Successfully reported this slideshow.

INXHINIERIA EKONOMIKE-TEKNOLOGJIA I-Ligjërata hyrëse

1,636 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

INXHINIERIA EKONOMIKE-TEKNOLOGJIA I-Ligjërata hyrëse

 1. 1. PROGRAMI STUDIMOR: Inxhinieri Ekonomike Lënda: TEKNOLOGJIA E PËRPUNIMIT-I Kodi i lëndës: FAI 008 Semestri: Vtë – Viti: IIItë Fondi i orëve: 2(L)+2(U) Statusi i lëndës: Obligative ECTS: 6
 2. 2. Literatura bazë : 1. S.Kalpakjian, S.Schmid, Manufacturing engineering and technology, Prentice Holl, New York-Boston-San Francisko, 2009. 2. L.Dudeski, V.Pavlovski, V.Dukovski, Mashinska obrabotka i alatni mashini, Bitola,1996. 3. B.Bytyçi, I.Bordoniqi, H.Osmani, Rr. Maksuti, Përpunimi me Deformim I-dispensë, Prishtinë, 2003. 4. K. P. Tonev, Teorija i tehnologija na prerabotka na metali vo tecna sostojba.
 3. 3. Literatura plotësuese: 1. Z. Krasniqi, Përpunimi me prerje I, Prishtine, 1987. 2. A.Bushati, Teknologjia e punimit në torno, Tiranë 2007. 3. J .Чaloska, L .Dudeski, P roizvodni i uslu`ni procesi, Skopje 2005. 4. S.Тrajkoski, Obrabotka na metalite so re`eњe, Skopje, 1996. 5. A. Bushati, Teknologjia mekanike, vëllimi i I, pjesa I, II dhe III, Tiranë,1971. 6. S.T rajkovski, L .Dudeski, Nekonvencionalni metodi na obrabotka 1, Skopje, 1999.
 4. 4. 7. S.T rajkovski, L .Dudeski, Nekonvencionalni metodi na obrabotka 2, Skopje, 1999. 8. Š. Šavar, Obrada odvajanjem čestica I, II, Zagreb, 1991. 9. B. Nedić, M.Lazić, Proizvodne Tehnologije, Obrada metala rezanjem, Kragujevac, 2007. 10. J.Stanić, Mаšinska obrada, Beograd 1986.
 5. 5. 11. A. A.G.Bruzzone, Lezioni di Tecnologie di Producione per l,ingegneria Meccatronica, Milano, 2009. 12. M.Santocchi, F.Giusti, Tecnologia Meccanica e Studi di Fabbricazione, Ambrosiana, Milano, 2010. 13. Frank Kreith: “The CRC Handbook of Mechanical Engineering”, University of Colorado, 1998
 6. 6. Qëllimet e kursit (lëndës): njohja me literaturën profesionale, respektivisht bibliografinë që i dedikohet teknologjisë së përpunimit me heqjen e ashklës (përpunimit me prerje/gëdhendje) dhe aftësimi për shfrytëzimin e pavarur të saj dhe burimeve tjera nga fusha e teorisë dhe teknologjisë së përpunimit me heqjen e ashklës (përpunimit me prerje-përpunimit me gëdhendje). - njohja me rëndësinë dhe zhvillimet e teknologjisë së përpunimit me heqjen e ashklës (përpunimit me prerje/gëdhendje) dhe veçoritë dalluese të përpunimit me prerje në raport me teknologjitë tjera të përpunimit,
 7. 7. - njohja me konceptet themelore të teorisë së përpunimit me heqjen e ashklës (përpunimit me prerje/gëdhendje), mbi bazën e të cilëve realizohet teknologjia e përpunimit me heqjen e ashklës (përpunimit me prerje/gëdhendje), -njohja me metodat konvencionale (tradicionale-klasike) dhe jokonvencionale (bashkëkohore- të veçanta) të teknologjisë së përpunimit me heqjen e ashklës (përpunimit me prerje/gëdhendje),
 8. 8. Teknologjia e përpunimit me heqje ashkle (prerje-gëdhendje) Lënda e parë Zvogëlimi i diametrit Shpimi Prerja Detali
 9. 9. Produkte të përftuar me përpunim me heqje ashkle
 10. 10. Përdorimi
 11. 11. njohja me literaturën profesionale, respektivisht bibliografinë që i dedikohet teknologjisë së përpunimit pa heqjen e ashklës (përpunimit me derdhje-fonderisë) dhe aftësimi për shfrytëzimin e pavarur të saj dhe burimeve tjera nga fusha e teorisë dhe teknologjisë së përpunimit me derdhje (fonderisë), - njohja me rëndësinë dhe zhvillimet e teknologjisë së përpunimit me derdhje (fonderisë) dhe veçoritë dalluese të përpunimit me derdhje në raport me teknologjitë tjera të përpunimit,
 12. 12. - njohja me konceptet themelore të teorisë së përpunimit me derdhje (fonderisë), mbi bazën e të cilëve realizohet teknologjia e përpunimit me derdhje (fonderisë), -njohja me metodat konvencionale (tradicionale-klasike) dhe jokonvencionale (bashkëkohore- të veçanta) të teknologjisë së përpunimit me derdhje (fonderisë),
 13. 13. Teknologjia e derdhjes Furra Forma(Kallëpi) Forma(Kallëpi) Detali i gatshëm (derdhja) Vrima Lënda e parë
 14. 14. Derdhja dhe produkte të përftuar me derdhje
 15. 15. Përdorimi
 16. 16. - njohja me literaturën profesionale, respektivisht bibliografinë që i dedikohet teknologjisë së përpunimit pa heqjen e ashklës (përpunimit me deformim) dhe aftësimi për shfrytëzimin e pavarur të saj dhe burimeve tjera nga fusha e teorisë dhe teknologjisë së përpunimit me deformim, - njohja me rëndësinë dhe zhvillimet e teknologjisë së përpunimit me deformim dhe veçoritë dalluese të përpunimit me deformim në raport me teknologjitë tjera të përpunimit,
 17. 17. - njohja me konceptet themelore të teorisë së përpunimit me deformim, mbi bazën e të cilëve realizohet teknologjia e përpunimit me deformim, -njohja me metodat konvencionale (tradicionale-klasike) dhe jokonvencionale (bashkëkohore- të veçanta) të teknologjisë së përpunimit me deformim.
 18. 18. Lënda e parë Teknologjia stampimi e përpunimit me deformim- Stampa Stampa Matrica Matrica e e sipërme sipërme Matrica Matrica e e poshtme poshtme Detali Detali
 19. 19. Produkte të përftuar me deformim plastik
 20. 20. Përdorimi
 21. 21. Rezultatet e pritura të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti do të jetë në gjendje që: -të njoh literaturën profesionale, respektivisht bibliografinë që i dedikohet teknologjisë së përpunimit me prerje, me derdhje dhe me deformim plastik dhe do të aftësohet për shfrytëzimin e pavarur të saj dhe burimeve tjera nga fusha e teorisë dhe teknologjisë së përpunimit me prerje, me derdhje dhe me deformim plastik, - Të njoh rëndësinë dhe zhvillimet e teknologjisë së përpunimit me prerje, me derdhje dhe me deformim plastik dhe të njoh veçoritë dalluese të këtyre metodave të përpunimit,
 22. 22. -të njoh konceptet themelore të teorisë dhe të teknologjisë së përpunimit me prerje, derdhje dhe deformim plastik, -të njoh metodat konvencionale (tradicionaleklasike) dhe jokonvencionale (bashkëkohoretë veçanta) të teknologjisë së përpunimit me prerje, derdhje dhe deformim plastik, -të marri pjesë në hartimin e punimeve me karakter kërkimorë-shkencorë nga fusha e teknologjisë së përpunimt me prerje, derdhje dhe deformim plastik,
 23. 23. Përmbajtja e lëndës -zhvillimi teknologjik bashkëkohor, rëndësia, karakteristikat dhe klasifikimi i teknologjive të përpunimit, nocioni për procesin e prodhimit, procesin teknologjik, operacionin teknologjik, parametrat teknologjik, -Teknologjia e punimit (përpunimit) me prerje (gëdhendje-heqje ashkle), nocioni, klasifikimi, karakteristikat, përdorimi, -Elementet kryesore të pjesës (detalit) së punuar (përpunuar) dhe të veglës prerëse, metodat e formimit të sipërfaqeve,
 24. 24. -Lëvizjet themelore ke makinat metalprerëse, elementet themelore të regjimit të punimit (përpunimit), -Bazat e mekanikës së procesit të punimit ( përpunimit) me prerje, vibrimet gjatë procesit të përpunimit me prerje, -Vrazhdësia e sipërfaqes së punuar (përpunuar), dukuria e nxehjes gjatë procesit të punimit me prerje, jetëgjatësia (afatshërbimi) i veglave për përpunim me prerje, -Karakteristikat themelore teknologjike të përpunimit me tornim, mundësitë dhe veglat,
 25. 25. -Teknologjia e përpunimit me frezim, karakteristikat teknologjike të makinave frezuese për përdorim (aplikim) të përgjithshëm dhe të veçantë, veglat për frezim, -Teknologjia e përpunimit me shpim, karakteristikat teknologjike të makinave shpuese për aplikim të përgjithshëm dhe të veçantë, veglat për shpim, -Teknologjia e përpunimit me zdrukthim (zdrugim), karakteristikat teknologjike të zdrukthave me hap te shkurtër dhe të gjatë, veglat për perpunim me zdukthim (zdrugim),
 26. 26. -Teknologjia e përpunimit me tërheqje (përshkim), karakteristikat teknologjike të veglave për tërheqje (përshkim), -Teknologjia e përpunimit të dhëmbëzorëve, karakteristikat teknologjike, metoda Phauter, Fellows dhe Maag, -Teknologjia e përpunimit me rektifikim (retifikim), karakteristikat teknologjike të rektifikave për aplikim të përgjithshëm dhe të veçantë, veglat për rektifikim, -Teknologjitë jokonvencionale të përpunimit me prerje (heqje ashkle).
 27. 27. -Teknologjia e përpunimit me derdhje (fonderia), nocioni, klasifikimi, karakteristikat, përdorimi, -Prodhimi i derdhjeve në forma (kallëpe) prej dheu, -Teknologjia e pëgatites së formave (kallëpeve), -Metodat speciale të derdhjeve, -Prodhimi i derdhjeve në forma (kallëpe) prej metali (konkilje), -Derdhjet centrifugale, -Derdhjet me përmasa me precizitet të lartë,
 28. 28. -Derdhjet nën presion, -Derdhjet në forma (kallëpe) guaskore, -Procesi i ngurtësimit, -Furrat për shkrirje në fonderi, -Prodhimi i derdhjeve prej çeliku, -Prodhimi i derdhjeve prej lidhjeve të metaleve me ngjyra, -Defektet e krijuara gjatë përpunimit me derdhje dhe eliminimi i tyre, -Përpunimi termik i produkteve të përftuar me derdhje.
 29. 29. -Teknologjia e përpunimit me deformim plastik, nocioni, klasifikimi, karakteristikat, përdorimi, -Karakteristikat themelore të përpunimit me deformim hapsinor(vëllimor), dhe me plasticitetin, përkatësisht aftësinë për përpunimin e materialeve me deformim plastik (deformueshmëria-aftësia për deformim), -Teknologjia e farkëtimit të lirë dhe farkëtimit në stampa (stampimit),
 30. 30. -Karakteristikat themelore të përpunimit me deformim të produkteve të formës petashuqe (llamarinave), dhe me plasticitetin, përkatësisht aftësinë për përpunimin e materialeve me deformim plastik (deformueshmëria-aftësia për deformim), -Teknologjia e përpunimit të llamarinave me ndarje, -Teknologjia e përpunimit me shpim tejpërtej të llamarinave, -Teknologjia e përpunimit me lakim, -Teknologjia e përpunimit me kuposje.
 31. 31. 2013/2014
 32. 32. Metodologjia e mësimdhënies: -ligjerata, -ushtrime laboratorike, -ushtrime numerike, -konsultime, -demonstrime, -vizita (ekskursione)profesionale, -punime seminarike, -detyra shtëpie, -shqyrtime(studime) rasti, -diskutime , debate, etj.
 33. 33. Obligimet e studentëve: 1. Përcjellja e rregullt e ligjeratave 2. Përcjellja e rregullt e ushtrimeve 3. Përgatitja e punimit seminarik (Word-në CD) 4. Prezantimi dhe mbrojtja e punimit seminarik (PPT-ne CD) (aftësia shkruese, prezantuese, komentuese, përgjigja pyetjeve, etj.) e
 34. 34. Kontrolli i njohurive të arritura a) Mbajtja e dy kolokuimeve me shkrim gjatë semestrit b) Provimi në fund të semestrit
 35. 35. Vlerësimi • Pjesëmarrja e rregullt në ligjerata: max 10% • Pjesëmarrja e rregullt në ushtrime:max 10% • • • • Punimi seminarik: max 10% Puna individuale: max 10% Kolokuiumi i Irë: max 30% Kolokuiumi i IItë: max 30% Totali: 100% Nëse nuk kalohet kol. i Irë dhe i IItë, rrjedhon
 36. 36. Notat 91-100%-shkëlqyeshëm)-10 (A) 81-90%-shumë mirë-9 (B) 71-80%-mirë-8) 61-70%-kënaqshëm-7(D) 51-60-mjaftueshëm-6(E) 40-50-pamjaftueshëm-5(FX) 00-39-dobët-5(F)

×