แบบฟอร์มโครงการ

2,138 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,138
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
735
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบฟอร์มโครงการ

  1. 1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร งาน/โครงการเพื่อขออนุมัติ แผนปฏิบัติราชการประจาปี กรณีพิเศษ ประจาปีงบประมาณ 2556 ****************************1. ชื่องาน/โครงการ.............................................................................................................2. ประเภทโครงการ ใหม่ ต่อเนื่อง3. กลยุทธ์สู่การปฏิบัติของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2556 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม ศักยภาพ 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอานาจตาม หลักธรรมาภิบาล 6. พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่ยากลาบาก4.สนองเป้าหมายความสาเร็จของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.สนองเป้าหมายความสาเร็จ สพฐ.ด้านคุณภาพผู้เรียน 2.สนองเป้าหมายความสาเร็จ สพฐ.ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 3.สนองเป้าหมายความสาเร็จ สพฐ.ด้านการเรียนการสอน5.หลักการและเหตุผล..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  2. 2. 6. วัตถุประสงค์.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7.ตัวชี้วัดความสาเร็จ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8. เป้าหมาย 8.1 ด้านปริมาณ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8.2 ด้านคุณภาพ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................9.สถานที่ดาเนินการ.......................................................................................................................................................................10. ระยะเวลาดาเนินการ................................................................................................................................11. วิธีดาเนินการ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ดาเนินการ เงิน เงิน อุดหนุน อื่นๆ
  3. 3. 12. ค่าใช้จ่าย เงินรายได้สถานศึกษา เงินอื่นๆค่าวัสดุ.............................................บาท ค่าวัสดุ.............................................บาทค่าตอบแทนใช้สอย..........................บาท ค่าตอบแทนใช้สอย..........................บาทค่าอื่นๆ.............................................บาท ค่าอื่นๆ.............................................บาทรวม..................................................บาท รวม..................................................บาท13.ฝ่าย /กลุ่มสาระ/งาน/บุคคลที่รับผิดชอบ...............................................................................................................................................................14. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...............................................................................................................................................................15.การติดตามประเมินผล...............................................................................................................................................................16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ผู้รับผิดชอบโครงการ .................................. (.............................................)

×