Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ZAJISTÍME VÁM
TOK, KTERÝ
NEVYSYCHÁ
FIREMNÍ FINANCE
Firemní finance spravujeme mnoha klientům...
ZAJISTÍME PRO VÁS REALIZACI
I PORADENSTVÍ PŘI:
•	 Investiční poradenství
•	 Akvizice podniků
•	 Prodeje podniků
•	 Vyhledá...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fúze a akvizice - produktový list

250 views

Published on

Zajistíme fúze a rozdělení společností, převod jmění na hlavního akcionáře, prodej nebo koupi podniku, manažerské a zadlužené odkupy a další služby.
http://www.rsm.global/czechrepublic/cs

Published in: Economy & Finance
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Fúze a akvizice - produktový list

  1. 1. THE POWER OF BEING UNDERSTOOD ZAJISTÍME VÁM TOK, KTERÝ NEVYSYCHÁ FIREMNÍ FINANCE Firemní finance spravujeme mnoha klientům už víc než deset let. Díky skvělým vztahům s českými i zahraničními bankami vám dokážeme doporučit nejlepší způsoby řízení Vašich peněz a dokážeme pro vaše transakce zajistit potřebné zdroje. Zvládneme za Vás navrhnout třeba řízení procesu prodeje nebo nákupu společnosti. Celým procesem Vás provedeme a transakci pak komplexně realizujeme. K Vaší spokojenosti. Patříme do mezinárodního uskupení poradenských společností specializovaných na Corporate Finance. Ve spolupráci s partnery Vám dokážeme poradit při prodejích a akvizicích společností v řadě zemí Evropy (Polsko, Francie, Itálie, Španělsko, Velká Británie, Německo, Norsko, Finsko nebo Bulharsko) a v USA.
  2. 2. ZAJISTÍME PRO VÁS REALIZACI I PORADENSTVÍ PŘI: • Investiční poradenství • Akvizice podniků • Prodeje podniků • Vyhledání strategického či fi- nančního partnera • Manažerské odkupy (MBO) a zadlužené odkupy (LBO) • Projektové financování • Strukturování transakcí • Restrukturalizace společ- ností Co konkrétně Vám nabízíme: Investiční poradenství Dokážeme Vás provést celým procesem investice od jejího plánování až k realizaci a koneč- nému vypořádání. Od naleze- ní vhodné investiční příležitos- tí přes komplexní due dilligence, provedení obchodu až po de- finici celkové optimální inves- tiční strategie pro Vás bude- me partnerem, který se vyplatí. Umíme samozřejmě také při- pravit Vaši vlastní společnost na prodej, vyhledat vhodného strategického partnera a pro- dej dovést do úspěšného konce. Máme zkušenosti s manažer- skými odkupy (MBO) i zadluže- nými odkupy (LBO). Projektové financování PoradímeVámpřifinancová- níprojektů.Najdemevhodnou strukturufinancování,vypracuje- mestudiiproveditelnostijednotli- výchprojektů,pomůžemevytvo- řitpodnikatelskýplána doporučit optimálnífinancování.Najdeme možnostizvýhodněnéhofinan- cování(strukturálnífondyEU,do- tace),financovánís využitímfúzí a akvizic(strategickýpartner,fi- nančníinvestor)čikomplexníre- alizacefinancováníúvěrovými prostředky.Samozřejmostíbude kontrolarealizaceprojektua hod- noceníplněníjehocílů. Restrukturalizace společností Pomůžeme Vám při restruk- turalizaci holdingové struktu- ry, vlastnických vztahů společ- nosti a jejího procesního řízení. Provedeme ekonomické due di- ligence, jehož cílem je prověře- ní všech ekonomických vztahů a vazeb jak uvnitř dané spo- lečnosti, tak i vůči odběratelům a dodavatelům. Strukturování transakcí Strukturování transakcí zaklá- dáme na operacích, které v jed- notlivých krocích zvyšují hod- notu společnosti. Samozřejmě včetně vyčíslení úspor z da- ných transakcí. Součástí tako- vého strukturování může napří- klad být: • Optimální nastavení vý- měnných poměrů při fúzi a rozdělení, a to včetně využití nerovnoměrného rozdělení • Veřejná dražba cen- ných papírů a její dopady na efektivnost transakce • Dopady nákupu vlast- ních akcií na podíly akcio- nářů na základním kapitálu a na hodnotu čistého ob- chodního majetku • Optimalizace financování společnosti vedoucí k ma- ximalizaci hodnoty je- jích akcií • Vliv vzájemných vlastnic- kých vztahů mezi jednot- livými společnostmi tvoří- cími koncern • Využití převzetí jmění hlavním akcionářem Významnou službou nabíze- nou ve spolupráci s odborníky RSM TACOMA Corporate Finan- ce je služba „business review“ zaměřená na celkové posouzení kondice společností z pohledu bank a jejich schopnosti dostát závazků ze stávajících úvěro- vých smluv. Našim klientům poskytuje- me návrhy řešení a zároveň je pomáháme aplikovat v pra- xi formou dlouhodobé spolu- práce. V případě potřeby jsou členové našeho týmu připra- veni dočasně nahradit jed- notlivé členy managementu ve společnostech, kterým po- skytujeme své služby, a tím usnadnit uplatnění navržené- ho řešení.   Ekonomické poradenství • Snižování nákladů • Zavádění a zefektivnění controllingu • Optimalizace nákladových struktur • Nastavení kalkulací Procesní poradenství a audit procesů • Redesign procesů • Zvyšování efektivity pro- cesů • Konsolidace procesů • Popis a modelování pro- cesů • Nastavování kontrolních procesů • Restrukturalizace a reorgani- zace • Postakviziční restruktu- ralizace • Neformální restrukturali- zace/reorganizace • Restrukturalizace/re- organizace z důvodu in- solvence Business review • Business review pro stá- vající klienty bank (nepl- nění podmínek) • Business review pro nové financování • Preventivní business re- view Interim management • Krátkodobé „zapůjčení“ managementu • Projektový management RSM TACOMA a. s. Amazon Court – Karolinská 661, 186 00 Praha 8, Česká republika T: +420 226 219 000, E: info@rsm.cz W: www.rsm.cz MAREK ROSENBAUM PARTNER, FÚZE A AKVIZICE Zakládajících člen naší spo- lečnosti. V současnosti řídí tým ekonomického pora- denství společnosti a za- měřuje se zejména na ve- dení rozsáhlých projektů poskytovaných napříč spo- lečností. Podílel se na říze- ní mnoha projektů, mezi něž patří zejména fúze společ- ností Pepsi-Cola a Toma, převzetí jmění společnos- ti Nestlé Čokoládovny, pře- vzetí jmění společnosti YTONG, prodej části podni- ku PricewaterhouseCoo- pers Česká republika, pro- dej části podniku Procter & Gamble Czech Republic, sloučení společností Dunlop Pneu a Goodyear, akvizice akcií společnosti MSA, akvi- zice akcií společnosti Koste- lecké uzeniny, akvizice akcií a povinná nabídka převzetí pro České Radiokomunika- ce, převod ochranných zná- mek společnosti Schöller zmrzlina a mražené výrob- ky, rozdělení společnosti OREA a další. Chcete-li pro- dat nebo koupit společnost, Marek je ten pravý partner pro Vaši cestu.

×