Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
FF MU, 2. dubna 2014
Seminář projektu CEINVE
Jak připravit
grantovou žádost
1
2
3
Jak se orientovat v konkrétním programu?
Co v něm hledat?
 Hledat charakteristiku programu, projektu
 Text vyhlášeného p...
Projekt a jeho vlastnosti
Projekt
 jedinečná aktivita zaměřená na změnu, omezená
časem, předem daným rozpočtem a lidskými...
Od nápadu k projektu
6
Otázky před sepsáním projektové ţádosti
 Který grantový program je pro nás ten pravý?
 Jsou nám jasné základní projektov...
Otázky před sepsáním projektové ţádosti
 Jsme oprávněným ţadatelem? Případně s kým se můţeme pro
potřeby projektu spojit?...
Fáze projektového cyklu
9
Projektový záměr
(podpůrný dokument pro projektovou ţádost)
10
Projektový záměr
(podpůrný dokument pro projektovou ţádost)
11
Projektový záměr
(podpůrný dokument pro projektovou ţádost)
12
Projektový záměr
(podpůrný dokument pro projektovou ţádost)
13
Projektový záměr
(podpůrný dokument pro projektovou ţádost)
14
Projektový záměr
(podpůrný dokument pro projektovou ţádost)
15
Logický rámec projektu versus projektová ţádost
16
Logický rámec projektu
17
Logický rámec projektu (vnitřní vazby)
18
Logický rámec (pojmosloví)
19
Pilíře projektové ţádosti
20
Obsah kvalitní projektové žádosti
 Prokázána potřebnost zamýšleného projektu,
 Definovaná rizika projektu a návrhy na je...
Ţádost není hodnotitelem doporučena
 Nulová přidaná hodnota projektu (totéţ uţ dělá někdo
jiný)
 Proces realizace popsán...
Časté chyby – administrace přípravy projektu
 Nedorozumění kvůli nedostatečné orientaci v projektové
terminologii (v rámc...
Nedostatky projektové ţádosti
 Projekt nereaguje na skutečné potřeby
 Plánování velkého mnoţství aktivit (10 a více) neb...
Na co si dát ještě pozor
 Důkladně se seznámit s veškerou zadávací dokumentací a
podmínkami
 Věnovat velkou péči formáln...
Kritické body podávání ţádosti
26
Co je dobré ještě vědět při psaní ţádosti o grant
 Malá flexibilita v harmonogramu projektu
 Kaţdá aktivita by měla mít ...
Chyby z praxe - dokumentace
 Na dokumentech nebo na seznamu příloh chybí
podpis statutárního zástupce ţadatele
 Příjemce...
Chyby z praxe – průběh projektu
 Nepodstatné změny nejsou v rámci monitorovací zprávy
oznamovány
 Nepodstatné změny jsou...
Hlavní doporučení – administrace projektu
 Uchovávat všechny dokumenty dokládající vaše výdaje
 Pečlivě dokumentovat pro...
Podávání společných grantů se zahraničím
 Český navrhovatel projektu si v rámci oboru vyhledá
partnera
 Český navrhovate...
Hlavní doporučení – např. HORIZON 2020
 Reagovat projektem na poţadavky konkrétní výzvy
 Zachovat celkovou úroveň zpraco...
Hlavní doporučení – např. HORIZON 2020
 Reálně stanovit cíle a způsob jejich dosaţení
 Stanovit racionální cíle a menší ...
Hlavní doporučení před finalizací ţádosti
 Přímá podpora – rozpočet musí odpovídat velikosti cílové
skupiny v souvislosti...
Náleţitosti projektové ţádosti
35
Uţitečné odkazy
 Pracoviště rektorátu MU zaměřené na granty a projektovou
podporu:
 http://vyzkum.rect.muni.cz/
 Odběr ...
DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST 
Dotazy a podněty posílejte
na pmazacov@phil.muni.cz
nebo pmazacova@gmail.com.
37
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jak napsat grantovou žádost

1,615 views

Published on

Doktorandi i mladí akademici hledají možnosti, jak získat finanční prostředky na svoji vědeckou práci, na účast na konferencích, na výjezdy do odborných zahraničních pracovišť. V teoretické části semináře byla představena aktuální nabídka grantových programů a pozornost bude věnována především náležitostem grantových žádostí a nejčastějším nedostatkům.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,615
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
399
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jak napsat grantovou žádost

 1. 1. Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. FF MU, 2. dubna 2014 Seminář projektu CEINVE Jak připravit grantovou žádost 1
 2. 2. 2
 3. 3. 3
 4. 4. Jak se orientovat v konkrétním programu? Co v něm hledat?  Hledat charakteristiku programu, projektu  Text vyhlášeného programu (celkový pohled)  Pracovní program – témata  Průvodce (pravidla účasti, apod.)  Národní kontakt nebo evropskou agenturu  Text výzvy k podávání projektů  Financované projekty  „networking“ – moţnosti  Evropské politiky v dané oblasti a dokumenty  Asociace, sdruţení, plány … 4
 5. 5. Projekt a jeho vlastnosti Projekt  jedinečná aktivita zaměřená na změnu, omezená časem, předem daným rozpočtem a lidskými zdroji,  pokus o změnu k lepšímu, o inovační činnost, zahrnuje zavádění nových postupů a metod. 5
 6. 6. Od nápadu k projektu 6
 7. 7. Otázky před sepsáním projektové ţádosti  Který grantový program je pro nás ten pravý?  Jsou nám jasné základní projektové pojmy, se kterými se setkáme? (např. www.strukturalni-fondy.cz/glosar)  Umíme formulovat naše potřeby a transformovat je do projektových záměrů?  Dokáţeme najít pro tyto projektové záměry odpovídající výzvy k předkládání projektů?  Můţeme v rámci výzev uplatnit všechny aktivity, které chceme projektem uskutečnit? 7
 8. 8. Otázky před sepsáním projektové ţádosti  Jsme oprávněným ţadatelem? Případně s kým se můţeme pro potřeby projektu spojit?  Kdo můţe o dotaci ţádat?  Kde můţe být projekt realizován?  Kdo můţe být cílovou skupinou projektu?  Jaké aktivity mohou být provedeny v rámci jednotlivých oblastí podpory?  Na co mohou být finanční prostředky vyuţity? 8
 9. 9. Fáze projektového cyklu 9
 10. 10. Projektový záměr (podpůrný dokument pro projektovou ţádost) 10
 11. 11. Projektový záměr (podpůrný dokument pro projektovou ţádost) 11
 12. 12. Projektový záměr (podpůrný dokument pro projektovou ţádost) 12
 13. 13. Projektový záměr (podpůrný dokument pro projektovou ţádost) 13
 14. 14. Projektový záměr (podpůrný dokument pro projektovou ţádost) 14
 15. 15. Projektový záměr (podpůrný dokument pro projektovou ţádost) 15
 16. 16. Logický rámec projektu versus projektová ţádost 16
 17. 17. Logický rámec projektu 17
 18. 18. Logický rámec projektu (vnitřní vazby) 18
 19. 19. Logický rámec (pojmosloví) 19
 20. 20. Pilíře projektové ţádosti 20
 21. 21. Obsah kvalitní projektové žádosti  Prokázána potřebnost zamýšleného projektu,  Definovaná rizika projektu a návrhy na jejich odstranění,  Jasně definovaná udržitelnost projektu,  Rozpočet přiměřený cílům projektu,  Přesně vymezené způsoby a metody zapojení cílových skupin,  Jasně a konkrétně stanovené výstupy,  Z aktivit projektu lze precizně vyčíst činnosti pro cílové skupiny, kdo se na realizaci bude podílet a jaké náklady se k aktivitě budou vázat. 21
 22. 22. Ţádost není hodnotitelem doporučena  Nulová přidaná hodnota projektu (totéţ uţ dělá někdo jiný)  Proces realizace popsán velmi chaoticky  Aktivity v popisovaném procesu nenavazují  Výstupy nejsou jasně definované a měřitelné  Nadregionální nebo naopak pouze regionální dopad aktivit projektu  Projekt není konkrétní a není zřejmé, co ţadatel zamýšlí dělat. 22
 23. 23. Časté chyby – administrace přípravy projektu  Nedorozumění kvůli nedostatečné orientaci v projektové terminologii (v rámci operačních programů, prováděcích dokumentů, ve formátu Benefit)  Nedostatečná orientace v prováděcích dokumentech – ţadatelé je nečtou  Někdy ţadatelé nerozlišují a zaměňují cíle (OP, projektu) a jejich úrovně (globální cíl, specifický cíl, cíle projektu).  Ţadatelé neumí číst výzvu nebo ji nepřečtou celou a pozorně. 23
 24. 24. Nedostatky projektové ţádosti  Projekt nereaguje na skutečné potřeby  Plánování velkého mnoţství aktivit (10 a více) nebo naopak velmi málo aktivity (např. 10milionový projekt má jen 3 aktivity)  Kaţdá aktivita nevede ke konkrétnímu výstupu nebo více výstupům  Nedostatečně připravená udrţitelnost projektu (výstupů projektu). 24
 25. 25. Na co si dát ještě pozor  Důkladně se seznámit s veškerou zadávací dokumentací a podmínkami  Věnovat velkou péči formálnímu zpracování návrhu projektu  Kvalita překladu!  Základní versus aplikovaný charakter projektu  NENECHAT VŠE NA POSLEDNÍ CHVÍLI 25
 26. 26. Kritické body podávání ţádosti 26
 27. 27. Co je dobré ještě vědět při psaní ţádosti o grant  Malá flexibilita v harmonogramu projektu  Kaţdá aktivita by měla mít dostatečný časový prostor i na vyhodnocení, rezervy v rozpočtu  Aktivity se mohou překrývat a mohou trvat i po celou dobu projektu  Vhodná přímá návaznost aktivit  V kaţdém projektu je moţné ţádat o změny (tzv. podstatné i nepodstatné změny) - předkládá se ke schválení tomu, kdo financuje projekt (krajský úřad, MŠMT…)  průběţná hodnocení akcí a aktivit, zpětné vazby cílové skupiny a externí monitoring 27
 28. 28. Chyby z praxe - dokumentace  Na dokumentech nebo na seznamu příloh chybí podpis statutárního zástupce ţadatele  Příjemce nedodrţuje ustanovení závazné dokumentace, tj. smlouvy, příručky, metodické dopisy a pokyny,  Příjemce nedodrţuje právní předpisy ČR  Změny v rámci realizace grantového projektu příjemce nekonzultuje s referenty v instituci spravující grantové projekty,  U pracovníků grantového týmu není jednoznačně stanovená odpovědnost  Dokument ţádosti nemá správnou formální úpravu 28
 29. 29. Chyby z praxe – průběh projektu  Nepodstatné změny nejsou v rámci monitorovací zprávy oznamovány  Nepodstatné změny jsou oznamovány, ale není uvedeno zdůvodnění a datum účinnosti  Pozdě oznámená podstatná změna GP  Projekt začíná dříve, neţ je uvedeno ve výzvě  Není správně uvedena doba realizace  Rozpočet projektu neodpovídá aktivitám  Rozpočet – záměna sloupců „celkem“ a „poţadováno“ 29
 30. 30. Hlavní doporučení – administrace projektu  Uchovávat všechny dokumenty dokládající vaše výdaje  Pečlivě dokumentovat propojení vašich výdajů s projektem  V případě nejasností (např. při sporu s koordinátorem projektu) neprodleně informovat svého projektového/administrativního úředníka  stanovisko projektového úředníka je závazné  uchovávejte stanovisko projektového úředníka (např. e-mail)  Zajistit informovanost finančních manaţerů, ekonomů a účetních o principech financování projektů 30
 31. 31. Podávání společných grantů se zahraničím  Český navrhovatel projektu si v rámci oboru vyhledá partnera  Český navrhovatel se spojí se svým zahraničním partnerem  Shoda na tématu společného výzkumného projektu  Podají společnou ţádost o udělení grantu - český navrhovatel u GA ČR, zahraniční partner u příslušné grantové instituce XXX výjimkou jsou česko- rakouské granty GAČR (Lead Agency)  V obou verzích totoţné slovní zdůvodnění projektu a údaje o navrhovateli a spolunavrhovatelích 31
 32. 32. Hlavní doporučení – např. HORIZON 2020  Reagovat projektem na poţadavky konkrétní výzvy  Zachovat celkovou úroveň zpracování projektu  Jasně zdůvodnit potřebnost projektu a jeho dopady/přínos pro cílové skupiny (vycházet ze strategických národních či regionálních dokumentů)  Srozumitelně a jasně popsat jednotlivé body ţádosti, zdůvodnit a vysvětlit jednotlivé části  Zpracovat jasnou analýzu cílové skupiny (analýza potřeb cílové skupiny, například formou SWOT analýzy)  Promyslet způsob realizace projektu - rozdělení rolí příjemce a dodavatelů 32
 33. 33. Hlavní doporučení – např. HORIZON 2020  Reálně stanovit cíle a způsob jejich dosaţení  Stanovit racionální cíle a menší mnoţství reálných indikátorů  Dodavatelské sluţby – do ţádosti mít promyšlenou i zadávací dokumentaci  Navázat rozpočet a přílohy na klíčové aktivity (KA) projektu  Detailněji popsat klíčové aktivity  Kaţdou aktivitu vést ke konkrétnímu výstupu nebo raději více výstupům  Podrobněji popsat rizikovost projektu – kontrola projektu, dodavatelská rizika, vnější a vnitřní rizika 33
 34. 34. Hlavní doporučení před finalizací ţádosti  Přímá podpora – rozpočet musí odpovídat velikosti cílové skupiny v souvislosti s popisem přímé podpory v KA  Mít jasný a přehledný rozpočet projektu  Neopomenout v ţádosti budoucnost projektu, tedy jakým směrem se budou vyvíjet jednotlivé aktivity po ukončení realizace projektu  Popsat všechna rizika pro udrţitelnost projektu – ekonomická, realizační a provozní.  Publicita – pozor na duální činnosti příjemce a dodavatele. 34
 35. 35. Náleţitosti projektové ţádosti 35
 36. 36. Uţitečné odkazy  Pracoviště rektorátu MU zaměřené na granty a projektovou podporu:  http://vyzkum.rect.muni.cz/  Odběr novinek, registrace:  http://vyzkum.rect.muni.cz/cs/main/registrace  Regionální kontaktní organizace pro Evropský výzkumný prostor – semináře a další aktivity  http://www.rko-era.cz/ 36
 37. 37. DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST  Dotazy a podněty posílejte na pmazacov@phil.muni.cz nebo pmazacova@gmail.com. 37

×