Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak si vybrat téma práce a najít k němu vhodné zdroje

Zvolit správné téma seminární nebo diplomové práce je pro konečný úspěch klíčové. V semináři jsme pracovali s definováním problému (tématu) a tvorbou klíčových slov tak, aby následná práce s odbornými zdroji byla co nejvíce úspěšná. Navážeme praktickými ukázkami příkladů vyhledávání v databázích elektronických informačních zdrojů.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Jak si vybrat téma práce a najít k němu vhodné zdroje

 1. 1. Jak si vybrat téma práce a najít k němu vhodné zdroje Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz 7. března 2017
 2. 2. Co nás čeká… • metody vedoucí k nalezení tématu – Brainstorming – Myšlenkové mapy – Metoda 5W1H • práce s tématem • hledání výrazů – rozšíření a zúžení tématu – definování klíčových slov – tvorba synonym • jak hledat
 3. 3. Cesta ke kvalitním zdrojům Vyberte nejvhodnější dokumenty Definujte a analyzujte (CO HLEDAT) Vyberte zdroje (KDE HLEDAT) Vyhledávací nástroj (JAK HLEDAT) Formulujte dotaz Posuďte vyhledané dokumenty Upravte a upřesněte dotaz Zdroj: studijní materiál e-learningového kurzu KPI11
 4. 4. Formulace informační potřeby • co • na jaké téma (oblast zájmu) • v jakém rozsahu • ... sami si zvolíte konkrétní téma/ použijete metodu hledání nápadů
 5. 5. Metody vedoucí k nalezení tématu Brainstorming Myšlenkové mapy Metoda 5W1H
 6. 6. Brainstorming • hledání co největšího počtu nápadů • samostatně/za pomoci dalších účastníků – více lidí přinese více nápadů • zapojení asociací Pozn.: Nevyhodnocujte brainstorming hned, nechte své nápady „uležet“
 7. 7. Brainstorming – základní pravidla zákaz kritiky kvantita převažuje nad kvalitou všichni jsou si rovni inspirace ostatními nápady jedna osoba zapisuje nápady
 8. 8. Myšlenkové mapy • definování tématu a práce s ním – hledání synonym, nadřazených, podřazených a souvisejících pojmů apod. • organizace poznatků
 9. 9. Zdroj: studijní materiál e-learningového kurzu KPI11
 10. 10. Myšlenkové mapy Postup: • Nakreslete do středu problém (téma) a od něj veďte hlavní větve. • Následně jednotlivé větve rozpracujte. • Nebojte se používat barvy, obrázky, ikony a volně asociovat.
 11. 11. Metoda 5W1H • umožňuje nahlížet na problém systematicky a detailně • postupným odpovídáním na otázky se díváme na problém z různých úhlů pohledu, hledáme různé příčiny apod. • otázky měníme v závislosti na tématu
 12. 12. Metoda 5W1H - příklad anglicky česky Příklad otázky Who kdo Kdo se tématem zabývá? Kdo o tématu mluvil jako první? What co Co přesně je předmětem mého bádání? Where kde Kde problém vznikl? When kdy Kdy se o tématu mluvilo naposledy, jde o téma zastaralé nebo aktuální? Why proč Proč je důležité o tomto problému psát? How jak Jak lze na problém nahlížet, jinak než je běžné? Zdroj: studijní materiál e-learningového kurzu KPI11
 13. 13. Práce s tématem • Uveďte své téma otázkou – pomáhá při ujasnění myšlenek – více otázek, více úhlů pohledu – dokáži o tématu přemýšlet? Jaké o něm mám znalosti? Př. Postava Harryho Holea v detektivních románech Jo Nesba. - Ve kterých románech se tato postava objevuje? - Jak lze tuto postavu charakterizovat? - V čem se liší od hlavní postavy Rogera Browna románu Lovci hlav a naopak jaké shodné rysy tyto 2 postavy mají? - …
 14. 14. Klíčové pojmy klíčová slova - pojmy charakterizující obsah informace (např. textu, tématu) synonyma - pojem, který má stejný nebo podobný význam a kontext jako původní termín asociace - proces sdružování; spojení mezi jednotlivými psychickými vjemy; představa na základě předchozí zkušenosti nadřazené a podřazené pojmy – užitečné v případě potřeby rozšíření nebo zúžení dotazu
 15. 15. Hledání výrazů • Je třeba si zvolit téma co nejpřesněji – nadřazené/podřazené pojmy  zúžení/rozšíření tématu Př. Hlavní postavy v románech Jo Nesba. Př. Postava Harryho Holea v detektivním románu Sněhulák Jo Nesba.
 16. 16. Hledání výrazů – klíčová slova • Postava Harryho Holea v detektivních románech Jo Nesba. – synonyma • kriminální román – související slova (asociace) • norská literatura/román, severská literatura/román – nadřazené/podřazené pojmy • postava detektiva, Sněhulák, norští spisovatelé, vyhledání vhodných zdrojů
 17. 17. • Podrobněji zpracovanou problematiku definování problému a práce s tématem naleznete zde.
 18. 18. Druhy EIZ z hlediska typů • elektronické katalogy knihoven – př. knihovní katalog Aleph • profesionální informační databáze – od předních vydavatelů – e-časopisy, e-knihy… – př. ScienceDirect • digitální knihovny – př. Národní digitální knihovna • oborové portály – př. Musica (MUS)
 19. 19. Druhy EIZ z hlediska původnosti obsahu • primární – plnotextové databáze – časopisy, knihy, encyklopedie – př. GALE e-books • sekundární – bibliografické, abstraktové, citační databáze – př. SCOPUS • terciální – databáze databází, soupisy, bibliografie bibliografií – př. seznam České oborové bibliografie
 20. 20. Druhy EIZ z hlediska tematického a oborového • multioborové – př. ProQuest Central • specializované – zaměřené na konkrétní obor – př. ART Source
 21. 21. Druhy EIZ z hlediska dostupnosti • volně dostupné – veřejně přístupné – př. Directory of Open Acces Journals (DOAJ) • licencované – komerční, přístupné na základě licenčních smluv – př. EBSCO
 22. 22. Licencované databáze z hlediska obsahu • bibliografické/abstraktové databáze – obsahují bibliografické záznamy + abstrakty – sekundární zdroj, který informuje o existenci primárního zdroje – př. databáze o moderním a současném umění ARTbibligraphies Modern • faktografické databáze – najdeme v nich konkrétní údaje – mají textový nebo numerický character – typickým příkladem jsou online encyklopedie • př. Brill's Encyclopaedia of the Neo-Latin World
 23. 23. Licencované databáze z hlediska obsahu • plnotextové databáze – obsahují plné texty (full text) primárních pramenů (e- časopisy, e-knihy, dizertace, noviny…) – př. JSTOR • citační databáze – jsou důležité pro hodnocení vědy; jsou v nich k dispozici citační ohlasy, impact faktory časopisů – př. Web of Science, SCOPUS
 24. 24. Elektronické informační zdroje MU Přístup přes: • portál EIZ MU http://ezdroje.muni.cz • web knihovny http://knihovna.phil.muni.cz  Katalogy a databáze  Elektronické informační zdroje  EIZ MU • vzdálený přístup pro studenty a vyučující MU
 25. 25. Služby portálu EIZ MU • seznam databází • zdroje podle oborů • zkušební přístupy a novinky • nastavení vzdáleného přístupu • EBSCO Discovery Service • …
 26. 26. EBSCO Discovery Service • umožňuje jedním dotazem současně prohledávat různé databáze dostupné pro MU - http://discovery.muni.cz • pro přístup k plným textům je nutné být připojen do celouniverzitní počítačové sítě MU (počítače na MU, vzdálený přístup)
 27. 27. JAK hledat • podívejte se na nápovědu, ukázky vyhledávání; shlédněte základní tutoriály • využívejte různé vyhledávací funkce systému – pokročilé vyhledávání, tematické oblasti, různá pole pro vyhledávání (klíčová slova, abstrakty, POZOR na fulltext) • zvolte kritéria a omezení pro vyhledávání (časové, jazykové, geografické omezení, podle druhu dokumentu, fulltext, výběr dílčí báze/katalogu atd.) • při větším množství nalezených informací dotaz více zpřesnit, při nedostatku nalezených informací dotaz zobecnit
 28. 28. Operátory a zástupné znaky pro tvorbu rešeršního dotazu • booleovské (logické) operátory - definují vazby mezi vyhledávacími výrazy (zúžení/rozšíření dotazu) AND – (+ nebo &) současný výskyt obou vyhledávacích termínů, zužuje dotaz OR – alespoň jeden z vyhledávacích termínů, rozšiřuje dotaz NOT – vylučuje dokumenty obsahující zadaný termín • fráze “ ” - řetězec slov, které se v bibliografickém záznamu či textu dokumentu musí vyskytovat v přesném tvaru a pořadí vedle sebe • truncation * – krácení na slovní kořen (psycholog*) • wild cards ? * – zástupné znaky (filo?ofie)
 29. 29. JAK hledat: rešeršní strategie  používejte operátory, fráze, zástupné znaky Co když máte příliš málo výsledků? • rozšiřte dotaz => použijte nadřazené pojmy, synonyma • vhodný je operátor OR a zástupné znaky (*) • „vyhněte se frázím“ • neomezujte vyhledávání (časově, full text) • nahlédněte do nápovědy, FAQ Co když máte příliš mnoho výsledků? • nepoužívejte příliš obecné pojmy • vhodný je operátor AND; „nebojte se frází“ • použijte pokročilé vyhledávání (klíčová slova, abstrakty)
 30. 30. JAK hledat: praktická ukázka Zdroj: ProQuest Central Dotaz: fráze „harry hole“ Kdekoli AND (norw* OR nordic OR scandinav*) Abstrakt AND (detective OR crime) Abstrakt => 162 výsledků Jak dál postupovat? Zhodnotit výsledky, případně upravit znění dotazu nebo změnit zdroj vyhledávání. - např. Literature Online
 31. 31. • řada databází pracuje s linkovací službou Full text Finder – dozvíte se tak, je-li článek dostupný v jiném zdroji předpláceném MU • Seznam dostupných časopisů a knih na MU Nemohu najít plný text: databáze MU
 32. 32. • nepodceňujte Google Scholar nebo Google Books • nebojte se Open Acces • databáze volně dostupných časopisů Elektronische Zeitschriftenbibliothek Nemohu najít plný text: otevřené zdroje
 33. 33. • ověřte v katalogu Aleph, zda časopis neodebírá některá z knihoven MU v papírové podobě • velké množství knihoven z celé republiky můžete najednou prohledat prostřednictvím Jednotné informační brány; článek si pak v papírové podobě můžete objednat prostřednictvím MVS (Meziknihovní výpůjční služba) • není-li článek dostupný v ČR, můžete si jej často přímo v databázi zakoupit (cena se pohybuje kolem 30 $) papírovou kopii článku si můžete objednat prostřednictvím Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby v Moravské zemské knihovně; jedná se o placenou službu Nemohu najít plný text: knihovny
 34. 34. Děkuji za pozornost Mgr. Hana Holoubková holoubkova@phil.muni.cz nebo referenční služby reference@phil.muni.cz Ústřední knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz http://www.facebook.com/knihovnaffmu https://www.facebook.com/groups/infovzdelavani

×