Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Outsourcing mezd - produktový list

220 views

Published on

Zpracujeme vám mzdy, mzdy poté rozešleme vašim zaměstnancům a zajistíme za vás komunikaci se státními institucemi. Samozřejmostí je roční zúčtování daně. http://www.rsm.global/czechrepublic/cs

Published in: Economy & Finance
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Outsourcing mezd - produktový list

  1. 1. THE POWER OF BEING UNDERSTOOD OUTSOURCING MEZD Zpracujeme pro Vás mzdovou a personální agendu, aby byla v souladu s platnou legislativou a vyhovovala Vašim potřebám. Usnadníme Vám orientaci v pracovněprávní legislativě a souvisejících předpisech. Mzdové poradenství nabízíme v několika variantách spolupráce, aby si každý mohl vybrat způsob, který mu vyhovuje nejvíce. Najdeme řešení přímo pro Vás. VY I VAŠI ZAMĚSTNANCI BUDETE SPOKOJENI
  2. 2. Jaké jsou výhody našeho outsourcingu mezd? • Až o 30 % nižší náklady • Komplexní vedení mzdo- vé agendy • Odbornost v daňové a právní oblasti • Omezení rizika úniku citli- vých informací o mzdách uvnitř společnosti, přene- sení odpovědnosti • Rychlost řešení Vašich požadavků • Stálý on-line přístup ke svým datům • Na naše služby se vzta- huje komplexní pojištění profesní odpovědnosti • Reporting a archivace do- kladů Co přesně nabízíme: Outsourcing mezd a persona- listiky Jsme schopni zajistit zpraco- vání kompletní mzdové agen- dy v souladu s českými práv- ními předpisy. V rámci služby mzdového outsourcingu po- skytujeme možnost úhrady mezd za klienta formou svě- řeneckého účtu. Zodpovídáme za správnost úhrad a dodržo- vání platebních termínů. Outsourcing mezd pro naše klienty zahrnuje následují- cí služby: • Měsíční zpracování mezd • Zasílání platebních in- strukcí klientovi • Generování elektronic- kých výstupů do účetního systému klienta • Registrace na úřadech SSZ, zdravotních pojiš- ťovnách a finančním úřadu • Přihlášky a odhlášky za- městnanců na zdravotní pojišťovny a SSZ • Zasílání přehledů na pen- zijní fondy a na životní po- jišťovny • Zpracování evidenčních listů • Zpracování ročního zúčto- vání daně z příjmu, ročních výkazů pro FÚ • Vyplnění statistických výkazů • Zastupování klienta při kontrolách na SSZ, zdra- votních pojišťovnách a ostatních kontrolách souvisejících se mzdami •  Elektronický přenos dat z docházkového systému •  Diskrétní nebo elektro- nické výplatní pásky Externí zpracování mezd man- agementu společnosti Zajišťujeme externí zpracová- ní mezd vedoucích pracovníků (manažerů) společnosti. • Informace o platech nej- vyššího vedení zůstanou přísně důvěrné • Veškeré citlivé informace budou zabezpečeny pro- ti zneužití • Finální výstupy z mezd odcházejí z naší společ- nosti ne z Vašeho mzdo- vého oddělení • Tuto službu poskytujeme současně se službou svě- řenecký účet Mzdový audit • RSM TACOMA nabízí svým klientům komplexní pora- denský servis v pracov- něprávní oblasti. Jednou z těchto služeb je zajiště- ní mzdového auditu, je- hož prostřednictvím kli- entům nabízíme možnost prověření kvality vedení mzdového účetnictví. Tuto službu doporučuje využít v případě, že: • vstupujete formou fúze nebo akvizice do existují- cích společností • máte pochybnos- ti o správnosti vedení a zpracování svého mzdo- vého účetnictví, • chcete ušetřit na mzdo- vých nákladech společ- nosti nebo optimalizovat odměňování zaměst- nanců • O provedeném mzdovém auditu vyhotovíme zprá- vu, která obsahuje zjiště- né skutečnosti, hodnoce- ní a případná doporučení k nápravě Další služby outsourcingu mezd • Vyřízení pracovního po- volení • Zpracování cestovních příkazů • Asistence při přípra- vě a kontrole dokumentů souvisejících se vznikem pracovního poměru • Daňové poradenství při vysílání pracovníků do za- hraničí nebo při zaměst- návaní zahraničních pra- covníků • Zpracování daňových při- znání pro fyzické osoby • Analýza zdaňování za- městnaneckých výhod včetně tzv. „stock-opti- on“ plánů • Daňové plánování investic pro fyzické osoby • Optimalizace sociálního a zdravotního pojištění JIŘINA KOVAŘÍKOVÁ MZDY V naší společnosti půso- bí od roku 1998; nejdříve na pozici senior accountant a následně od roku 2005 na pozici manažera mzdo- vého outsourcingu. Bě- hem let strávených v ob- lasti mzdového účetnictví získala rozsáhlé zkušenos- ti při práci na projektech pro celou řadu klientů, za kte- ré jmenujeme např. AT & T Global Network Services, SUSE LINUX, Anheuser- -Busch InBev Czech, Pi- relli Tyre apod. Samozřej- mostí je systém certifikace ve Svazu účetních, mezi- národní certifikát IES. Jiři- na Vám zprostředkuje služ- by mzdového účetnictví na míru podle Vašich po- třeb. HLAVNÍ OBLASTI A SLUŽBY: RSM TACOMA a. s. Amazon Court – Karolinská 661 186 00 Praha 8, Česká republika T: +420 226 219 000 E: info@rsm.cz W: www.rsm.cz

×