E mail : to_rangsima @hotmail.com
 http://www.facebook.com/RangsimaPoomsawat
http://www.facebook.com/pages/Nursing-Room-B...
ความหมาย แนวคิดสุขภาพชุมชน

         ปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้อง และตัวชี้วดสุขภาพชุมชน
                ...
บทบาทและการมีส่วนร่ วมในการสร้ างสุ ขภาวะองค์ รวม


  8 ก.พ.
  1/11/2011     Rangsima poomsawat     3
  อธิบายความหมาย แนวคิด ประเภทและ
  หน้าที่ของชุมชนได้
  อธิบายความหมาย แนวคิดที่เกียวกับสุขภาพ
          ...
1/11/2011  Rangsima poomsawat  5
  Webster กลุมคนทีอาศัยอยูรวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง
         ่  ่    ่่
  ภายใต้กฎหมายเดียวกัน มีความสนใ...
      ่
   กลุมคนทีมีพ้ ืนฐานความสนใจร่วมกัน
     ่
                ่
   แสดงออกผ่านการทาหน...
มิติทางพื้นที่
              ภาพของชุมชนเป็ นรูปธรรม
              หมูบาน ตาบล เทศบาล
     ...
มิติทางสังคม
                 กลุ่มคนมีปฏิสมพันธ์กน
                       ั    ...
พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ, 2544

  ชุมชนในฐานะของการรวมตัวกันของ
  คนเป็ นกลุ่มคน/กลุ่มประชากร

  ชุมชนในฐานะที่เป็ นระบบ...
ข้อกาหนดทางกฎหมาย ลักษณะทางภูมิศาสตร์ กาหนดอาณาเขต
        หมูบาน ตาบล อาเภอ จังหวัด
         ่ ้
1/11...
พื้นที่ท่ีระบบนิเวศมีปัญหาส่งผลกระทบต่อชุมชน
1/11/2011       Rangsima poomsawat      12
 กลุมราไทเก็ก
    ่
 กลุมร่วมด้วยช่วยกัน
   ่1/11/2011     Rangsima poomsawat  13
กลุมสานึกรักบ้านเกิด กลุมสัจจะ
        ่          ่
1/11/2011       Rangsima poomsawat  14
 การใช้ประโยชน์จากพื้นที(utilization of space)
             ่
 การผลิต การกระจาย การบริโภค (production -

 ...
 การควบคุมทางสังคม(social control)
 การมีสวนร่วมทางสังคม(social participation)
     ่
 การสนับสนุนซึงกันและกัน(mut...
่
การทีประชาชนในชุมชนบรรลุระดับสูงสุดของความผาสุก
 ทางกาย จิตใจ และสังคม
                    ่
โดยสอดค...
โครงสร้ าง  กระบวนการ       สถานภาพ
Structure   Process        Status 1/11/2011  Rangsima poomsawa...
โครงสร้าง(Structure)
  คน
   ขนาด ความหนาแน่น โครงสร้างทางประชากร
  สถานที่
                 ่ ้ั...
  ดัชนีช้ วดด้านประชากร เช่น อัตราการเกิด อัตราการพึ่งพิง ความ
            ีั
        หนาแน่นของประช...
กระบวนการ(Process)
             ่
 ประสิทธิภาพในการทาหน้าทีของชุมชน /การจัดการกับปั ญหา
 ความสามารถของชุมชน...
  ความสามารถของชุมชน ขึ้นกับ เงื่อนไข 8
     ประการ คือ
       ความผูกพันต่อชุมชนของสมาชิก
       ความตร...
สถานภาพ (Status)/ สถานะทางสุขภาพ
ผลลัพธ์ทางสุขภาพ    ดัชนีช้ วด
                ีั
  physical componen...
1/11/2011  Rangsima poomsawat  24
ดัชนีช้ ีวดสุ ขภาพชุมชน
       ั


  ข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.)
         Basic Mimum Needs
    เ...
 ปี 2550 มีการปรับปรุงเครืองชี้วด จปฐ. เป็ น 6 หมวด 42
              ่ ั
 ตัวชี้วด -- คนไทย และอยูในพื้นที...
1. การสารวจข้อมูล        2.รูปัญหาชุมชน
                    ้

                 ...
1/11/2011  Rangsima poomsawat  28
 จงวิเคราะห์โครงสร้าง กระบวนการ และสถานภาพของ
  ชุมชนนี้วาเป็ นอย่างไร(20 คะแนน)
       ่
  จงระบุ ปัญหาสุขภาพช...
1/11/2011  Rangsima poomsawat  30
E mail : to_rangsima @hotmail.com
 http://www.facebook.com/RangsimaPoomsawat
http://www.facebook.com/pages/Nursing-Room-B...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1.Health Community_Concept

1,009 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,009
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1.Health Community_Concept

 1. 1. E mail : to_rangsima @hotmail.com http://www.facebook.com/RangsimaPoomsawat http://www.facebook.com/pages/Nursing-Room-By- Rangsima/109937325743807?ref=sgm
 2. 2. ความหมาย แนวคิดสุขภาพชุมชน ปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้อง และตัวชี้วดสุขภาพชุมชน ั ปั ญหาสุขภาพชุมชน นโยบายสาธารณะ กลยุทธ์การสร้างสุขภาวะชุมชน 12,19,26 ม.ค. ,2 ก.พ. 1/11/2011 Rangsima poomsawat 2
 3. 3. บทบาทและการมีส่วนร่ วมในการสร้ างสุ ขภาวะองค์ รวม 8 ก.พ. 1/11/2011 Rangsima poomsawat 3
 4. 4.  อธิบายความหมาย แนวคิด ประเภทและ หน้าที่ของชุมชนได้  อธิบายความหมาย แนวคิดที่เกียวกับสุขภาพ ่ ชุมชนได้  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนในฐานะ ผูใ้ ช้บริการกับการพยาบาลได้  ระบุปัจจัยที่เกียวข้องกับสุขภาพชุมชนได้ ่  บอกตัวชี้วดในการประเมินสุขภาพชุมชนได้ ั 1/11/2011 Rangsima poomsawat 4
 5. 5. 1/11/2011 Rangsima poomsawat 5
 6. 6.  Webster กลุมคนทีอาศัยอยูรวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ่ ่ ่่ ภายใต้กฎหมายเดียวกัน มีความสนใจ มีการทางานและมี ผลประโยชน์รวมกัน ่  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน(พ.ศ.2542) หมู่ชน กลุ่มคนที่อยู่ รวมกันเป็ นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน และ มีผลประโยชน์ร่วมกัน  1/11/2011 Rangsima poomsawat 6
 7. 7.  ่ กลุมคนทีมีพ้ ืนฐานความสนใจร่วมกัน ่  ่ แสดงออกผ่านการทาหน้าทีหรือกิจกรรมของชุมชน  ่ อาจอาศัยอยูในบริเวณเดียวกันหรือกระจายอยูคนละพื้นทีก็ได้ ่ ่  มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน มีความสนใจทีคล้ายคลึงกัน และใช้ชวตอยู่ ่ ีิ ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับเดียวกัน  มีลกษณะเป็ นพลวัตร(Dynamic) ทังขนาดและองค์ประกอบ ั ้  ลักษณะเด่นชัดของชุมชนจะต้องประกอบด้วย คน ความสนใจร่วมกัน มีความสัมพันธ์ระหว่างคนและสถานที่ โดยการทาหน้าทีของชุมชน ่ 1/11/2011 Rangsima poomsawat 7
 8. 8. มิติทางพื้นที่ ภาพของชุมชนเป็ นรูปธรรม หมูบาน ตาบล เทศบาล ่ ้ อาเภอ จังหวัด 1/11/2011 Rangsima poomsawat 8
 9. 9. มิติทางสังคม กลุ่มคนมีปฏิสมพันธ์กน ั ั มีความสนใจร่วมกัน นามธรรม การดาเนินชีวิต การประกอบอาชีพ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 1/11/2011 Rangsima poomsawat 9
 10. 10. พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ, 2544  ชุมชนในฐานะของการรวมตัวกันของ คนเป็ นกลุ่มคน/กลุ่มประชากร  ชุมชนในฐานะที่เป็ นระบบทางสังคม  ชุมชนในฐานะความรูสกเชิงจิตวิทยา ้ึ  ชุมชนในฐานะเป็ นขอบเขตพื้นที่ 1/11/2011 Rangsima poomsawat 10
 11. 11. ข้อกาหนดทางกฎหมาย ลักษณะทางภูมิศาสตร์ กาหนดอาณาเขต หมูบาน ตาบล อาเภอ จังหวัด ่ ้ 1/11/2011 Rangsima poomsawat 11
 12. 12. พื้นที่ท่ีระบบนิเวศมีปัญหาส่งผลกระทบต่อชุมชน 1/11/2011 Rangsima poomsawat 12
 13. 13.  กลุมราไทเก็ก ่  กลุมร่วมด้วยช่วยกัน ่ 1/11/2011 Rangsima poomsawat 13
 14. 14. กลุมสานึกรักบ้านเกิด กลุมสัจจะ ่ ่ 1/11/2011 Rangsima poomsawat 14
 15. 15.  การใช้ประโยชน์จากพื้นที(utilization of space) ่  การผลิต การกระจาย การบริโภค (production - distribution - consumption)  การขัดเกลาทางสังคม(socialization) 1/11/2011 Rangsima poomsawat 15
 16. 16.  การควบคุมทางสังคม(social control)  การมีสวนร่วมทางสังคม(social participation) ่  การสนับสนุนซึงกันและกัน(mutual support) ่  การประสานสัมพันธ์(linkages) 1/11/2011 Rangsima poomsawat 16
 17. 17. ่ การทีประชาชนในชุมชนบรรลุระดับสูงสุดของความผาสุก ทางกาย จิตใจ และสังคม ่ โดยสอดคล้องกับองค์ความรูและทรัพยากรทีมีอยู่ ้ รวมทังการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ้ และบรรลุศกยภาพสูงสุด ทังด้านชีวะ และจิต สังคม ั ้ 1/11/2011 Rangsima poomsawat 17
 18. 18. โครงสร้ าง กระบวนการ สถานภาพ Structure Process Status 1/11/2011 Rangsima poomsawat 18
 19. 19. โครงสร้าง(Structure)  คน  ขนาด ความหนาแน่น โครงสร้างทางประชากร  สถานที่ ่ ้ั  อาณาเขต ภูมิศาสตร์ อากาศ ทีตงสถานบริการสุขภาพ  ระบบนิเวศน์ สภาพแวดล้อม  ระบบสังคมของชุมชน  ระบบเศรษฐกิจ ระบบการศึกษา ศาสนา การเมือง กฎหมาย ระบบสวัสดิการ ่  การสือสาร การคมนาคม ระบบบริการสุขภาพ 1/11/2011 Rangsima poomsawat 19
 20. 20.  ดัชนีช้ วดด้านประชากร เช่น อัตราการเกิด อัตราการพึ่งพิง ความ ีั หนาแน่นของประชากร ขนาดครอบครัว รายได้เฉลี่ยต่อหัว อัตรา การอ่านออกเขียนได้ จานวนกลุมต่างๆ ่  ่ ดัชนีช้ วดด้านสิงแวดล้อม ีั  ขนาดของพื้นที่ แหล่งนา ป่ าไม้ ้ ่ ั  ความคงทนแข็งแรงของทีพกอาศัย ่  มลภาวะของสิงแวดล้อม  ดัชนีช้ วดระบบทางสังคม ีั  จานวนบุ คลากรสาธารณสุขในแต่ละประเภทต่อประชากร จานวนสถานบริการสุขภาพแต่ละประเภท  จานวนสถานศึกษา จานวนสถาบันทางศาสนา  จานวนร้านค้า 1/11/2011 Rangsima poomsawat 20  บริการขนส่งมวลชน
 21. 21. กระบวนการ(Process)  ่ ประสิทธิภาพในการทาหน้าทีของชุมชน /การจัดการกับปั ญหา  ความสามารถของชุมชน (community competence)  สมาชิกชุมชนสามารถร่วมกันระบุปัญหาและความต้องการของชุมชน  มีความเห็นพ้องต้องกันในการกาหนดเป้ าหมายและจัดลาดับความสาคัญ ่  สามารถตกลงกันได้ถึงวิธีการทีจะทาให้สาเร็จตามเป้ าหมาย  สามารถร่วมกันทากิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1/11/2011 Rangsima poomsawat 21
 22. 22.  ความสามารถของชุมชน ขึ้นกับ เงื่อนไข 8 ประการ คือ  ความผูกพันต่อชุมชนของสมาชิก  ความตระหนักและเข้าใจในตนเองและบุ คคลอืน่ ของสมาชิก  ความสามารถของสมาชิกในการประสานความ สนใจและความเป็ นห่วงต่อกันและกัน ่  ประสิทธิภาพในการสือสารของสมาชิก  การยับยังข้อขัดแย้งและความปรองดองในชุมชน ้  การมีสวนร่วมในสมาชิก ความสัมพันธ์กบชุมชน ่ ั ่ อืน  การส่งเสริมการมีปฏิสมพันธ์ ั  การตัดสินใจของสมาชิก  ใช้เป็ นดัชนีช้ วดของกระบวนการของชุมชน ีั (Stanhope & Lancaster, 2000) 1/11/2011 Rangsima poomsawat 22
 23. 23. สถานภาพ (Status)/ สถานะทางสุขภาพ ผลลัพธ์ทางสุขภาพ ดัชนีช้ วด ีั  physical component สถิตชพ เช่น อัตราการเกิด อัตราการ  ิี ตาย อัตราทารกตาย อายุขยเฉลี่ย ั  emotion component อัตราการตาย  social component อัตราอุบตการณ์ อัตราความชุก  ัิ อัตราการป่ วย  ภาวะเสียงต่อสุขภาพ (Health risk) ่  Birth weight น้อยกว่า 2,500 กรัม  การตังครรภ์ในวัยรุน ้ ่  การไม่ไปฝากครรภ์  ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ  ตัวชี้วดสุขภาพจิต อัตราการประกอบ ั อาชญากรรม อัตราการฆ่าตัวตาย 1/11/2011 Rangsima poomsawat 23
 24. 24. 1/11/2011 Rangsima poomsawat 24
 25. 25. ดัชนีช้ ีวดสุ ขภาพชุมชน ั  ข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.) Basic Mimum Needs  เริมใช้ ปี 2528 ่  ข้อมูลในระดับครัวเรือน Quality of Life 1/11/2011 Rangsima poomsawat 25
 26. 26.  ปี 2550 มีการปรับปรุงเครืองชี้วด จปฐ. เป็ น 6 หมวด 42 ่ ั ตัวชี้วด -- คนไทย และอยูในพื้นทีไม่นอยกว่า 6 เดือน ั ่ ่ ้  สุขภาพดี  มีบานอาศัย ้  ฝั กใฝ่ การศึกษา  รายได้กาวหน้า ้  ปลูกฝั งค่านิยมไทย  ร่วมใจพัฒนา 1/11/2011 Rangsima poomsawat 26
 27. 27. 1. การสารวจข้อมูล 2.รูปัญหาชุมชน ้ 3. วิเคราะห์ปัญหา 7. สอนชุมชนอืน ่ 4.จัดลาดับ วางแผนแก้ไขปั ญหา 6.ประเมินผล 5. ดาเนินตามแผน 1/11/2011 Rangsima poomsawat 27
 28. 28. 1/11/2011 Rangsima poomsawat 28
 29. 29.  จงวิเคราะห์โครงสร้าง กระบวนการ และสถานภาพของ ชุมชนนี้วาเป็ นอย่างไร(20 คะแนน) ่  จงระบุ ปัญหาสุขภาพชุมชน (10 คะแนน)  ถ้าต้องการแก้ไขปั ญหาด้านสุขภาพในชุมชน จะมีกลยุทธ์ใน การดึงบทบาทของผูมีสวนเกี่ยวข้องในชุมชนเพื่อให้มีสวน ้ ่ ่ ร่วมในการสร้างภาวะสุขภาพองค์รวมอย่างไร (ให้ยกมา 1 ปั ญหา) (20คะแนน) 1/11/2011 Rangsima poomsawat 29
 30. 30. 1/11/2011 Rangsima poomsawat 30
 31. 31. E mail : to_rangsima @hotmail.com http://www.facebook.com/RangsimaPoomsawat http://www.facebook.com/pages/Nursing-Room-By- Rangsima/109937325743807?ref=sgm

×