Průvodce databázemi ScienceDirect a JSTOR (jaro 2012)

4,294 views

Published on

Podpůrná prezentace k lekci informačního vzdělávání. Obsahuje především odkazy na zdroje informací a stručné základní informace o EIZ na MU a databázích ScienceDirect a JSTOR.
Najdete v ní i tipy pro vyhledávání v databázích.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,294
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,310
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Definice je z TDKIV, takze opraveno z KPI
 • U těch autorit pozor, někdy se ty angl. Výrazy nedají použít, -- tedy myslím pro vyhledávání třeba podle tém. tezauru databáze, protože pro používá třeba jiný termín, takže ať si to ověří vždy v tezauru db., pokud by zvolili tuto možnost vyhledávání dle předmětů… Jinak – tady by pro existentialism hlavně měli zvolit jinou db…  ) Relevantniho tam moc není, bez „individual“ najde 5 cl., zkoušela jsem i „existential philosophy“, pár navíc, ale relev.?
 • Opravena adresa z www na knihomol…
 • Průvodce databázemi ScienceDirect a JSTOR (jaro 2012)

  1. 1. Databáze Science Direct & JSTOR Ústřední knihovna FF MU http://kniho vna .phil.muni.cz 29 . 2. a 1. 3. 20 1 2
  2. 2. Obsah kurzu <ul><li>EIZ obecně </li></ul><ul><li>definice, kategorizace, EIZ na MU </li></ul><ul><li>obecné zásady při vyhledávání </li></ul><ul><li>s lužby pro organizaci a vyhledávání EIZ MU – MetaLib, SFX </li></ul><ul><li>ScienceDirect , JSTOR </li></ul><ul><li>úvodní informace </li></ul><ul><li>základní a pokročilé vyhledávání, možnosti, příklady </li></ul><ul><li>práce s výsledky </li></ul><ul><li>osobní účet: služba My Settings , myJSTOR </li></ul><ul><li>HELP aneb nejen nápověda </li></ul>
  3. 3. Elektronické informační zdroje <ul><li>EIZ jsou informační zdroje, které jsou uchovávány v elektronické podobě a jsou dostupné v prostředí počítačových sítí nebo prostřednictvím jiných technologií distribuce digitálních dat (např. na discích CD-ROM, DVD) [definice dle TDKIV ] </li></ul><ul><li>Liší tématikou, typem, rozhraním </li></ul><ul><li>Podobné jsou si možnostmi při prohledávání : </li></ul><ul><li>Prohlížení – listování, rejstříky, indexy </li></ul><ul><li>Vyhledávání – jednoduché a pokročilé vyhledávání </li></ul><ul><li>+ přidané služby </li></ul>
  4. 4. Druhy EIZ <ul><li>Z hlediska typů: </li></ul><ul><li>elektronické katalogy knihoven (např. online katalog Aleph ) </li></ul><ul><li>profesionální informační databáze (zdroje od předních vydavatelů, e-časopisy, e-knihy…) (např. Science Direct ) </li></ul><ul><li>oborové portály (např. KIV: Knihovnictví a informační věda ) </li></ul><ul><li>digitální knihovny (např. Národní digitální knihovna ) </li></ul><ul><li>další informační zdroje na internetu (např. informační zdroje na internetu ) </li></ul><ul><li>primární (plnotextové – časopisy, knihy, encyklopedie…) (např. GALE e-books ) </li></ul><ul><li>sekundární (bibliografické, abstraktové, citační db…) (např. databáze časopisů Ulrich´s ) </li></ul><ul><li>terciální (databáze databází, soupisy …) (např. soupis českých oborových bibliografií ) </li></ul><ul><li>Z hlediska tématického a oborového: </li></ul><ul><li>multioborové (např. ProQuest Central ) </li></ul><ul><li>specializované - zdroje zaměřené na konkrétní obor (např. Art Full Text ) </li></ul><ul><li>Z hlediska dostupnosti: </li></ul><ul><li>volně dostupné (veřejně přístupné) ‏ (např. (např. Directory of open access journals , DOAJ) </li></ul><ul><li>licencované (profesionální informační databáze, přístupné na základě licenčních smluv) ‏ (např. EBSCO ) </li></ul>
  5. 5. Odborné EIZ (licencované databáze) ‏ <ul><li>Databáze = soubor uspořádaných dat, který vzniká zpracováním informací v rámci určitého informačního systému [ J. Kotrlová , 2008] </li></ul><ul><li>Druhy databází podle formy: </li></ul><ul><li>Bibliografické/abstraktové </li></ul><ul><li>bibliografické záznamy + abstrakty; sekundární zdroj, který informuje </li></ul><ul><li>o existenci primárního zdroje; oborové databáze ( např. LISTA , ERIC ) </li></ul><ul><li>Faktografické </li></ul><ul><li>- konkrétní údaje; textový nebo numerický charakter, encyklopedie ( např. Oxford Art Online , ELIS ) </li></ul><ul><li>Plnotextové </li></ul><ul><li>plné texty (full text) primárních pramenů (e- č asopisy, e-knihy, dizertace, noviny…) ( např. JSTOR , Gale e-books ) </li></ul><ul><li>Citační </li></ul><ul><li>- citační ohlasy, impact faktory č asopisů ( např. Web of Science , SCOPUS ) </li></ul>
  6. 6. Proč využívat odborné EIZ? <ul><li>Internet </li></ul><ul><li>jsou informace d ů v ě ryhodné? (autor, jazyk, stylistika, reference, citovaná literatura, aktualizace apod.) </li></ul><ul><li>mnoho kvalitních odborných informací je volně dostupných ( Google Scholar , Scirus , digitální knihovny, otevřené archivy, oborové portály.. ) v ě tšinou vytvá ř ené univerzitami, akademickými institucemi č i národními knihovnami… </li></ul><ul><li>blogy odborníků </li></ul><ul><li>Odborné zdroje/databáze: </li></ul><ul><li>jistota kvality informací (významní nakladatelé, recenzované zdroje) </li></ul><ul><li>přidaná hodnota od informa č ních specialistů ( informace vkládají/spravují odborníci ) </li></ul><ul><li>lepší vyhledávací mo ž nosti </li></ul><ul><li>snaha producentů databází o p ř ív ě tivé u ž ivatelské rozhraní (GUI), intuitivní vyhledávání, nadstavbové funkce pro pohodln ě jší práci se zdroji (osobní konta, překlady, alerty, tagování, sdílení, generování citací atd.) </li></ul><ul><li>… a v případě pot ř eby v ž dy po ruce knihovník  </li></ul><ul><li>(referenční služby 1.,2.,3. p., na mailu [email_address] nebo ICQ: 362131842 ) </li></ul>
  7. 7. Obecné zásady při vyhledávání v EIZ <ul><li>definování tématu - klíčová slova, synonyma , vztahy mezi nimi </li></ul><ul><li>volba vhodného zdroje – dle oboru, typu dokumentu… (  Co chci hledat? články, knihy, fakta; v čj, aj, …) </li></ul><ul><li>nastudování nápovědy , FAQ , ukázek vyhledávání ( tutoriály ) </li></ul><ul><li>formulace rešeršního dotazu – nezadávat tzv. „stop“ slova; využít booleovské operátory, proximitní operátory, znaky pro zkracování a nahrazování, vyhledávání frází aj. </li></ul><ul><li>využít různé vyhledávací funkce – jednoduché či pokročilé vyhledávání, expertní vyhledávání; rejst ř íky /indexy, vyhledávání publikací … </li></ul><ul><li>kritéria a omezení pro vyhledávání (časové, jazykové, geografické omezení, podle druhu dokumentu, výběr dílčí báze atd.) </li></ul><ul><li>při větším množství nalezených informací dotaz více zp ř esnit, při nedostatku nalezených informací dotaz zobecnit </li></ul><ul><li>využít nadstavbové funkce databáze (osobní konto , alerty, generování citací atd.) </li></ul>
  8. 8. Služby portálu EIZ MU MetaLib, SFX <ul><li>Metalib - nástroj pro integraci r ů zných EIZ; metavyhledáva č umo žň uje sou č asn ě jedním dotazem prohledávat r ů zné databáze dostupné pro MU - http://metalib.muni.cz ; pěkný návod pro práci s Metalibem připravili kolegové knihovníci z Ústřední knihovny FSS </li></ul><ul><li>Sfx („Special Effects“) </li></ul><ul><li>- slu ž ba, která propojuje bibliografické a abstraktové databáze s plnými texty č lánků dostupných pro MU, online katalogem MU č i webovými službami (Google Scholar) - tzv. inteligentní č i kontextov ě citlivé linkování </li></ul><ul><li>- umožňuje vytvořit jednotnou databázi elektronických časopisů zakoupených pro MU a kategorizovat je podle oborů -> Portál elektronických časopisů MU -> http:// sfx.muni.cz/sfxlcl3/az/MUNI </li></ul>
  9. 9. Aktuálně: testovací provoz metavyhledávačů <ul><li>EBSCO Discovery Service </li></ul><ul><li>X </li></ul><ul><li>ExLibris Primo </li></ul><ul><li>dostupné z adresy http://ezdroje.muni.cz </li></ul>
  10. 10. ScienceDirect <ul><li>služba Science Direct zpřístupňuje online verze v ě deckých č asopis ů z produkce nakladatelství Elsevier Science </li></ul><ul><li>pro MU dostupné díky konsorciu => seznam dostupných časopisů </li></ul><ul><li>pokrývá tyto oblasti: medicína, p ř írodní a spole č enské v ě dy, psychologie,výpo č etní technika, ekonomie aj. </li></ul><ul><li>p ř ístup přes portál EIZ MU - http://library.muni.cz/ezdroje </li></ul><ul><li>vzdálený p ř ístup - VPN, proxy </li></ul>
  11. 11. Příklad č. 1 <ul><li>Téma práce: „ Expozice architektury “ </li></ul>
  12. 12. Příklad č. 1 - řešení <ul><li>Do pole „Title/Abstract /Keywords “ jsme zadali „ architect* “ , a do pole „ Title/Abstract /Keywords“ jsme připojili „ exhibition “ . </li></ul><ul><li>Výsledkem je 6 záznamů . </li></ul><ul><li>Náš další postup se bude odvíjet od toho, jak relevantní záznamy jsme tímto dotazem získali – např. můžeme zkusit dotaz upravit pomocí dalších klíčových slov (např. permanent exhibition, perceptiveness of visitors) </li></ul>
  13. 13. Příklad č. 2 <ul><li>Téma práce: „ Teologické pohledy na sebevraždu “ </li></ul><ul><li>Mo ž ný start: zam ěř íme se na „ teologie “ a „ sebevražda “ </li></ul>
  14. 14. Příklad č. 2 - řešení <ul><li>Do pole „ Title/Abstract/Keywords “ jsme zadali „ theolog* “ operátorem AND jsme připojili “suicide “ v poli „ Full Text “. </li></ul><ul><li>Výsledkem j e 22 záznam ů. </li></ul><ul><li>Náš další postup se bude odvíjet od toho, jak relevantní záznamy jsme tímto dotazem získali. </li></ul>
  15. 15. JSTOR (Journal Storage) <ul><li>obsahuje plné texty digitalizovaných vědeckých časopisů, jak z humanitních oborů (filozofie, antropologie, historie, lingvistika a literatura, sociologie aj.), tak i z přírodních věd (biologie, ekologie…), významně je zastoupena i oblast obchodu, financí a ekonomiky </li></ul><ul><li>časopisy jsou dostupné od prvního ročníku vydávání, plné texty aktuálních ročníků jsou však kvůli embargu (moving wall) nedostupné (zpravidla 3-5 let) </li></ul><ul><li>MU má přístup k těmto kolekcím JSTOR: Arts and Science Collection I , II , III , IV a Business II </li></ul><ul><li>přístup přes portál EIZ MU http://library.muni.cz/ezdroje/ </li></ul><ul><li>vzdálený přístup přes VPN, proxy </li></ul>
  16. 16. Příklad č. 3 <ul><li>lidské tělo v konceptuálním umění </li></ul><ul><li>ScienceDirect? </li></ul><ul><li>JSTOR? </li></ul>
  17. 17. Příklad č. 3 - řešení <ul><li>ScienceDirect: </li></ul><ul><li>„ conceptual art “ v poli „ Full Text “ AND „ human body “ tamtéž </li></ul><ul><li>4 záznamy, relevance může být sporná </li></ul><ul><li>JSTOR : </li></ul><ul><li>„ conceptual art “ v poli „ Full Text “ AND „ human body “ tamtéž </li></ul><ul><li>90 záznamů, relevance může být sporná </li></ul><ul><li>Proč? Protože jsme hledali v plném textu, získali jsme tak více záznamů, které teď musíme pečlivě posoudit. </li></ul>
  18. 18. Příklad č. 4 <ul><li>literatura o Joycově románu Odysseus </li></ul><ul><li>ScienceDirect? </li></ul><ul><li>JSTOR </li></ul>
  19. 19. Příklad č. 4 <ul><li>ScienceDirect : </li></ul><ul><li>„ Joyce Ulysses“ v poli „Title-Abstract-Keywords“ </li></ul><ul><li>1 záznam (v ruštině) </li></ul><ul><li>JSTOR : </li></ul><ul><li>„ Joyce Ulysses“ v poli „ Item Title“ </li></ul><ul><li>45 záznamů </li></ul>
  20. 20. Tipy a triky <ul><li>pro Science Direct </li></ul><ul><li>„ help “ – nápověda, která vám poradí s vyhledáváním, ale obsahuje i tutorialy a FAQ </li></ul><ul><li>pro JSTOR </li></ul><ul><li>„ help & training “přímo do producenta – video tutorialy , manuály k tisku , webináře (online semináře) </li></ul>
  21. 21. <ul><li>Pokud máte po absolvování dnešní lekce chuť dozvědět se více o problematice vyhledávání informací, elektronických informačních zdrojů, citací a citování a mnohé další, doporučuji: </li></ul><ul><li>navštěvovat lekce informačního vzdělávání pořádané naší knihovnou </li></ul><ul><li>přidat se do skupiny Informační vzdělávání ÚK FF MU na Facebooku </li></ul><ul><li>zapsat si na podzim Kurz práce s informacemi (KPI 11) nebo na jaře Kreativní práce s informacemi (KPI 22) </li></ul>
  22. 22. Děkuj i za pozornost Tereza Matýsov á R eferenční služby email: [email_address] Facebook: http://www.facebook.com/rs.knihovnaffmu http://www.facebook.com/groups/259275247481976/ Ústřední knihovna FF MU web: http://kniho vna .phil.muni.cz
  23. 23. Použité zdroje <ul><li>KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, c2005 [cit. 20 12 -0 2 - 29 ]. Dostupné na www: </li></ul><ul><li>< http://sigma.nkp.cz/cze/KTD >. </li></ul><ul><li>Kurz práce s informacemi [online]. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2007 [cit. 20 12 -0 2 - 29 ]. Dostupný na www: </li></ul><ul><li>< http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/informace/materialy/kurz_prace_s_informacemi.html >. </li></ul><ul><li>KOTRLOVÁ, Jindřiška. Psychologické elektronické knihovny a databáze [online]. Českomoravská psychologická společnost, 2008 [cit. 20 12 -0 2 - 29 ]. Dostupný na www:  < http://cmps.ecn.cz/dl/psych-db.pdf >. </li></ul>

  ×