Successfully reported this slideshow.

รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล Sar

37,510 views

Published on

รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล Sar

 1. 1. บทที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป1. ข้อมูลเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน 1.1 ประวัติส่วนตัว ข้าพเจ้า นางอัธยา กาญจนดิษฐ์ เกิดวันที่ ..๓.... เดือน ......ธันวาคม.......... พ.ศ. ......๒๕๐๕.............. ปัจจุบันอายุ .....๔๙........ ปี 1.2 ประวัติการทางาน ปัจจุบันทาการสอนชั้น.............ประถมศึกษาปีที่ ๓/๑.................. 1.3 ประสบการณ์สอน........๒๕...... .ปี ได้รับการพัฒนาวิชาที่สอน จานวน.....๑๑๖....... ชั่วโมง ครั้งที่ 1 เรื่อง..การใช้นวัตกรรมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตฯ.. จานวน...๑๖ ชั่วโมง ครั้งที่ 2 เรื่อง..การออกแบบการเรียนรู้ตามแนว BackwordDesign.. จานวน...๘ ชั่วโมง ครั้งที่ 3 เรื่อง....สื่อมวลชนศึกษาสาหรับครู ครั้งที่ ๒ . จานวน..๒๔ ชั่วโมง ครั้งที่ 4 เรื่อง. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. ๒๕๕๑. จานวน..๘ ชั่วโมง ครั้งที่ 5 เรื่อง..... การจัดทาสาระท้องถิ่นตามกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด จานวน..๘ ชั่วโมง ครั้งที่ 6 เรื่อง..... การพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E-Trainingจานวน ๒๔ ชั่วโมง ครั้งที่ 7 เรื่อง..... การฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือสารอง ขั้นความรู้เบื้องต้น จานวน.. ๓๖ ชั่วโมง
 2. 2. 1.4 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย(นอกเหนือจากการเรียนการสอน) 1.4.1 หัวหน้างานวิชาการโรงเรียน 1.5 ผลงานดีเด่น (ครูดีเด่น นวัตกรรม วิจัย นักเรียน) -2. ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่รับผิดชอบ 2.1 ตารางแสดงจานวนนักเรียนแยกเป็นรายชั้นที่สอน จานวนนักเรียน ใน นอก เขต เขต จานวน หมาย ชั้น พื้นที่ พื้นที่ ห้องเรียน เหตุ บริการ บริการ ชาย หญิง รวม คน คน ป. ๓/๑ ๑๙ ๒๒ ๔๑ ๑ ๒๒ ๑๙ 2.2 ตารางร้อยละของนักเรียนที่รับผิดชอบ ที่มีน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย ร้อยละของนักเกรียนที่ ร้อยละของนักเรียนที่มี ระดับชั้นที่สอน มีน้าหนักตามเกณฑ์ ส่วนสูงตามเกณฑ์ ป. ๓/๑ ๑๐๐ ๑๐๐ 2.3 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่รับผิดชอบ ปีที่ ๓/๑ ปีการศึกษา....๒๕๕๔ระดับชั้น ภาษาไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติ สุข ศิลปะ การ อังกฤ ฯ ศึกษา งานฯป. ๓/๑ 75.24 70.46 70.88 74.31 66.46 83.34 65.02 73.12 71.46ระดับชั้น จานวนนักเรียนที่ได้รับระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไป จาแนกตามกลุ่ม สาระการเรียนรู้
 3. 3. จานวน ภาษาไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติ สุข ศิลปะ การ อังกฤษ นักเรียน ฯ ศึกษา งาน ทั้งหมด ฯป. ๓/๑ ๔๑ ๒๘ ๒๒ ๒๓ ๓๑ ๑๓ ๔๑ ๑๙ ๔๑ ๒๒ระดับชั้ จานวนนักเรียนที่ได้รับระดับผลการเรียน .5-2.5 ขึ้นไป จาแนกน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จานวน ภาษาไท คณิ วิท สังค ประวั สุข ศิลป กา อังกฤ นักเรีย ย ต ย์ ม ติฯ ศึกษ ะ ร ษ น า งา ทั้งหม ด นฯป. ๓/๑ ๔๑ ๑๔ ๒๐ ๑ ๑๑ ๒๙ - ๒๓ - ๒๐ ๙ระดับชั้ จานวนนักเรียนที่ได้รับระดับผลการเรียน 0, ร, มส. ขึ้นไปน จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จานวน ภาษาไท คณิ วิท สังค ประวั สุข ศิลป กา อังกฤ นักเรีย ย ต ย์ ม ติฯ ศึกษ ะ ร ษ น า งา ทั้งหม ด นฯป. ๓/๑ ๔๑ - - - - - - - - - 2.4 นักเรียนที่รับผิดชอบ นับถือศาสนาพุทธ. 41 คนศาสนาอื่นๆ - คน 2.5 นักเรียนที่รับผิดชอบ เป็นนักเรียนในเขตบริการ จานวน 22คน นอกเขตบริการ จานวน 19 คน 2.6 นักเรียนพิเศษเรียนร่วม จานวน 2 คน ได้แก่ 2.6.1 เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงจินดา บกพร่องด้านการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคานวณ 2.6.2 เด็กชายธนพล อุบลน้อย บกพร่องด้านการเรียนรู้การเขียน และการคิดคานวณ
 4. 4. 2.7 นักเรียนที่รับผิดชอบ ได้รางวัล(ทาชื่อเสียงให้โรงเรียน) ได้ แก่........... - เด็กหญิงจิณณพัต เอี่ยมศรี - เด็กหญิงชุติรัตน์ พรหมเทพ - เด็กชายพจนันท์ ประสิทธิ์สัชฌุกร ได้รางวัล....การร้องเพลงคุณธรรม............................ประเภท...............ทีม......................... ระดับ.....................ป. 1 -3.............................. จานวน ........3....... คน 2.8 จานวนนักเรียนปัญญาเลิศ..........2.............คน 1. ชื่อ เด็กชายปณิธาน แสนใจธรรม ปัญญาเลิศด้าน คณิตศาสตร์ 2. ชื่อ เด็กหญิงธนัชพร พู่วณิชย์ ปัญญาเลิศด้าน ภาษาไทย 2.9 จานวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ........... 5.............คน 1. เด็กชายศราวุฒิ ดวงจินดา 2 เด็กชายธนพล อุบลน้อย 3. เด็กชายวัตนุพงษ์ นุ้ยสงค์ 4. เด็กชายวราพงษ์ ศรีศาสนา 5. เด็กหญิงสุวิมล ยิ่งยุทธ3. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครองนักเรียนของนักเรียนที่รับผิดชอบ 3.1 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่..........ประถมศึกษา......... 3.2 ร้อยละของอาชีพ เกษตรกร ร้อยละ...............๗๓.๘๐ รับจ้าง ร้อยละ............๔.๗๖ ข้าราชการ...........๒.๓๘ อื่น ๆ .................๑๙.๐๖ 3.3 ร้อยละของสถานภาพ อยูดวยกัน ร้อยละ................๗๖.๑๙. ่ ้
 5. 5. แยกกันอยู่ ร้อยละ..........๑๖.๖๗ หย่าร้าง ร้อยละ........- ถึงแก่กรรม.....ร้อยละ ๗.๑๔ 3.4 รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี เป็นเงิน.........๗๒,๐๐๐..บาท4. ข้อมูลทรัพยากร ( จานวน สื่ออุปกรณ์ เครื่องอานวยความสะดวกในห้องเรียนหรือที่รับผิดชอบ) 4.1 คอมพิวเตอร์ จานวน ..-.. เครื่อง 4.2 โทรทัศน์เพื่อการศึกษา.... 1.... เครื่อง5. ข้อมูลชุมชน/แหล่งเรียนรู้ที่นานักเรียนไปค้นคว้า หาความรู้ 5.1 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน...........วัด/ตลาด/สระน้า/สวนยางพารา,ปาล์มและผลไม้/ฟาร์มหมู-ไก่ 5.2 ลักษณะ/สภาพของชุมชน ......ชนบทกึ่งเมือง.... 5.3 ชุมชนให้ความร่วมมือ..........ค่อนข้างดี...... บทที่ ๒ สภาพการดาเนินงานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 6. 6. 1. วิสัยทัศน์การจัดการศึกษาของผู้รายงานในปีการศึกษา 255 4 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้อ่านออก เขียนได้ คิดคานวณเป็น เรียนรู้อย่างมีความสุข รักท้องถิ่น มีวินัย ใช้เทคโนโลยีได้ และดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง2. เป้าหมายคุณภาพ ของผู้เรียนที่รับผิดชอบ 1. นักเรียนมีคุณภาพ อ่านออก เขียนได้ คิดคานวณเป็น 2. นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข 4. นักเรียนปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นได้ถูกต้อง 5. นักเรียนใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจาวันได้ 6. นักเรียนดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง3. งาน/โครงการที่รับผิดชอบ ข้าพเจ้ารับผิดชอบโครงการ พัฒนาทักษะทางวิชาการของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในกลยุทธ์ที่ ๑ ,๒,๓ และ๖ ตามแผนงานวิชาการโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาและปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 2. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 3. เพื่อจัดระบบห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นระบบสากล สะดวกคล่องตัวในการใช้บริการ 4. เพื่อพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต เป้าหมาย เชิงคุณภาพ
 7. 7. 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อย่าง ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสื่อการเรียนการ สอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 3. ห้องสมุดโรงเรียนมีการจัดระบบที่ดีและมีความสะดวก แก่ผู้ใช้บริการ เชิงปริมาณ 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้จัดทาและ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจัดหาและผลิต สื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 3. ห้องสมุดโรงเรียนมีการจัดระบบที่ดีและมีหนังสืออ่าน อย่างเพียงพอ ผลที่ได้รับจากการจัดโครงการ 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนพัฒนาและปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 3. ห้องสมุดโรงเรียนเป็นห้องสมุดมีชีวิต ใช้ระบบสากลในการสืบค้นหนังสือ มีความสะดวก คล่องตัวในการใช้บริการ4. การเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 8. 8. การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพแลชะเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญได้ ดาเนินการ 4 ประเด็นดังนี้ 4.1 เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายของการจัดการศึกษาและ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้าพเจ้ามีความรู้ ความเข้าใจ เป้าหมายการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานชาติ พัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรมสัมมนา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา ที่หน่วยงานต้นสังกัดจัดขึ้น 4.2 เป็นผู้มีความสามารถในการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและ เข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล ข้าพเจ้ารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อจาแนกกลุ่มผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน ดังนี้ 1. การวิเคราะห์สภาพผู้เรียน 2. การทาวิจัยในชั้นเรียน 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ศนศึกษา (ทัณ วนอุทยานหมู่เกาะชุมพร) 5. การผลิตสื่อ นวัตกรรม 6. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสื่อที่เหมาะสม มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน 7. การติดตามและประเมินผล และพัฒนาการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ 8. จัดทาสื่อ จัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 9. แผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในรูปแบบต่าง ๆ 10. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
 9. 9. 4.3 เป็นผู้มีความสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น สาคัญ ข้าพเจ้าได้ดาเนินการ ดังนี้ - ข้าพเจ้ามีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน ประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการผู้เรียน และนาผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ด้วยการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียนและนาผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน 4.4 เป็นผู้มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ ของตนเองและผู้เรียน ข้าพเจ้ามีการจัดหา ผลิต พัฒนาการใช้ บารุง รักษาสื่อ เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเน้นการระดมสรรพกาลังทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา นามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 4.5 เป็นผู้มีความสามารถประเมินพัฒนาการของผู้เรียนครบทุก ด้านอย่างเหมาะสมตามวัยและสอดคล้องกับสภาพจริงของผู้เรียน ข้าพเจ้ามีการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และหลากหลายตามสภาพจริงให้สอดคล้องกับการจัดกระบวนการ เรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน โดยมีการวินิจฉัยจุดเด่นจุดด้อย การประเมินเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อ ตัดสินผลการเรียน ดังนี้ 1. สร้างแบบประเมินผลทางการเรียนตามสภาพจริง 2. เข้ารับการอบรมการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 3. ประเมินผลที่เน้นการปฏิบัติ
 10. 10. 4. ประเมินโดยการสื่อสาร สังเกต 5. แฟ้มสะสมงานนักเรียน4.6เป็นผู้มีความสามารถนาผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนมา ปรับการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เต็ม ศักยภาพ ข้าพเจ้าสามารถพัฒนาเทคนิคและเครื่องมือที่หลายหลาก เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถนาผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนและนาผลการประเมินการเรียนการสอนมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น 1. การซ่อมเสริมการเรียนรู้ 2. การวิจัยในชั้นเรียน 3. การประเมินสื่อ นวัตกรรม4.7 เป็นผู้มีความสามารถในการจัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และนาผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ข้าพเจ้าทาการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ และใช้ กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เช่น 1. การวิจัยในชั้นเรียน 2. การสอนแบบโครงงาน
 11. 11. บทที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา1. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน ด้านผู้เรียนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา ธยมศึกษา) -มัมาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ (สมศ. มาตรฐานที่ 1) โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสาเร็จ/เกณฑ์ที่ คาดหวัง - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 1. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐.๔๘ มีวินัยจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติ - กิจกรรมวันสาคัญทาง ตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาของแต่ละศาสนา ศาสนาที่ตนนับถือ - ยุวทูตความดี ธนาคารความดี 2. ผู้เรียนร้อยละ๙๗.๕๖ มีความ - โครงการเข้าค่ายธรรมะ ซื่อสัตย์สุจริต- อบรมจริยธรรมหน้าเสาธงและ 3. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความสุดสัปดาห์ กตัญญูกตเวที- กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง 4. ผู้เรียนร้อยละ ๙๒.๖๘ มี- ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่- การเยี่ยมบ้านนักเรียน และเสียสละเพื่อส่วนรวม- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น 5. ผู้เรียนร้อยละ ๗๕.๖๐ให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตาม ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของหลักธรรมของศาสนา ส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 6. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ ภูมิใจใน ความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิ ปัญญาไทย นิยมไทยและดารง ไว้ซึ่งความเป็นไทย รวมเฉลี่ย ๙๑.๐๕
 12. 12. ตัวชี้วัดความสาเร็จ/เกณฑ์ที่คาดหวังมาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนร้อยละ๙๐ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ผลการประเมินดังกล่าวได้ดาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม - กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาของแต่ละศาสนา - ยุวทูตความดี ธนาคารความดี - โครงการเข้าค่ายธรรมะ - อบรมจริยธรรมหน้าเสาธงและสุดสัปดาห์ - กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง - ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน - การเยี่ยมบ้านนักเรียน - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดนี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมากจุดเด่นผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและดารงไว้ซึ่งความเป็นไทยจุดที่ควรปรับปรุง ........ผู้เรียนร้อยละ ๗๕.๖๐ ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์ สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่าแหล่งข้อมูล..............แบบบันทึกการประเมินกิจกรรมสรุปผลการประเมินตัวชี้วัดนี้อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก  ดี  พอใช้  ควรปรับปรุงมาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม (สมศ. มาตรฐานที่ 1) โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสาเร็จ/เกณฑ์ที่ คาดหวัง กิจกรรมครอบครัวรักสะอาด 1. ผู้เรียนร้อยละ 87.80 รู้ บรรยากาศร่มรื่น คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและ ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจาก การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 2. ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าร่วม หรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/
 13. 13. โครงการอนุรักษ์และพัฒนา สิ่งแวดล้อม 3. ผู้เรียนร้อยละ 87.80 สามารถจัดกิจกรรม/โครงการ อนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมเฉลี่ย ๙๑.๘๖ตัวชี้วัดความสาเร็จ/เกณฑ์ที่คาดหวัง มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนร้อยละ๙๐ มีจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมผลการประเมินดังกล่าวได้ดาเนินการดังนี้- สนับสนุน ส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม- สนับสนุน ส่งเสริมผู้เรียนให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมในการดูแลรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์ –สิ่งแวดล้อมในชุมชน- สนับสนุน ส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาและท้องถิ่นสรุปผลการประเมิน วชี้วัดนี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ตัจุดเด่น...........ผู้เรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมจุดที่ควรปรับปรุง........ไม่มี.......แหล่งข้อมูล............. .แบบบันทึกการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม.ภาพถ่าย สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดนี้อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก  ดี พอใช้  ควรปรับปรุงมาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมี เจตคติทีดต่ออาชีพสุจริต ( สมศ. มาตรฐานที่ 7) ่ ี โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสาเร็จ/เกณฑ์ที่ คาดหวัง 1. ผู้เรียนร้อยละ 80.48 มี1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทักษะในการจัดการและทางาน ให้สาเร็จ
 14. 14. 2. โครงงานตามกลุ่มสาระการ 2. ผู้เรียนร้อยละ 80.48 เพียรเรียนรู้ พยายาม ขยัน อดทน ละเอียด3. โครงการแข่งขัน รอบคอบในการทางานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 3. ผู้เรียนร้อยละ 97.564. โครงการศึกษาดูงาน ทางานอย่างมีความสุข พัฒนา งานและภูมิใจในผลงานของ ตนเอง 4. ผู้เรียนร้อยละ 100 ทางาน ร่วมกับผู้อื่นได้ 5. ผู้เรียนร้อยละ 100 มี ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ ตนสนใจ รวมเฉลี่ย ๙๑.๗๐ตัวชี้วัดความสาเร็จ/เกณฑ์ที่คาดหวังมาตรฐานที่ ผู้เรียนร้อยละ 3๙๐ มีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมี เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตผลการประเมินดังกล่าวได้ดาเนินการดังนี้- สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ มีลาดับขั้นตอนการทางานชัดเจน สามารถนาไปปฏิบัติได้จริงเกิดผลงานตามเป้าหมาย โดยใช้ปัจจัยในการทางานอย่างประหยัดและคุ้มค่า- สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถทางานครบตามลาดับขั้นตอน การปรับปรุงงาน และผลงานบรรลุเป้าหมาย- สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนสมารถอธิบายขั้นตอนการทางานและผลงานที่เกิดขึ้นทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่มีข้อบกพร่อง- สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนที่รักการทางานและมีเจตคติที่ดีต่อการทางานสรุปผลการประเมิน วชี้วัดนี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ตัจุดเด่น...........ผู้เรียนร้อยละ 100 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้จุดที่ควรปรับปรุง ........ไม่มี.......แหล่งข้อมูล..............แผนการจัดการเรียนรู้ ,ถาพถ่าย 
 15. 15. สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดนี้อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก  ดี พอใช้  ควรปรับปรุงมาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ ( สมศ.มาตรฐานที่ 4) โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสาเร็จ/เกณฑ์ที่ คาดหวัง1. กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น 1. ผู้เรียนร้อยละ 75.60กระบวน การคิด สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์2. กิจกรรมการเรียนรู้โดย สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างโครงงาน เป็นระบบและมีการคิดแบบองค์3. กิจกรรมวิเคราะห์ข่าว รวมสถานการณ์ต่าง ๆ 2. ผู้เรียนร้อยละ 80.484. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถคาดการณ์ กาหนด5. โครงงานตามกลุ่มสาระการ เป้าหมาย และแนวทางการเรียนรู้ ตัดสินใจได้6. กิจกรรมการสอนที่เน้นทักษะ 3. ผู้เรียนร้อยละ 75.60กระบวนการ ประเมินและเลือกแนวทางการ7. โครงการอ่าน คิด วิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่าง8. นิทรรศการทางวิชาการ มีสติ9. โครงการแข่งขันทักษะทาง 4. ผู้เรียนร้อยละ 97.56 มีวิชาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มอง10. กิจกรรมชมรม โลกในแง่ดี และมีจินตนาการ รวมเฉลี่ย ๘๒.๓๑ตัวชี้วัดความสาเร็จ/เกณฑ์ที่คาดหวังมาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนร้อยละ๙๐ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ผลการประเมินดังกล่าวได้ดาเนินการดังนี้- ส่งเสริมผูเรียนให้สามารถจาแนกองค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่อง ้ใดเรื่องหนึ่งอย่างถูกต้อง- ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถจัดลาดับข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 16. 16. - ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างหมวดหมู่ได้ถูกต้อง- ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถจัดกลุ่มความคิดตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดได้ถูกต้อง- ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้อย่างตรงประเด็น- ส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถสรุปสาระและเชื่อมโยงเพื่อนามาวางแผนในโครงการได้- ส่งเสริมเรียนให้สามารถสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ และสร้างสิ่งใหม่ได้สรุปผลการประเมิน วชี้วัดนี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดี ตัจุดเด่น...........ผู้เรียนร้อยละ 97.56 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการจุดที่ควรปรับปรุง........ผู้เรียนร้อยละ 75.60 ประเมินและเลือกแนว ทางการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีสติและ ผู้เรียนร้อยละ 75.60 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบ และมีการคิดแบบองค์รวมแหล่งข้อมูล..............แผนการจัดการเรียนรู้ ,ภาพถ่ายสรุปผลการประเมิน วชี้วัดนี้อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก  ดี ตั  พอใช้  ควรปรับปรุงมาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร ( สมศ.มาตรฐานที่ 5) โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสาเร็จ/เกณฑ์ที่ คาดหวัง1. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม 1. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยตามเกณฑ์2. กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการ 2. ผู้เรียนร้อยละ มีผลการนาเสนอผลงานของผู้เรียนในรูปแบบ ต่าง ๆ ทดสอบรวบยอดระดับชาติ เฉลี่ยตามเกณฑ์3. กิจกรรมการแข่งขันทักษะ 3. ผู้เรียนร้อยละ 97.56ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
 17. 17. 4. กิจกรรมการวัดและ สามารถสื่อความคิดผ่านการประเมินผล พูด เขียน หรือนาเสนอด้วยวิธี ต่างๆ5. กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม 4. ผู้เรียนร้อยละ 75.606. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ สามารถใช้ภาษาเพื่อการนักเรียน สื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและ7. โครงการพัฒนาหลักสูตร ภาษาต่างประเทศ8. โครงการเฝ้าระวัง 0 ร 5. ผู้เรียนร้อยละ 100 สามารถใช้เทคโนโลยีมส. สารสนเทศเพื่อพัฒนาการ9. โครงการวิจัยในชั้นเรียน เรียนรู้ รวมเฉลี่ยตัวชี้วัดความสาเร็จ/เกณฑ์ที่คาดหวัง มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนร้อยละ๙๐ มีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรผลการประเมินดังกล่าวได้ดาเนินการดังนี้- จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สาคัญตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด- ส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสรุปตลอดทั้ง 3 ด้าน (KAP)ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเฉลี่ยไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดสรุปผลการประเมิน วชี้วัดนี้อยู่ในระดับคุณภาพ (ดีมาก/ดีพอใช้/ควร ตัปรับปรุง)จุดเด่น...........ผู้เรียนร้อยละ 100 สามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ผูเรียนร้อยละ ้ 100 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยตามเกณฑ์จุดที่ควรปรับปรุง........ผู้เรียนร้อยละ 75.60 สามารถใช้ภาษาเพื่อการ สื่อสารได้ทั้งภาษาไทย และ ภาษาต่างประเทศ
 18. 18. แหล่งข้อมูล..............เอกสาร/หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมสรุปผลการประเมิน วชี้วัดนี้อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก ตั   ดี พอใช้  ควรปรับปรุง มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ( สมศ. มาตรฐานที่ 6) ตัวชี้วัดความสาเร็จ/เกณฑ์ที่ โครงการ/กิจกรรม คาดหวัง1. โครงการสารวจและศึกษา 1. ผู้เรียนร้อยละ 87.80 มีนิสัยแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น รักการอ่าน การเขียน และการ ฟัง รู้จักตั้งคาถามเพื่อหา2. โครงการส่งเสริมการอ่าน เหตุผล3. กิจกรรมส่งเสริมการค้นคว้า 2. ผู้เรียนร้อยละ 87.804. กิจกรรมส่งเสริมการใช้ สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งห้องสมุด ต่างๆรอบตัว ใช้ห้องสมุด แหล่ง -ประกวดคาขวัญวันสาคัญต่าง เรียนรู้ และสื่อต่างๆได้ทั้งในๆ และนอกสถานศึกษา 3. ผู้เรียนร้อยละ 97.56 มี -แนะนาหนังสือใหม่ วิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับผู้อื่นได้ สนุกกับการ6. กิจกรรมส่งเสริมการแสดง เรียนรู้และชอบมาโรงเรียนความคิดเห็น รวมเฉลี่ย ๙๑.๐๕7. กิจกรรมนาเสนอผลงานด้านประสบการณ์การเรียนรู้8. โครงงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้9. โครงการเข้าค่ายวิชาการ10. โครงการทัศนศึกษา
 19. 19. ตัวชี้วัดความสาเร็จ/เกณฑ์ที่คาดหวัง มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนร้อยละ๙๐ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผลการประเมินดังกล่าวได้ดาเนินการดังนี้- จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้อ่านหนังสือนอกหลักสูตร- จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้อ่านวารสารและหนังสือพิมพ์เป็นประจา- จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้สามารถสรุปประเด็นและจดบันทึกข้อมูล ความรู้ที่ได้จากการอ่านอยู่เสมอ- จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้สามารถตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากการอ่านได้- จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนให้แสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายใน ภายนอกโรงเรียนสรุปผลการประเมิน วชี้วัดนี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ตั จุดเด่น.. ผู้เรียนร้อยละ 97.56 มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง เรียนรู้ ร่วมกับผู้อื่นได้ สนุกกับการเรียนรู้และชอบ มาโรงเรียนจุดที่ควรปรับปรุง ........ไม่มี........แหล่งข้อมูล.......ทะเบียนการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้,แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้,ทะเบียนการใช้ห้องสมุด สรุปผลการประเมิน วชี้วัดนี้อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก  ดี ตั พอใช้  ควรปรับปรุงมาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ( สมศ.มาตรฐานที่ 2)
 20. 20. โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสาเร็จ/เกณฑ์ที่ คาดหวัง1. กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพ 1. ผู้เรียนร้อยละ 97.56 มีสุขทางกาย นิสัยในการดูแลสุขภาพและ2. โครงการส่งเสริมสุขภาพ ออกกาลังกายสม่าเสมอ3. โครงการอาหารกลางวัน 2. ผู้เรียนร้อยละ 100 มี4. กิจกรรมอาหารเสริม(นม) น้าหนัก ส่วนสูง และมี5. คลินิกสุขภาพ สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์6. โครงการส่งเสริมกีฬา 3. ผู้เรียนร้อยละ 100 ป้องกัน7. ชมรมกีฬา ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ8. กิจกรรมออกกาลังกาย เช่น และหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อกระโดดเชือก แอโรบิค แม่ไม้- ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุมวยไทย วิ่งเพื่อสุขภาพ และปัญหาทางเพศ 4. ผู้เรียนร้อยละ 97.56 มี ความมั่นใจ กล้าแสดงออก อย่างเหมาะสม และให้เกียรติ ผู้อื่น 5. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีมนุษย สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครูและ ผู้อื่น รวมเฉลี่ย ๙๙.๐๒ตัวชี้วัดความสาเร็จ/เกณฑ์ที่คาดหวัง มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนร้อยละ๙๐ มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีผลการประเมินดังกล่าวได้ดาเนินการดังนี้- ดูแลผู้เรียนให้รู้จักรับประทานอาหารที่มีคุณค่า- ดูแลผู้เรียนให้ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ- ดูแลผู้เรียนให้มีสุขนิสัยที่ดีและปฏิบัติ กิจวัตรประจาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัยได้สรุปผลการประเมิน วชี้วัดนี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ตั
 21. 21. จุดเด่น.......... .ผู้เรียนร้อยละ 100 มีนาหนัก ส่วนสูง และมี ้ สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ผู้เรียนร้อยละ 100 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ ผูเรียนร้อยละ 100 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครูและผู้อื่น ้จุดที่ควรปรับปรุง........ไม่มี.......แหล่งข้อมูล..............ธุรการชั้นเรียน (แบบบันทึกการชั่งน้าหนัก วนสูง -ส่,ดื่มนม) สรุปผลการประเมิน วชี้วัดนี้อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก  ดี ตั พอใช้  ควรปรับปรุงมาตรฐานที่ 8 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา ( สมศ. มาตรฐานที่ 3) โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสาเร็จ/เกณฑ์ที่ คาดหวัง1. โครงการแข่งขันทักษะทาง 1. ผู้เรียนร้อยละ 100 ชื่นชมวิชาการด้านศิลปะ ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้าน2. โครงการตามกลุ่มสาระการ ศิลปะ
 22. 22. เรียนรู้ศิลปะ 2. ผู้เรียนร้อยละ 100 ชื่นชม3. โครงงานด้านศิลปะ ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้าน ดนตรี/นาฏศิลป์ 3. ผู้เรียนร้อยละ 100 ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้าน กีฬา/นันทนาการ รวมเฉลี่ย ๑๐๐ตัวชี้วัดความสาเร็จ/เกณฑ์ที่คาดหวัง มาตรฐานที่ 8 ผู้เรียนร้อยละ๙๐ มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬาผลการประเมินดังกล่าวได้ดาเนินการดังนี้- จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรักและสนใจงานศิลปะและการวาดภาพ- จัดกิจกรรมผู้เรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะเป็นประจาอย่างน้อย 1กิจกรรม- จัดกิจกรรมผู้เรียนให้มีผลงานด้านศิลปะและการวาดภาพที่ตนเองภาคภูมิใจ- จัดกิจกรรมผู้เรียนให้สามารถวิพากษ์ วิจารณ์ งานศิลป์ได้สรุปผลการประเมิน วชี้วัดนี้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก ตัจุดเด่น.......... .ผู้เรียนร้อยละ 100 ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงาน ด้านศิลปะ ผู้เรียนร้อยละ 100 ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงาน ด้านดนตรี/นาฏศิลป์ ผู้เรียนร้อยละ 100 ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านกีฬา/นันทนาการจุดที่ควรปรับปรุง ........ไม่มี.........แหล่งข้อมูล..............สมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม , ภาพถ่ายสรุปผลการประเมิน วชี้วัดนี้อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก  ดี ตั  พอใช้  ควรปรับปรุง
 23. 23. สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนเป็นรายมาตรฐาน ร้อย หมายเหตุ มาตรฐาน จานว ละ ระดับ น นักเรี คุณภา ยน พ ด้านคุณภาพผู้เรียนระดับขั้น พื้นฐานมาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม 41 91.05 ดีมากจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์( สมศ. มาตรฐานที่ 1)มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีจิตสานึก 41 91.86 ดีมากในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ( สมศ. มาตรฐานที่1)
 24. 24. มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะใน 41 91.70 ดีมากการทางาน รักการทางานสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมี เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต( สมศ. มาตรฐานที่ 7)มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมี 41 83.31 ดีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์( สมศ. มาตรฐานที่ 4)มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้ 41และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร( สมศ. มาตรฐานที่ 5)มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะใน 41 91.50 ดีมากการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ( สมศ. มาตรฐานที่6)มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีสุขนิสัย 41 99.02 ดีมากสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี (สมศ. มาตรฐานที่ 2)มาตรฐานที่ 8 ผู้เรียนมี 41 100 ดีมากสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา( สมศ. มาตรฐานที่ 3)
 25. 25. 2. ผลการประเมินคุณภาพครูผู้สอน (ตนเอง ) ตาราง ๑ แสดงผลการประเมินระดับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ( ครูประเมินตนเอง ) ระดับการปฏิบัติ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รายการปฏิบัติ ปาน มาก น้อย มาก กลา น้อย ที่สุด ที่สุด ง ๑. รู้เป้าหมายของหลักสูตรและการจัดการศึกษา ๒. จัดทาแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยตนเอง ๓. จัดทา/หา สื่อประกอบการสอน ๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ๕. จัดเนื้อหาสาระ/กิจกรรมตามความสนใจความถนัด และความแตกต่างกันของผู้เรียน ๖. ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญและแก้ปัญหา ๗. ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ๘. ส่งเสริมกิจกรรมการทางานและรับผิดชอบต่อกลุ่ม ๙. กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้แสวงหาคาตอบและสร้าง องค์ความรู้ด้วยตนเอง ๑๐. จัดกิจกรรมการสอนหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติและ ความต้องการของผูเรียน้
 26. 26. ๑๑. สอดแทรกคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตในวิชาที่สอน๑๒. ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ รู้จักตั้งคาถามเพื่อหาเหตุผล๑๓. สรุปประเด็นจากการเรียนรู้และประสบการณ์ได้อย่างถูกต้อง๑๔. ใช้สื่อการเรียนที่เหมาะสมและหลากหลาย๑๕. ประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง 20 44 - - -รวม 64 คะแนนเฉลี่ย .............85.33........................... ระดับ.......................ดี ................................... เกณฑ์การพิจารณา คะแนนช่วงระหว่าง ๗๕ – ๗๐ ระดับ ดีมาก คะแนนช่วงระหว่าง ๗๔ – ๖๐ ระดับ ดี คะแนนช่วงระหว่าง ๕๙– ๔๕ ระดับ พอใช้ คะแนนต่ากว่า ๔๔ ลงไป ปรับปรุง ตารางที่ ๒ แสดงผลการประเมินการสอนของครู (นักเรียนเป็นผู้ ประเมิน)
 27. 27. ระดับการปฏิบัติ / กิจกรรม ร้อยละ พอใช้ น้อย ดี1. ครูมีการเตรียมการสอน(พิจารณาจากสื่อ ……… ……… ……… อุปกรณ์ต่าง ๆมีความพร้อม) ……… ……… ………2. การจัดสภาพ ……… ……… ห้องเรียน……………………………………………….. ………3. เนื้อหาที่สอนสอดคล้องกับชีวิตและ ทันสมัย………………………….4. นักเรียนทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ ……… ……… ……… ชัดเจน…………………………. ……… ……… ………5. กิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การ ……… ……… เรียน……..……….… ……… ……… ………6. กิจกรรมการเรียนรู้สนุกและ ……… ……… ……… น่าสนใจ……………………………….. ……… ……… ………7. ครูให้โอกาสนักเรียนซักถาม ……… ……… ……… ……… ……… ……… ปัญหา……………….…………………. ……… ……… ………8. ครูส่งเสริมให้นักเรียนทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม/ ……… ทีม……………………9. ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและรู้จัก วิพากษ์วิจารณ์………..10. ครูยอมรับความคิดของนักเรียนที่ต่างไปจาก ครู………………………11. ครูให้ความสนใจแก่นักเรียนอย่างทั่วถึงขณะที่ สอน………………….12. ครูใช้วิธีการสอนหลายวิธ( เช่นการทางานกลุ่ม, ี โครงงาน,จับคู่ฯลฯ)
 28. 28. 13. ครูส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จาก ……… ……… ……… ห้องสมุดหรือแหล่งอื่น ๆ ……… ……… ………14. ครูสามารถประยุกต์สิ่งที่สอนเข้ากับสภาพสังคม ……… ……… ……… และสิ่งแวดล้อม…… ……… ……… ………15. ครูส่งเสริมให้ทดลอง/ทางานในห้องปฏิบัติการ หรือนอกชั้นเรียนบ่อย ๆ16. ครูจัดกิจกรรมให้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ภายนอกห้องเรียน………….17. นักเรียนทราบเกณฑ์การประเมินผล ……… ……… ……… ล่วงหน้า………………………… ……… ……… ………18. นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการ ……… ……… ……… เรียน……………………….19. ครูประเมินผลอย่าง ยุติธรรม…………………………………………..20. ครูตั้งใจสอน ให้คาแนะนานักเรียนในการทา ……… ………… ……… กิจกรรม……………… ……… …… ………21. นักเรียนชอบเรียนวิชา ……… ……… ……… นี……………………………………………… ้ ……… ……… ………22. นักเรียนชอบครูที่สอนวิชา ……… ……… ……… นี…………………………………………. ้ ……… ……… ………23. นักเรียนนาความรู้จากวิชานี้ไปใช้ใน ชีวิตประจาวันได้……………….24. ความรู้จากวิชานี้สามารถนาไปประกอบเป็น วิชาชีพได้………………25. นักเรียนเรียนอย่างมี ความสุข…………………………………………
 29. 29. 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การศึกษา ๒๕๕ ปี ๔ ตาราง ๓แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปี การศึกษา ๒๕๕๔ (ภาคเรียนที่ ๑และ๒) สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ ( บ้านเนินสันติ) จานวนนักเรียนที่ได้ระดับผล จานวน การ กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียน 3. 2. 1. ทั้งหมด 4 3 2 0 5 5 5 1ภาษาไทย 1 5 7 6 3 3 1 - 41 6คณิตศาสตร์ 1 4 8 6 6 2 5 - 41 0วิทยาศาสตร์ 6 4 1 9 9 - - 41 3สังคมศึกษา ศาสนา และ 1 11 5 1 3 3 3 -วัฒนธรรม 41 5ประวัติศาสตร์ 6 2 5 1 9 2 7 - 41 0สุขศึกษา และพลศึกษา 3 4 2 - - - - - 41 5ศิลปศึกษา 41 2 1 1 2 1 3 6 -
 30. 30. 6 1การงานอาชีพและ 1 13 2 - - - - -เทคโนโลยี 41 7ภาษาต่างประเทศ 1 4 8 4 1 2 - -(ภาษาอังกฤษ) 41 0 3รายวิชาเพิ่มเติม 2 8 3 - 4 2 1 -(สื่อมวลชนศึกษา) 41 3 สรุปผล 1. นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด คือ เด็กหญิงธนัชพร พู่วณิชย์ ได้ 866 คะแนน 2. นักเรียนที่ได้คะแนนต่าสุด คือ เด็กชายธิติสรณ์ ทวน ทอง ได้ 584 คะแนน 3. วิชาที่มีผลสัมฤทธิ์ต่าสุด คือ ศิลปศึกษา เฉลี่ย 65.02 4. วิชาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด คือ สุขศึกษาและพลศึกษา เฉลี่ย 83.34 5. คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ 72.87 ลงชื่อ ..................................................... ...ครู ประจาชั้น ( นางอัธยา กาญจนดิษฐ์ ) วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555
 31. 31. 4. ผลการปฏิบัติหน้าที่พิเศษ (เกณฑ์การประเมิน : ใช้ความพึงพอใจของตนเองเป็นหลัก การปฏิบัติหน้าที่พิเศษ ปรากฏผลดังนี้ (แสดงหลักฐานในภาคผนวก) 1) งานหน้าที่ครูประจาชั้น ที่ปรึกษา /ครู 1. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฏีการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และการสอนรวมถึง สร้างผลงานวิจยทีสนับสนุนการเรียนการสอน วางแผน ั ่ บริหารชั้นเรียนให้สอดคล้องกับ รูปแบบการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ และขั้นตอน 2. สร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับนักเรียน จัดสภาพแวดล้อม ให้น่าอยู่น่าเรียน 3. เป็นแบบอย่างที่ดี 4. สร้างระบบการควบคุม ดูแลที่เป็นธรรมและเป็น ประชาธิปไตย สรุปได้ว่า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เมื่อประเมินด้วยตนเอง แล้ว อยู่ในระดับ  ดีมาก  ดี  พอใช้  ควรพัฒนาขึ้น อีก 2) งานปกครอง 1. กิจกรรมประชาธิปไตยและการปลูกฝังวินัยในโรงเรียน 2. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความประพฤติของ นักเรียน 3. ทาหน้าที่ครูเวรดูแล อบรมนักเรียน
 32. 32. สรุปได้ว่า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เมื่อประเมินด้วย ตนเองแล้ว อยู่ในระดับ  ดีมาก   ดี  พอใช้  ควรพัฒนาขึ้นอีก 3) งานบริการ 1. บริการจัดนิทรรศการ,เผยแพร่ผลงาน, 2. การจัดทาคู่มือครู,การเผยแพร่ความรู้ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์แก่ เพื่อนครู 3. บริการเอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์ ,แบบฟอร์มต่าง ๆ ,สื่อการเรียน การสอน สรุปได้ว่า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เมื่อประเมินด้วยตนเองแล้ว อยู่ในระดับ   ดีมาก ดี  พอใช้  ควรพัฒนาขึ้นอีก 4) งานธุรการชั้นเรียน 1. จัดทาแบบ ปพ. ต่าง ๆ ,บัตรสุขภาพและระเบียนสะสม 2. จัดทาบัญชีออมทรัพย์,,การจ่ายนมรายวัน,การรับประทาน อาหารกลางวันฟรี 3. จัดทาบันทึกการแปรางฟัน,การตรวจสุขภาพประจาเดือน, การชั่งน้าหนัก-ส่วนสูง สรุปได้ว่า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เมื่อประเมินด้วยตนเองแล้ว อยู่ในระดับ  ดีมาก  ดี  พอใช้  ควรพัฒนาขึ้นอีก
 33. 33. 5) งานกิจกรรมชมรม ชมรมนักอ่านน้อย มีสมาชิก........๔๐........ คน สรุปได้ว่า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เมื่อประเมินด้วยตนเอง แล้ว อยู่ในระดับ  ดีมาก  ดี  พอใช้  ควรพัฒนาขึ้น อีก 6) งานกิจกรรมบังคับ (ลูกเสือ,เนตรนารี) มีสมาชิก .....๘๒..... คน สรุปได้ว่า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เมื่อประเมินด้วยตนเอง แล้ว อยู่ในระดับ  ดีมาก  ดี  พอใช้  ควรพัฒนาขึ้น อีก 7) งานกิจกรรมกีฬาสี ของโรงเรียน ทาหน้าที่ ครูที่ปรึกษาประจาสี, พิธีกรขั้นตอนพิธีเปิดและเป็นกรรมการตัดสินกีฬาประเภททีม สรุปได้ว่า ระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เมื่อประเมินด้วยตนเอง แล้ว อยู่ในระดับ  ดีมาก ดี  พอใช้  ควรพัฒนาขึ้นอีก
 34. 34. บทที่ 4 แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน1. ข้อค้นพบในการดาเนินงาน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาของนักเรียน 1.1 ด้านนักเรียนจุดที่ควรส่งเสริมและพัฒนา แก่ ทักษะการอ่าน การ ได้พูด และการแสดงออก

×