Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trastorns alimentaris

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Trastorns alimentaris

 1. 1. TRASTORNS ALIMENTARIS. Tipus de trastorns i les seves conseqüències.
 2. 2. INDEX <ul><li>· Concepte de trastorn alimentari </li></ul><ul><li>· Tipus de trastorns: </li></ul><ul><li>- L’anorèxia </li></ul><ul><li>- La bulímia </li></ul><ul><li>- L’obesitat </li></ul><ul><li>- Trastorns per afartament </li></ul><ul><li>- Ortorèxia </li></ul><ul><li>- Vigorèxia </li></ul>
 3. 3. T I P U S D E T R A S T O R N S
 4. 4. L’ anorèxia
 5. 5. Concepte d’ anorèxia i els seus tipus <ul><li>Significa “sense apetit” es un trastorn de la conducta amb </li></ul><ul><li>desviació en els canvis alimentaris, que s’expressa per un </li></ul><ul><li>rebuig contundent a conservar el pes corporal en el valors </li></ul><ul><li>mínims adaptats per una determinada edat o estructura. </li></ul><ul><li>Tipus d’ anorèxia : </li></ul><ul><li>· Anorèxia nerviosa primària : En aquest procés no hi ha cap </li></ul><ul><li>altre malaltia , només la por a pujar de pes. </li></ul><ul><li>· Anorèxia nerviosa restrictiva: El pacient utilitza el dejuni i la dieta </li></ul><ul><li>sense utilitzar el vòmit i els laxants. </li></ul><ul><li>· Anorèxia nerviosa secundaria: Es conseqüència d’una malaltia </li></ul><ul><li>psiquiàtrica com l’esquizofrènia o depressió. </li></ul>
 6. 6. La bulímia
 7. 7. Concepte de bulímia <ul><li>La bulímia es caracteritza per episodis repetits d’ingesta excessiva </li></ul><ul><li>d’aliments i per una posterior preocupació exagerada pel control del pes </li></ul><ul><li>corporal fet que porta al malalt a adoptar mesures extremes per mitigar </li></ul><ul><li>el increment de pes produït per la ingesta de menjar. </li></ul><ul><li>En molts casos ve donada pels nervis o altres factors d’aquest tipus </li></ul><ul><li>com el malestar, discussions familiars, inseguretat en un mateix.. I quan </li></ul><ul><li>això s’acumula es perd el control. </li></ul><ul><li>La bulímia es molt pitjor que l’anorèxia ja que por fer malformacions al </li></ul><ul><li>fetge, al estomac, tenir hemorràgies i pots arribar a morir. </li></ul>
 8. 8. L’ obesitat
 9. 9. Concepte d’obesitat <ul><li>Es una malaltia crònica originada per moltes causes i amb </li></ul><ul><li>nombroses complicacions, l’obesitat es caracteritza per l’ excés de </li></ul><ul><li>greix al nostre organisme i es presenta quan l’índex de masa corporal </li></ul><ul><li>en l’adult es major de 25 unitats. </li></ul><ul><li>Avui en dia l’obesitat esta relacionada a causa d’altres malalties com </li></ul><ul><li>son els patiments cardiovasculars, dermatològics, gastrointestinals, </li></ul><ul><li>diabètics etc.. </li></ul>
 10. 10. Trastorn per afartament
 11. 11. Concepte de trastorn per afartament <ul><li>Com l’anorèxia i la bulímia, el trastorn per afartament es caracteritza per </li></ul><ul><li>l’adopció de conductes anòmales davant l’alimentació i per la </li></ul><ul><li>insatisfacció en relació amb la pròpia imatge corporal. Aquest trastorn es </li></ul><ul><li>caracteritza per ingerir grans quantitats de menjar, la qual cosa porta </li></ul><ul><li>com a conseqüència immediata el sobrepès, l’obesitat i tots els riscos </li></ul><ul><li>associats (diabetis, hipertensió, hipercolesterolèmia, etc..). </li></ul>
 12. 12. Ortorèxia
 13. 13. Concepte d’ ortorèxia. <ul><li>Pateixen ortorèxia totes aquelles persones que tenen una </li></ul><ul><li>preocupació obsessiva i irracional per la qualitat dels aliments i son </li></ul><ul><li>capaces de deixar de menjar si no tenen a l’abast productes </li></ul><ul><li>ecològics. </li></ul><ul><li>Planifiquen els seus menús amb setmanes d’antelació, rebutgin la </li></ul><ul><li>carn, els greixos i tots els productes que no siguin ecològics. </li></ul><ul><li>L’ortorèxia encara no es reconeix com a malaltia , però pot arribar a ser </li></ul><ul><li>molt greu ja que extreuen aliments basics i això els poden portar a falta </li></ul><ul><li>de vitamines i minerals, desnutrició i anèmia. I en conseqüència agafar </li></ul><ul><li>malalties i infeccions. </li></ul>
 14. 14. Vigorèxia
 15. 15. Concepte de vigorèxia <ul><li>La vigorèxia no esta encara reconeguda com malaltia, però les </li></ul><ul><li>persones que pateixen aquest trastorn tenen una obsessió per el </li></ul><ul><li>seu físic. </li></ul><ul><li>Això els porta a estar matí i tarda al gimnàs, mirant-se a un mirall i mai </li></ul><ul><li>es senten satisfets amb el seu cos, el seu objectiu es desenvolupar la </li></ul><ul><li>seva massa muscular i per això modifiquen la seva alimentació i poden </li></ul><ul><li>arribar a prendre fàrmacs dopants. </li></ul><ul><li>Les conseqüències poden ser diverses: fatiga generalitzada, augment del </li></ul><ul><li>dolor muscular i articular, caiguda de cabells o impotència degut a l'ús de </li></ul><ul><li>substàncies dopants, etc. També és habitual patir depressió i, fins i tot, </li></ul><ul><li>malalties de cor i de fetge. </li></ul>

×