Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ZNALECKÝ ÚSTAV A OCEŇOVÁNÍ
Náš znalecký ústav je dnes jedním z největších v České republice....
•	 Oceňování podniku/závo-
du, nehmotného majetku,
finančního majetku a dal-
šího majetku pro nejrůz-
nější účely, oceňová...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Znalecký ústav a oceňování - produktový list

234 views

Published on

Zabýváme se oceňováním podniku a majetku, oceňování pro daňové účely, oceňování pro účetní výkaznictví, podpora při soudních sporech a litagích, oceňování nemovitostí a samostatných movitých věcí. Náš znalecký ústav se řadí v předním ústavům v ČR i na Slovensku. Kontaktujte nás pro více informací. http://www.rsm.global/czechrepublic/cs

Published in: Economy & Finance
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Znalecký ústav a oceňování - produktový list

  1. 1. THE POWER OF BEING UNDERSTOOD ZNALECKÝ ÚSTAV A OCEŇOVÁNÍ Náš znalecký ústav je dnes jedním z největších v České republice. Disponujeme širokým rozsahem znaleckého oprávnění pro obor ekonomika a dokážeme pro Vás zjistit reálnou hodnotu společnosti, konkrétního majetku nebo například značky. Seriózně a kvalitně. Najdete v nás vysoce kvalifikovaného a profesionálního partnera v mnoha oblastech v České republice i na Slovensku. NAJDEME SKUTEČNOU HODNOTU
  2. 2. • Oceňování podniku/závo- du, nehmotného majetku, finančního majetku a dal- šího majetku pro nejrůz- nější účely, oceňování fo- tovoltaických elektráren • Litigace, ekonomická pod- pora při soudních sporech a arbitrážích, znalecké po- sudky o náhradách škody, bezdůvodném obohacení, revizní znalecké posudky atd. pro soudní spory či ar- bitrážní řízení • Přeměny společnos- tí a restrukturalizace, zna- lecké posudky o ocenění jmění pro potřeby záko- na o přeměnách obchod- ních společností (fúze, rozdělení, odštěpení, změ- na právní formy), znalec- ký posudek § 5a záko- na o přeměnách, znalecké zprávy o přezkoumání pro- jektu fúze či rozdělení • Oceňování pro účely čes- kého účetnictví, IFRS a U S GAAP; ocenění ak- tiv a závazků získaného podniku, tzv. PPA (IFRS 3), testy na snížení hodnoty (IAS 36), stanovení reálné hodnoty nemovitostí (IAS 40), přecenění aktiv a zá- vazků pro potřeby CUS • Oceňování nemovitos- tí a samostatných movi- tých věcí, tržní či adminis- trativní ocenění, stanovení obvyklého nájemného, oceňování pro banky, pro dražební účely, pro účely zákona o investičních spo- lečnostech a investičních fondech, oceňování vý- robních zařízení, technolo- gických vybavení provozů, strojního zařízení, doprav- ních prostředků, automo- bilů apod. • Znalecké posudky či ex- pertní zprávy pro kon- cernové vztahy, převody mezi spřízněnými osoba- mi, fairness opinion, nepe- něžité vklady; pro potřeby zákona o obchodních kor- poracích či pro účely říze- ní rizika statutárních orgá- nů společností; znalecké posudky/expertizy pro fi- nanční asistenci • Služby v oblasti antimo- nopolu (antitrust) a regu- lace; vymezení relevant- ního trhu a vyčíslení podílu soutěžitele na tomto trhu, odhad škody vzniklé v dů- sledku porušení prá- va hospodářské soutě- že apod. • Oceňování pro úče- ly squeeze out, nabídky převzetí, veřejného návr- hu smlouvy; doložení/po- souzení přiměřeného pro- tiplnění posudkem znalce • Akvizice, divestice, oce- ňování a související eko- nomické poradenství při prodeji či koupi podniku; příprava finančních mo- delů, optimalizace hod- noty společnosti, příprava na prodej, prezentace oce- nění potenciálním investo- rům, bankám apod. • Transfer pricing, ceny mezi spřízněnými osoba- mi, oceňování pro daňo- vé účely; vstupní analýza transakcí se spřízněnými osobami, zpracování kom- pletních transfer pricingo- vých dokumentací ve for- mě studie či znaleckého posudku • Insolvence, reorganizace; ocenění majetku podstaty podniku v insolvenci, a to jednak při řešení úpad- ku konkursem a jednak při řešení úpadku reorganiza- cí; vyčíslení újmy vzniklé v souvislosti s šikanózním insolvenčním návrhem • Finanční modelování RADKA SVOBODOVÁ ZNALECKÉ SLUŽBY Radka u nás působí od roku 2003. V roce 2008 se po- dílela na založení znalecké organizace na Slovensku. V roce 2011 byla jmenová- na do pozice vedoucí zna- leckého oddělení se zod- povědností za poskytování a rozvoj služeb v České re- publice a na Slovensku. Radka zastřešuje tým spe- cialistů zabývající se oblas- tí oceňování podniků a sou- visejícího ekonomického poradenství a oceňování nemovitostí. Radka Svobo- dová absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze s hlavní specializací účet- nictví a finanční řízení pod- niku a vedlejší specializa- cí oceňování podniku a jeho majetku. Podílela se na re- alizaci a řízení celé řady projektů, např. pro společ- nosti ČEZ , Procter & Gam- ble, Siemens, České Ra- diokomunikace, Telefónica, T-Mobile CZ a další. Chce- te-li změřit hodnotu čeho- koliv, Radka je pro Vás tím pravým partnerem. HLAVNÍ OBLASTI A SLUŽBY: RSM TACOMA a. s. Amazon Court – Karolinská 661 186 00 Praha 8, Česká republika T: +420 226 219 000 E: info@rsm.cz W: www.rsm.cz JIŘÍ SKOTNICA MANAGER Jiří Skotnica vystudoval České vysoké učení tech- nické v Praze, obor pod- nikání a řízení ve staveb- nictví. V současné době Jiří zastává pozici Mana- žera nemovitostního oce- ňování. Aktivně se podílel na vedení a realizaci řady nemovitostních projek- tů, například ocenění ne- movitostí pro společnosti Cimex, Radiokomunika- ce, Kaufland, Czech Pro- perty Investments, Tatra a další. Je soudním znal- cem v oboru ekonomika – oceňování nemovitos- tí, odhadcem nemovité- ho majetku certifikovaným společností pro certifika- ci odhadců majetku. Jiří Skotnica je členem Asoci- ace pro rozvoj trhu nemo- vitostí.

×