Review PMC 2010

4,799 views

Published on

Published in: Health & Medicine

Review PMC 2010

 1. 1. RANGSIMA POOMSAWAT Public Health Nursing,Chiang Mai University E mail : rangsima @ chiangmai.ac.th http://www.facebook.com/RangsimaPoomsawat http://www.facebook.com/pages/Nursing-Room-By-Rangsima/10993732574380712/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 1
 2. 2. • Pediatric – Delivery, Birth weightการซักประวัติ History Taking – Growth& Development – vaccination • Introductory Data • Past history P.H. • Chief complaint C.C. – Chronic dis. Accident – Allergy: Drug Food – อาการสาคัญ Pollutant – Infectious dis. – ระยะเวลาทีเ่ ป็ น Hematological dis. – OperationCOLDSPA • Family history F.H. – Genetic dis. Infectious • Present Illness P.I. dis. – Character • Personal history – Onset – Sleep Coffee Tea – Location/Radiation Alcohol drinking – Duration Smoking Drug – Severity – Hobbies Excercise – Palliative Factors 12/18/2010 – Associated symptoms • rangsima@chiangmai.ac.thReview of system R.O.S 2
 3. 3. อาการนาที่สาคัญ • อาการทางระบบหัวใจ • อาการทางประสาท – Chest pain – ปวดศีรษะ – Dyspnea – Palpitation – อ่อนแรง – Syncope – เวียนศีรษะ – Cyanosis – เปลี่ยนแปลงรับความรูสกตัว ้ึ – บวม • อาการหายใจลาบาก – Exertional dyspnea – Orthopnea – Paroxysmal nocturnal dyspnea PND – Cardiac asthma 12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 3
 4. 4. • อาการทางไต ถ่ายปั สสาวะ • อาการทางไต จากไตเสียหน้าที่ – ถ่ายปั สสาวะบ่อย – บวม – dysuria – ขาดนา เกลือ ้ – urgency – คลืนไส้ อาเจียน จากการคังของเสียในไต ่ ่ – enuresis วาย – Incontinence – ซีด(ขาด erythropoietin) เลือดออกง่าย (abd.plt func.) – Hematuria – คัน – Pyouria – เลือดเป็ นกรด – Hemoglobinuria – ปวดกระดูก – Myoglobinuria – ระบบประสาท สับสน – Proteinuria – เจ็บหน้าอกจากเยือหุมหัวใจอักเสบ เยือหุม ่ ้ ่ ้ – Polyuria ปอดอักเสบ – Oliguria – Flank pain rangsima@chiangmai.ac.th12/18/2010 4
 5. 5. อาการทางผิวหนัง อาการทาง GI • ่ ผืน • เบื่ออาหาร • ่ ผืน ไข้ • ทานจุ • ความผิดปกติของสีผิว • เจ็บปาก • คัน • มีกลิ่นปาก • การรับความรูสกผิดปกติ ้ึ • กลืนอาหารลาบาก • ความผิดปกติของผม เล็บ ช่องปาก • N/V อวัยวะเพศ • ปวดท้อง12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 5
 6. 6. การตรวจร่างกาย Physical Examination • Inspection •Abdomen • Palpation Inspection – Light Auscultation – Deep/Bimanual Percussion Palpation • Percussion – Mediate/Indirect: Immediate – Fist percussion Musculoskeletal • Auscultation – Stethoscope Inspection Palpation Move Measurement12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 6
 7. 7. การตรวจร่างกาย Physical Examination • General appearance • Vital signs • Stiffneck • Skin • Straigt leg raising test • Head • Murphy’s sign • Eye • Mc Burney’s point • Ear • Nose • Mouth • Throat • Neck • Breast • Chest Lung • Heart • Genitalia • Extremities • Neurological • Musculoskeletal12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 7
 8. 8. การประกอบวิชาชีพการพยาบาล หมายความว่า การปฏิบติ ั หน้าที่การพยาบาลต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยการ กระทาการรักษาโรคเบื้องต้น หรือการให้ภูมคุมกันโรคตามที่ ิ ้ กาหนดในระเบียบนี้ การรักษาโรคเบื้องต้น หมายความว่า การตรวจ การวินิจฉัย การบาบัดรักษาเบื้องต้น เพือการแก้ปัญหาการ ่ บาดเจ็บ ความเจ็บป่ วย บรรเทาความรุนแรงหรืออาการของโรค ให้ผูป่้ วยพ้นภาวะความเจ็บป่ วยหรือภาวะวิกฤต ทังนี้ รวมถึง ้ การประเมินผลการรักษาเบื้องต้นด้วย การให้ภูมคุมกันโรค ิ ้ หมายความว่า การให้วคซีน ปองกันโรค ั ้12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 8
 9. 9. 2. ขอบเขตของการรักษาโรคเบื้องต้น 2.1 สามารถตรวจประเมินสภาพ วินิจฉัยแยกโรคว่าอยูใน ่ กลุมใด แล้วให้การรักษา ดูแลช่วยเหลือทีเ่ หมาะสมตาม ่ ข้อกาหนดการรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคมกันโรค ุ้ ่ ้ 2.1.1 กลุมอาการ/ความเจ็บป่ วยฉุกเฉินทีตองรีบ ่ ช่วยเหลือและส่งต่อไปรับบริการทีเ่ หมาะสม ่ 2.1.2 กลุมอาการ/ความเจ็บป่ วยทีอาจเป็ นความเจ็บป่ วย ่ ทีรายแรง ต้องการ ส่งต่อเพื่อรับการรักษา ่้ ่ ่ 2.1.3 กลุมอาการ/ความเจ็บป่ วยโรคทีพบบ่อยทีให้การ ่ บรรเทา/ให้การรักษาได้12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 9
 10. 10. 2.2 ให้การดูแลช่วยเหลือส่งต่อ การรักษาโรค ่ ่ และอาการทีพบบ่อยและทาหัตถการทีกาหนด 2.3 ให้ยาเพื่อบรรเทาอาการ/รักษาโรคตาม ่ แนวทางทีกาหนดไว้ให้ภูมคมกันโรคพื้นฐานและให้บริการ ิ ุ้ วางแผนครอบครัว 2.4 ติดตามผลการให้การช่วยเหลือรักษา 2.5 รับดูแลผูป่วยต่อ เพื่อให้การดูแลที่ ้ ต่อเนื่อง12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 10
 11. 11. 12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 11
 12. 12. กลุ่มอาการฉุกเฉินที่ตองส่งต่อทันที ้ ่ กลุ่มฉุกเฉิน ซึงพยาบาลวิชาชีพที่ตองให้การดูแล ้ รักษาพยาบาลเบื้องต้นตามความเหมาะสมก่อนการส่งต่อ ได้แก่ 1. การหยุดหายใจและระบบไหลเวียน โลหิตไม่ทางาน (Cardiopulmonary arrest) 2. การหมดสติ (Unconscious) 3. ช็อก (Shock) 4. ชัก (Seizure) 5. การแพ้อย่างรุนแรง (Anaphylaxis)12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 12
 13. 13. 6. เป็ นลม (Syncope, Fainting) 7. โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke, Cerebrovascular disease) 8. จมนา (Drowning and Near drowning) ้ 9. ตกเลือดรุนแรง (Massive blood loss) 10. ไฟฟ้ าซ็อต (Electrical Injury) 11. ฟ้ าผ่า (Lighting Injury) 12. ตกจากที่สง (Falling) ู 13. กระดูกหัก (Fracture) 14. การบาดเจ็บที่ศรษะ (Head Injury) ี12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 13 (ถ้ามีอาการรุนแรง)
 14. 14. 15. การบาดเจ็บทรวงอก (Chest Injury) 16. การบาดเจ็บช่องท้อง (Abdominal Injury) 17. การบาดเจ็บที่สนหลัง (Spinal Injury) ั 18. บาดแผลไหม้ (Burn) (ถ้ามีอาการรุนแรง) 19. อุบติภยหมู่ (Mass casualty) ั ั 20. ได้รบสารพิษหรือยาเกินขนาด ั (Toxic substance, Drug over dose) 21. คนกัด (Human bite) 22. งูกด (Snake bite) ั12/18/2010 (ถ้าเป็ นงูมีพษหรืออาการรุนแรง) ิ rangsima@chiangmai.ac.th 14
 15. 15. 23. สุนขกัด (Dog bite) ั 24. ผึ้ง ต่อ แตนต่อย (Bee, Wasp, Hornet String) (ถ้ามีอาการรุนแรง) 25. แมลงป่ องต่อย ตะขาบ แมงมุมกัด (Scorpion string,Centipede and Spider bite) (ถ้ามีอาการรุนแรง) 26. เม่นทะเลตา (Sea Urchins) (ถ้ามีอาการรุนแรง) 27. ได้รบพิษจากแมงกะพรุน (Jellyfish Dermatitis) ั 28. พยายามฆ่าตัวตาย (Suicide) 29. ถูกข่มขืน (Rape) (ถ้ามีอาการรุนแรง) 30. คลุมคลัง อาละวาด (Violence) ้ ่12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 15
 16. 16. 12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 16
 17. 17. 2) กลุ่มอาการที่ควรได้รบการวินิจฉัยเพิมเติม ั ่ กลุ่มอาการต่อไปนี้เป็ นกลุ่มอาการ ที่ควรได้รบ ั วินจฉัยเพิม ซึงต้องปรึกษาแพทย์ในเวลาที่กาหนด (24 ชัวโมง, ิ ่ ่ ่ 3 วัน, 7 วัน) ได้แก่ ในกลุ่มอาการต่างๆ ดังนี้ 1. มีไข้เกิน 7 วัน 2. ไข้หนาวสัน ่ 3. ดีซาน ่ 4. บวม 5. ท้องมาน12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 17
 18. 18. ่ 6. นาหนักลดหรือเพิมขึ้นเร็ว ้ 7. ตามัว 8. หูอ้อ หูตง ื ึ 9. กลืนลาบาก 10. อาเจียนเป็ นเลือด 11. ไอเป็ นเลือด 12. ปั สสาวะ, อุจจาระเป็ นเลือด 13. เลือดออกจากช่องคลอด/ประจาเดือนมากผิดปกติ 14. คอพอก 15. มีกอนในที่ต่างๆ (เช่น ข้างคอ ไหปลาร้า เต้านม รักแร้ ้ช่องท้อง ขาหนีบ อัณฑะ) 12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 18
 19. 19. 16. มีจุดแดง จาเขียว ้ 17. แขนขาเกร็ง/อ่อนแรง ่ 18. มือสัน 19. กล้ามเนื้ออ่อนแรง 20. หนังตาตก 21. ข้อมือตก/ข้อเท้าตก 22. ปากเบี้ยว 23. ข้ออักเสบ(บวมแดงร้อน) 24. หนองไหลจากท่อปั สสาวะ12/18/2010 25. Condyloma (หงอนไก่) rangsima@chiangmai.ac.th 19
 20. 20. 12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 20
 21. 21. กลุ่มอาการที่ตองวินจฉัยแยกโรค/รักษาโรคเบื้องต้น ้ ิ 1. อาการในระบบทางเดินหายใจ - ไข้หวัด คัดจมูก/นามูกไหล ไอ หอบ เสียงแหบ ้ 2. อาการทางตา หู คอ จมูก - ตามัว คันตา ตาแดง/ตาแฉะ ปวดตา เคืองตา - เจ็บคอ เจ็บหู/หูอ้อ/หูตึง ื 3. อาการในระบบทางเดินอาหาร ่ - ปวดฟั น เจ็บในปาก/แผลในปาก ปวดท้อง เบืออาหาร ่ - ท้องเดิน ท้องผูก คลืนไส้ อาเจียน 4. อาการทางโลหิตวิทยา/อาการในระบบหัวใจ และหลอดเลือด - จุดแดง/จาเขียว ซีด ้ - เจ็บหน้าอก ใจสัน่12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 21
 22. 22. 5. อาการในระบบสืบพันธ์ และทางเดินปั สสาวะ - ปั สสาวะบ่อย ขัดเบา - ตกขาว ประจาเดือนไม่มา/ขาด 6. อาการทางผิวหนัง ่ - ผิวหนังขึ้นเป็ นผืนหรือตุ่ม อาการคัน 7. อาการทางระบบประสาท/กล้ามเนื้อ/กระดูก/ข้อ - ชา ชัก/มือเท้าเกร็ง ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ - ปวดข้อ ปวดเมื่อยตามข้อ/กล้ามเนื้อ ปวดหลัง ่ 8. อาการในระบบอืนๆ - อาการไข้ อ่อนเพลีย บวม12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 22
 23. 23. • Emergency • ไม่ฉุกเฉิน รักษาจาเพาะ • ไม่ฉุกเฉิน รักษาตามอาการ –หายเอง –เรื้ อรัง12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 23
 24. 24. 12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 24
 25. 25. ไข้ นามูก ้ Positive Findings???• Cold • Sinusitis • ปอดอักเสบ• Influenza • Otitis media• Measles • Bronchitis • Cold/+Bact • Tonsillitis12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 25
 26. 26. ่ไข้ ผืน • ส่าไข้ ่ื ไข้สง หลังไข้ลงมีผนแดงๆเล็กๆ ขึ้นตามตัวคล้ายหัด ู • หัด ่ ่ เริมจากตีนผม ผืนของหัดจะไม่จางหายไปทันที เห็นเป็ น รอยแต้มสี หน้าแดงตาแดง Koplik’s spot • หัดเยอรมัน ไข้ตา ๆ - ปานกลาง ผืนเล็ก ๆ สีชมพูอ่อนขึ้น แยก ่ ่ ่ ชัดเจนเริมหน้าผากตรงชายผม รอบปาก และใบหูก่อน • สุกใส ผืนแดงราบ บางที่เป็ นตุ่มใส บางที่เป็ นตุ่มกลัดหนอง และ ่ บางที่เริมตกสะเก็ด ด้วยลักษณะนี้ ชาวบ้านจึงเรียกว่า อีสกอีใส (มีทง ่ ุ ั้ 12/18/2010 ตุ่มสุกตุ่มใส) rangsima@chiangmai.ac.th 26
 27. 27. ่ ไข้ หนาวสัน Positive Findings??? • กรวยไตอักเสบ • มาเลเรีย • ปอดอักเสบ • ท่อนาดีอกเสบ ้ ั • ฉี่หนู12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 27
 28. 28. DHF • ระยะไข้ ไข้สูง เฉียบพลัน สูงลอย 1-4 วัน N/V anorexia ปวด ท้อง tourniquet test เลือดออก ตับโต กดเจ็บ • วันที่ 3-7 ระยะวิกฤติ 24-48 hr. Plt < 100,000 GI bleedHct > 20% อาจพบ Pleural effusion , ascites • ระยะฟื้ นตัว ผื่น ชีพจรช้า ปั สสาวะมาก Rx :Paracetamol ห้าม ASA12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 28
 29. 29. Bacterial ตาแดง Allergic ่ ่ิ คันตามาก มักคันตรงหัวตา ยิงขยี้ยงคันหนังตาบวม ถ้าขยี้มากๆหนังตาจะบวมและชา้มีข้ ีตามากเหลืองหรือเขียว ่ลืมตาไม่ข้ ึนตอนตืนนอน เป็ นข้างใดข้าง ี ่ ตาขาวจะมีสแดงเรือๆหนึ่งก่อนลามไปอีกข้าง มีนาตาไหล ้Viral ตอนแรกนาตาจะใส ต่อมาจะเหนียว ้มีอาการตาแดงหนังตาบวมเล็กน้อย มักไม่มีข้ ตา หรือมีเพียงเล็กน้อย ลักษณะ ีเคืองตามาก นาตาไหล ้ ใสๆหรือเป็ นสีขาวมีข้ ตาเล็กน้อย เป็ นพร้อมกันหลายๆคน หรือมี ี ุ ่ ถ้าแพ้รนแรงบางรายอาจมีเยือบุตาขาวการระบาด 12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th ่ บวมเป่ งเป็ นเยือใสๆ 29
 30. 30. ปวดศีรษะ Positive Findings???• Allergic • Hypertension • เลือดคังในสมอง ่ rhinitis • Sinusitis • เยือหุมสมองอักเสบ ่ ้• Migraine • ต้อหินเฉียบพลัน• Tension headache• สายตา 12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 30
 31. 31. ปวดไม่ เกิน 72 ชม. กาย-กรรมพันธุ์Migraine เริ่มแต่ เด็กหรือวัยรุ่น สิ่ งกระตุ้น อาการร่ วม ปองกัน ้ รักษา  หลีกเลี่ยงสิงกระตุน ่ ้  กินยาป้ องกัน  Paracetamol 1-2 เม็ด ทันที เมื่อเริมมี ่  Flunarizine มีชอ ่ื อาการปวด ทางการค้าว่า Sibilium  ถ้าเครียดให้ + Diazepam 2 mg. 1-2 tabs ควบคูกน ่ ั  Amitriptyline เช่น Tryptanol  Cafergot ห้ามเกินวันละ 2 เม็ด  NSAIDs : Naproxen  Sumatriptan12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 31
 32. 32. Positive Findings???Dizziness Vertigo• ่ ความดันตา / สูง • อาเจียน บ้านหมุน เดินเซ• Postural Hypotension • สมอง• Anemia – TIA –• เนื้องอก แพ้ทอง ้ – อักเสบ• หิว – บาดเจ็บ• นอนไม่หลับ • หู• ยา – ไวรัส – Indomethacin – เนื้องอก – ASA – หูชนกลางอักเสบ ั้ – แก้แพ้ • ตา – คลายกล้ามเนื้อ – ตาเข – ยาแก้อาเจียน – สายตา12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 32
 33. 33. ปวดยอดอก/เจ็บลิ้นปี่ Positive Findings???• Viral • Angina • MI hepatitis Pectoris • PU Perforate• CA Liver • Gallstone • Pneumonia• Dyspepsia • PU • Cholecystitis • Liver abscess12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 33
 34. 34. เจ็บอย่ างไรถึงน่ าสงสั ยว่ าเป็ นจากหัวใจขาดเลือด • แน่นหน้าอกรุนแรง • เหมือนมีอะไรทับ • ร้าวไปแขน คอ • เป็ นขณะออกแรงทางาน MI 3-5 min 30 sec-30 min Rx ไนโตรกลีเซอรีน (nitroglycerine) 12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 34
 35. 35. ปวดข้อ Positive Findings???• รุนแรง• Trauma • ปานกลาง • อาการไม่ชดเจน ั• Post- • Rheumatoid Rheumatic • OA arthritis fever • SLE• Gout• Pyogenic • Ankylosis arthritis spondylitis 12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 35
 36. 36. Colicky Pain • PU • Gallstone • Ureteric stone นิ่วในท่อไต • ปวดมดลูก Positive Findings???12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 36
 37. 37. ตาราง การแบ่ งระดับความรุนแรงของความดันโลหิตสู ง ความดัน ความดัน ช่ วงบน ช่ วงล่าง (มม.ปรอท) (มม.ปรอท)ปกติ ≤130 ≤ 85ปกติแต่ ค่อนไปทางสู ง 130-139 85-89ความดันโลหิตสู งเล็กน้ อย 140-159 90-99ความดันโลหิตสู งปานกลาง 160-179 100-109ความดันโลหิตสู งรุนแรง 180-209 110-119ความดันโลหิตสู งรุนแรงมาก 12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th >210 >120 37
 38. 38. แผนภูมแนวทางการรักษาผู้ป่วยความดันโลหิตสู งเล็กน้ อย ิ ความดันช่ วงบน 130-159 มม.ปรอท และ/หรือ ความดันช่ วงล่าง 85-99 มม.ปรอท นัดมาวัดซ้าอย่ างน้ อย 2 ครั้ง ใน 4 สั ปดาห์ ต่อมาความดัน < 130/85 มม.ปรอท ความดันช่ วงบน 130-159 มม.ปรอท และ/หรือ• ให้ วดความดันทุก 6 เดือน ั ความดันช่ วงล่าง 85-99 มม.ปรอท เป็ นเวลา 1 ปี • ให้ คาแนะนาการปฏิบัตตัวิ • ทาการตรวจทางห้ องปฏิบัตการ ิ • วัดความดัน 2-3 ครั้ง ใน 3 เดือนต่ อมา 12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 38
 39. 39. ความดันช่ วงบน 130-159 มม.ปรอท ความดันช่ วงบน 140-159 มม.ปรอท ความดันช่ วงบน > มม.ปรอท 160และ/หรือความดันช่ วงล่ าง 85-99 และ/หรือ และ/หรือความดันช่ วงล่ างมม.ปรอท ความดันช่ วงล่ าง 90-99 มม.ปรอท >100 มม.ปรอท• ให้ แนะนาการปฏิบัติตวั • ให้ แนะนาการปฏิบัติตว ั• ติดตามวัดความดันป็ นระยะ • ติดตามวัดความดันเป็ นระยะ ใน 3 เดือนต่ อมา •ยาลดความดัน ถ้ าไม่ เป็ นกลุ่มเสี่ ยง* ถ้ าเป็ นกลุ่มเสี่ ยง*(DM Heart Comp.) • ให้ แนะนาการปฏิบัติตว ั • ให้ แนะนาการปฏิบัติตว ั • ติดตามวัดความดัน เป็ นระยะ • ให้ ยาลดความดัน เวลา ใน 3 เดือนต่ อมาความดันช่ วงบน 130-159 มม.ปรอท ความดันช่ วงบน 140-159 มม.ปรอทและ/หรือและ/หรือความดันช่ วงล่ าง 85-99 ความดันช่ วงล่ าง 90-99 มม.ปรอทมม.ปรอท • ให้ ยาลดความดันควบคู่กบการปฏิบตตัว ั ั ิ• ให้ แนะนาการปฏิบติตัว ั• ติ12/18/2010 นป็ นระยะ ดตามวัดความดั rangsima@chiangmai.ac.th 39
 40. 40. Drug • HCTZ 10-25 mg (Max 50) OD – * FBS Lipid สูง • Beta blocker – Atenolol – Propanolol – * TG HDL – Asthma DM CHF • Reserpine + HCTZ – * ง่วง PU Depression12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 40
 41. 41. • FBSเบาหวาน < 110 mg% …. normal 110-125 …. impaired ≥126 ….. DM ( 2 ครั้ง หรื อ Random plasma glucose ≥ 200 + อาการ เบาหวาน) • Sulfonyl urea กระตุนการหลังอินซูลิน ้ ่ – Chlorpropanamide(Diabenese,Dumide) – Glibenclamide(Daonil,Euglucon) • Biguanide ยับยังการดูดซึมกลูโคส เพิ่มการใช้กลูโคส ้ – Metformin(Glucophage) • Insulin 12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 41
 42. 42. Drug • ABO – หายใจ ตา หู จมูก : penicilin amoxycillin erythro – Staph : dicloxacillin erythro – ปั สสาวะ co-trimoxazole bactrim norflox – GI co-tri norflox – Shigella : erythromicin12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 42
 43. 43. อันตรายจากการใช้ยา • Drug interaction : – Alcohol- ++++ Sedative antihistamine – +++ ยาลดนาตาล : ASA NSAIDs Sulfonamide ้ – ------ ยาลดนาตาล : Thiazide Thyroid hormone ้ Steroid, Adrenaline – ASA ต้านการขับยูรค ของ Probenecid ิ – Diuretic เพิ่มพิษของ Digitalis • Overdose : – ASA Paracet12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 43
 44. 44. อันตรายจากการใช้ยา • Side effect : – Chloramphenicol Aminoglycoside • Drug hypersensitivity : – ASA Penicillin Allopurinol Xylocaine Sulfonamide • Drug resistance : – ABO • Drug abuse : – Morphine Sedative ABO Steroid • การตอบสนองต่อยาในคนทีมีความผิดปกติทางพันธุกรรม ่ – G-6-PD อาจเกิด hemolysis จากยา Sulfa ASA – Gout .... กาเริบจาก Alcohol Thiazide – Glaucoma ~ Steroid eye drop12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 44
 45. 45. 12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 45
 46. 46. • Incision and drainage • Incision and curette • Excision • Wound management – Dressing, Debridement, Suture wound • Remove foreign body***12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 46
 47. 47. • Closed wound – Contusion – Surgical incision • Opened wound – Abrasion – Cut wound – Laceration wound – Penetrating wound – Avulsion wound – Explosive wound – Crush wound12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 47
 48. 48. การจัดการบาดแผลอุบติเหตุ ั การประเมินบาดแผล 1. สอบถามข้อมูลผูป่้ วย : วัน เวลาที่เกิดบาดแผล สาเหตุ การรักษา 2. ประเมินลักษณะบาดแผล : ตาแหน่ง ขนาด (กว้างxยาวxลึก เป็ นcm.) ่ ่ เนื้อเยือในแผล ผิวหนังรอบแผล สิงแปลกปลอม สารคัดหลัง ่ 3. พิจารณาการจัดการบาดแผล : แผลที่ควรเย็บ – แผลอุบติเหตุไม่เกิน 6 ชม. / นานเกิน 6 ไม่ ั เกิน 12 ชม. ขอบแผลเรียบ เนื้อเยือไม่ชา ไม่มี FB ่ ้ : แผลนานเกิน 12 ชม. ไม่เย็บ นัดทาแผลทุกวัน +- admit : กรณี Fx. เส้นเลือดฉีกขาด เนื้อเยื่อหายไปจนไม่สามารถดึงเอา ผิวหนังมาชิดกันได้ เส้นประสาท หลอดเลือดแดง ให้ Pressure dressing ส่งแพทย์ทนทีั12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 48
 49. 49. • ไหม/ด้ายเย็บแผล – Absorb • Plain catgut • Chromic catgut • Dexon – non absorb • Nylon 0,2/0,3/0,4/0 • Silk • Prolene • Wire12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 49
 50. 50. ข้อปฏิบติพ้ ืนฐานที่ควรรูในการเย็บแผล (ต่อ) ั ้ • ชนิดของเข็มเย็บแผล12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 50
 51. 51. การเย็บแผล การจับเข็มจับเข็มที่ก่ งกลางของเข็ม ึหรือจับเข็มที่ 1/3 ค่ อนมา ทางก้ นเข็ม 12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 51
 52. 52. Stiches• Simple mattress• Running lock• Mattress suture• Continuous• Interrupted• Horizontal mattress• Vertical mattress• Figure of eight mattress• Continuous inverting mattress 12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 52
 53. 53. ยาชาชนิดต่างๆ ทีนยมใช้ ่ ิ  Lignocaine Hydrochloride หรือ Lidocaine หรือ Xylocaine : มีฤทธิ์ต่อประสาทส่งความรูสกมากกว่าประสาทสังการ ้ึ ่ เคลือนไหว ขนาดที่นิยมใช้ คือ 0.5%, 1%, 2% ่  + Adrenaline 1:1000 0.5cc. : 100 cc. ของยาชา (Adrenaline ทาให้หลอดเลือดหดตัว ยาซึมหายไปได้ชา ทาให้ฤทธิ์อยู่ได้นาน) ้  Procaine Hydrochloride หรือ Novocaine  Pontocaine Hydrochloride : สาหรับทาลงไปบนเยือเมือก ่ ่ ต่างๆ เพือให้หมดความรูสก ใช้มากสาหรับลูกตา จมูก ปาก และคอ ้ึ  ขนาดที่ใช้หยอดตา : 0.5%  ขนาดที่ใช้พ่นจมูก หรือแพ็คคอ : 2% 12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 53
 54. 54. การฉีดยาชาที่ ER • Topical • Infiltration • Nerve block • Field block12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 54
 55. 55. ผลไม่ดและพิษของยาชา ี 1. การแพ้ยา - อย่างอ่อน : คลืนไส้อาเจียน เวียนศีรษะ ่ อย่างมาก : หน้ามืด ตามองไม่เห็น ว้าวุ่น ชัก หมดสติ 2. กรณีใช้ยาชาผสม Adrenaline ทาให้เกิดผลข้างเคียง เช่น ่ ใจสัน ความดันโลหิตสูง จึงควรระมัดระวังในการใช้ยากับ ผูป่้ วยที่มีปัญหาเกียวกับหลอดเลือด ความดันโลหิต ่ โรคหัวใจ ผูสงอายุ ู้12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 55
 56. 56. การแก้ไขการแพ้ยาชา 1. Adrenaline 1:1000 0.2-0.3 ml v stat 2. ดูแลทางเดินหายใจให้โล่ง และรายงานแพทย์ 3. ให้นอนพักศีรษะสูง ให้ O2 Inhalation 4. ่ วัดสัญญาณชีพ บักทึกอาการ สังเกตการเปลียนแปลง 5. ถ้าความดันโลหิตตามีแนวโน้มช็อค ให้ 5% D/NSS 1000 ่ cc. IV drip ให้เร็วระหว่างรอแพทย์ 6. ถ้าชักให้ Valium 10 mg. IV ช้าๆ 7. Epinephrine 0.1-0.5 cc. เจือจาง 1:10000 IV 8. ่ ช่วยหายใจ เตรียมอุปกรณ์เครืองใช้สาหรับใส่ Tracheostomy tube12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 56
 57. 57. ตาแหน่งที่หามฉีด Xylocaine ผสม Adrenaline ้ • ใบหู • นิ้วมือ • นิ้วเท้า • อวัยวะเพศชาย • หัวนม12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 57
 58. 58. การให้ยาปฏิชีวนะและยาแก้ปวด 1. ซักประวัติแพ้ยากลุมเพนนิซลลิน ถ้าไม่มีประวัติแพ้ยานี้ให้ ่ ิ - แผลปนเปื้ อนไม่มาก ไม่มี FB เนื้อเยือกระทบกระเทือนไม่ ่ มาก ขอบแผลเรียบ : Penicillin (250)1x3ac.+hs. 5 วัน - แผลปนเปื้ อน เนื้อเยือชา กระรุงกระริง ขอบไม่เรียบ มี FB ่ ้ ่ ่ นานเกิน 6 ชม. : Cloxacillin (250)1x3ac.+hs. 5 วัน - แผลสัตว์กด คนกัด : Amoxycillin (500) 2x2pc. นาน 5 ั วัน 2. แพ้กลุม Penicillin : Roxithromycin (150)1x2ac. นาน 5 วัน ่ 3. ปวด : Paracetamal (500) 2 tab.prn., NSAID : Ibuprofen12/18/2010 (400) 1x2pc. rangsima@chiangmai.ac.th 58
 59. 59. การให้ภูมิคุมกันบาดทะยัก ้ • ไม่เคยได้ / ได้รบมาเกิน 10 ปี : ฉีด 3 ครัง ครังละ 0.5 cc. เดือนที่ ั ้ ้ 0,1,6 ภูมิคมกันอยูได้ 10 ปี กระตุน 0.5 cc ทุก 10 ปี ุ ่ ้ • อายุ <15เคยได้รบครบ 3 ครัง ั ้ • ไม่เกิน 5 ปี : ไม่ฉีด • เกิน 5 ปี กระตุน 1 ครัง ้ ้ • อายุ > 15 ได้รบครบ 3 ครัง ั ้ • ไม่เกิน 5 ปี : ไม่ฉีด • เกิน 5 ปี กระตุน 1 ครัง ้ ้ • ได้ไม่ครบ หรือ ไม่เคยฉีด ให้ใหม่ 3 เข็ม • แผลสกปรก ปนเปื้ อนมาก ลึก > 1 cm นาน > 6 ชม. • TAT 3000 unit (ผูใ้ หญ่)1500 unit (เด็ก) หลังทา skin test12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 59
 60. 60. การใช้ยาในหญิงมีครรภ์ ผลกระทบ 1. Teratogenic effect ผลต่อการพัฒนาอวัยวะในทารก 2. Embryonic effect ผลเสียต่อทารกโดยตรง 3. Maternal effect ผลเสียต่อแม่โดยตรง12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 60
 61. 61. ่ ยาทีปลอดภัยในหญิงตังครรภ์ ้ • Paracetamol • Ibuprofen • Indomethacin • Dimen ? • Penicillin • Erythromicin12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 61
 62. 62. 12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 62
 63. 63. 12/18/2010 rangsima@chiangmai.ac.th 63

×