Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
Daní se s námi nemusíte bát. Umíme Vám poradit v oblasti všech přímých
i ...
HLAVNÍ OBLASTI
A SLUŽBY:
Daňová přiznání
•	 Sestavení daňových při-
znání k dani z příjmů, DPH
i k ostatním daním
•	 Reviz...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Daňové poradenství - produktový list

192 views

Published on

Daňová přiznání, optimalizace daně, přiznání k dani z příjmu právnických osob, mezinárodní zdanění, DPH, majetkové daně, due diligence. http://www.rsm.global/czechrepublic/cs

Published in: Economy & Finance
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Daňové poradenství - produktový list

  1. 1. THE POWER OF BEING UNDERSTOOD DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Daní se s námi nemusíte bát. Umíme Vám poradit v oblasti všech přímých i nepřímých daní, včetně mezinárodního zdanění, správy daní a pojištění. Najdeme pro Vás nejlepší řešení daňových rizik a příležitostí pro daňové plánování. Poskytneme Vám podporu při efektivní implementaci takového řešení. NEPLAŤTE VÍC, NEŽ JE SPRÁVNÉ
  2. 2. HLAVNÍ OBLASTI A SLUŽBY: Daňová přiznání • Sestavení daňových při- znání k dani z příjmů, DPH i k ostatním daním • Revize daňových přiznání sestavených klientem • Výpočet/revize odlože- né daně Průběžné daňové poradenství • Poradenství k daňovým otázkám každodenní pod- nikatelské praxe • Zpracování daňových ana- lýz ke složitějším otázkám a mimořádným transakcím • „Hot line servis“ – řešení daňových otázek telefo- nicky a e-mailem okamži- tě, max. do 24 hodin Daňová optimalizace a plánování • Optimalizace daňové stra- tegie pro podnikání v Čes- ké republice i v zahrani- čí pro společnosti i jejich vlastníky • Strukturování holdingu se zaměřením na optimalizaci zdanění kapitálových zis- ků a dividend • Strukturování financová- ní v rámci skupiny, řeše- ní problematiky nízké ka- pitalizace • Strukturování vlastnic- tví licencí a ostatních práv duševního vlastnictví Mezinárodní zdanění • Výklad a aplikace mezi- národního práva, včetně smluv o zamezení dvojího zdanění a práva EU • Uplatnění srážkových daní • Problematika stálých pro- vozoven • Zápočet daně zaplacené v zahraničí Zdanění fyzických osob • Zpracování daňových při- znání pro fyzické osoby • Vysílání pracovníků do za- hraničí • Vysílání pracovníků ze za- hraničí do České republiky • Zdaňování zaměstnanec- kých výhod včetně tzv. „stock-option“ plánů • Daňové plánování investic pro fyzické osoby • Optimalizace sociálního a zdravotního pojištění Spory se správcem daně • Poradenství a zastupování při daňových kontrolách • Podpora a poradenství ve styku se správcem daně • Zastupování na základě plné moci • Registrace k daním a pl- nění administrativních po- vinností • Přezkoumání daňových platebních výměrů a pří- prava opravných prostřed- ků proti nim • Žádosti o závazná posou- zení Majetkové daně • Přiznání k dani z nabytí ne- movitých věcí, dani z ne- movitých věcí • Optimalizace majetko- vých daní Due diligence • Prověření daňových zále- žitostí společnosti v ob- lasti daně z příjmů, DPH i jiných daní • Vyčíslení a odhad úrovně rizika doměření daně, hle- dání řešení k minimaliza- ci rizik • Strukturování transakce • Ošetření daňových rizik ve smluvní dokumentaci • Podpora při vyjednávání Nemovitosti • Strukturování investic do nemovitostí, optimali- zace holdingové struktury a koncepce financování • Daňová optimalizace při prodeji nemovitostí • Fondy kvalifikovaných in- vestorů • Revize nájemních smluv • Plánování v oblasti DPH • Řešení problematiky ná- kladů na opravy a na tech- nické zhodnocení včetně závazného posouzení Transfer pricing (převodní ceny) • Návrh strategie a doporu- čení podnikatelského a ce- nového modelu v rámci daňové optimalizace • Nastavení transferových cen a příprava dokumen- tace znalcem a daňovým poradcem • Příprava transfer pricingo- vé dokumentace • Žádost o závazné posou- zení správnosti cen správ- cem daně Přeměny a akvizice • Fúze • Rozdělení, odštěpení nebo rozdělení sloučením spo- lečnosti • Změna právní formy • Přeshraniční přemístě- ní sídla • Prodej nebo koupě závodu / části závodu • Převod obchodního podílu nebo koupě akcií Investiční pobídky • Pomoc v rámci celého procesu získávání inves- tičních pobídek, což zahr- nuje zejména: – Asistenci při vyplňová- ní žádosti včetně nezbyt- ných příloh, – Komunikaci s agenturou CzechInvest, – Celní zatřiďování stroj- ního zařízení nutného pro získání investiční pobíd- ky apod. • Kontrola splnění podmí- nek pro čerpání investič- ních pobídek • Zastupování nebo podpo- ra při kontrole investičních pobídek • Výpočet slevy na dani • Příprava či revize daňové- ho přiznání Výzkum a vývoj • Určení nákladů vhodných k uplatnění jako odčitatel- né položky • Dokumentace nákladů na výzkum a vývoj • Spolupráce při zpracování podkladových dokumentů • Stanovení částky odpočtu v daňovém přiznání KATEŘINA PROVODOVÁ DANĚ Kateřina vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, s hlavní specializací mezinárodní obchod a vedlejší specializací podnikání a právo, Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Následně absolvovala postgraduální studium mezinárodního daňového práva ve Vídni a získala titul LLM (Master of Laws). Od roku 2001 je členem Komory daňových poradců České republiky. RSM TACOMA a. s. Amazon Court – Karolinská 661, 186 00 Praha 8, Česká republika T: +420 226 219 000, E: info@rsm.cz W: www.rsm.cz

×