SlideShare a Scribd company logo
1 of 78
จัดทำำโดย นำงวัชรี ไพรพำ
ตำำแหน่ง ครู วิทยฐำนะครู
ชำำนำญกำร
โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๐
จังหวัดชุมพร
แบบทดสอบก่อนเรียน
๑.รำำวงมำตรฐำน มีมำจำกข้อใด
 ก. รำำกลองยำว
 ข. รำำสีนวล
 ค. ระบำำชำวบ้ำน
 ง. รำำโทน
๒.ข้อใดเป็นเพลงรำำวงพื้นบ้ำน
 ก. เพลงงำมแสงเดือน
 ข. เพลงรำำมำซิมำรำำ
 ค. เพลงหล่อจริงนะดำรำ
 ง. เพลงคืนเดือนหงำย
๓.กำรรำำเพลงงำมแสงเดือน ผู้รำำต้องตั้งแถวอย่ำงไร
 ก.แถววงกลม
 ข.แถวครึ่งวงกลม
 ค.แถวตอนเรียงเดี่ยว
 ง.ถูกทุกข้อ
๔.ข้อใดไม่ใช่เพลงที่ท่ำนผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครำมได้
 ประพันธ์คำำร้องไว้
 ก.เพลงดอกไม้
 ข.เพลงมำซิมำรำำ
 ค.เพลงบูชำนักรบ
 ง.เพลงยอดชำยใจหำญ
๕." ท่ำสอดสร้อยมำลำ " เป็นท่ำรำำประกอบเพลงอะไร
 ก.เพลงชำวไทย
 ข.เพลงบูชำนักรบ
 ค.เพลงดอกไม้ของชำติ
 ง.เพลงงำมแสงเดือน
๖.ท่ำที่ใช้ประกอบกำรรำำเพลงหญิงไทยใจงำมคือท่ำใด
 ก.ท่ำรำำส่ำย,ท่ำแขกเต้ำเข้ำรัง
 ข.ท่ำพรหมสี่หน้ำ,ยุงฟ้อนหำง
 ค.ท่ำแขกเต้ำเข้ำรัง,ผำลำเพียงไหล่
 ง.ท่ำพรหมสี่หน้ำ,ท่ำรำำส่ำย
๗.ท่ำที่ใช้ประกอบกำรรำำเพลงรำำซิมำรำำ คือท่ำใด
 ก.ท่ำสอดสร้อยมำลำ
 ข.ท่ำรำำส่ำย
 ค.ท่ำชักแป้งผัดหน้ำ
 ง.ท่ำแขกเต้ำเข้ำรัง
๘.ท่ำที่ใช้ประกอบกำรรำำเพลงชำวไทยคือท่ำใด
 ก.ท่ำชักแป้งผัดหน้ำ
 ข.ท่ำแขกเต้ำเข้ำรัง
 ค.ท่ำสอดสร้อยมำลำ
 ง.ท่ำรำำส่ำย
๙.ท่ำรำำวงมำตรฐำน ได้ประดิษฐ์ไว้กี่ท่ำรำำ
 ก.๑๐ ท่ำรำำ
 ข.๑๒ ท่ำรำำ
 ค.๑๔ ท่ำรำำ
 ง.๑๗ ท่ำรำำ
๑๐.ใครคือผู้ให้มีกำรพัฒนำรำำโทนขึ้นใหม่ให้มีแบบแผน
 ก.จหมื่นมำนิตย์นเรศ
 ข.ท่ำนผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครำม
 ค.จอมพล ป. พิบูลสงครำม
 ง.อำจำรย์มนตรี ตรำโมท
ประวัติควำมเป็นมำของรำำวง
     มำตรฐำน
 ที่มำของรำำวงมำตรฐำน
รำำวง (Ramwong)   เป็นกำรละเล่น
ของชำวบ้ำนที่รวมเล่นกันเพื่อควำม
        ่
สนุกสนำนและควำมสำมัคคี แต่เดิมเรียกว่ำ
“รำำโทน” เนืองจำกใช้โทนตีประกอบจังหวะ
      ่
ในกำรรำำ
ต่อมำเพิ่มกรับและ ฉิ่ง แต่ยังไม่มีกำร
ขับร้องประกอบในกำรรำำ คงรำำไปตำม
จังหวะโทนอย่ำงเดียว
   ลักษณะกำรรำำโทนรำำเป็นคู่ ๆ เดินเป็น
วงกลม ใช้ท่ำรำำง่ำยๆ สุดแท้แต่ใครจะรำำ
หรือทำำท่ำใด ไม่มีกำำหนดกฎเกณฑ์ ขอ
ต่อมำกำรเล่น “รำำโทน” ได้พัฒนำมำ
เป็น“รำำวง”ลักษณะกำรรำำวงคือ
มีโต๊ะตั้งกลำงวง ชำย – หญิงรำำเป็นคู่ ๆ เดิน
เป็นวงกลมอย่ำงมีระเบียบ

    แต่ยังคงยึดจังหวะโทนเป็นหลัก มีกำร
ขับร้องเพลงประกอบในกำรรำำ เรียกว่ำ “รำำวง
พื้นบ้ำน” กำรรำำวงนี้นิยมเล่นในงำนเทศกำล
หรือเล่นกันเองด้วยควำมสนุกสนำน เนื้อหำ
สำระของเพลงรำำวงพื้นเมือง
นอกจำกให้ควำมบันเทิงแล้วยัง
สอดแทรก อำรมณ์ ควำมรู้
ขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น
เพลงช่อมำลี เธอรำำช่ำงน่ำดู หล่อ
ต่อมำในสมัยรัฐบำล จอมพล
ป. พิบูลสงครำม พ.ศ. ๒๔๘๗      ได้มอบ
หมำยให้กรมศิลปำกร ปรับปรุงกำรเล่นรำำวง
พื้นบ้ำน ให้มีระเบียบเรียบร้อย เป็นแบบฉบับ
อันดีงำมของนำฏศิลป์ไทยและเพื่อเป็นกำร
อนุรักษ์ศิลปะกำรละเล่นพื้นเมือง
     จอมพล ป. พิบูลสงครำม
กรมศิลปำกรจึงแต่งบทร้องและ
ทำำนองเพลงขึ้นใหม่ ๔ เพลง คือ งำมแสง
เดือน ชำวไทย คืนเดือนหงำย และรำำมำซิ
มำรำำ
พร้อมทังปรับปรุงเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลง
     ้
ประกอบกำรเล่นรำำวงมำเป็นวงปีพำทย์หรือ
                ่
วงดนตรีสำกล
   บทเพลงรำำวงมำตรฐำนนี้
 ท่ำนผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครำม ได้แต่ง
 บทร้องอีก ๖ เพลง คือ ดวงจันทร์วันเพ็ญ
 ดอกไม้ของชำติ หญิงไทยใจงำม ดวง
 จันทร์ขวัญฟ้ำ ยอดชำยใจหำญ และ
ผูคิดประดิษฐ์ท่ำรำำประกอบ
        ้
เพลงรำำวงทั้ง ๑๐ เพลงนั้น คือ คณะ
อำจำรย์ด้ำนนำฏศิลป์ของกรมศิลปำกร ได้
ช่วยกันคิดประดิษฐ์
ท่ำรำำให้งดงำมถูกต้องตำมหลักนำฏศิลป์
    หม่อมต่วน (นำงศุภ
กำำหนดให้เป็นแบบมำตรฐำน ผู้คิดประดิษฐ์
ท่ำรำำของรำำวงมำตรฐำน ก)
    ลักษณ์ ภัทรนำวิ คือ
   ครูมลลี คงประภัทร์
      ั
  ต่อครูลมุล ำรนำำรำำวงไปสลับกับวง
    มำได้มีก ยมะคุปต์ และครู
ลีลำศทำนให้ชำวต่ำงประเทศ
   ผั ำ โมรำกุล
รู้จักรำำวง และเพื่อให้ประชำชนชำวไทยได้
เล่นกันแพร่หลำย มีแบบแผนอันเดียวกัน
ท่ำรำำ  คุณครูศุภลักษณ์
      ภัทรนำวิก
     คุณครูมัลลี ค
       ประภัศร์
     คุณครูลมุล ยมะ
 ได้รวมกันประดิษฐ์ทำรำำขึ้น ทังหมด
   ่    คุปต์ ่     ้
 ๑๔ แม่ท่ำ เป็นชือท่ำรำำ
         ่
 ที่อยู่ในรำำแม่บท มีทงหมด ๑๐ เพลง
           ั้
 ได้แก่
   เพลงงำมแสงเดือน      เพลง
 ชำวไทย
   เพลงรำำซิมำรำำ      เพลง
คำำร้อง
   จหมื่นมำนิตย์นเรศ (เฉลิม เศวต
นันท์) หัวหน้ำกองกำรสังคีต กรม
ศิลปำกร ได้ประพันธ์ขึ้น ๔ เพลง คือ
เพลงงำมแสงเดือน ยด พิบูลสงครำม
  ท่ำนผู้หญิงละเอี
เพลงชำวไทยธ์เพลงรำำซิมำรำำ เพลงคืน
  ได้ประพัน คำำร้องไว้ ๖ เพลง คือ
เดือนหงำย    เพลงดวงจันทร์วนเพ็ญ
                ั
        เพลงดอกไม้ของชำติ
        เพลงหญิงไทยใจงำม
        เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้ำ
        เพลงยอดชำยใจหำญ
        เพลงบูชำนักรบ
ทำำนอง
  อำจำรย์มนตรี ตรำโมท ผู้เชี่ยวชำญดนตรีไทย กรม
    ศิลปำกร ได้แต่งทำำนองไว้ ๖ เพลง คือ
         เพลงงำมแสงเดือน
         เพลงชำวไทย
         เพลง รำำซิมำรำำ
         เพลงคืนเดือนหงำย
         เพลงดวงจันทร์วนเพ็ญ
                 ั
         เพลงดอกไม้ของชำติ
อำจำรย์มนตรี ตรำโมท        ครูเอื้อ สุนทรสนำน

 ครูเอื้อ สุนทรสนำน หัวหน้ำวงดนตรีกรมประชำสัมพันธ์
 แต่งทำำนองไว้ ๔ เพลง คือ เพลงหญิงไทยใจงำม เพลง
 ดวงจันทร์ขวัญฟ้ำ เพลงยอดชำยใจหำญ และเพลงบูชำ
เครื่องดนตรี
 เดิมนั้น รำำโทนมีเครื่องดนตรีประกอบ คือ ฉิ่ง
       กรับ ฉำบ และโทน
เมื่อมีกำรพัฒนำกำรรำำขึ้น จึงได้พัฒนำเครือง
                     ่
        ดนตรีที่ใช้ด้วย
     โดยใช้วงดนตรีสำกลบรรเลง
วิธีเล่นรำำวงมำตรฐำน
งเป็นคู่ ชำย – หญิง จะใช้กี่คกได้ขนอยู่กับสถำนที่
               ู่ ็ ึ้

หญิง – ชำย ทำำควำมเคำรพกันด้วยกำรไหว้ หรือ หญิงพนมม
ละเพลง ดนตรีนำำ ๑ วรรค เพื่อให้กำรเดินเท้ำในจังหวะแรกพ
มพร้อมเพรียงในกำรรำำ ระยะคูไม่หำงหรือชิดกันเกินไป
              ่  ่
  ๕. ใช้ทำรำำตำมที่กำำหนด
      ่
  ไว้ในแต่ละเพลง
  ๖. พนมมือไหว้ซึ่งกันและกัน ก่อนที่จะ
  ออกจำกวงรำำ
ลักษณะกำรแต่งกำย
  รำำวงมำตรฐำน
กำรแต่งกำยรำำวงมำตรฐำนแต่งได้ ๓ แบบ คือ
 ๑. แบบพื้นเมือง
   ชำย นุ่งผ้ำโจงกระเบน สวมเสื้อ
คอกลม ง ผำคำดเอว
  หญิ มี ้ นุงผ้ำโจงกระเบน ห่มสไบอัด
        ่
จีบ คำดเข็มขัด
๒. แบบไทยพระ
ชำย
      รำชนิยม
              ชำย
สวมกำงเกงขำยำว ใส่เสื้อ   นุ่งผ้ำโจงกระเบน ใส่เสื้อ
พระรำชทำน          รำชประแตน
(แขนยำวหรือสั้นก็ได้) สวม  สวมรองเท้ำ ถุงเท้ำยำว
รองเท้ำ (แบบที่ ๑)     (แบบที่ ๒)
หญิง            หญิง
๓. แบบสำกลนิยม
ชำ แต่งชุดสูทสำกล สวมเสื้อเชิ้ตแขนยำว ผูก
ห
ย เนคไท สวมรองเท้ำ
ญิ ชุดไทยจักรี
ง
เพลงรำำวงมำตรฐำน
 เพลงและท่ำรำำทีใช้่
  และท่ำรำำน ใำวง
 ประกอบกำรเล่
       ที่รำ ช้
 มำตรฐำน ทัง ๑๐ เพลง
      ้
 มีดังนี้
เพลงงำมแสงเดือน
คำำร้อง จหมืนมำนิตย์นเรศ (นำยเฉลิม เศวตนันท์)
      ่
หัวหน้ำกองกำรสังคีต กรมศิลปำกร (ประพันธ์ในนำม
กรมศิลปำกร)
ทำำนอง อำจำรย์อนมำเยือน
    งำมแสงเดื มนตรี ตรำโมท
              งำมใบหน้ำเมืออยู่วง
                    ่
   ส่องหล้ำ         รำำ (ซำ้ำ)
   เรำเล่นเพื่อสนุก     เปลื้องทุกข์วำยระกำำ
   ขอให้เล่นฟ้อนรำำ     เพื่อสำมัคคีเอย
ควำมหมำย ยำมที่แสงจันทร์ส่องมำยังโลกทำำให้โลก
นี้ดสวยงำม ผู้คนที่มำเล่นรำำวงยำมที่แสงจันทร์ส่อง ก็
  ู
มีควำมงดงำมด้วย กำรรำำวงนี้เพื่อให้มควำม
                   ี
สนุกสนำน มีควำมสำมัคคีกน และละทิ้งควำมทุกข์ให้
              ั
หมดสิ้นไป
งำมแสง
 เดือน
ท่ำสอดสร้อยมำลำ มือซ้ำยจีบ
หงำยที่ชำยพก (ระดับหัวเข็มขัด)
มือขวำตังวงสูงระดับหำงคิว
    ้        ้
มำเยือนส่องหล้ำ


 อซ้ำยที่จีบให้ห่ำงออกจำกลำำตัวเล็ก
ล่อยจีบเป็นมือแบหงำย มือขวำจีบคว
งำมใบหน้ำเมื่ออยู่
วงรำำ (ซำ้ำ)อซ้ำยพลิกข้อมือขึ้น
     มื
      ตังวง มือขวำเลื่อนวง
       ้
      ลงข้ำงลำำตัวเล็กน้อย
      แล้วเปลียนจำกวงเป็น
          ่
      จีบหงำยทีชำยพก
           ่
      เปลี่ยนเป็นเอียงขวำ
      ทำำเช่นนี้สลับกันซ้ำย
      ขวำ
เรำเล่นเพื่อสนุก
   เปลื้องทุกข์วำย
   ระกำำ
   ขอให้เล่นฟ้อนรำำ
   เพื่อสำมัคคีเอย
หญิงหมุนตัวไปทำงด้ำนซ้ำยแล้วเปลี่ยนมือ
คำำว่ำ "เรำเล่น" มือซ้ำยจีบควำ่ำ มือขวำแบมือหงำย
คำำว่ำ "เพื่อสนุก" มือขวำจีบควำ่ำ มือซ้ำยแบบมือหงำย
เดินไปครึ่งวงกลม ๔ จังหวะ
คำำว่ำ เปลื้องทุกข์วำยระกำำ เลื่อนมือซ้ำยเป็นตั้งวง
มือขวำจีบหงำยที่ชำยพก
คำำว่ำ "ขอให้เล่นฟ้อนรำำ" มือซ้ำยจีบควำ่ำ มือขวำแบมือ
กำรก้ำวเท้ำ เริมก้ำวเท้ำซ้ำยก่อน โดยเท้ำที่ก้ำวกับมือจีบ
หงำย       ่
ต้อว่ำ “เพื่องเดียวกัเน ให้เปลีกำรก้ำวมือขวำพลิจึงเปลีอ น
คำำ งเป็นข้ำ สำมัคคี อย นับ ่ยนมือ เท้ำ ๘ ครั้งกข้อมื ่ย
มือ ตั้งครั้งมือซ้ำยเลื่อนลงมำข้ำบเสมอ
ขึ้น ๑ วง และศีรษะเอียงข้ำงจี งลำำตัว
เพลงชำวไทย
  คำำร้อง จหมืนมำนิตย์นเรศ (นำยเฉลิม เศวตนันท์) หัวหน้ำ
        ่
กองกำรสังคีต กรมศิลปำกร
      (ประพันธ์ในนำมกรมศิลปำกร)
   ทำำนอง อำจำรย์มนตรี ตรำโมท
     ชำวไทยเจ้ำเอ๋ย    ขออย่ำละเลยในกำรทำำหน้ำที่
     กำรที่เรำได้เล่นสนุก เปลื้องทุกข์สบำยอย่ำงนี้
     เพรำะชำติเรำได้เสรี มีเอกรำชสมบูรณ์
     เรำจึงควรช่วยชูชำติ ให้เก่งกำจเจิดจำำรูญ
     เพื่อควำมสุขเพิ่มพูน ของชำวไทยเรำ เอย
   ควำมหมำย หน้ำที่ที่ชำวไทยพึงมีต่อประเทศชำตินั้น เป็น
สิ่งที่ทุกคนควรกระทำำอย่ำได้ละเลยไปเสีย
ในกำรที่เรำได้มำเล่นรำำวงกันอย่ำงสนุกสนำน ปรำศจำกทุกข์โศก
ทั้งปวงนี้ก็เพรำะว่ำประเทศไทยเรำมีเอกรำช ประชำชนมีเสรีใน
กำรคิดจะทำำสิ่งใดๆ ดังนั้น เรำจึงควรช่วยกันเชิดชูชำติไทยให้
ท่ำชักแป้ง
ผัดหน้ำ
  จีบมือขวำ
ลักษณะจีบปรก
ข้ำงระดับศีรษะ มือ
ซ้ำยวงหน้ำอยู่
ระดับปำก เอียง
ลดแขนเลื่อน
มือขวำลงมำอยู่
ระดับอก
ปล่อยจีบเป็น
แบมือหงำย มือ
มือซ้ำยเลื่อนมำเป็นจีบปรกข้ำงด้ำนซ้ำย
  ส่วนมือขวำตังวงหน้ำ เอียงซ้ำย
         ้
ลดแขนเลื่อนมือมำอยูระดับอก มือซ้ำยปล่อยจีบเป็นแบ
            ่
หงำย มือขวำจีบควำ่ำ ทำำท่ำเช่นนี้สลับไปมำจนจบเพลง
ส่วนเท้ำยำ่ำไปทุกจังหวะของเพลง เปลี่ยนมือทุกจังหวะ
ที่ ๗
กำรเก้ำเท้ำ ให้ก้ำวเท้ำขวำ ก้ำวเท้ำซ้ำย เดินพร้อมกับ
เพลงรำำซิมำรำำ
คำำร้อง จหมื่นมำนิตย์นเรศ (นำยเฉลิม เศวตนันท์)
หัวหน้ำกองกำรสังคีต กรมศิลปำกร
    (ประพันธ์ในนำมกรมศิลปำกร)
ทำำนอง อำจำรย์มนตรี ตรำโมท
       รำำซิมำรำำ       เริงระบำำกันให้สนุก
    ยำมงำนเรำทำำงำนจริง ๆ    ไม่ละไม่ทิ้งจะเกิดเข็ญขลุก
    ถึงยำมว่ำงเรำจึงรำำเล่น   ตำมเชิงเช่นเพื่อให้สร่ำงทุกข์
    ตำมเยี่ยงอย่ำงตำมยุค    เล่นสนุกอย่ำงวัฒนธรรม
    เล่นอะไรให้มีระเบียบ    ให้งำมให้เรียบจึงจะคมขำำ
    มำซิมำเจ้ำเอ๋ยมำฟ้อนรำำ   มำเล่นระบำำของไทยเรำเอย
ควำมหมำย ขอพวกเรำมำเล่นรำำวงกันให้สนุกสนำนเถิดในยำมว่ำง
เช่นนีจะได้คลำยทุกข์ ถึงเวลำงำนเรำก็จะทำำงำนกันจริงๆ เพื่อจะได้
   ้
ไม่ลำำบำก และกำรรำำก็จะรำำอย่ำงมีระเบียบแบบแผน ตำมวัฒนธรรม
ไทยของเรำแล้วจะดูงดงำมยิ่ง
ท่ำรำำ
ส่ำย
แขนทังสองตึง
   ้
โดยมือซ้ำย
หงำยระดับ
ไหล่
มือขวำควำ่ำอยู่
มือซ้ำยวำดแขนลงระดับเอว พร้อม
กับพลิกมือขวำหงำยขึ้นระดับไหล่
สลับกันเช่นนี้จนจบเพลง ส่วนเท้ำ
ก้ำวตำมจังหวะ เมื่อถึงเนื้อเพลงที่ว่ำ
 "เล่นอะไรให้มีระเบียบ ให้งำมให้
เรียบจึงจะคมขำำ"
ให้ฝำยหญิงกลับหลังหันตำมจังหวะ
   ่
เพลง หมุนตัวทำงซ้ำยเดินเปลี่ยนที่
กับฝ่ำยชำยเป็นรูปครึ่งวงกลม เมื่อ
ถึงเนื้อเพลงที่วำ "มำซิมำเจ้ำเอ๋ยมำ
        ่
ฟ้อนรำำ มำเล่นระบำำของไทยเรำเอย"
ให้ฝำยหญิงหมุนตัวกลับหลังหันทำง
    ่
ด้ำนขวำ เดินกลับที่เดิม ฝ่ำยชำยก็
เพลงคืนเดือนหงำย
คำำร้อง จหมื่นมำนิตย์นเรศ (นำยเฉลิม
เศวตนันท์) หัวหน้ำกองกำรสังคีต กรม
ศิลปำกร (ประพันธ์ในนำมกรมศิลปำกร)
ทำำนอง อำจำรย์มนตรี ตรำโมท
   ยำมกลำงคืนเดือน  เย็นพระพำยโบก
  หงำย         พริ้วปลิวมำ ตร
             เท่ำเย็นผูกมิ
  เย็นอะไรก็ไม่เย็นจิต
  เย็นร่มธงไทยปกไป ไม่นบื่อระอำำมำ
             เย็ เ ยิ่งนำ้ำฟ้
ควำมหมำย เวลำกลำงคืน เป็นคืนเดือนหงำย มีลม
  ทั่วหล้ำ       ประพรมเอย
พัดมำเย็นสบำยใจ แต่กยังไม่สบำยใจเท่ำกับกำรที่
           ็
ได้ผูกมิตรกับผู้อน และที่รมเย็นไปทั่วทุกแห่งยิ่ง
         ื่    ่
กว่ำนำ้ำฝนที่โปรยลงมำ ก็คอกำรที่ประเทศไทยเป็น
              ื
ประเทศที่เป็นเอกรำช มีธงชำติไทยเป็นเอกลักษณ์
ท่ำสอดสร้อยมำลำ
   แปลง
 แปลงมำจำกท่ำสอดสร้อย
มำลำในเพลงงำมแสงเดือน ท่ำ
เตรียมเท้ำขวำวำงหลังเปิดส้น
เท้ำ เท้ำซ้ำยวำงหน้ำเต็มเท้ำย่อ
ตัวลง มือซ้ำยจีบหงำยที่ชำย
พก มือขวำตั้งวงบน ศีรษะเอียง
ซ้ำย พอเริ่มเพลงมือซ้ำยทีจีบ
              ่
หงำยที่ชำยพกโบกขึ้นไปตั้งวง
บน โดยไม่ต้องสอดหรือม้วนมือ
มือซ้ำยยกขึ้นไปตั้งวงบน
มือขวำลดวงลงแล้วพลิกข้อ
มือเป็นจีบหงำยที่ชำยพก
เอียงขวำ ทำำเช่นนี้สลับกัน
จนจบเพลง
     กำรก้ำวเท้ำ
เริ่มก้ำวเท้ำขวำตรงคำำว่ำ
"คืน"
ก้ำวซ้ำยตรงคำำว่ำ "เดือน"
เท้ำขวำวำงหลังด้วยจมูก
เท้ำตรงคำำว่ำ "หงำย"
เท้ำขวำเหยียบหนักลงไป
ตรงคำำว่ำ "เย็น" แล้วก้ำว
เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ
คำำร้อง ท่ำนผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครำม
ทำำนอง อำจำรย์มนตรี ตรำโมท
    ดวงจันทร์วันเพ็ญ       ลอยเด่นอยูในนภำ
                         ่
    ทรงกลดสดสี          รัศมีทอแสงงำมตำ
    แสงจันทร์อร่ำม        ฉำยงำมส่องฟ้ำ
    ไม่งำมเท่ำหน้ำ        นวลน้องยองใย
    งำมเอยแสนงำม         งำมจริงยอดหญิงชำติไทย
    งำมวงพักตร์ยงดวงจันทรำ
          ิ่       จริตกิริยำนิ่มนวลละไม
    วำจำกังวำน          อ่อนหวำนจับใจ
                  สมเป็นดอกไม้ขวัญใจชำติ
   รูปทรงสมส่วนยั่วยวนหทัย
                  เอย
ควำมหมำย พระจันทร์เต็มดวงที่ลอยอยู่บนท้องฟ้ำนั้นช่ำงดูสวยงำม
เพรำะเป็นพระจันทร์ทรงกลด คือมีแสงเลือมกระจำยออกรอบดวงจันทร์ทั้ง
                      ่
ดวง แต่ถึงจะงำมอย่ำงไรก็ยังไม่เท่ำควำมงำมของดวงหน้ำหญิงสำว ที่ดู
ผุดผ่องมีนำ้ำมีนวล อีกทั้งรูปร่ำงก็ดูสมส่วน กิริยำวำจำก็อ่อนหวำนไพเรำะ
ดวงจันทร์
ท่ำแขกเต้ำเข้ำ
รัง ,
ผำลำเพียง
ไหล่
ท่ำแขกเต้ำเข้ำรัง
มือขวำจีบสูง มือ
วันเพ็ญ
มือซ้ำยจีบสูง มือขวำจีบอยู่ใต้ศอกซ้ำย
เท้ำขวำแตะเท้ำซ้ำย เอียงขวำ
ลอยเด่น
ใช้เท้ำขวำที่แตะ
หมุนตัวไปทำงขวำ
มือขวำที่จีบอยู่ใต้
ศอกเปลี่ยนเป็นจีบ
ปรกข้ำง มือซ้ำยที่
อยู่ในนภำ
หมุนตัว ถอยเท้ำ
ขวำลงวำงหลัง หัน
หน้ำกลับที่เดิมท่ำ
ผำลำ มือขวำตั้งวง
มือซ้ำย
แบหงำยตำ่ำระดับ
เอว เอียงขวำ ใช้
เท้ำซ้ำยแตะเท้ำ
ทรงก
  ลด ำเข้ำรัง
ท่ำแขกเต้
มือซ้ำยจีบสูง
มือขวำจีบอยู่ใต้
ศอกซ้ำย
เท้ำขวำแตะเท้ำ
ซ้ำย
สด
ง มือซ้ำยจีบอยู่ใต้ศอกขวำ เท้ำซ้ำยแตะเท้ำขว
          สี
รัศมีทอแสง
  ใช้เท้ำซ้ำยที่
แตะหมุนตัวไป
ทำงซ้ำย มือ
ซ้ำยที่จีบอยู่ใต้
ศอกเปลี่ยนเป็น
จีบปรกข้ำง
มือขวำที่จีบสูง
งำมตำ  หมุนตัว ถอยเท้ำ
    ซ้ำยลงวำงหลัง
    หันหน้ำกลับที่เดิม
    ท่ำผำลำ มือซ้ำย
    ตั้งวง มือขวำแบ
    หงำยตำ่ำระดับเอว
    เอียงซ้ำย ใช้เท้ำ
    ขวำแตะเท้ำซ้ำย
    เอียงซ้ำย
เพลงดอกไม้ของชำติ
(สร้อย) ขวัญใจ  งำมวิลำสนวยนำด
ดอกไม้ของชำติ   ร่ำยรำำ (ซำ้ำ)
เอวองค์อ่อนงำม  ตำมแบบนำฏศิลป์
ชี้ชำติไทยเนำว์ถิ่น เจริญวัฒนธรรม
(สร้อย)
งำนทุกสิงสำมำรถ สร้ำงชำติช่วยชำย
    ่
         สู้ทนเหนื่อยยำก
ดำำเนินตำมนโยบำย
         ตรำกตรำำ
(สร้อย)
ท่ำรำำยั่ว   มือซ้ำยตั้งวงล่ำง มือขวำจีบ
ส่งหลัง เอียงศีรษะด้ำนเดียวกับวง ชำย-หญิง
หันหน้ำเข้ำหำกัน โดยชำยก้ำวเท้ำขวำออก
นอกวงรำำก่อนคำำร้องเล็กน้อย หญิงถอยเท้ำ
ขวำออกนอกวงรำำเล็กน้อย
ก้ำวซ้ำยเป็นจังหวะที่
๑ ก้ำวขวำเป็นจังหวะ
ที่ ๒ แล้วจรดส้นเท้ำ
ซ้ำยสองครั้งเป็น
จังหวะที่ ๓ และ ๔
เท้ำซ้ำยถอยหลัง
เป็นจังหวะที่ ๕
พร้อมทั้งเปลี่ยนเป็น
เพลงหญิงไทยใจงำม
คำำร้อง ท่ำนผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครำม
ทำำนอง ครูเอื้อ สุนทรสนำน
      เดือนพรำว          ดำวแวววำวระยับ
      แสงดำวประดับ        ส่องให้เดือนงำมเด่น
      ดวงหน้ำ           โสภำเพียงเดือนเพ็ญ
      คุณควำมดีที่เห็น      เสริมให้เด่นเลิศงำม
      ขวัญใจ           หญิงไทยส่งศรีชำติ
      รูปงำมวิลำส         ใจกล้ำกำจเรืองนำม
      เกียรติยศ          ก้องปรำกฎทั่วคำม
                    ยิ่งเดือนดำวพรำว
ควำมหมำย ดวงจันทร์ที่ส่องแสงอยู่บนท้องฟ้ำมีควำมงดงำม
      หญิงไทยใจงำม
                    แพรว
มำก และยิ่งได้แสงอันระยิบระยับของดวงดำวด้วยแล้ว ยิ่ง
ทำำให้ดวงจันทร์นั้นงำมเด่นยิ่งขึ้น เปรียบเหมือนกับดวงหน้ำ
ของหญิงสำวที่มีควำมงดงำมอยู่แล้ว ถ้ำมีคุณควำมดีด้วย ก็
จะทำำให้หญิงนั้นงำมเป็นเลิศ ผู้หญิงไทยนี้เป็นขวัญใจของ
ท่ำพรหมสีหน้ำ, ยูงฟ้อนหำง
          ่
ท่ำเชื่อมคือมือทั้งสองจีบควำ่ำระดับวงกลำง
ดจีบขึนไปตังวงบัวบำน เรียกว่ำ ท่ำพรหม
   ้  ้
จำกนั้นมือทั้งสอง
ค่อยๆ ลดวงบัวบำน
ลงมำ ส่งมือทังสอง
        ้
ไปด้ำนหลัง แขนตึง
ควำ่ำมือปลำยนิ้วเชิด
ขึ้น เป็นท่ำยูงฟ้อน
หำง แล้วเปลี่ยนเป็น
ท่ำเชื่อมคือจีบควำ่ำ
กำรก้ำวท้ำวเช่นเดียว
เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้ำ
  คำำร้อง ท่ำนผูหญิงละเอียด พิบูลสงครำม
          ้
  ทำำนอง ครูเอื้อ สุนทรสนำน

     ดวงจันทร์ขวัญฟ้ำ       ชืนชีวำขวัญพี่
                     ่
     จันทร์ประจำำรำตรี       แต่ขวัญพี่ประจำำใจ
     ที่เทิดทูนคือชำติ       เอกรำชอธิปไตย
     ถนอมแนบสนิทใน         คือขวัญใจพี่เอย
  ควำมหมำย ในเวลำคำ่ำคืนท้องฟ้ำมีดวงจันทร์ประจำำอยู่ ใน
ใจของชำยก็มีหญิงอันเป็นสุดที่รักประจำำอยู่เช่นกัน สิ่งที่เทิดทูน
ยกย่องไว้ก็คือชำติไทยที่เป็นเอกรำช มีอิสระแก่ตนไม่ขึ้นกับใคร
และสิ่งที่แนบสนิทอยู่ในใจของชำยก็คอหญิงอันเป็นสุดที่รัก
                  ื
ท่ำช้ำงประสำนงำ , จันทร์
     ทรงกลด
ท่ำเชื่อม มือทั้งสองจีบควำ่ำ
  ด้ำนหน้ำ เอียงซ้ำย
จีบมือหงำยทังสองข้ำง เหยียดแขนตึง
      ้

ไปข้ำงหน้ำเสมอไหล่เป็นท่ำ  "ช้ำง
    ประสำนงำ"
ท่ำเชื่อม ปล่อยจีบลงเป็นแบมือหงำย
   ปลำยนิ้วตกลงอย่ำงรวดเร็ว
พลิกข้อมือทั้งสองขึ้น เป็น
ตั้งวงหน้ำให้ปลำยนิ้วชี้ขึ้น
ระดับคิ้ว หย่อนข้อศอกพอ
งำม
เป็นท่ำ "จันทร์ทรงกลด"
กำรก้ำวเท้ำ เช่นเดียวกับ
เพลงคืนเดือนหงำย โดย
ก้ำวเท้ำขวำ ก้ำวเท้ำซ้ำย
แล้วใช้เท้ำขวำวำงหลัง ก้ำว
เท้ำซ้ำย ก้ำวเท้ำขวำ ใช้เท้ำ
ซ้ำยวำงหลัง ทำำเช่นนี้จนจบ
เพลง
เพลงยอดชำยใจหำญ
คำำร้อง ท่ำนผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครำม
ทำำนอง ครูเอื้อ สุนทรสนำน
    โอ้ยอดชำยใจหำญ        ขอสมำนไมตรี
    น้องขอร่วมชีวี        กอบกรณีย์กิจชำติ
    แม้สุดยำกลำำเค็ญ       ไม่ขอเว้นเดินตำม
    น้องจักสู้พยำยำม       ทำำเต็มควำมสำมำรถ

ควำมหมำย ขอผูกมิตรไมตรีกับชำยผู้กล้ำหำญ และจะขอมีส่วน
ในกำรทำำประโยชน์ทำำหน้ำที่ของชำวไทย แม้จะลำำบำกยำกแค้น
ก็จะขอช่วยเหลือจนเต็มควำมสำมำรถ
โอ้ยอด
     ชำยใจ
ท่ำหญิง "ชะนีร่ำยไม้"
     หำญ
ท่ำชำย ขอสมำน
     "จ่อเพลิงกำฬ"
(หญิง) มือขวำตังวงบน มือซ้ำยแบหงำย
        ้
ระดับไหล่
     ไมตรี
แล้วพลิกข้อมือเป็นมือตัง เปลี่ยนเป็นมือหงำย
            ้
สลับกันไป
ตำมจังหวะของเพลง ลักษณะเหมือนรำำส่ำย
เป็นท่ำ "ชะนีร่ำยไม้"
น้องขอร่วมชีวี     กอบ
  กรณีย์กิจชำติ
(หญิง) มือซ้ำยตั้งวงบน
มือขวำแบหงำยระดับ
ไหล่ แล้วพลิกข้อมือเป็น
มือตั้ง เปลี่ยนเป็นมือ
หงำยสลับกันไป
(ชำย) เดินตรงหันหน้ำ
เข้ำหำหญิงตลอดเพลง
ไปทำงขวำมือขวำตั้งวง
บน มือซ้ำยจีบหงำยงอ
แขนข้ำงตัว ทำำท่ำเช่นนี้
เพลงบูชำนักรบ
คำำร้อง ท่ำนผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครำม
ทำำนอง ครูเอื้อ สุนทรสนำน
      น้องรักรักบูชำพี่      ที่มั่นคงที่มั่นคงกล้ำหำญ
      เป็นนักสู้เชี่ยวชำญ     สมศักดิ์ชำตินักรบ
      น้องรักรักบูชำพี่      ที่มำนะที่มำนะอดทน
      หนักแสนหนักพี่ผจญ      เกียรติพี่ขจรจบ
      น้องรักรักบูชำพี่      ที่ขยันที่ขยันกิจกำร
                    ทำำทุกด้ำนทำำทุกด้ำน
      บำกบั่นสร้ำงหลักฐำน
                    ครันครบ ที่รักชำติยิ่ง
                    ที่รักชำติ
      น้องรักรักบูชำพี่
                    ชีวิต
ควำมหมำย อน้องรักและบูุทิศ ่ เพรำะมีควำมกล้ำหำญ เป็นนักสู้
      เลื ดเนื้อพี่พลีอ ชำพี   ชำติยงอยู่ยงอยูคู่พิภพ
                             ่
ที่เก่งกล้ำสำมำรถสมกับเป็นชำยชำตินักรบที่มีควำมมำนะอดทน
แม้ว่ำจะยำกเย็นแสนเข็ญ พี่ก็ต่อสู้จนชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่ว
นอกจำกนี้ยังขยันขันแข็งในงำนทุกอย่ำง อุตส่ำห์สร้ำงหลักฐำน
ให้มั่นคง และพี่ยงมีควำมรักในชำติบ้ำนเมืองยิ่งกว่ำชีวิต ยอม
         ั
น้องรัก
เทียวที่ ๑ ท่ำหญิง "
  ่
ขัดจำงนำง" ท่ำชำย
"จันทร์ทรงกลด"
(หญิง) มือทั้งสองจีบ
ควำ่ำ
(ชำย) มือทังสองจีบ
       ้
ควำ่ำระดับวงกลำง
รักบูชำพี่
(หญิง) พลิกข้อมือเป็นจีบหงำยไขว้กัน มือขวำ
ทับซ้ำยอยู่ระดับวงล่ำง เอียงขวำ
(ชำย) พลิกข้อมือเป็นจีบหงำยระดับวงกลำง
งอแขนเล็กน้อย
ที่มั่นคง
(หญิง) สลัดจีบเป็นมือแบหงำย
ปลำยนิ้วตก
ที่มนคงกล้ำหำญ
  ั่
     (หญิง) พลิกมือขึ้นตังวง้
     ล่ำง มือยังไขว้กันอยู่เอียง
     ซ้ำย เป็นท่ำ"ขัดจำงนำง"
     (ชำย) พลิกมือขึนตังวง
              ้ ้
     กลำง เป็นท่ำ "จันทร์
     ทรงกลด"
     กำรก้ำวเท้ำ เท้ำขวำก้ำวข้ำง
     ก้ำวเท้ำซ้ำยไขว้ ก้ำวเท้ำขวำ
     แล้วจรดจมูกเท้ำซ้ำยย่อเข่ำ
     ลง จำกนั้นเท้ำซ้ำยก้ำวข้ำง
น้องรักรัก
  บูชำพี่
เที่ยวที่ ๒ ท่ำหญิง "ล่อแก้ว" ท่ำ
ชำย "ขอแก้ว"
(หญิง) จังหวะที่ ๑ มือซ้ำย
เลื่อนขึ้นไปตั้งวงบน
มือขวำจีบล่อแก้วควำ่ำ แล้ว
เปลี่ยนเป็นจีบล่อแก้วหงำย หัก
ข้อมือเข้ำลำำแขน แขนตึงตำ่ำกว่ำ
ไหล่เล็กน้อย
(ชำย) จังหวะที่ ๑ ศีรษะเอียง
ซ้ำยหันด้ำนซ้ำย
เท้ำขวำวำงหน้ำ เท้ำซ้ำยวำง
ที่มั่นคงที่
หญิง)คงกล้่ ำ ปล่อยจีบ
มั่น จังหวะที ๒
ล่อแก้ว
หำญ อหงำยปลำยนิ้ว
ลงเป็นแบมื
ตก
แล้วยกขึนตังวงบน มือซ้ำย
    ้ ้
จีบล่อแก้วควำ่ำ
ระดับวงบนแล้วเปลี่ยนเป็น
จีบล่อแก้วหงำยศีรษะเอียง
ขวำ
(ชำย) จังหวะที่ ๒ หันด้ำน
แบบทดสอบหลังเรียน
๑. ท่ำรำำเพลงคืนเดือนหงำยต่ำงกับเพลงแสงเดือน
 อย่ำงไร
 ก.ก้ำวเท้ำต่ำงกัน
 ข.จีบมือต่ำงกัน
 ค.จับคู่ต่ำงกัน
 ง. ตั้งวง
๒. รำำโทนเป็นรำำวงพื้นเมืองของท้องถิ่นใด
 ก.ภำคใต้
 ข.ภำคอีสำน
 ค.ภำคกลำง
 ง.ภำคเหนือ
๓.เนือเพลงท่อนใดใช้ท่ำรำำเหมือน “ชื่นชีวำขวัญพี่”
   ้
 ก.ดวงจันทร์ขวัญฟ้ำ
 ข.จันทร์ประจำำรำตรี
 ค.ที่เทิดทูนคือชำติ
 ง.คือขวัญใจพี่เอย
๔.เพลงชำวไทยมีเนือหำเกี่ยวข้องกับข้อใด
            ้
 ก.กำรชมโฉม
 ข.กำรชักชวน
 ค.กำรทำำตำมหน้ำที่
 ง.กำรทำำงำนที่สุจริต
๕. ท่ำรำำช้ำงประสำนงำ ควรทำำมืออย่ำงไร
 ก. มือทั้งสองจีบควำ่ำ
 ข. มือทั้งสองจีบหงำย
 ค. มือทั้งสองตั้งวงบน
 ง. มือทั้งสองตั้งวงล่ำง
๖.ขณะรำำเพลงงำมแสงเดือนต้องตั้งวงอย่ำงไร
 ก.ตั้งวงทั้งสองมือ
 ข.ตั้งวงระดับเอว
 ค.ตั้งวงมือขวำ จีบมือซ้ำย
 ง. ตั้งวงมือซ้ำย จีบมือขวำ
๗.ท่ำที่ใช้ประกอบกำรรำำเพลงคืนเดือนหงำย คือท่ำใด
 ก.ท่ำสอดสร้อยมำลำแปลง
 ข.ท่ำรำำส่ำย
 ค.ท่ำชักแป้งผัดหน้ำ
 ง.ท่ำแขกเต้ำเข้ำรัง
๘.กำรตั้งวงต้องตั้งลำำแขนเป็นรูปใด
 ก.ครึ่งวงกลม
 ข.สำมเหลี่ยม
 ค.วงกลม
 ง.ตั้งฉำก
๙.        ภำพนี้ คือท่ำรำำเพลงใด ก. เพลงยอดชำยใจหำญ
 ข. เพลงบูชำนักรบ
 ค. เพลงคืนเดือนหงำย
 ง. เพลงชำวไทย
๑๐.        ภำพนี้ คือท่ำรำำเพลงใด
 ก. เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ
 ข. เพลงงำมแสงเดือน
 ค. เพลงหญิงไทยใจงำม
 ง. เพลงรำำมำซิมำรำำ
เฉลยแบบทดสอบก่อน-หลัง
    เรียน
 ก่อนเรียน  หลัง
   เรียน
 1.ง     1.ก
 2.ค     2.ค
 3.ก     3.ง
 4.ข     4.ค
 5.ง     5.ข
 6.ข     6.ค
 7.ข     7.ก
 8.ก     8.ก
 9.ก     9.ก
 10.ค    10.ก
กำรสำธิตท่ำรำำทั้ง
๑๐ เพลง
สวัสดีค่ะ
   เจอกันครั้งต่อไป
เรื่อง กำรแสดงระบำำพื้น
    เมืองภำคใต้

More Related Content

What's hot

รำวงมาตรฐาน ใช้สอน ปี 2557
รำวงมาตรฐาน ใช้สอน ปี 2557รำวงมาตรฐาน ใช้สอน ปี 2557
รำวงมาตรฐาน ใช้สอน ปี 2557Panomporn Chinchana
 
ตัวอย่างแผนการสอนคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างแผนการสอนคอมพิวเตอร์ตัวอย่างแผนการสอนคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างแผนการสอนคอมพิวเตอร์srkschool
 
เอกสารประกอบการเรียน วิชานาฏศิลป์ เรื่องรำวงมาตรฐาน (เผยแพร่)
เอกสารประกอบการเรียน วิชานาฏศิลป์ เรื่องรำวงมาตรฐาน (เผยแพร่)เอกสารประกอบการเรียน วิชานาฏศิลป์ เรื่องรำวงมาตรฐาน (เผยแพร่)
เอกสารประกอบการเรียน วิชานาฏศิลป์ เรื่องรำวงมาตรฐาน (เผยแพร่)Panomporn Chinchana
 
ดนตรีไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี
ดนตรีไทยสมัยอยุธยาและธนบุรีดนตรีไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี
ดนตรีไทยสมัยอยุธยาและธนบุรีวิริยะ ทองเต็ม
 
รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์,ม.3 ปี 57 (เผยแพร่)
รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์,ม.3 ปี 57 (เผยแพร่)รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์,ม.3 ปี 57 (เผยแพร่)
รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์,ม.3 ปี 57 (เผยแพร่)Panomporn Chinchana
 
เอกสารประกอบการเรียน วิชานาฏศิลป์ เรื่อง เทคนิคการจัดการแสดง
เอกสารประกอบการเรียน วิชานาฏศิลป์ เรื่อง เทคนิคการจัดการแสดงเอกสารประกอบการเรียน วิชานาฏศิลป์ เรื่อง เทคนิคการจัดการแสดง
เอกสารประกอบการเรียน วิชานาฏศิลป์ เรื่อง เทคนิคการจัดการแสดงPanomporn Chinchana
 
ขอความอนุเคราะห์
ขอความอนุเคราะห์ขอความอนุเคราะห์
ขอความอนุเคราะห์Rapheephan Phola
 
สรุปเนื้อหาภาษาไทย..ม.ต้น
สรุปเนื้อหาภาษาไทย..ม.ต้นสรุปเนื้อหาภาษาไทย..ม.ต้น
สรุปเนื้อหาภาษาไทย..ม.ต้นTook Took Rachataporn
 
การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์
การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์
การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์พัน พัน
 
พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรี
พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรีพัฒนาการของอาณาจักรธนบุรี
พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรีพัน พัน
 
นาฏศิลป์สากล
นาฏศิลป์สากลนาฏศิลป์สากล
นาฏศิลป์สากลPonpirun Homsuwan
 
วิวัฒนาการของดนตรีสากล
วิวัฒนาการของดนตรีสากลวิวัฒนาการของดนตรีสากล
วิวัฒนาการของดนตรีสากลอำนาจ ศรีทิม
 
การประยุกต์ดนตรีไทยและดนตรีสากล
การประยุกต์ดนตรีไทยและดนตรีสากลการประยุกต์ดนตรีไทยและดนตรีสากล
การประยุกต์ดนตรีไทยและดนตรีสากลThanakrit Muangjun
 
เอกสารประกอบการเรียน วิชานาฏศิลป์ การประดิษฐ์ท่ารำ รำคุ่ รำหมู่
เอกสารประกอบการเรียน วิชานาฏศิลป์ การประดิษฐ์ท่ารำ รำคุ่ รำหมู่เอกสารประกอบการเรียน วิชานาฏศิลป์ การประดิษฐ์ท่ารำ รำคุ่ รำหมู่
เอกสารประกอบการเรียน วิชานาฏศิลป์ การประดิษฐ์ท่ารำ รำคุ่ รำหมู่Panomporn Chinchana
 
คำอธิบายรายวิชาดนตรี นาฎศิลป์ ม.6
คำอธิบายรายวิชาดนตรี  นาฎศิลป์ ม.6คำอธิบายรายวิชาดนตรี  นาฎศิลป์ ม.6
คำอธิบายรายวิชาดนตรี นาฎศิลป์ ม.6อำนาจ ศรีทิม
 

What's hot (20)

รายงาน การประสมวงดนตรีสากล
รายงาน การประสมวงดนตรีสากลรายงาน การประสมวงดนตรีสากล
รายงาน การประสมวงดนตรีสากล
 
หน่วย 1
หน่วย 1หน่วย 1
หน่วย 1
 
รำวงมาตรฐาน ใช้สอน ปี 2557
รำวงมาตรฐาน ใช้สอน ปี 2557รำวงมาตรฐาน ใช้สอน ปี 2557
รำวงมาตรฐาน ใช้สอน ปี 2557
 
ตัวอย่างแผนการสอนคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างแผนการสอนคอมพิวเตอร์ตัวอย่างแผนการสอนคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างแผนการสอนคอมพิวเตอร์
 
เอกสารประกอบการเรียน วิชานาฏศิลป์ เรื่องรำวงมาตรฐาน (เผยแพร่)
เอกสารประกอบการเรียน วิชานาฏศิลป์ เรื่องรำวงมาตรฐาน (เผยแพร่)เอกสารประกอบการเรียน วิชานาฏศิลป์ เรื่องรำวงมาตรฐาน (เผยแพร่)
เอกสารประกอบการเรียน วิชานาฏศิลป์ เรื่องรำวงมาตรฐาน (เผยแพร่)
 
ดนตรีไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี
ดนตรีไทยสมัยอยุธยาและธนบุรีดนตรีไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี
ดนตรีไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี
 
รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์,ม.3 ปี 57 (เผยแพร่)
รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์,ม.3 ปี 57 (เผยแพร่)รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์,ม.3 ปี 57 (เผยแพร่)
รูปแบบการแสดงนาฏศิลป์,ม.3 ปี 57 (เผยแพร่)
 
เอกสารประกอบการเรียน วิชานาฏศิลป์ เรื่อง เทคนิคการจัดการแสดง
เอกสารประกอบการเรียน วิชานาฏศิลป์ เรื่อง เทคนิคการจัดการแสดงเอกสารประกอบการเรียน วิชานาฏศิลป์ เรื่อง เทคนิคการจัดการแสดง
เอกสารประกอบการเรียน วิชานาฏศิลป์ เรื่อง เทคนิคการจัดการแสดง
 
ขอความอนุเคราะห์
ขอความอนุเคราะห์ขอความอนุเคราะห์
ขอความอนุเคราะห์
 
สรุปเนื้อหาภาษาไทย..ม.ต้น
สรุปเนื้อหาภาษาไทย..ม.ต้นสรุปเนื้อหาภาษาไทย..ม.ต้น
สรุปเนื้อหาภาษาไทย..ม.ต้น
 
การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์
การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์
การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์
 
พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรี
พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรีพัฒนาการของอาณาจักรธนบุรี
พัฒนาการของอาณาจักรธนบุรี
 
นาฏศิลป์สากล
นาฏศิลป์สากลนาฏศิลป์สากล
นาฏศิลป์สากล
 
วิวัฒนาการของดนตรีสากล
วิวัฒนาการของดนตรีสากลวิวัฒนาการของดนตรีสากล
วิวัฒนาการของดนตรีสากล
 
การประยุกต์ดนตรีไทยและดนตรีสากล
การประยุกต์ดนตรีไทยและดนตรีสากลการประยุกต์ดนตรีไทยและดนตรีสากล
การประยุกต์ดนตรีไทยและดนตรีสากล
 
คำวิเศษณ์
คำวิเศษณ์คำวิเศษณ์
คำวิเศษณ์
 
เอกสารประกอบการเรียน วิชานาฏศิลป์ การประดิษฐ์ท่ารำ รำคุ่ รำหมู่
เอกสารประกอบการเรียน วิชานาฏศิลป์ การประดิษฐ์ท่ารำ รำคุ่ รำหมู่เอกสารประกอบการเรียน วิชานาฏศิลป์ การประดิษฐ์ท่ารำ รำคุ่ รำหมู่
เอกสารประกอบการเรียน วิชานาฏศิลป์ การประดิษฐ์ท่ารำ รำคุ่ รำหมู่
 
คำประสม
คำประสมคำประสม
คำประสม
 
โครงงานภาษาไทย เรื่อง คำไทยที่มักเขียนผิด
โครงงานภาษาไทย เรื่อง คำไทยที่มักเขียนผิดโครงงานภาษาไทย เรื่อง คำไทยที่มักเขียนผิด
โครงงานภาษาไทย เรื่อง คำไทยที่มักเขียนผิด
 
คำอธิบายรายวิชาดนตรี นาฎศิลป์ ม.6
คำอธิบายรายวิชาดนตรี  นาฎศิลป์ ม.6คำอธิบายรายวิชาดนตรี  นาฎศิลป์ ม.6
คำอธิบายรายวิชาดนตรี นาฎศิลป์ ม.6
 

Similar to รำวงมาตรฐาน

Similar to รำวงมาตรฐาน (20)

Art
ArtArt
Art
 
Art
ArtArt
Art
 
วงดนตรีไทย ม.2 56
วงดนตรีไทย ม.2 56วงดนตรีไทย ม.2 56
วงดนตรีไทย ม.2 56
 
รำวงมาตรฐาน
รำวงมาตรฐานรำวงมาตรฐาน
รำวงมาตรฐาน
 
รำวงมาตรฐาน
รำวงมาตรฐานรำวงมาตรฐาน
รำวงมาตรฐาน
 
ศิลปินในดวงใจ
ศิลปินในดวงใจศิลปินในดวงใจ
ศิลปินในดวงใจ
 
Music drama
Music dramaMusic drama
Music drama
 
Profileติดดิน
ProfileติดดินProfileติดดิน
Profileติดดิน
 
เพลงลูกกรุง (1)
เพลงลูกกรุง (1)เพลงลูกกรุง (1)
เพลงลูกกรุง (1)
 
เพลง อักษรนำ อ
เพลง อักษรนำ อเพลง อักษรนำ อ
เพลง อักษรนำ อ
 
ละครพันทาง.doc
ละครพันทาง.docละครพันทาง.doc
ละครพันทาง.doc
 
ดนตรี ม.3
ดนตรี ม.3ดนตรี ม.3
ดนตรี ม.3
 
พลงลูกกรุงFinish
พลงลูกกรุงFinishพลงลูกกรุงFinish
พลงลูกกรุงFinish
 
ละครรำ
ละครรำละครรำ
ละครรำ
 
Khone
KhoneKhone
Khone
 
Intro computer
Intro computerIntro computer
Intro computer
 
ภาษาไทย
ภาษาไทยภาษาไทย
ภาษาไทย
 
ละครรำ.docx
ละครรำ.docxละครรำ.docx
ละครรำ.docx
 
นักแต่งเพลง
นักแต่งเพลงนักแต่งเพลง
นักแต่งเพลง
 
รำไทย รำวง มาตรฐานไทย
รำไทย รำวง มาตรฐานไทยรำไทย รำวง มาตรฐานไทย
รำไทย รำวง มาตรฐานไทย
 

More from ราชประชานุเคราะห์ จังหวัดชุมพร

More from ราชประชานุเคราะห์ จังหวัดชุมพร (15)

รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล Sar
รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล Sarรายงานการประเมินตนเองรายบุคคล Sar
รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล Sar
 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษา
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาแผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษา
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษา
 
Asean curriculum sourcebook
Asean curriculum sourcebookAsean curriculum sourcebook
Asean curriculum sourcebook
 
แบบฟอร์มโครงการ
แบบฟอร์มโครงการแบบฟอร์มโครงการ
แบบฟอร์มโครงการ
 
แผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 11
แผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 11แผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 11
แผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 11
 
ปกSar2554
ปกSar2554ปกSar2554
ปกSar2554
 
ตอนที่3 sar2554 ราชประชานุเคราะห์ 20
ตอนที่3 sar2554 ราชประชานุเคราะห์ 20ตอนที่3 sar2554 ราชประชานุเคราะห์ 20
ตอนที่3 sar2554 ราชประชานุเคราะห์ 20
 
ตอนที่1 sar2554 ราชประชานุเคราะห์ 20
ตอนที่1 sar2554 ราชประชานุเคราะห์ 20ตอนที่1 sar2554 ราชประชานุเคราะห์ 20
ตอนที่1 sar2554 ราชประชานุเคราะห์ 20
 
ตอนที่2 sar2554 ราชประชานุเคราะห์ 20
ตอนที่2 sar2554 ราชประชานุเคราะห์ 20ตอนที่2 sar2554 ราชประชานุเคราะห์ 20
ตอนที่2 sar2554 ราชประชานุเคราะห์ 20
 
แปลงไฟล์ง่ายๆ
แปลงไฟล์ง่ายๆแปลงไฟล์ง่ายๆ
แปลงไฟล์ง่ายๆ
 
โหลดไฟล์ Youtube ง่ายๆ
โหลดไฟล์ Youtube ง่ายๆโหลดไฟล์ Youtube ง่ายๆ
โหลดไฟล์ Youtube ง่ายๆ
 
นโยบายหลักด้านการศึกษา 2555
นโยบายหลักด้านการศึกษา 2555นโยบายหลักด้านการศึกษา 2555
นโยบายหลักด้านการศึกษา 2555
 
วิธีติดตั้งจาน PSI Ok
วิธีติดตั้งจาน PSI Okวิธีติดตั้งจาน PSI Ok
วิธีติดตั้งจาน PSI Ok
 
รายการสำรวจอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
รายการสำรวจอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษารายการสำรวจอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
รายการสำรวจอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 
wordpress
wordpresswordpress
wordpress
 

รำวงมาตรฐาน

 • 1. จัดทำำโดย นำงวัชรี ไพรพำ ตำำแหน่ง ครู วิทยฐำนะครู ชำำนำญกำร โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร
 • 2. แบบทดสอบก่อนเรียน ๑.รำำวงมำตรฐำน มีมำจำกข้อใด ก. รำำกลองยำว ข. รำำสีนวล ค. ระบำำชำวบ้ำน ง. รำำโทน ๒.ข้อใดเป็นเพลงรำำวงพื้นบ้ำน ก. เพลงงำมแสงเดือน ข. เพลงรำำมำซิมำรำำ ค. เพลงหล่อจริงนะดำรำ ง. เพลงคืนเดือนหงำย
 • 3. ๓.กำรรำำเพลงงำมแสงเดือน ผู้รำำต้องตั้งแถวอย่ำงไร ก.แถววงกลม ข.แถวครึ่งวงกลม ค.แถวตอนเรียงเดี่ยว ง.ถูกทุกข้อ ๔.ข้อใดไม่ใช่เพลงที่ท่ำนผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครำมได้ ประพันธ์คำำร้องไว้ ก.เพลงดอกไม้ ข.เพลงมำซิมำรำำ ค.เพลงบูชำนักรบ ง.เพลงยอดชำยใจหำญ ๕." ท่ำสอดสร้อยมำลำ " เป็นท่ำรำำประกอบเพลงอะไร ก.เพลงชำวไทย ข.เพลงบูชำนักรบ ค.เพลงดอกไม้ของชำติ ง.เพลงงำมแสงเดือน
 • 4. ๖.ท่ำที่ใช้ประกอบกำรรำำเพลงหญิงไทยใจงำมคือท่ำใด ก.ท่ำรำำส่ำย,ท่ำแขกเต้ำเข้ำรัง ข.ท่ำพรหมสี่หน้ำ,ยุงฟ้อนหำง ค.ท่ำแขกเต้ำเข้ำรัง,ผำลำเพียงไหล่ ง.ท่ำพรหมสี่หน้ำ,ท่ำรำำส่ำย ๗.ท่ำที่ใช้ประกอบกำรรำำเพลงรำำซิมำรำำ คือท่ำใด ก.ท่ำสอดสร้อยมำลำ ข.ท่ำรำำส่ำย ค.ท่ำชักแป้งผัดหน้ำ ง.ท่ำแขกเต้ำเข้ำรัง ๘.ท่ำที่ใช้ประกอบกำรรำำเพลงชำวไทยคือท่ำใด ก.ท่ำชักแป้งผัดหน้ำ ข.ท่ำแขกเต้ำเข้ำรัง ค.ท่ำสอดสร้อยมำลำ ง.ท่ำรำำส่ำย
 • 5. ๙.ท่ำรำำวงมำตรฐำน ได้ประดิษฐ์ไว้กี่ท่ำรำำ ก.๑๐ ท่ำรำำ ข.๑๒ ท่ำรำำ ค.๑๔ ท่ำรำำ ง.๑๗ ท่ำรำำ ๑๐.ใครคือผู้ให้มีกำรพัฒนำรำำโทนขึ้นใหม่ให้มีแบบแผน ก.จหมื่นมำนิตย์นเรศ ข.ท่ำนผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครำม ค.จอมพล ป. พิบูลสงครำม ง.อำจำรย์มนตรี ตรำโมท
 • 6. ประวัติควำมเป็นมำของรำำวง มำตรฐำน ที่มำของรำำวงมำตรฐำน
 • 7. รำำวง (Ramwong) เป็นกำรละเล่น ของชำวบ้ำนที่รวมเล่นกันเพื่อควำม ่ สนุกสนำนและควำมสำมัคคี แต่เดิมเรียกว่ำ “รำำโทน” เนืองจำกใช้โทนตีประกอบจังหวะ ่ ในกำรรำำ
 • 8. ต่อมำเพิ่มกรับและ ฉิ่ง แต่ยังไม่มีกำร ขับร้องประกอบในกำรรำำ คงรำำไปตำม จังหวะโทนอย่ำงเดียว ลักษณะกำรรำำโทนรำำเป็นคู่ ๆ เดินเป็น วงกลม ใช้ท่ำรำำง่ำยๆ สุดแท้แต่ใครจะรำำ หรือทำำท่ำใด ไม่มีกำำหนดกฎเกณฑ์ ขอ
 • 9. ต่อมำกำรเล่น “รำำโทน” ได้พัฒนำมำ เป็น“รำำวง”ลักษณะกำรรำำวงคือ มีโต๊ะตั้งกลำงวง ชำย – หญิงรำำเป็นคู่ ๆ เดิน เป็นวงกลมอย่ำงมีระเบียบ แต่ยังคงยึดจังหวะโทนเป็นหลัก มีกำร ขับร้องเพลงประกอบในกำรรำำ เรียกว่ำ “รำำวง พื้นบ้ำน” กำรรำำวงนี้นิยมเล่นในงำนเทศกำล หรือเล่นกันเองด้วยควำมสนุกสนำน เนื้อหำ สำระของเพลงรำำวงพื้นเมือง
 • 11. ต่อมำในสมัยรัฐบำล จอมพล ป. พิบูลสงครำม พ.ศ. ๒๔๘๗ ได้มอบ หมำยให้กรมศิลปำกร ปรับปรุงกำรเล่นรำำวง พื้นบ้ำน ให้มีระเบียบเรียบร้อย เป็นแบบฉบับ อันดีงำมของนำฏศิลป์ไทยและเพื่อเป็นกำร อนุรักษ์ศิลปะกำรละเล่นพื้นเมือง จอมพล ป. พิบูลสงครำม
 • 12. กรมศิลปำกรจึงแต่งบทร้องและ ทำำนองเพลงขึ้นใหม่ ๔ เพลง คือ งำมแสง เดือน ชำวไทย คืนเดือนหงำย และรำำมำซิ มำรำำ พร้อมทังปรับปรุงเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลง ้ ประกอบกำรเล่นรำำวงมำเป็นวงปีพำทย์หรือ ่ วงดนตรีสำกล บทเพลงรำำวงมำตรฐำนนี้ ท่ำนผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครำม ได้แต่ง บทร้องอีก ๖ เพลง คือ ดวงจันทร์วันเพ็ญ ดอกไม้ของชำติ หญิงไทยใจงำม ดวง จันทร์ขวัญฟ้ำ ยอดชำยใจหำญ และ
 • 13. ผูคิดประดิษฐ์ท่ำรำำประกอบ ้ เพลงรำำวงทั้ง ๑๐ เพลงนั้น คือ คณะ อำจำรย์ด้ำนนำฏศิลป์ของกรมศิลปำกร ได้ ช่วยกันคิดประดิษฐ์ ท่ำรำำให้งดงำมถูกต้องตำมหลักนำฏศิลป์ หม่อมต่วน (นำงศุภ กำำหนดให้เป็นแบบมำตรฐำน ผู้คิดประดิษฐ์ ท่ำรำำของรำำวงมำตรฐำน ก) ลักษณ์ ภัทรนำวิ คือ ครูมลลี คงประภัทร์ ั ต่อครูลมุล ำรนำำรำำวงไปสลับกับวง  มำได้มีก ยมะคุปต์ และครู ลีลำศทำนให้ชำวต่ำงประเทศ ผั ำ โมรำกุล รู้จักรำำวง และเพื่อให้ประชำชนชำวไทยได้ เล่นกันแพร่หลำย มีแบบแผนอันเดียวกัน
 • 14. ท่ำรำำ คุณครูศุภลักษณ์ ภัทรนำวิก คุณครูมัลลี ค ประภัศร์ คุณครูลมุล ยมะ ได้รวมกันประดิษฐ์ทำรำำขึ้น ทังหมด ่ คุปต์ ่ ้ ๑๔ แม่ท่ำ เป็นชือท่ำรำำ ่ ที่อยู่ในรำำแม่บท มีทงหมด ๑๐ เพลง ั้ ได้แก่ เพลงงำมแสงเดือน เพลง ชำวไทย เพลงรำำซิมำรำำ เพลง
 • 15. คำำร้อง จหมื่นมำนิตย์นเรศ (เฉลิม เศวต นันท์) หัวหน้ำกองกำรสังคีต กรม ศิลปำกร ได้ประพันธ์ขึ้น ๔ เพลง คือ เพลงงำมแสงเดือน ยด พิบูลสงครำม ท่ำนผู้หญิงละเอี เพลงชำวไทยธ์เพลงรำำซิมำรำำ เพลงคืน ได้ประพัน คำำร้องไว้ ๖ เพลง คือ เดือนหงำย เพลงดวงจันทร์วนเพ็ญ ั เพลงดอกไม้ของชำติ เพลงหญิงไทยใจงำม เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้ำ เพลงยอดชำยใจหำญ เพลงบูชำนักรบ
 • 16. ทำำนอง อำจำรย์มนตรี ตรำโมท ผู้เชี่ยวชำญดนตรีไทย กรม ศิลปำกร ได้แต่งทำำนองไว้ ๖ เพลง คือ เพลงงำมแสงเดือน เพลงชำวไทย เพลง รำำซิมำรำำ เพลงคืนเดือนหงำย เพลงดวงจันทร์วนเพ็ญ ั เพลงดอกไม้ของชำติ อำจำรย์มนตรี ตรำโมท ครูเอื้อ สุนทรสนำน ครูเอื้อ สุนทรสนำน หัวหน้ำวงดนตรีกรมประชำสัมพันธ์ แต่งทำำนองไว้ ๔ เพลง คือ เพลงหญิงไทยใจงำม เพลง ดวงจันทร์ขวัญฟ้ำ เพลงยอดชำยใจหำญ และเพลงบูชำ
 • 17. เครื่องดนตรี เดิมนั้น รำำโทนมีเครื่องดนตรีประกอบ คือ ฉิ่ง กรับ ฉำบ และโทน เมื่อมีกำรพัฒนำกำรรำำขึ้น จึงได้พัฒนำเครือง ่ ดนตรีที่ใช้ด้วย โดยใช้วงดนตรีสำกลบรรเลง
 • 18. วิธีเล่นรำำวงมำตรฐำน งเป็นคู่ ชำย – หญิง จะใช้กี่คกได้ขนอยู่กับสถำนที่ ู่ ็ ึ้ หญิง – ชำย ทำำควำมเคำรพกันด้วยกำรไหว้ หรือ หญิงพนมม ละเพลง ดนตรีนำำ ๑ วรรค เพื่อให้กำรเดินเท้ำในจังหวะแรกพ มพร้อมเพรียงในกำรรำำ ระยะคูไม่หำงหรือชิดกันเกินไป ่ ่ ๕. ใช้ทำรำำตำมที่กำำหนด ่ ไว้ในแต่ละเพลง ๖. พนมมือไหว้ซึ่งกันและกัน ก่อนที่จะ ออกจำกวงรำำ
 • 19. ลักษณะกำรแต่งกำย รำำวงมำตรฐำน
 • 20. กำรแต่งกำยรำำวงมำตรฐำนแต่งได้ ๓ แบบ คือ ๑. แบบพื้นเมือง ชำย นุ่งผ้ำโจงกระเบน สวมเสื้อ คอกลม ง ผำคำดเอว หญิ มี ้ นุงผ้ำโจงกระเบน ห่มสไบอัด ่ จีบ คำดเข็มขัด
 • 21. ๒. แบบไทยพระ ชำย รำชนิยม ชำย สวมกำงเกงขำยำว ใส่เสื้อ นุ่งผ้ำโจงกระเบน ใส่เสื้อ พระรำชทำน รำชประแตน (แขนยำวหรือสั้นก็ได้) สวม สวมรองเท้ำ ถุงเท้ำยำว รองเท้ำ (แบบที่ ๑) (แบบที่ ๒) หญิง หญิง
 • 22. ๓. แบบสำกลนิยม ชำ แต่งชุดสูทสำกล สวมเสื้อเชิ้ตแขนยำว ผูก ห ย เนคไท สวมรองเท้ำ ญิ ชุดไทยจักรี ง
 • 23. เพลงรำำวงมำตรฐำน เพลงและท่ำรำำทีใช้่ และท่ำรำำน ใำวง ประกอบกำรเล่ ที่รำ ช้ มำตรฐำน ทัง ๑๐ เพลง ้ มีดังนี้
 • 24. เพลงงำมแสงเดือน คำำร้อง จหมืนมำนิตย์นเรศ (นำยเฉลิม เศวตนันท์) ่ หัวหน้ำกองกำรสังคีต กรมศิลปำกร (ประพันธ์ในนำม กรมศิลปำกร) ทำำนอง อำจำรย์อนมำเยือน งำมแสงเดื มนตรี ตรำโมท งำมใบหน้ำเมืออยู่วง ่ ส่องหล้ำ รำำ (ซำ้ำ) เรำเล่นเพื่อสนุก เปลื้องทุกข์วำยระกำำ ขอให้เล่นฟ้อนรำำ เพื่อสำมัคคีเอย ควำมหมำย ยำมที่แสงจันทร์ส่องมำยังโลกทำำให้โลก นี้ดสวยงำม ผู้คนที่มำเล่นรำำวงยำมที่แสงจันทร์ส่อง ก็ ู มีควำมงดงำมด้วย กำรรำำวงนี้เพื่อให้มควำม ี สนุกสนำน มีควำมสำมัคคีกน และละทิ้งควำมทุกข์ให้ ั หมดสิ้นไป
 • 25. งำมแสง เดือน ท่ำสอดสร้อยมำลำ มือซ้ำยจีบ หงำยที่ชำยพก (ระดับหัวเข็มขัด) มือขวำตังวงสูงระดับหำงคิว ้ ้
 • 27. งำมใบหน้ำเมื่ออยู่ วงรำำ (ซำ้ำ)อซ้ำยพลิกข้อมือขึ้น มื ตังวง มือขวำเลื่อนวง ้ ลงข้ำงลำำตัวเล็กน้อย แล้วเปลียนจำกวงเป็น ่ จีบหงำยทีชำยพก ่ เปลี่ยนเป็นเอียงขวำ ทำำเช่นนี้สลับกันซ้ำย ขวำ
 • 28. เรำเล่นเพื่อสนุก เปลื้องทุกข์วำย ระกำำ ขอให้เล่นฟ้อนรำำ เพื่อสำมัคคีเอย หญิงหมุนตัวไปทำงด้ำนซ้ำยแล้วเปลี่ยนมือ คำำว่ำ "เรำเล่น" มือซ้ำยจีบควำ่ำ มือขวำแบมือหงำย คำำว่ำ "เพื่อสนุก" มือขวำจีบควำ่ำ มือซ้ำยแบบมือหงำย เดินไปครึ่งวงกลม ๔ จังหวะ คำำว่ำ เปลื้องทุกข์วำยระกำำ เลื่อนมือซ้ำยเป็นตั้งวง มือขวำจีบหงำยที่ชำยพก คำำว่ำ "ขอให้เล่นฟ้อนรำำ" มือซ้ำยจีบควำ่ำ มือขวำแบมือ กำรก้ำวเท้ำ เริมก้ำวเท้ำซ้ำยก่อน โดยเท้ำที่ก้ำวกับมือจีบ หงำย ่ ต้อว่ำ “เพื่องเดียวกัเน ให้เปลีกำรก้ำวมือขวำพลิจึงเปลีอ น คำำ งเป็นข้ำ สำมัคคี อย นับ ่ยนมือ เท้ำ ๘ ครั้งกข้อมื ่ย มือ ตั้งครั้งมือซ้ำยเลื่อนลงมำข้ำบเสมอ ขึ้น ๑ วง และศีรษะเอียงข้ำงจี งลำำตัว
 • 29. เพลงชำวไทย คำำร้อง จหมืนมำนิตย์นเรศ (นำยเฉลิม เศวตนันท์) หัวหน้ำ ่ กองกำรสังคีต กรมศิลปำกร (ประพันธ์ในนำมกรมศิลปำกร) ทำำนอง อำจำรย์มนตรี ตรำโมท ชำวไทยเจ้ำเอ๋ย ขออย่ำละเลยในกำรทำำหน้ำที่ กำรที่เรำได้เล่นสนุก เปลื้องทุกข์สบำยอย่ำงนี้ เพรำะชำติเรำได้เสรี มีเอกรำชสมบูรณ์ เรำจึงควรช่วยชูชำติ ให้เก่งกำจเจิดจำำรูญ เพื่อควำมสุขเพิ่มพูน ของชำวไทยเรำ เอย ควำมหมำย หน้ำที่ที่ชำวไทยพึงมีต่อประเทศชำตินั้น เป็น สิ่งที่ทุกคนควรกระทำำอย่ำได้ละเลยไปเสีย ในกำรที่เรำได้มำเล่นรำำวงกันอย่ำงสนุกสนำน ปรำศจำกทุกข์โศก ทั้งปวงนี้ก็เพรำะว่ำประเทศไทยเรำมีเอกรำช ประชำชนมีเสรีใน กำรคิดจะทำำสิ่งใดๆ ดังนั้น เรำจึงควรช่วยกันเชิดชูชำติไทยให้
 • 30. ท่ำชักแป้ง ผัดหน้ำ จีบมือขวำ ลักษณะจีบปรก ข้ำงระดับศีรษะ มือ ซ้ำยวงหน้ำอยู่ ระดับปำก เอียง
 • 32. มือซ้ำยเลื่อนมำเป็นจีบปรกข้ำงด้ำนซ้ำย ส่วนมือขวำตังวงหน้ำ เอียงซ้ำย ้
 • 33. ลดแขนเลื่อนมือมำอยูระดับอก มือซ้ำยปล่อยจีบเป็นแบ ่ หงำย มือขวำจีบควำ่ำ ทำำท่ำเช่นนี้สลับไปมำจนจบเพลง ส่วนเท้ำยำ่ำไปทุกจังหวะของเพลง เปลี่ยนมือทุกจังหวะ ที่ ๗ กำรเก้ำเท้ำ ให้ก้ำวเท้ำขวำ ก้ำวเท้ำซ้ำย เดินพร้อมกับ
 • 34. เพลงรำำซิมำรำำ คำำร้อง จหมื่นมำนิตย์นเรศ (นำยเฉลิม เศวตนันท์) หัวหน้ำกองกำรสังคีต กรมศิลปำกร (ประพันธ์ในนำมกรมศิลปำกร) ทำำนอง อำจำรย์มนตรี ตรำโมท รำำซิมำรำำ เริงระบำำกันให้สนุก ยำมงำนเรำทำำงำนจริง ๆ ไม่ละไม่ทิ้งจะเกิดเข็ญขลุก ถึงยำมว่ำงเรำจึงรำำเล่น ตำมเชิงเช่นเพื่อให้สร่ำงทุกข์ ตำมเยี่ยงอย่ำงตำมยุค เล่นสนุกอย่ำงวัฒนธรรม เล่นอะไรให้มีระเบียบ ให้งำมให้เรียบจึงจะคมขำำ มำซิมำเจ้ำเอ๋ยมำฟ้อนรำำ มำเล่นระบำำของไทยเรำเอย ควำมหมำย ขอพวกเรำมำเล่นรำำวงกันให้สนุกสนำนเถิดในยำมว่ำง เช่นนีจะได้คลำยทุกข์ ถึงเวลำงำนเรำก็จะทำำงำนกันจริงๆ เพื่อจะได้ ้ ไม่ลำำบำก และกำรรำำก็จะรำำอย่ำงมีระเบียบแบบแผน ตำมวัฒนธรรม ไทยของเรำแล้วจะดูงดงำมยิ่ง
 • 35. ท่ำรำำ ส่ำย แขนทังสองตึง ้ โดยมือซ้ำย หงำยระดับ ไหล่ มือขวำควำ่ำอยู่
 • 36. มือซ้ำยวำดแขนลงระดับเอว พร้อม กับพลิกมือขวำหงำยขึ้นระดับไหล่ สลับกันเช่นนี้จนจบเพลง ส่วนเท้ำ ก้ำวตำมจังหวะ เมื่อถึงเนื้อเพลงที่ว่ำ "เล่นอะไรให้มีระเบียบ ให้งำมให้ เรียบจึงจะคมขำำ" ให้ฝำยหญิงกลับหลังหันตำมจังหวะ ่ เพลง หมุนตัวทำงซ้ำยเดินเปลี่ยนที่ กับฝ่ำยชำยเป็นรูปครึ่งวงกลม เมื่อ ถึงเนื้อเพลงที่วำ "มำซิมำเจ้ำเอ๋ยมำ ่ ฟ้อนรำำ มำเล่นระบำำของไทยเรำเอย" ให้ฝำยหญิงหมุนตัวกลับหลังหันทำง ่ ด้ำนขวำ เดินกลับที่เดิม ฝ่ำยชำยก็
 • 37. เพลงคืนเดือนหงำย คำำร้อง จหมื่นมำนิตย์นเรศ (นำยเฉลิม เศวตนันท์) หัวหน้ำกองกำรสังคีต กรม ศิลปำกร (ประพันธ์ในนำมกรมศิลปำกร) ทำำนอง อำจำรย์มนตรี ตรำโมท ยำมกลำงคืนเดือน เย็นพระพำยโบก หงำย พริ้วปลิวมำ ตร เท่ำเย็นผูกมิ เย็นอะไรก็ไม่เย็นจิต เย็นร่มธงไทยปกไป ไม่นบื่อระอำำมำ เย็ เ ยิ่งนำ้ำฟ้ ควำมหมำย เวลำกลำงคืน เป็นคืนเดือนหงำย มีลม ทั่วหล้ำ ประพรมเอย พัดมำเย็นสบำยใจ แต่กยังไม่สบำยใจเท่ำกับกำรที่ ็ ได้ผูกมิตรกับผู้อน และที่รมเย็นไปทั่วทุกแห่งยิ่ง ื่ ่ กว่ำนำ้ำฝนที่โปรยลงมำ ก็คอกำรที่ประเทศไทยเป็น ื ประเทศที่เป็นเอกรำช มีธงชำติไทยเป็นเอกลักษณ์
 • 38. ท่ำสอดสร้อยมำลำ แปลง แปลงมำจำกท่ำสอดสร้อย มำลำในเพลงงำมแสงเดือน ท่ำ เตรียมเท้ำขวำวำงหลังเปิดส้น เท้ำ เท้ำซ้ำยวำงหน้ำเต็มเท้ำย่อ ตัวลง มือซ้ำยจีบหงำยที่ชำย พก มือขวำตั้งวงบน ศีรษะเอียง ซ้ำย พอเริ่มเพลงมือซ้ำยทีจีบ ่ หงำยที่ชำยพกโบกขึ้นไปตั้งวง บน โดยไม่ต้องสอดหรือม้วนมือ
 • 39. มือซ้ำยยกขึ้นไปตั้งวงบน มือขวำลดวงลงแล้วพลิกข้อ มือเป็นจีบหงำยที่ชำยพก เอียงขวำ ทำำเช่นนี้สลับกัน จนจบเพลง กำรก้ำวเท้ำ เริ่มก้ำวเท้ำขวำตรงคำำว่ำ "คืน" ก้ำวซ้ำยตรงคำำว่ำ "เดือน" เท้ำขวำวำงหลังด้วยจมูก เท้ำตรงคำำว่ำ "หงำย" เท้ำขวำเหยียบหนักลงไป ตรงคำำว่ำ "เย็น" แล้วก้ำว
 • 40. เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ คำำร้อง ท่ำนผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครำม ทำำนอง อำจำรย์มนตรี ตรำโมท ดวงจันทร์วันเพ็ญ ลอยเด่นอยูในนภำ ่ ทรงกลดสดสี รัศมีทอแสงงำมตำ แสงจันทร์อร่ำม ฉำยงำมส่องฟ้ำ ไม่งำมเท่ำหน้ำ นวลน้องยองใย งำมเอยแสนงำม งำมจริงยอดหญิงชำติไทย งำมวงพักตร์ยงดวงจันทรำ ิ่ จริตกิริยำนิ่มนวลละไม วำจำกังวำน อ่อนหวำนจับใจ สมเป็นดอกไม้ขวัญใจชำติ รูปทรงสมส่วนยั่วยวนหทัย เอย ควำมหมำย พระจันทร์เต็มดวงที่ลอยอยู่บนท้องฟ้ำนั้นช่ำงดูสวยงำม เพรำะเป็นพระจันทร์ทรงกลด คือมีแสงเลือมกระจำยออกรอบดวงจันทร์ทั้ง ่ ดวง แต่ถึงจะงำมอย่ำงไรก็ยังไม่เท่ำควำมงำมของดวงหน้ำหญิงสำว ที่ดู ผุดผ่องมีนำ้ำมีนวล อีกทั้งรูปร่ำงก็ดูสมส่วน กิริยำวำจำก็อ่อนหวำนไพเรำะ
 • 44. อยู่ในนภำ หมุนตัว ถอยเท้ำ ขวำลงวำงหลัง หัน หน้ำกลับที่เดิมท่ำ ผำลำ มือขวำตั้งวง มือซ้ำย แบหงำยตำ่ำระดับ เอว เอียงขวำ ใช้ เท้ำซ้ำยแตะเท้ำ
 • 45. ทรงก ลด ำเข้ำรัง ท่ำแขกเต้ มือซ้ำยจีบสูง มือขวำจีบอยู่ใต้ ศอกซ้ำย เท้ำขวำแตะเท้ำ ซ้ำย
 • 47. รัศมีทอแสง ใช้เท้ำซ้ำยที่ แตะหมุนตัวไป ทำงซ้ำย มือ ซ้ำยที่จีบอยู่ใต้ ศอกเปลี่ยนเป็น จีบปรกข้ำง มือขวำที่จีบสูง
 • 48. งำมตำ หมุนตัว ถอยเท้ำ ซ้ำยลงวำงหลัง หันหน้ำกลับที่เดิม ท่ำผำลำ มือซ้ำย ตั้งวง มือขวำแบ หงำยตำ่ำระดับเอว เอียงซ้ำย ใช้เท้ำ ขวำแตะเท้ำซ้ำย เอียงซ้ำย
 • 49. เพลงดอกไม้ของชำติ (สร้อย) ขวัญใจ งำมวิลำสนวยนำด ดอกไม้ของชำติ ร่ำยรำำ (ซำ้ำ) เอวองค์อ่อนงำม ตำมแบบนำฏศิลป์ ชี้ชำติไทยเนำว์ถิ่น เจริญวัฒนธรรม (สร้อย) งำนทุกสิงสำมำรถ สร้ำงชำติช่วยชำย ่ สู้ทนเหนื่อยยำก ดำำเนินตำมนโยบำย ตรำกตรำำ (สร้อย)
 • 50. ท่ำรำำยั่ว มือซ้ำยตั้งวงล่ำง มือขวำจีบ ส่งหลัง เอียงศีรษะด้ำนเดียวกับวง ชำย-หญิง หันหน้ำเข้ำหำกัน โดยชำยก้ำวเท้ำขวำออก นอกวงรำำก่อนคำำร้องเล็กน้อย หญิงถอยเท้ำ ขวำออกนอกวงรำำเล็กน้อย
 • 51. ก้ำวซ้ำยเป็นจังหวะที่ ๑ ก้ำวขวำเป็นจังหวะ ที่ ๒ แล้วจรดส้นเท้ำ ซ้ำยสองครั้งเป็น จังหวะที่ ๓ และ ๔ เท้ำซ้ำยถอยหลัง เป็นจังหวะที่ ๕ พร้อมทั้งเปลี่ยนเป็น
 • 52. เพลงหญิงไทยใจงำม คำำร้อง ท่ำนผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครำม ทำำนอง ครูเอื้อ สุนทรสนำน เดือนพรำว ดำวแวววำวระยับ แสงดำวประดับ ส่องให้เดือนงำมเด่น ดวงหน้ำ โสภำเพียงเดือนเพ็ญ คุณควำมดีที่เห็น เสริมให้เด่นเลิศงำม ขวัญใจ หญิงไทยส่งศรีชำติ รูปงำมวิลำส ใจกล้ำกำจเรืองนำม เกียรติยศ ก้องปรำกฎทั่วคำม ยิ่งเดือนดำวพรำว ควำมหมำย ดวงจันทร์ที่ส่องแสงอยู่บนท้องฟ้ำมีควำมงดงำม หญิงไทยใจงำม แพรว มำก และยิ่งได้แสงอันระยิบระยับของดวงดำวด้วยแล้ว ยิ่ง ทำำให้ดวงจันทร์นั้นงำมเด่นยิ่งขึ้น เปรียบเหมือนกับดวงหน้ำ ของหญิงสำวที่มีควำมงดงำมอยู่แล้ว ถ้ำมีคุณควำมดีด้วย ก็ จะทำำให้หญิงนั้นงำมเป็นเลิศ ผู้หญิงไทยนี้เป็นขวัญใจของ
 • 53. ท่ำพรหมสีหน้ำ, ยูงฟ้อนหำง ่ ท่ำเชื่อมคือมือทั้งสองจีบควำ่ำระดับวงกลำง
 • 55. จำกนั้นมือทั้งสอง ค่อยๆ ลดวงบัวบำน ลงมำ ส่งมือทังสอง ้ ไปด้ำนหลัง แขนตึง ควำ่ำมือปลำยนิ้วเชิด ขึ้น เป็นท่ำยูงฟ้อน หำง แล้วเปลี่ยนเป็น ท่ำเชื่อมคือจีบควำ่ำ กำรก้ำวท้ำวเช่นเดียว
 • 56. เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้ำ คำำร้อง ท่ำนผูหญิงละเอียด พิบูลสงครำม ้ ทำำนอง ครูเอื้อ สุนทรสนำน ดวงจันทร์ขวัญฟ้ำ ชืนชีวำขวัญพี่ ่ จันทร์ประจำำรำตรี แต่ขวัญพี่ประจำำใจ ที่เทิดทูนคือชำติ เอกรำชอธิปไตย ถนอมแนบสนิทใน คือขวัญใจพี่เอย ควำมหมำย ในเวลำคำ่ำคืนท้องฟ้ำมีดวงจันทร์ประจำำอยู่ ใน ใจของชำยก็มีหญิงอันเป็นสุดที่รักประจำำอยู่เช่นกัน สิ่งที่เทิดทูน ยกย่องไว้ก็คือชำติไทยที่เป็นเอกรำช มีอิสระแก่ตนไม่ขึ้นกับใคร และสิ่งที่แนบสนิทอยู่ในใจของชำยก็คอหญิงอันเป็นสุดที่รัก ื
 • 57. ท่ำช้ำงประสำนงำ , จันทร์ ทรงกลด ท่ำเชื่อม มือทั้งสองจีบควำ่ำ ด้ำนหน้ำ เอียงซ้ำย
 • 58. จีบมือหงำยทังสองข้ำง เหยียดแขนตึง ้ ไปข้ำงหน้ำเสมอไหล่เป็นท่ำ "ช้ำง ประสำนงำ"
 • 59. ท่ำเชื่อม ปล่อยจีบลงเป็นแบมือหงำย ปลำยนิ้วตกลงอย่ำงรวดเร็ว
 • 60. พลิกข้อมือทั้งสองขึ้น เป็น ตั้งวงหน้ำให้ปลำยนิ้วชี้ขึ้น ระดับคิ้ว หย่อนข้อศอกพอ งำม เป็นท่ำ "จันทร์ทรงกลด" กำรก้ำวเท้ำ เช่นเดียวกับ เพลงคืนเดือนหงำย โดย ก้ำวเท้ำขวำ ก้ำวเท้ำซ้ำย แล้วใช้เท้ำขวำวำงหลัง ก้ำว เท้ำซ้ำย ก้ำวเท้ำขวำ ใช้เท้ำ ซ้ำยวำงหลัง ทำำเช่นนี้จนจบ เพลง
 • 61. เพลงยอดชำยใจหำญ คำำร้อง ท่ำนผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครำม ทำำนอง ครูเอื้อ สุนทรสนำน โอ้ยอดชำยใจหำญ ขอสมำนไมตรี น้องขอร่วมชีวี กอบกรณีย์กิจชำติ แม้สุดยำกลำำเค็ญ ไม่ขอเว้นเดินตำม น้องจักสู้พยำยำม ทำำเต็มควำมสำมำรถ ควำมหมำย ขอผูกมิตรไมตรีกับชำยผู้กล้ำหำญ และจะขอมีส่วน ในกำรทำำประโยชน์ทำำหน้ำที่ของชำวไทย แม้จะลำำบำกยำกแค้น ก็จะขอช่วยเหลือจนเต็มควำมสำมำรถ
 • 62. โอ้ยอด ชำยใจ ท่ำหญิง "ชะนีร่ำยไม้" หำญ ท่ำชำย ขอสมำน "จ่อเพลิงกำฬ" (หญิง) มือขวำตังวงบน มือซ้ำยแบหงำย ้ ระดับไหล่ ไมตรี แล้วพลิกข้อมือเป็นมือตัง เปลี่ยนเป็นมือหงำย ้ สลับกันไป ตำมจังหวะของเพลง ลักษณะเหมือนรำำส่ำย เป็นท่ำ "ชะนีร่ำยไม้"
 • 63. น้องขอร่วมชีวี กอบ กรณีย์กิจชำติ (หญิง) มือซ้ำยตั้งวงบน มือขวำแบหงำยระดับ ไหล่ แล้วพลิกข้อมือเป็น มือตั้ง เปลี่ยนเป็นมือ หงำยสลับกันไป (ชำย) เดินตรงหันหน้ำ เข้ำหำหญิงตลอดเพลง ไปทำงขวำมือขวำตั้งวง บน มือซ้ำยจีบหงำยงอ แขนข้ำงตัว ทำำท่ำเช่นนี้
 • 64. เพลงบูชำนักรบ คำำร้อง ท่ำนผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครำม ทำำนอง ครูเอื้อ สุนทรสนำน น้องรักรักบูชำพี่ ที่มั่นคงที่มั่นคงกล้ำหำญ เป็นนักสู้เชี่ยวชำญ สมศักดิ์ชำตินักรบ น้องรักรักบูชำพี่ ที่มำนะที่มำนะอดทน หนักแสนหนักพี่ผจญ เกียรติพี่ขจรจบ น้องรักรักบูชำพี่ ที่ขยันที่ขยันกิจกำร ทำำทุกด้ำนทำำทุกด้ำน บำกบั่นสร้ำงหลักฐำน ครันครบ ที่รักชำติยิ่ง ที่รักชำติ น้องรักรักบูชำพี่ ชีวิต ควำมหมำย อน้องรักและบูุทิศ ่ เพรำะมีควำมกล้ำหำญ เป็นนักสู้ เลื ดเนื้อพี่พลีอ ชำพี ชำติยงอยู่ยงอยูคู่พิภพ ่ ที่เก่งกล้ำสำมำรถสมกับเป็นชำยชำตินักรบที่มีควำมมำนะอดทน แม้ว่ำจะยำกเย็นแสนเข็ญ พี่ก็ต่อสู้จนชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่ว นอกจำกนี้ยังขยันขันแข็งในงำนทุกอย่ำง อุตส่ำห์สร้ำงหลักฐำน ให้มั่นคง และพี่ยงมีควำมรักในชำติบ้ำนเมืองยิ่งกว่ำชีวิต ยอม ั
 • 65. น้องรัก เทียวที่ ๑ ท่ำหญิง " ่ ขัดจำงนำง" ท่ำชำย "จันทร์ทรงกลด" (หญิง) มือทั้งสองจีบ ควำ่ำ (ชำย) มือทังสองจีบ ้ ควำ่ำระดับวงกลำง
 • 66. รักบูชำพี่ (หญิง) พลิกข้อมือเป็นจีบหงำยไขว้กัน มือขวำ ทับซ้ำยอยู่ระดับวงล่ำง เอียงขวำ (ชำย) พลิกข้อมือเป็นจีบหงำยระดับวงกลำง งอแขนเล็กน้อย
 • 68. ที่มนคงกล้ำหำญ ั่ (หญิง) พลิกมือขึ้นตังวง้ ล่ำง มือยังไขว้กันอยู่เอียง ซ้ำย เป็นท่ำ"ขัดจำงนำง" (ชำย) พลิกมือขึนตังวง ้ ้ กลำง เป็นท่ำ "จันทร์ ทรงกลด" กำรก้ำวเท้ำ เท้ำขวำก้ำวข้ำง ก้ำวเท้ำซ้ำยไขว้ ก้ำวเท้ำขวำ แล้วจรดจมูกเท้ำซ้ำยย่อเข่ำ ลง จำกนั้นเท้ำซ้ำยก้ำวข้ำง
 • 69. น้องรักรัก บูชำพี่ เที่ยวที่ ๒ ท่ำหญิง "ล่อแก้ว" ท่ำ ชำย "ขอแก้ว" (หญิง) จังหวะที่ ๑ มือซ้ำย เลื่อนขึ้นไปตั้งวงบน มือขวำจีบล่อแก้วควำ่ำ แล้ว เปลี่ยนเป็นจีบล่อแก้วหงำย หัก ข้อมือเข้ำลำำแขน แขนตึงตำ่ำกว่ำ ไหล่เล็กน้อย (ชำย) จังหวะที่ ๑ ศีรษะเอียง ซ้ำยหันด้ำนซ้ำย เท้ำขวำวำงหน้ำ เท้ำซ้ำยวำง
 • 70. ที่มั่นคงที่ หญิง)คงกล้่ ำ ปล่อยจีบ มั่น จังหวะที ๒ ล่อแก้ว หำญ อหงำยปลำยนิ้ว ลงเป็นแบมื ตก แล้วยกขึนตังวงบน มือซ้ำย ้ ้ จีบล่อแก้วควำ่ำ ระดับวงบนแล้วเปลี่ยนเป็น จีบล่อแก้วหงำยศีรษะเอียง ขวำ (ชำย) จังหวะที่ ๒ หันด้ำน
 • 71. แบบทดสอบหลังเรียน ๑. ท่ำรำำเพลงคืนเดือนหงำยต่ำงกับเพลงแสงเดือน อย่ำงไร ก.ก้ำวเท้ำต่ำงกัน ข.จีบมือต่ำงกัน ค.จับคู่ต่ำงกัน ง. ตั้งวง ๒. รำำโทนเป็นรำำวงพื้นเมืองของท้องถิ่นใด ก.ภำคใต้ ข.ภำคอีสำน ค.ภำคกลำง ง.ภำคเหนือ
 • 72. ๓.เนือเพลงท่อนใดใช้ท่ำรำำเหมือน “ชื่นชีวำขวัญพี่” ้ ก.ดวงจันทร์ขวัญฟ้ำ ข.จันทร์ประจำำรำตรี ค.ที่เทิดทูนคือชำติ ง.คือขวัญใจพี่เอย ๔.เพลงชำวไทยมีเนือหำเกี่ยวข้องกับข้อใด ้ ก.กำรชมโฉม ข.กำรชักชวน ค.กำรทำำตำมหน้ำที่ ง.กำรทำำงำนที่สุจริต ๕. ท่ำรำำช้ำงประสำนงำ ควรทำำมืออย่ำงไร ก. มือทั้งสองจีบควำ่ำ ข. มือทั้งสองจีบหงำย ค. มือทั้งสองตั้งวงบน ง. มือทั้งสองตั้งวงล่ำง
 • 73. ๖.ขณะรำำเพลงงำมแสงเดือนต้องตั้งวงอย่ำงไร ก.ตั้งวงทั้งสองมือ ข.ตั้งวงระดับเอว ค.ตั้งวงมือขวำ จีบมือซ้ำย ง. ตั้งวงมือซ้ำย จีบมือขวำ ๗.ท่ำที่ใช้ประกอบกำรรำำเพลงคืนเดือนหงำย คือท่ำใด ก.ท่ำสอดสร้อยมำลำแปลง ข.ท่ำรำำส่ำย ค.ท่ำชักแป้งผัดหน้ำ ง.ท่ำแขกเต้ำเข้ำรัง ๘.กำรตั้งวงต้องตั้งลำำแขนเป็นรูปใด ก.ครึ่งวงกลม ข.สำมเหลี่ยม ค.วงกลม ง.ตั้งฉำก
 • 74. ๙. ภำพนี้ คือท่ำรำำเพลงใด ก. เพลงยอดชำยใจหำญ ข. เพลงบูชำนักรบ ค. เพลงคืนเดือนหงำย ง. เพลงชำวไทย ๑๐. ภำพนี้ คือท่ำรำำเพลงใด ก. เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ ข. เพลงงำมแสงเดือน ค. เพลงหญิงไทยใจงำม ง. เพลงรำำมำซิมำรำำ
 • 75. เฉลยแบบทดสอบก่อน-หลัง เรียน ก่อนเรียน หลัง เรียน 1.ง 1.ก 2.ค 2.ค 3.ก 3.ง 4.ข 4.ค 5.ง 5.ข 6.ข 6.ค 7.ข 7.ก 8.ก 8.ก 9.ก 9.ก 10.ค 10.ก
 • 77.
 • 78. สวัสดีค่ะ เจอกันครั้งต่อไป เรื่อง กำรแสดงระบำำพื้น เมืองภำคใต้