El català, una llengua perseguida durant 4 segles

7,347 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

El català, una llengua perseguida durant 4 segles

 1. 1. El català: una llengua perseguidadurant 4 seglesDesembre 2012
 2. 2. El català ha estat una llengua perseguida per Castella i Espanya durant tot el segle XVIII (1/2) 1715  Consulta del Consell de Castelles  A laula no hi ha dhaver cap llibre en català, on tampoc es parlarà ni escriurà aquesta llengua i on la doctrina cristiana sensenyarà i serà apresa en castellà 1716  Decret de Nova Planta  “Las causas en la Real Audiencia se substanciarán en lengua castellana”  1716 Instruccions del fiscal de Consejo de Castilla José Rodrigo Villalpando als corregidors de Catalunya per a imposar el castellà en substitució del català:  “Pondrá el mayor cuydado en introducir la lengua castellana, a cuyo fin dará las providencias más templadas y disimuladas para que se consiga el efecto, sin que se note el cuydado”  1755 Decret de Visita del Provincial dels Escolapis  Es mana a tots els religiosos de lordre a parlar només en castellà i llatí, tant entre sí com amb la resta de la poblacióFont: Veure bibliografia al final del document 2
 3. 3. El català ha estat una llengua perseguida per Castella i Espanya durant tot el segle XVIII (2/2)  1768 “Real Cédula de Aranjuez.”, Carles III de Borbó  Ratifica la imposició del castellà en tota l’Administració de Justícia, i en totes les escoles públiques i també en la jurisdicció eclesiàstica a Catalunya. 1772  Real Cédula de 24 de desembre  Prohibeix l’ús del català en tots els llibres de comptabilitat  1780 Reial provisió promulgada pel comte de Floridablanca  Obliga a totes les escoles a ensenyar la gramàtica de la Reial Academia Espanyola 1799  Reial cèdula  Prohibeix "representar, cantar y bailar piezas que no fuesen en idioma castellano".Font: Veure bibliografia al final del document 3
 4. 4. El català ha estat també perseguit per Espanya durant la primera meitat del segle XIX, ... 1801  “Instrucciones” de Manuel de Godoy sobre els teatres  Es prohibeix qualsevol idioma que no sigui el castellà  1821 El Pla Quintana obliga a fer servir el castellà al sistema escolar  1828 El bisbe de Girona obliga que els llibres parroquials es facin en castellà  1837 Un edicte reial imposa càstigs als infants que parlen català a lescola 1837 La instrucció del Gobierno Superior Político de Baleares mana castigar als escolars que parlin català mitjançant la delació dels alumnes  1838 Es prohibeix que els epitafis dels cementiris siguin en catalàFont: Veure bibliografia al final del document 4
 5. 5. ... i durant la segona meitat del mateix segle XIX  1857 Ley Moyano de Instrucción Pública  Ratifica la prohibició del català en l’ensenyament públic 1862  Llei del notariat  Prohibeix l’ús del català en les escriptures notarials  1867 Ministre de Governació espanyol González Bravo  Prohibició que les peces teatrals sescriguin exclusivament "en los dialectos de las provincias de España” 1870  Llei del Registre Civil  Prohibeix l’ús del català en el Registre Civil 1881  Llei denjudiciament civil que prohibeix lús del català als jutjats  1896 Dirección general de Correos y Telégrafos  Prohibeix parlar en català per telèfonFont: Veure bibliografia al final del document 5
 6. 6. El català ha estat també perseguit per Espanya tant a l’inici del segle XX, com durant la dictadura de Primo de Rivera  1902 Reial Decret de Romanones que prohibeix l’ensenyament del catecisme en català 1917  Reglament de la Llei del Notariat que prohibix lús del català  1923 Circular que obliga a lensenyament del castellà  1924 El general Lossada implanta lensenyament en castellà a les escoles de la Mancomunitat  1924 Reial Ordre que sanciona els mestres que ensenyin en català  1926 Reial decret pel qual es sanciona als mestres que utilitzin el català amb el trasllatFont: Veure bibliografia al final del document 6
 7. 7. El català fou prohibit i severament perseguit durant la dictadura de Franco (1/3) 1938  Llei del 9 d’abril que aboleix l’Estatut de Catalunya i prohibeix el català  “El carácter de cada región será respetado, pero sin perjuicio para la unidad nacional, que la queremos absoluta, con una sola lengua, el castellano, y una sola personalidad, la española” 1939  Prohibició de parlar o escriure el català  A la ràdio  Als llibres  Al teatre, fins i tot els Pastorets  A tota mena d’impresos, fins i tot participacions de casament i estampes de primera comunió  A rètols i anuncis  Als noms de pila  Al cinema, fins el 1964  A les fàbriques  A totes les escoles públiques i privades  A les làpides dels cementiris i esqueles mortuòries  A la nomenclatura d’hotels, restaurants, bars, noms comercials, marques, i embarcacions  A conferències i actes culturals  A la correspondència privada, fins al gener de 1940  A les inscripcions en els Registres Civils  Pels funcionis, ni entre ells ni amb el públic  Als noms dels carrersFont: Veure bibliografia al final del document 7
 8. 8. El català fou prohibit i severament perseguit durant la dictadura de Franco (2/3) 1939  Ban de lalcalde accidental d’Olot on prohibeix la presència del català en tots els àmbits  Ban de lalcalde de Mollet del Vallès on sobliga a redactar en castellà tots els rètols escrits en català  Lajuntament de l’Hospitalet de Llobregat acorda treure tots els indicadors dels carrers en català  El governador civil de Tarragona Mateo Torres prohibeix els rètols en català als establiments i a la via pública  Ordre del comandant militar espanyol de Bellver de Cerdanya per a què desapareguin tots els rètols o anuncis "en llengua regional“  El comandant militar espanyol de Granollers dóna vuit dies de termini per substituir tots els rètols i anuncis del català al castellà  Lajuntament de Lleida acorda que tots els seus serveis es facin en castellà  Lajuntament de Breda obliga a canviar totes les plaques de retolació dels carrers del català al castellà  El comandament militar espanyol de Sant Hipòlit de Voltregà ordena que en 48 hores se substitueixin tots els rètols en català pel castellà  Lalcaldia dOlot ordena tapar o esborrar tots els rètols públics en català  Un ban de lajuntament de Sant Feliu de Llobregat prohibeix parlar en català als funcionaris  Carta del ministre espanyol de Governació, Ramón Serrano Suñer a tots els bisbes catalans  Nova normativa dusos lingüístics en la comunicació de lEsglésia amb els feligresos "hasta tanto que el idioma español sea entendido por todos (lo que se logrará con una tenaz labor escolar)"Font: Veure bibliografia al final del document 8
 9. 9. El català fou prohibit i severament perseguit durant la dictadura de Franco (3/3)  1940 Circular sobre el "Uso del Idioma Nacional en todos los servicios públicos" per la qual es prohibeix el català  1940 Ordre ministerial que prohibeix el català a les marques comercials  1944 Decret que aprova el nou Reglament notarial segons el qual necessàriament cal fer les escriptures en castellà 1945  Ordre ministerial que obliga a batejar els vaixells en castellà 1945  Nueva ley de educación primaria que només deixa ensenyar en castellà 1956  Reglament de presons: els presos tan sols poden parlar en castellà 1957  Al Registre Civil els noms només seran en castellà 1961  Nou Reglament de Telègrafs pel qual es prohibeix el català 1968  Prohibició a Joan Manuel Serrat de cantar en català a EurovisióFont: Veure bibliografia al final del document 9
 10. 10. Després de la mort de Franco, durant la transició, també es van publicar lleis per relegar el català a un segon pla 1976 Es publiquen almenys 149 Reials Decrets i altres normatives per garantir lobligatorietat a de letiquetatge de productes alimentaris i daltres en castellà front a lúnica llei que hi ha, 2008 per exemple, a Catalunya  1986 Llei de patents que obliga el castellà en la documentació presentada  1989 Reial decret que aprova el Reglament del Registre Mercantil  Obliga que les inscripcions es facin exclusivament en castellà  1995 Llei 30/1995 dordenació i supervisió de les assegurances privades  Obliga que les pòlisses estiguin escrites en castellàFont: Veure bibliografia al final del document 10
 11. 11. La persecució històrica del català s’ha vist acompanyada de missatges cínics per part d’alts representants de l’Estat 2001 Intervenció del Rei Juan Carlos I en un lliurament del Premio Cervantes: “Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro, ... ... a nadie se obligó nunca a hablar en castellano, ... ... fueron los pueblos más diversos quienes hicieron suyo, por voluntad libérrima, el idioma de Cervantes”Font: Veure bibliografia al final del document 11
 12. 12. La persecució del català encara continua avui dia  2010 Sentència del Tribunal Constitucional respecte lEstatut de Catalunya:  El català no és la llengua preferent de ladministració a Catalunya ni tampoc la llengua vehicular del sistema educatiu  2012 El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya imposa la possibilitat descolaritzar els infants en castellà si així ho demanen els pares 2012  El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya denega al català el caràcter de llengua preferent de lajuntament de Barcelona  2012 El Govern d’Aragó rebateja la llengua catalana parlada a la Franja de Ponent com a "llengua aragonesa de làrea oriental" 2012  El Tribunal Suprem denega que el català sigui la llengua vehicular del sistema educatiu de Catalunya  2012 El ministre deducació espanyol presenta un esborrany de llei  El català passa a ser llengua optativa i no cal examinar-shi per a obtenir el títol deducació obligatòriaFont: Veure bibliografia al final del document 12
 13. 13. En conclusió, només si Catalunya esdevé un Estat podrà preservar la seva llengua pròpia  1 El català ha estat perseguit des de fa 4 segles  2 Tots els règims espanyols han perseguit el català i han intentat imposar el castellà  Absolutisme monàrquic  Dictadures  Governs democràtics de dretes  Governs democràtics d’esquerres  3 El català continua essent perseguit avui dia  4 L’objectiu final dels poders espanyols és fer desaparèixer el català o transformar-lo en una relíquia folklòrica i residual  5 El català continuarà sent perseguit mentre Catalunya no esdevingui un EstatFont: Veure bibliografia al final del document 13
 14. 14. Bibliografia• Decret de Nova Planta• “La repressió de la llengua catalana”, Francesc Ferrer i Gironés, article publicat originàriament a Serra dOr, novembre de 2002, pp.18-21• “Perspectiva histórica de la formación de los maestros en España” (1370-1990), Juan Antonio Lorenzo Vicente, Departamento de Teoría e Historia de la Educación. Facultad de Educación (Universidad Complutense)• “Ley Moyano de Instrucción Pública de 1857”• “España y los nacionalismos” Luis Enrique Otero Carvajal, Profesor Titular de Historia Contemporánea. Universidad Complutense. Madrid.• Enciclopèdia Catalana• “Llistat de les normes de repressió i violència espanyola contra la llengua catalana” publicat al butlletí electrònic nº 73 de la Comissió de Llengua Catalana del Consell dels Il·lustres Col·legis dAdvocats de Catalunya• “Catalanofòbia”, Francesc Ferrer i Gironès, Edicions 62; Barcelona, 2000• “Multilingüisme i educació”, Joan Mallart Navarra, Josep Besa Camprubí, Josep Besa Camprubí, Universitat de Barcelona• “Estudis de llengua i literatura catalanes XX”, Miscel·lània 3, Joan Bastardas, Publicacions de lAbadia de Montserrat, 1990• “Llistat de les normes de repressió i violència espanyola contra la llengua catalana” publicat al butlletí electrònic nº 73 de la Comissió de Llengua Catalana del Consell dels Il·lustres Col·legis dAdvocats de Catalunya• “Multilingüisme i educació” de Joan Mallart, Universitat de Barcelona, Col·lecció Textos docents nº 218Diari La Vanguardia• Diari Avui• Diari La Vanguardia 14
 15. 15. Empresaris per l’Estat propi Només amb un Estat propiCatalunya serà econòmicament viable www.ccncat.cat info@ccncat.cat

×