: finansiškai ir morališkai (gerės mokinių ugdymo kokybė, mokytojų, mokinių veiklos kontrolė, gerės mokytojų darbas ir pan.).
 5. 8. <ul><ul><li>Atkreipti dėmesį į mokyklos galimybę užtikrinti duomenų integraciją tarp skirtingų informacinių sistemų, duomenų bazių; </li></ul></ul><ul><ul><li>Būtinai numatyti galimybę bet kurio atveju (įmonės bankroto, stichinių nelaimų atveju ir kitais nenumatytais atvejais) susigrąžinti įvestus duomenis skaitmeninėje ar elektroninėje formoje; </li></ul></ul><ul><ul><li>Sutartyje įmonė privalo įsipareigoti saugoti konfidencialius mokyklos duomenis teisės aktų nustatyta tvarka ir jų nenaudoti jokiais tikslais be mokyklos sutikimo; </li></ul></ul><ul><ul><li>Sutartyje turi būti numatyta atsakomybė, kad dienynas atitiks teisės aktų reikalavimus (asmens apsaugos, dienyno formų, el. sistemų saugumo reikalavimus); </li></ul></ul><ul><ul><li>Rekomenduojama sutarti ir numatyti reikalavimus teikti pagalba ir konsultaciją darbo metu, bendradarbiavimu tobulinti pagal mokyklos pageidavimą; </li></ul></ul><ul><ul><li>Sutarkite su bendruomene dėl kainos (kas, iš kur ir kaip mokės); </li></ul></ul><ul><ul><li>Elektroninis dienynas turi turėti galimybę tiek importuoti, tiek ir eksportuoti jame esančius duomenis į kitas sistemas, taikant duomenų bazių tipinius standartus (pvz., xml). Elektroniniam dienynui turėtų būti naudojami duomenys, kurie kaupiami pirminiame šaltinyje – mokinių duomenų bazėje. Prieš atnaujinant mokinių duomenis elektroniniame dienyne, duomenis reikėtų atnaujinti mokinių duomenų bazėje; </li></ul></ul><ul><ul><li>Elektroniniame dienyne turi būti naudojami patvirtinti klasifikatoriai. Klasifikatorių tvirtinimą, registravimą, skelbimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. ISAK-1844 „Dėl Švietimo ir mokslo klasifikatorių kūrimo koordinavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 101-3930). </li></ul></ul>
 6. 9. Mokykla, priėmusi sprendimą naudoti elektroninį dienyną, Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatuose turi reglamentuoti duomenų kaupimo ir jų struktūros tvarką, vartotojų teises ir jų registraciją, duomenų elektroniniame dienyne pildymo, tvarkymo, archyvavimo, naikinimo tvarką, duomenų mainus, klasifikatorių naudojimą. Jei mokykla naudoja elektroninį dienyną kaip paslaugą, minėti skyriai turi būti aptarti sutartyje su paslaugos tiekėju. Paslaugos tiekėjas visais atvejais privalo įsipareigoti įvestus mokyklos el. duomenis bet kokiu atveju neatlyginimai grąžinti mokyklai.
 7. 10. Mokykla, vadovaudamasi pavyzdinėmis asmens duomenų tvarkymo mokykloje taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2007 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1T-45 ir siekdama užtikrinti tvarkomų mokykloje duomenų apsaugą, turi parengti (patikslinti, pritaikyti atitinkamai mokyklai) ir tvirtinti asmens duomenų tvarkymo mokykloje taisykles. Įsakymą galima rasti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos internetiniame puslapyje http://www.ada.lt/index.php?action=page&lng=lt&id=55 .
 8. 11. Naudojant elektroninį dienyną kaip informacinę sistemą, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2007 m. vasario 8 d. Nr. ISAK-190 patvirtintomis Integralių švietimo ir mokslo informacinių sistemų ir registrų kūrimo koordinavimo taisyklėmis (Žin., 2007, Nr. 21-805) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų kūrimą bei naudojimą.
 9. 12. Dienynų formas galima rasti švietimo ir mokslo ministerijos internetiniame puslapyje adresu http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=361469&p_query=&p_tr2 =
 10. 13. Sudarant dienyną elektroninio dienyno duomenų pagrindu, svarbu, kad būtų užtikrintas klasės, dalyko ir pan. mokslo metų duomenų suvestinės, taip pat pažymių knygelės formų nustatytų duomenų išspausdinimas. Duomenis rekomenduojama išspausdinti formato A3 (297 x 420 mm) ar A4 (210 x 297 mm) popieriaus lape
 11. 14. Mokykla gali numatyti pereinamąjį laikotarpį, t.y. pildyti spausdintą popierinį dienyną ir šį dienyną sudaryti elektroninio dienyno duomenų pagrindu.
 12. 15. Mokykla, apsisprendusi naudoti el. dienyną, pasirenka el. dienyno paslaugos teikėją ar programą, sprendimą derina su mokyklos bendruomenėmis: mokytojų ir mokyklos tarybose.
 13. 16. <ul><li>Vilniaus miesto savivaldybės administracijai pateikiama mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtinta Elektroninių mokytojo dienynų pildymo, administravimo ir jo pagrindu dienyno sudarymo tvarka, suderinta su Mokyklos taryba. </li></ul><ul><ul><li>Įsakymo pavyzdys </li></ul></ul><ul><ul><li>Tvarka </li></ul></ul>
 14. 17. Gavus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos suderinimą, mokyklos direktorius ar jo įgaliotas asmuo su Mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatais raštu supažindina visus mokyklos pedagogus ir administracijos darbuotojus, tvarką paskelbia mokyklos internetinėje svetainėje bei skelbimų lentoje.
 15. 18. Atkreipiame dėmesį, kad Mokyklos ugdymo plane yra labai svarbu turėti Tėvų, globėjų ir mokinių informavimo tvarką apie mokinių pasiekimus, t.y.  kad nebūtų pažeista tėvų, globėjų ir mokinių teisė reguliariai gauti informaciją apie mokinio pasiekimus tiems asmenims, kurie neturi galimybių naudotis kompiuteriu ir internetu. Tėvų, globėjų ir mokinių informavimo tvarka gali būti ugdymo plano dalis, nebūtinai atskira tvarka. Mokykla, siekdama informuoti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių mokymosi pasiekimus ir kitais atvejais, duomenis iš elektroninio dienyno išspausdina mokyklos nustatyta tvarka arba ir toliau pildo pasiekimų knygeles.

×