Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Comuna drăguş

439 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Comuna drăguş

 1. 1. Fondul Tematic pentru Participarea Societăţii CivileSchema de grant pentru ONG-uriSolicitantAsociaţia părinţilor,elevilor şi profesorilor (PEP)- FăgăraşCentrul Regional pentru Iniţierea în MeseriiTradiţionale - CRIMT Locul de desfăşurare a proiectului Comuna Drăguş, judeţul Braşov, Regiunea 7 Centru
 2. 2. Descrierea comunei Drăguş Localitatea Drăguş este situată în depresiunea Făgăraşului, la poalele MunţilorFăgăraş, în partea de nord a acestora. Depresiunea Făgăraşului, situată la borduranordică a munţilor, se prezintă ca un amfiteatru imens, străbătut de la est sprevest de râul Olt, care are foarte mulţi afluenţi porniţi din Munţii Făgăraşului. Comuna Drăguş este formată numai din localitatea Drăguş, cu tot terenul agricolşi forestier aparţinător. Relieful comunei este plan, cu înclinaţie nordică, dinspre munţi spre râul Olt.Este străbătut de mai multe pâraie, dintre care cel mai mare este Drăguşelul. Toateizvorăsc din munţi sau de la poalele lor, străbat teritoriul comunei şi se varsă în Olt.
 3. 3. Rezumatul proiectului Obiectivul proiectului este Dezvoltarea socio- educaţională la nivelul regiunii ‚ŢaraFăgăraşului“ prin crearea Centrului Regional pentru Iniţierea în Meserii Tradiţionale – CRIMTîn comuna Drăguş, judeţul Braşov. Grupul ţintă este populaţia vulnerabilă din Ţara Făgărăşului. Comunele din regiunea Ţara Făgăraşului nu dispun de infrastructura necesară organizării deactivităţi socio-educaţionale. Proiectul este realizat printr-un parteneriat alcătuit dintr-o instituţie publică şi 3 asociaţiinon profit implicate în dezvoltarea localităţilor din mediul rural. Durata proiectului : 36 luni Costul proiectului 248.415,74 CHFPartenerii proiectuluiComuna DrăguşCentrul Regional pentru Dezvoltarea Durabilă şi Promovarea Turismului “Ţara Făgăraşului”Asociaţia cele mai frumoase sate din România Colaborarea dintre Solicitant şi cei trei parteneri are în vedere atât crearea CentruluiRegional cât şi realizarea in comun de activitati social- educationale locale sau regionale.
 4. 4. Justificarea proiectului Includerea proiectului de creare a Centrul Regional pentru Iniţierea în MeseriiTradiţionale – CRIMT pe lista de priorităţi ale Consiliului Local al Comunei Drăguş s-afăcut ţinând cont de nevoia de dezvoltare existentă în zona de sud a Ţării Făgăraşului.Consultările cu instituţiile publice şi organizaţii private din zonă au relevat faptul cădezvoltarea Comunei Drăguş trebuie să se axeze pe sectorul agricol şi pe sectorulturismului şi al serviciilor. În cadrul demersului de conservare şi promovare ale elementelor de patrimoniuimaterial specifice Ţării Făgăraşului, este foarte importantă asigurarea unui cadrupropice pentru dialogul între generaţii, mai specific între vârstnicii care deţin încăcunoştinţe cu privire la obiceiuri, tradiţii, meşteşuguri, ritualuri ocazionate desărbători locale, etc. şi tinerii care pot asigura transmiterea şi valorificarea acestorelemente. În Centrul vor fi organizate cercuri şi ateliere tematice pentru tineri şiadolescenţi dedicate conservării şi promovării elementelor de cultură tradiţională. Laaceste activităţi vor fi invitaţi să participe atât locuitori din Drăguş cât şi locuitori dincelelalte comunităţi ale Ţării Făgăraşului.
 5. 5. Valoarea adăugată a proiectului rezidă în: Infrastructură socio- educaţionale reabilitată. Pentru dezvoltarea echilibrată a comunei Drăguş şi pentrupăstrarea identităţii socio-culturale a comunităţii locale este nevoie de un spaţiu destinat activităţilor socio-educaţionale locale. Asigurarea conservării şi promovării tradiţiilor locale şi a patrimoniului cultural imaterial. Activităţilesocio- educative organizate în cadrul Centrului Regional vor contribui la promovarea tradiţiilor şi obiceiurilorlocale prin aducerea acestora în atenţia publicului din întregul areal şi al turiştilor. Vor putea fi organizateactivităţi, concursuri şi festivaluri atât la nivel local cât şi la nivel regional, orientate în special cătrecomunităţile rurale. Crearea unui cadru propice pentru dezvoltarea de noi activităţi economice . Spaţiile disponibile în cadrulCentrului Regional creează premisele pentru valorificarea potenţialului artistic al locuitorilor comuneiDrăguş. În cadrul CRIMT, locuitorii de toate vârstele vor putea pune bazele sau vor putea dezvolta demersurieconomico-artistice deja existente precum : olărit, artizanat, cioplitul lemnului, cojocărie, ţesătorie-broderie. Crearea premiselor pentru o creştere a nivelului de implicare civică. Toate evenimentele socio-economiceorganizate în cadrul CRIMT vor fi realizate cu sprijinul direct al oamenilor din comunitatea locală. Se creeazăastfel cadrul pentru dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la comunitate şi implicare civică. Crearea condiţiilor pentru schimburi culturale. În cadrul CRIMT vor putea fi organizate întâlniri cureprezentanţi ale instituţiilor implicate în meserii tradiţionale din afara comunei, îmbogăţind astfel ofertaculturală disponibilă locuitorilor din Regiune. Contribuţie la dezvoltarea socio-culturală a regiunii Ţara Făgăraşului. Prin activităţile care se vor derula încadrul CRIMT se va realiza o diversificare a ofertei culturale şi se va asigura conservarea şi promovareaelementelor de cultură tradiţională autentică. Contribuţie la dezvoltarea serviciilor sociale în comuna Drăguş. În cadrul CRIMT va funcţiona şi ServiciulPublic de Asistenţă Socialş Drăguş . Acesta va furniza în condiţii optime de infrastructură servicii de informareşi consiliere pentru persoanele aflate în situaţii de vulnerabilitate socială din Comuna Drăguş .
 6. 6. Potenţialii beneficiari ai proiectuluiBeneficiari direcţi Preşcolari şi şcolari Adolescenţi şi tineri Adulţi ( someri, persoane cu dizabilitati, tineri)Beneficiari indirecţi Locuitorii regiunii Tara Făgăraşului Turiştii care vizitează zona Ţara Făgăraşului. Organizaţii non guvernamentale.Posibilitatea organizării de cursuri pentru initierea inurmatoarele meserii traditionale:-olărit artizanat-tâmplărie - cioplit în lemn-cojocărie-tesătorie- broderie-agricultură ecologică.
 7. 7. Obiectivele proiectuluiObiective generale: Dezvoltarea socio educationala si culturală a comunităţilor din arealul Tarii Fagarasului Creşterea calităţii vieţii pentru locuitorii din Tara Fagarasului Contribuţie la dezvoltarea turismului în arealul Tarii FagarasuluiObiective specifice: Îmbunătăţirea infrastructurii destinată activităţilor socio- educationale si culturale în comuna Drăguş Dezvoltarea de funcţiuni sociale şi educationale în cadrul CRIMT Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin diversificarea ofertei de servicii socio-culturale oferite locuitorilor dinarealul Tara Fagarasului.Desfaşurarea proiectului: Spaţiile clădirii destinate proiectului sunt improprii viitoarelor funcţiuni şi se află în diferite stări dedegradare, de aceea este necesară o reabilitare a clădirii. Au fost identificate o serie de elemente cenecesită intevenţie pentru asigurarea funcţionalităţii şi siguranţei clădirii. În urma lucrărilor propuse,clădirea CRIMT va putea găzdui activităţi socio-culturale destinate atât locuitorilor comunei Dragus şicomunităţilor limitrofe cât şi turiştilor.Crearea CRIMT va genera următoarele efecte pe termen mediu şi lung: Dezvoltarea ofertei culturale pentru toţi locuitorii Tarii Fagarasului prin crearea infrastructurii necesareorganizării de evenimente socio-culturale destinate promovării tradiţiilor şi obiceiurilor comunităţilorrurale.
 8. 8. Organizarea de cursuri in meserii traditionale precum: Atelier tâmplarie –cioplit în lemn – este uşor de observat că marea majoritate a mobilierului dintr-ogospodărie este din lemn.Totodată lemnul este folosit şi la realizarea unor construcţii de interes economic şipublic din mediul rural. Atelier olărit- artizanat- are rol practic, ceramica fiind folosită în scop decorativ. Atelier cojocărie-Spiritul rezistent al satului se întruchipează în îndărădnicia cu care moş DumitruSofonea continuă să işi coasă, in epoca plasticului, cojoacelele înflorate, cu tot mai puţină căutare.Cojocărituls-a păstrat în Drăguş datorită locului însemnat al pieptarelor în portul local. Activitatea cojocarilor (renumităîn ţară şi peste hotare este familia lui Dumitru Sofonea) se defineşte prin preluarea creatoare a tradiţiei,alternanţa dintre motivele geometrice, florale şi suprafeţele albe reliefând piesa în ansamblul ei. Efectelecromatice provin dintr-o strictă succesiune: „punem întâi negru, apoi cafeniu, roşu, vânăt, vişiniu, roz şiverde. Facem ca fiecare cheptar să aibă ceva al lui, dar în toate păstrăm motivele de Drăguş: onuri, ochi,creste, brăduţ, trandahiri”. Atelier ţesătorie – broderie- O altă îndeletinicire specifică acestei comune se regăseşte în ţesături,covoare, ştergare, costume populare, pălăria cu ciucur, ciorapii „în vărguţe”, ce sunt obiecte de „fală” maiales pentru drăguşence, femei aprige la minte şi iscoditoare. Un alt element ce demonstrează unicitateaDăguşului este portul popular, ce în întregime se ţese în război de către femei. Acesta este compus din :pălărie cu cicur, ie, bete, şurţul cu fodori, ciorapi în vărguţe, opinci; iar bărbaţii au: căciulă de oaie, cămaşe cunasturi, cioareci/ pantaloni, şerpar, opici/ghete. Atelier agricultură ecologică- Beneficiarii cursului vor învăţa despre obţinerea produselor ecologice înurma parcurgerii unor cursuri teoretice în care vor studia natura solurilor,condiţiile climatice,îngrăşămintenaturale folosite,seminţe,mod de recoltare,cultivare şi păstrare a produselor.Vor deprinde tehnici decultivare şi crestere a plantelor precum şi noţiuni de marketing în vederea valorificării acestora. În programulcursurilor vor fi prevăzute ore practice de obţinere de produse ecologice din sfera plantelor cultivate dar şi acelor spontane din zona Ţării Făgăraşului.
 9. 9. Încheierea proiectului: Impactul proiectului este legat de creşterea calităţii vieţii la nivelul Comunei Drăguş şi dedezvoltarea socio-culturală la nivelul regiunii Tara Făgăraşului.Sustenabilitatea financiară CRIMT poate asigura infrastructura şi dotările necesare pentru organizarea de activităţi socio-culturale specifice comunităţilor rurale din Ţara Fagarasului precum şi pentru implicarea tinerilordin regiune în activităţi de revitalizare şi conservare a tradiţiilor şi obiceiurilor locale Organizaţiile societăţii civile din comună vor putea să organizeze diverse evenimente în spaţiiledin cadrul CRIMT prin intermediul unei solicitări depuse la Primăria Dragus.Sustenabilitatea instituţională Crearea unui cadru propice pentru organizarea unor activităţi periodice destinate conservării şipromovării identităţii cultural istorice a comunităţilor rurale din Ţara Fagarasului.Dezvoltarea ofertei culturale pentru toţi locuitorii din Tara Făgăraşului prin crearea infrastructuriinecesare organizării de evenimente socio-culturale destinate promovării tradiţiilor şi obiceiurilorcomunităţilor rurale

×