Pharmacycouncil_ผู้สมัครกรรมการสภาเภสัชกรรมวาระที่ 6 (2553-2555)

1,818 views

Published on

ผู้สมัครกรรมการสภาเภสัชกรรมวาระที่ 6 (2553-2555)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,818
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pharmacycouncil_ผู้สมัครกรรมการสภาเภสัชกรรมวาระที่ 6 (2553-2555)

 1. 1. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 6 (พ.ศ. 2553-2555) รายชื่อ ประวัติ และประสบการณ์พิเศษ พร้อมบทความจากใจที่ฝากถึงสมาชิก ของผู้สมัครทั้ง 65 ท่าน เป็นอย่างไร? อ่านรายละเอียด ด้านใน รักใคร ชอบใคร เลือกได้ไม่เกิน 12 คน เท่านั้น
 2. 2. 2
 3. 3. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรมวาระที่ 6 (พ.ศ.2553-2555) หมายเลข 1 หมายเลข 2 ภก.เชิดเกียรติ แกล้วกสิกิจ ภก.จรูญ ยาณะสาร อายุ 41 ปี อายุ 53 ปีวุฒิการศึกษาสูงสุด วุฒิการศึกษาสูงสุด - 2552 ปริญญาโทสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน - เภสัชกรระดับเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข - หัวหน้างานโรคเอดส์และเภสัชกรรม สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ประสบการณ์พิเศษ ประสบการณ์พิเศษ - 2550 Management of Antiretroviral Treatment ( ART ) Program for - ทำ�งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านการประกอบโรคศิลปะ National and Local Program Managers , Bangkok , Thailand และสถานพยาบาลภาคเอกชนมาเป็นเวลาประมาณสามสิบปี - 2550 Asean compulsaly Lisensing ( CL ) , Kolalamper , Malasia - มีประสบการณ์ด้านการบริหารเวชภัณฑ์ นโยบายและปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การประกอบอาชีพของเภสัชกรทำ�ให้พบเห็นปัญหาต่างๆ มากมายที่ควรมีส่วนร่วม - 2551 ASEAN and UNAIDS Forecasting and Logistic Management of ARV ในการพัฒนาวิชาชีพของพวกเรา Drugs and Diagnostic Reagents and Sharing of Best Practices in The - เคยเป็นประธานชมรมเภสัชสาธารณสุขจังหวัด 2 สมัย (ปี 2546-47 และ 2548-49) Provision of Non-Stigmatizing HIV and AIDS Care, Phanompenh, - คณะกรรมการระดับจังหวัดหลายๆคณะในเรื่องทีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรม Combodia - อาจารย์พิเศษในสถานศึกษาหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ข้อความที่ต้องการสื่อถึงสมาชิก ข้อความที่ต้องการสื่อถึงสมาชิก จากอดีตที่ผ่านมาผมมองว่าสภาเภสัชกรรมได้ปฏิบัติหน้าที่ในการรวมกลุ่ม - ปัจจุบันมีความพร้อมที่จะทำ�งานเพื่อวิชาชีพ ซึ่งผมเห็นว่ามีปัญหามากในปัจจุบัน ทั้งด้านปริมาณคุณภาพ ความทัดเทียมและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ เมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่นๆวิชาชีพเภสัชกรรมได้อย่างชัดเจน แต่หากเพิ่มความหลากหลายของเภสัชกรในกลุ่มสาขา - ผู้บังคับบัญชาในจังหวัดสนับสนุนทำ�ให้ไม่มีอุปสรรคในการที่จะไปทำ�งานในสภาต่าง ๆ ให้มากขึ้นจะทำ�ให้สะท้อนถึงศักยภาพและแนวคิดของวิชาชีพเภสัชกรรมได้ดียิ่งขึ้น วิชาชีพที่ส่วนกลาง สิ่งที่ผมอยากเห็นในสภาเภสัชกรรมครั้งหน้า คือ กรรมการที่ได้รับการเลือก - มีความรักและมุ่งมั่นในวิชาชีพเภสัชกรรม ผลงานที่ปรากฏกลุ่มงานผู้คุ้มครองผู้ตั้งจากมวลสมาชิกควรประกอบไปด้วยตัวแทนของเภสัชกรกระจายอย่างเหมาะสม ทุก บริโภคและเภสัชสาธารณสุขเชียงใหม่ อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ (top five)กลุ่มสาขาการประกอบอาชีพ ทุกกลุ่มรุ่น / ช่วงอายุ รวมทั้งกระจายส่วนกลางและส่วน - ทำ�ไมถึงลงสมัครอิสระ เพราะต้องการเป็นกลางในการที่จะแสดงความคิดเห็นที่เป็นภูมิภาคอย่างสมดุล เป็นตัวแทนของวิชาชีพที่หลากหลายนำ�เสนอความคิด และสภาพ อิสระในสภาวิชาชีพเพราะในอดีตที่ผ่านมาเห็นว่าเปลี่ยนแปลงน้อย - มีจิตใจเป็นนักกีฬา ใจนักเลง รักพี่รักน้อง และคิดว่าตนเองเสียสละและทำ�เพื่อปัญหาของสมาชิกในสาขาอาชีพและท้องถิ่นสู่สภาเภสัชกรรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพของพวก วิชาชีพเราให้เจริญรุ่งเรือง มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และมีเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคมอย่าง - คิดใหม่ทำ�ใหม่ เลือกคนที่อยากทำ�งาน สอบถามเพื่อนๆพี่ๆที่เขารู้จัก และโปรดกาแท้จริง ให้ผมเข้าไปทำ�งานเพื่อวิชาชีพของพวกเรา หมายเลข 3 หมายเลข 4 ภก.จิระ วิภาสวงศ์ ภก.สามารถ เอื้อมเก็บ อายุ 50 ปี อายุ 39 ปีวุฒิการศึกษาสูงสุด วุฒิการศึกษาสูงสุด - ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เภสัชศาสตรบัณฑิต (บริบาลเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยนเรศวรตำ�แหน่งงานปัจจุบัน ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน - สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดลำ�พูน - หัวหน้าห้องยาศูนย์สุขภาพเมือง โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกประสบการณ์พิเศษ ประสบการณ์พิเศษ - กรรมการสภาเภสัชกรรม (รองเลขาธิการ) วาระที่ 4 (พ.ศ.2547-2549) - ผู้วางระบบงานจัดการความรู้ และสุนทรียสนทนาเพื่อพัฒนาองค์กร ในเขต - ประธานคณะอนุกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณ สภาเภสัชกรรม 2 วาระ ภาคเหนือตอนล่าง (พ.ศ.2547-2549 และพ.ศ.2550-2552) - อุปนายกสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อนุกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณ สภาเภสัชกรรม 2 วาระ (พ.ศ.2541- - ผู้วางระบบให้ใช้ medication administration record แทน card ยา 2543 และ พ.ศ.2544-2546) - วิทยากรด้านจัดการความรู้ - กรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สำ�นักงานหลัก - กระบวนกร การอบรมสุนทรียสนทนาเพื่อพัฒนาองค์กร ประกันสุขภาพแห่งชาติ 2 วาระ (พ.ศ.2547-2550 และ พ.ศ.2551-2554 - เผยแพร่ ศึกษา ปฏิบัติธรรม ตามแนวทางสติปัฏฐาน - กรรมการสอบสวน สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2 วาระ (พ.ศ. ข้อความที่ต้องการสื่อถึงสมาชิก 2547-2550 และ พ.ศ.2551-2554) - การที่วิชาชีพของเราไม่ก้าวหน้า ทัดเทียม เท่าวิชาชีพอื่น ส่วนหนึ่งเนื่องจากข้อความที่ต้องการสื่อถึงสมาชิก เราขาดการรับฟังเสียงของสมาชิกในวิชาชีพ ซึ่งเสียงแต่ละเสียงนั้นมีความหมายอย่าง - สภาเภสัชกรรมในปัจจุบัน มีหลายสิ่งที่ต้องเร่งปรับปรุงแก้ไข จึงต้องการผู้ที่ ยิ่งในการพัฒนา ไม่ว่าเสียงนั้นจะเล็กแค่ไหน โดยเฉพาะเสียงของคนรุ่นใหม่ที่ยังมีไฟ มีมีความรู้ความเข้าใจในกิจการสภา เข้าไปร่วมปรับปรุงแก้ไข ความฝันในการพัฒนาวิชาชีพ - ผมมีประสบการณ์ ในการทำ�งานเพื่อวิชาชีพเภสัชกรรมมาอย่างยาวนาน - เรามีคนเก่ง มีความรู้ ในวิชาชีพเราจำ�นวนมาก แต่เราไม่ได้นำ�ความรู้ ความตลอดชีวิตการรับราชการ 27 ปี เคยทำ�งานกับสภาเภสัชกรรมมาหลายวาระจนถึง สามารถเหล่านั้นมาใช้เท่าที่ควร เราปล่อยให้ความรู้เหล่านั้นลบเลือนไป ตามกาลเวลาปัจจุบัน มีความรู้ความเข้าใจในระบบการทำ�งานของสภาเภสัชกรรมเป็นอย่างดี โดย - ผมพร้อมที่จะนำ� สุนทรียสนทนา มาประยุกต์ ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพ เพราะเฉพาะการใช้ข้อกฎหมายต่างๆ จึงคิดว่า ตนเองจะเข้าไปทำ�งานในสภาเภสัชกรรมได้ ผมเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นเครื่องมือให้เราก้าวข้ามสู่ยุคใหม่แห่งวิชาชีพ อย่างเท่าเทียม และเป็นอย่างดี และสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับแวดวงวิชาชีพเภสัชกรรมได้ มีศักดิ์ศรีผมจึงขอรับการสนับสนุนจากพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ เภสัชกรทุกคน 3
 4. 4. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรมวาระที่ 6 (พ.ศ.2553-2555) หมายเลข 5 หมายเลข 6 ภญ.รศ.ธิดา นิงสานนท์ ภก.ผศ.อภิฤดี เหมะจุฑา อายุ 62 ปี อายุ 53 ปีวุฒิการศึกษาสูงสุด วุฒิการศึกษาสูงสุด - M.S (Pharmaceutics) - ปริญญาโท (Hospital Pharmacy Administration) ตำ�แหน่งงานปัจจุบันตำ�แหน่งงานปัจจุบัน - - ประสบการณ์พิเศษประสบการณ์พิเศษ - กรรมการสภาเภสัชกรรมวาระ 3-4 พ.ศ. 2544-2549 - นายกสภาเภสัชกรรม - ประธานคณะอนุกรรมการสอบความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พศ. - ประธานคณะกรรมการรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม 2544-2549 - อุปนายก กรรมการ ที่ปรึกษา สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล - กรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ (ประเทศไทย) มหาชน) - ที่ปรึกษา สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) - ที่ปรึกษาสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) - ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถศาลา) คณะ - ผู้เยี่ยมสำ�รวจระบบยาโรงพยาบาล สมาคมเภสัชกรรมโรง เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้อความที่ต้องการสื่อถึงสมาชิก พยาบาล (ประเทศไทย) ทีม “หนึ่งเดียวเขียวมะกอก” สร้างความเข้มแข็งบนความแตกต่างข้อความที่ต้องการสื่อถึงสมาชิก “ถึงเวลาแล้วที่เภสัชกรจะต้องเป็นที่ต้องการของสังคม ได้รับความเชื่อถือ ทีม “หนึ่งเดียวเขียวมะกอก” สร้างความเข้มแข็งบนความแตกต่าง คิดเห็นแต่ประโยชน์ของส่วนรวมจากทุกบทบาท ทั้งผลิตยามีคุณภาพ ขายก็มี “อยากให้ทุกคนสนใจงานของสภาเภสัชกรรม มาออกเสียงเลือก ข้อมูลพร้อม จ่ายยาปลอดภัย คุ้มค่า ติดตามผลให้ดีที่สุด “หนึ่งเดียวเขียวมะกอก” ไม่อยากเห็นภาพเดิม ๆ ต้องการภาพใหม่ตั้งกันมากๆ ร่วมแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะในเชิงสร้างสรรค์ ภูมิใจความเป็นเภสัชกร ไม่ใช่แค่รักพวกพ้อง สร้างความแตกแยกกันเอง พร้อมพร้อมก้าวเดินไปด้วยกัน เพื่อความเป็นหนึ่งของวิชาชีพเภสัชกรรม” ใช้ปัญญาแก้ไขปัญหา พาสู่จุดหมายร่วมกัน” หมายเลข 7 หมายเลข 8 ภก.ผศ.ดร.ปรีชา มนทกานติกุล ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด อายุ 40 ปี อายุ 50 ปีวุฒิการศึกษาสูงสุด วุฒิการศึกษาสูงสุด - Doctor of Pharmacy, University of Illinois at Chicago, USA. - Ph.D. (Pharm. Adm.) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - และหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรมสาขาเภสัชบำ�บัด ตำ�แหน่งงานปัจจุบันตำ�แหน่งงานปัจจุบัน - ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหิดล ประสบการณ์พิเศษ - ผู้อำ�นวยการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ - ปัจจุบัน ผู้เยี่ยมสำ�รวจและประเมินเพื่อพัฒนาและรับรองร้านยา มหาวิทยาลัยมหิดลประสบการณ์พิเศษ คุณภาพ สภาเภสัชกรรม - ปฏิบัติงานและคำ�ปรึกษาด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อ - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิเภสัชกรชุมชน และผู้ป่วยเด็ก - ปัจจุบัน รองประธานฝ่ายวิชาการ ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย - วิทยากรและเขียนบทความการใช้ยาในโรคติดเชื้อ - อดีต อุปนายกฝ่ายวิชาการ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย - อนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติสาขาโรคติดเชื้อ ในพระบรมราชูปถัมภ์ / อุปนายก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน - กรรมการสภาเภสัชกรรม ปี พ.ศ 2547-2549 - ที่ปรึกษาของฝ่ายวิชาการ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) / รองประธานกลุ่มเภสัชกรชุมชน เภสัชกรรมสมาคม ข้อความที่ต้องการสื่อถึงสมาชิก แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ทีม “หนึ่งเดียวเขียวมะกอก” สร้างความเข้มแข็งบนความแตกต่าง ข้อความที่ต้องการสื่อถึงสมาชิก - สร้างความชัดเจนของวิชาชีพเภสัชกรรมในทุกสาขา และพัฒนาสู่ความเข้ม ทีม “หนึ่งเดียวเขียวมะกอก” สร้างความเข้มแข็งบนความแตกต่างแข็ง - เชื่อมโยงภาคี เครือข่ายสุขภาพสอดคล้องกับแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฯ “มุ่งมั่น…สร้างความเสมอภาค…และเท่าเทียมกันของเหล่าเภสัชกรและธรรมนูญอื่น ๆ ภาครัฐและเอกชน ให้เกิดความสามัคคี…..พัฒนาวิชาชีพให้เป็นที่เชิดหน้าชูตา - ส่งเสริมจรรยาบรรณและสมรรถนะของสมาชิก ในสังคมไทย” 4
 5. 5. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรมวาระที่ 6 (พ.ศ.2553-2555) หมายเลข 9 หมายเลข 10 ภญ.ช้องมาศ นิติศฤงคาริน ภก.รศ.(พิเศษ)กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ อายุ 52 ปี อายุ 53 ปีวุฒิการศึกษาสูงสุด วุฒิการศึกษาสูงสุด - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาบริหารโรงพยาบาล) - เภสัชศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - และศิลปศาสตรมหาบัณฑิตฯ (สาขาผู้นำ�ทางสังคมธุรกิจและการเมือง)ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน - บริษัท ฟาร์มาซี เน็ทเวอร์ค จำ�กัด - เภสัชกร ระดับเชี่ยวชาญ - ร้านยา Drugmart - สำ�นักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพประสบการณ์พิเศษ กระทรวงสาธารณสุข - เลขาธิการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ประสบการณ์พิเศษข้อความที่ต้องการสื่อถึงสมาชิก - เลขาธิการสภาเภสัชกรรม 3 วาระ - ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม ทีม “หนึ่งเดียวเขียวมะกอก” สร้างความเข้มแข็งบนความแตก - ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเภสัชศาสตร์ สำ�นักงาน ก.พ.ต่าง - ที่ปรึกษาสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) - ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการระดับ 9 สาขา “เรื่องยาต้องเป็นเรื่องของเภสัชกร” เภสัชศาสตร์ ข้อความที่ต้องการสื่อถึงสมาชิก ทีม “หนึ่งเดียวเขียวมะกอก” สร้างความเข้มแข็งบนความแตกต่าง “หากเภสัชกรทุกคนทำ�ตนเป็นเหมือนนำ�้ครึ่งแก้ว วิชาชีพจะพัฒนาไปได้ อีกไกล....ขอเภสัชกรทุกคนมาช่วยเติมเต็มให้วิชาชีพ เพื่อให้วิชาชีพเภสัชกรรม ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างชัดเจน” หมายเลข 11 หมายเลข 12 ภญ.ดร.นิภาพร บุญศรารักษพงศ์ ภก.อำ�นวย พฤกษ์ภาคภูมิ อายุ 60 ปี อายุ 51 ปีวุฒิการศึกษาสูงสุด วุฒิการศึกษาสูงสุด - เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรม) - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ตำ�แหน่งงานปัจจุบันตำ�แหน่งงานปัจจุบัน - เภสัชกรเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาล - เภสัชกรเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงาน โรงพยาบาลเชียงราย สมุทรสาคร ประชานุเคราะห์ ประสบการณ์พิเศษประสบการณ์พิเศษ - คณะทำ�งานพัฒนามาตรฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในงาน - อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / อาจารย์ เภสัชกรรม สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะทำ�งานพัฒนาระบบ พิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา ฐานข้อมูล ด้านยา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - หัวหน้างานปราศจากเชื้อ - ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพระดับ จังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร - ประธานชมรมเภสัชกรกระทรวงสาธารณสุข / ที่ปรึกษาสมาคม - อุปนายกฝ่ายวิชาชีพ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เภสัชกรรมโรงพยาบาลฯ - เภสัชกรดีเด่น ชมรมโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป ปี 2543ข้อความที่ต้องการสื่อถึงสมาชิก - เภสัชกรดีเด่น ด้านการบริหารงาน สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล ทีม “หนึ่งเดียวเขียวมะกอก” สร้างความเข้มแข็งบนความแตก (ประเทศไทย) ปี 2548ต่าง ข้อความที่ต้องการสื่อถึงสมาชิก - สภาเภสัชกรรมต้องทำ�หน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชน ทีม “หนึ่งเดียวเขียวมะกอก” สร้างความเข้มแข็งบนความแตกต่างและส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของเภสัชกรทุกสาขา วิชาชีพเภสัชกรรมเป็นหนึ่งในแกนนำ�ระบบสุขภาพของประเทศ มวล สมาชิกมีเอกภาพและประกอบวิชาชีพโดยตั้งมั่นอยู่บนจรรยาบรรณ ความ รู้ สมรรถนะที่ดี คำ�นึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน สังคม และประเทศ เป็น สำ�คัญ มุ่งเน้นความเป็นองค์กรเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ 5
 6. 6. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรมวาระที่ 6 (พ.ศ.2553-2555) หมายเลข 13 หมายเลข 14 ภก.อภิชาต เพ่งเรืองโรจนชัย ภก.ประทิน ฮึงวัฒนากุล อายุ 57 ปี อายุ 49 ปีวุฒิการศึกษาสูงสุด วุฒิการศึกษาสูงสุด - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ( นิด้า ) - เภสัชศาสตรบัณฑิต ม.มหิดลตำ�แหน่งงานปัจจุบัน ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน - เภสัชกรเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาล - หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ราชบุรี ประสบการณ์พิเศษประสบการณ์พิเศษ - เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากการ - กรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณางานวิชาการเพื่อขอ ใช้ยา (Ms Access) เลื่อนระดับตำ�แหน่งเภสัชกร ระดับชำ�นาญการ ชำ�นาญการพิเศษ - เป็นผู้จัดทำ�รหัสยามาตรฐาน (24 หลัก) ของกระทรวง และเชี่ยวชาญ สาธารณสุข ซึ่งจะมีการนำ�ไปใช้ในปี 2553 - กรรมการ ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง - เป็นกรรมการและเหรัญญิกของชมรมเภสัชกรโรงพยาบาล สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน - อาจารย์พิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, วิทยาลัยพยาบาลราชบุรี - ปฏิบัติงานหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาล ข้อความที่ต้องการสื่อถึงสมาชิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี ปี 2528-2533 ทีม “หนึ่งเดียวเขียวมะกอก” สร้างความเข้มแข็งบนความแตกต่าง - รักษาการตำ�แหน่งหัวหน้าฝ่ายเภสัชสาธารณสุข จ.อุบลราชธานี - สร้างความชัดเจนของวิชาชีพเภสัชกรรมในทุกสาขา และพัฒนา ปี 2533-2535สู่ความเข้มแข็ง ข้อความที่ต้องการสื่อถึงสมาชิก - เชื่อมโยงภาคี เครือข่ายสุขภาพสอดคล้องกับแผนพัฒนาสุขภาพ ทีม “หนึ่งเดียวเขียวมะกอก” สร้างความเข้มแข็งบนความแตกต่างแห่งชาติฯ และธรรมนูญอื่น ๆ “ถ้าต้องการวิชาชีพเภสัชกรรม มีความเจริญก้าวหน้า ต้องกล้าคิด - ส่งเสริมจรรยาบรรณและสมรรถนะของสมาชิก กล้าพูด กล้าทำ� และอย่านอนหลับทับสิทธิ์” หมายเลข 15 หมายเลข 16 ภญ.อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์ ภก.ผศ.ดร.มังกร ประพันธ์วัฒนะ อายุ 46 ปี อายุ 52 ปีวุฒิการศึกษาสูงสุด วุฒิการศึกษาสูงสุด - เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิก) - สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตตำ�แหน่งงานปัจจุบัน ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน - เภสัชกรชำ�นาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน - คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลวารินชำ�ราบ จ.อุบลราชธานี ประสบการณ์พิเศษประสบการณ์พิเศษ - ที่ปรึกษา วิทยากร การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล สถาบัน - อาจารย์พิเศษคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) - เภสัชกรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการ จากสมาคมเภสัชกรรม - ที่ปรึกษา ผู้เยี่ยมสำ�รวจ ระบบยา/กลุ่มงานเภสัชกรรม สมาคม โรงพยาบาล (ประเทศไทย) เภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) - กรรมการชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน - ที่ปรึกษา คณะกรรมการรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรมข้อความที่ต้องการสื่อถึงสมาชิก ข้อความที่ต้องการสื่อถึงสมาชิก ทีม “หนึ่งเดียวเขียวมะกอก” สร้างความเข้มแข็งบนความแตก ทีม “หนึ่งเดียวเขียวมะกอก” สร้างความเข้มแข็งบนความแตกต่างต่าง - สร้างความเป็นธรรมและเท่าเทียมในเรื่องการบริหารค่าตอบแทน “อยากให้ทุกคนใช้สิทธิ เพื่อพัฒนาวิชาชีพร่วมกันครับ”ของสหวิชาชีพ สร้างการทำ�งานร่วมกันเป็นเครือข่ายของเภสัชกร 6
 7. 7. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรมวาระที่ 6 (พ.ศ.2553-2555) หมายเลข 17 หมายเลข 18 ภญ.เสาวภา ก้าวสมบูรณ์ ภก.ศ.(พิเศษ)ดร.ภาวิช ทองโรจน์ อายุ 43 ปี อายุ 63 ปีวุฒิการศึกษาสูงสุด วุฒิการศึกษาสูงสุด - ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ - ปริญญาเอก Ph.D. in Pharmacology The School of Pharmacy, The ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน University of London, U.K. - หัวหน้ากลุ่มงานการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์ ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน - สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานีประสบการณ์พิเศษ - ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ - 2 ปี กรรมการชมรมเภสัชชนบท (ตัวแทนภาคใต้) ปี 2535-2536 แกนนำ�ขับ มหาวิทยาลัยนเรศวร เคลื่อนเรื่องเงินตอบแทนไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติของวิชาชีพเภสัชกรรม ประสบการณ์พิเศษ - 1 ปี 10 เดือน หัวหน้ากลุ่มงานการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์ - ศาสตราภิชาน คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี ดูแลกองทุน - อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ตำ�แหน่งเดิม-ปลัดทบวง หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัย) - 13.5 ปี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด - อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม สุราษฎร์ธานี รับผิดชอบ พรบ.สถานพยาบาล พรบ.ยา การประกอบโรค ศิลปะ งานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า - 2.5 ปี หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลพระแสง อ.พระแสง เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2538-48) จ.สุราษฎร์ธานี ริเริ่มงานเภสัชกรรมคลินิกในโรงพยาบาลชุมชน - อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2532-36)ข้อความที่ต้องการสื่อถึงสมาชิก - อดีตนายกสภาเภสัชกรรม (2541-43 ; 2550-52) สภาเภสัชกรรม เป็นองค์กรที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนวิชาชีพเภสัชกรรม - ผู้ก่อตั้ง U.S.-Thai Consortium for Development of Pharmacy ในทุกๆสาขาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมีบทบาทในการส่งเสริมความก้าวหน้าของ Education และ Thailand-Japan Core University Exchangeสมาชิกทุกคน และเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน รวมทั้งเป็นตัวกลาง Program in Pharmacyในการเชื่อมโยงในแต่ละสาขาและระหว่างสาขา เพื่อเป็นเครือข่ายในการทำ�งาน บน ข้อความที่ต้องการสื่อถึงสมาชิกพื้นฐานความเชื่อว่า พลังเภสัชกรไทย หลากหลายความคิด ต่างมุมมอง รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สร้างผลกระทบต่อสังคม ประชาชนได้ประโยชน์ - หมายเลข 19 หมายเลข 20 ภก.มานิตย์ อรุณากูร ภญ.รศ.ดร.สุชาดา ชุติมาวรพันธ์ อายุ 60 ปี อายุ 56 ปีวุฒิการศึกษาสูงสุด วุฒิการศึกษาสูงสุด - เภสัชศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาเอก Ph.D. In Pharmaceutical Technology, Chiba University, Japanตำ�แหน่งงานปัจจุบัน ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน - ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข(ผู้ตรวจราชการระดับสูง) - รองศาสตราจารย์ระดับ 9 ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ประสบการณ์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์พิเศษ - เภสัชกรดีเด่น สาขา การคุ้มครองผู้บริโภค ประจำ�ปี 2549 - ผู้อำ�นวยการศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ - อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (นักบริหาร 9) ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม (2546 -ปัจจุบัน) (2547-49) - กรรมการสภาเภสัชกรรม (2550-52) - กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ - อดีตรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์(นักบริหาร 9) สภาเภสัชกรรม (2549-51) - ประธานคณะอนุกรรมการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับ - อดีตเภสัชกร 9 วช.ด้านระบาดวิทยาของวัตถุเสพติด (2541-47) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม (2550-ปัจจุบัน) - อดีตผู้อำ�นวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด(2537-41) - อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานข้อความที่ต้องการสื่อถึงสมาชิก ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเภสัชกรรม - - อดีตรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (2545-2546) ข้อความที่ต้องการสื่อถึงสมาชิก - 7
 8. 8. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรมวาระที่ 6 (พ.ศ.2553-2555) หมายเลข 21 หมายเลข 22 ภญ.วรุณกาญจน์ จักรวัฒนา ภก.ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี อายุ 58 ปี อายุ 58 ปีวุฒิการศึกษาสูงสุด วุฒิการศึกษาสูงสุด - หลักสูตรนักบริหารทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง(นบส.) - Ph.D. in Pharmaceutics, School of Pharmacy, West Virginia รุ่นที่ 23 ปี 2550 กระทรวงสาธารณสุข University, U.S.A.ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน - ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการด้านบริหารยาและเวชภัณฑ์ และผู้ช่วยผู้ - รองประธานกรรมการบริหารและหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา อำ�นวยการ ด้านลูกค้าสัมพันธ์ การตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำ�กัด โรงพยาบาลลำ�ปาง ประสบการณ์พิเศษประสบการณ์พิเศษ - รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - ประธานคณะกรรมการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน - อดีตกรรมการสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) - ประธานคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ - อดีตประธานกลุ่มงานเภสัชกรภาคเหนือ 2 สมัย - รองประธานคณะกรรมการภาษีอากร - อดีตกรรมการอำ�นวยการเภสัชกรรมสมาคมฯ - เลขาธิการ สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม - อดีตกรรมการสภาเภสัชกรรม (2541-43 ; 2545-47) - อุปนายกสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน - รางวัลเภสัชกรดีเด่นสาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาล พ.ศ.2544 จาก - สมาชิกกิตติมศักดิ์ชมรมนักวิจัยเภสัชศาสตร์ โร ไค และนักวิจัย เภสัชกรรมสมาคมฯ วิทยาศาสตร์ ซิกม่า ไค สหรัฐอเมริกา - รางวัลสตรีไทยดีเด่นประจำ�ปี 2551 ของสภาสตรีแห่งชาติใน - อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านยา องค์การอนามัยโลก (WHO Expert) พระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำ�ประเทศไทยในสมาคมอาเซียน (ASEAN) (2544-45)ข้อความที่ต้องการสื่อถึงสมาชิก ข้อความที่ต้องการสื่อถึงสมาชิก - - หมายเลข 23 หมายเลข 24 ภก.ประสาท ลิ่มดุลย์ ภญ.รศ.ดร.อุบลทิพย์ นิมมานนิตย์ อายุ 52 ปี อายุ 61 ปีวุฒิการศึกษาสูงสุด วุฒิการศึกษาสูงสุด - Ph.D.(Pharmaceutics), University of London, U.K. - ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ตำ�แหน่งงานปัจจุบันตำ�แหน่งงานปัจจุบัน - ผู้เชี่ยวชาญศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำ�นักงานพัฒนา - เภสัชกร สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด อ่างทอง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติอุทยานวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทยประสบการณ์พิเศษ ประสบการณ์พิเศษ - อดีตประธานชมรมเภสัชสาธารณสุขประเทศไทย - กรรมการสภาเภสัชกรรม (2550-52) - อาจารย์พิเศษคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ ข้อความที่ต้องการสื่อถึงสมาชิก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ - - อดีตกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (2527-28) - อดีตรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (2532-40) - อดีตกรรมการสมาคมนักเคมีเครื่องสำ�อางแห่งประเทศไทย (2543) - อดีตกรรมการเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์ (2538) ข้อความที่ต้องการสื่อถึงสมาชิก - 8
 9. 9. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรมวาระที่ 6 (พ.ศ.2553-2555) หมายเลข 25 หมายเลข 26 ภก.รศ.ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ ภก.รท.ทวีสิทธิ วีระวัธนชัย อายุ 41 ปี อายุ 41 ปีวุฒิการศึกษาสูงสุด วุฒิการศึกษาสูงสุด - ปริญญาเอก สาขาประชากรศาสตร์ จาก สถาบันวิจัยประชากร - MicroMBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสังคม ม.มหิดล ตำ�แหน่งงานปัจจุบันตำ�แหน่งงานปัจจุบัน - เภสัชกรชุมชนเจ้าของกิจการร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม - รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ประสบการณ์พิเศษ มหาสารคาม - อาจารย์พิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประสบการณ์พิเศษ - ประธานเครือข่ายเภสัชกรจังหวัดอุบลราชธานี(2551-52) - อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2547- - กรรมการอำ�นวยการเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ใน 51) พระบรมราชูปถัมภ์ (2550-52) - รองประธานชมรมเภสัชชนบท (2539-42) - กรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย - รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อุบลราชธานี (2550-51 ; 2552-54) ปีพ.ศ. 2548 - กรรมการตรวจประเมินเพื่อการขึ้นทะเบียนสถานบริการ สปสช. - ได้รับเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นต้นแบบความดีในการประกอบ เขตพื้นที่อุบลราชธานี (2551-52) อาชีพจาก รมช.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ - กรรมการชดเชยผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการให้ มนุษย์ ปี พ.ศ. 2550 บริการ สปสช.เขตพื้นที่อุบลราชธานี (2551-52)ข้อความที่ต้องการสื่อถึงสมาชิก ข้อความที่ต้องการสื่อถึงสมาชิก - - หมายเลข 27 หมายเลข 28 ภก.ทวีพงษ์ เทียมสุวรรณ ภญ.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ อายุ 64 ปี อายุ 44 ปีวุฒิการศึกษาสูงสุด วุฒิการศึกษาสูงสุด - เภสัชศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุมตำ�แหน่งงานปัจจุบัน ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน - เภสัชกรเจ้าของบริษัท เอส ที ฟาร์มา จำ�กัดประสบการณ์พิเศษ - เภสัชกรเจ้าของกิจการร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม - นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์ ประสบการณ์พิเศษ มหาวิทยาลัย คนปัจจุบัน - กรรมการอำ�นวยการฝ่ายพัฒนาบทบาทร้านยา สมาคมเภสัชกรรม - กรรมการสภาเภสัชกรรม (2550-52) ชุมชน(ประเทศไทย) - กรรมการบริหารมูลนิธิเภสัชกรอุบล - อาจารย์พิเศษคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ - เภสัชกรดีเด่น วิชาชีพของเภสัชกรรมสมาคมฯ - กรรมการบริหารจัดงาน FAPA - ผู้จัดการโครงการเภสัชกรเยี่ยมบ้าน สปสช. - อดีตผู้จัดการฝ่ายขายและอบรมแผนกโภชนาการ Mead - ผู้อำ�นวยการฝึกอบรมนักศึกษาก่อนเข้าสู่แหล่งฝึก สมาคมเภสัชกรรม Johnson บริษัท Bristol-Myers Squibb จำ�กัด ชุมชน(ประเทศไทย) - อดีตกรรมการบริหารกลุ่มเภสัชกรการตลาด กลุ่มเภสัชกร - อดีตผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์บริษัท อเวนติส จำ�กัด ชุมชนหลายสมัย - อดีตกรรมการอำ�นวยการ เภสัชกรรมสมาคมฯ 4 สมัย ข้อความที่ต้องการสื่อถึงสมาชิกข้อความที่ต้องการสื่อถึงสมาชิก - - 9
 10. 10. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรมวาระที่ 6 (พ.ศ.2553-2555) หมายเลข 29 หมายเลข 30 ภก.ธีรวุฒิ พงศ์เศรษฐไพศาล ภก.ศ.ดร.สมพล ประคองพันธ์ อายุ 55 ปี อายุ 63 ปีวุฒิการศึกษาสูงสุด วุฒิการศึกษาสูงสุด - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัย - Ph.D. (Univ. of Michigan) รามคำ�แหง ตำ�แหน่งงานปัจจุบันตำ�แหน่งงานปัจจุบัน - ศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประสบการณ์พิเศษ - เภสัชกรเจ้าของกิจการร้านยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม - กรรมการสภาเภสัชกรรมวาระที่ 1, 2, และ 3ประสบการณ์พิเศษ - นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2 สมัย - นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) (2550-51 ; 2552- - ประธานกลุ่มเภสัชกรการอุตสาหกรรม 2 สมัย 53) - คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - ประธานสมาพันธ์พัฒนาคุณภาพร้านยาแห่งประเทศไทย (2552- - ผู้ริเริ่มและประธานกรรมการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม คนแรก 53) - รองประธาน FAPA และ กรรมการก่อตั้ง Asian Federation for Pharma ceutical Sciences (AFPS) - กรรมการสภาเภสัชกรรม ประชาสัมพันธ์ (2550-52) ข้อความที่ต้องการสื่อถึงสมาชิก - บรรณาธิการอำ�นวยการ จดหมายข่าวสภาเภสัชกรรม (2550-52) แนวทางการทำ�งานของ กลุ่มเภสัชพลังใหม่ www.rxnewforce.net - อนุกรรมการสอบสวนชุดที่ 2 สภาเภสัชกรรม (2547-49 ; 2550- - สื่อสาร-รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกทุกช่องทางก่อนตัดสินประเด็นวิชาชีพ 52) ที่สำ�คัญ - อาจารย์พิเศษคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว - สร้างสรรค์ยุทธศาสตร์และ เป้าหมายในการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมอย่าง เฉลิมพระเกียรติ (2543-52) ต่อเนื่อง - ร่วมกันเผยแพร่ศักยภาพของวิชาชีพให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม และแสดง - ที่ปรึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550-52) บทบาทของเภสัชกรอย่างฉับไวในกรณีปัญหาฉุกเฉินทางสุขภาพหรือโรคระบาดข้อความที่ต้องการสื่อถึงสมาชิก - รักษาบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมทุกสาขาให้พัฒนาทันต่อการเปลี่ยนแปลง - - สร้างความสามัคคีฉันท์พี่น้อง ยึดมั่นในธรรมาภิบาล หมายเลข 31 หมายเลข 32 ภก.อภิชาติ จันทนิสร์ ภก.ดร.พิชัย พิรกิติกูร อายุ 27 ปี อายุ 63 ปีวุฒิการศึกษาสูงสุด วุฒิการศึกษาสูงสุด - เภสัชศาสตรบัณฑิต (บริบาลเภสัชกรรม) (Pharm.D.) มหาวิทยาลัย - Ph.D. มหาวิทยาลัยพิตต์สเบอร์ก (University of Pittsburgh, นเรศวร Pennsylvania) พ.ศ. 2521ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน - โรงพยาบาลไทยนครินทร์ บางนา กรุงเทพฯ งานพัฒนาคุณภาพ - คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เภสัชกรรม ประสบการณ์พิเศษประสบการณ์พิเศษ - ผู้เชี่ยวชาญถ่ายโอนเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม Pharmaceutical - Technology Transfer Specialistข้อความที่ต้องการสื่อถึงสมาชิก - ทำ�งานในทวีปอเมริกา มากกว่า 32 ปี รวมทั้งทวีปยุโรป และ เอเซีย แนวทางการทำ�งานของ กลุ่มเภสัชพลังใหม่ www.rxnewforce.net (อินเดีย และ จีน) - สื่อสาร-รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกทุกช่องทางก่อนตัดสินประเด็น ข้อความที่ต้องการสื่อถึงสมาชิก แนวทางการทำ�งานของ กลุ่มเภสัชพลังใหม่ www.rxnewforce.netวิชาชีพที่สำ�คัญ - สื่อสาร-รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกทุกช่องทางก่อนตัดสินประเด็น - สร้างสรรค์ยุทธศาสตร์และ เป้าหมายในการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม วิชาชีพที่สำ�คัญอย่างต่อเนื่อง - สร้างสรรค์ยุทธศาสตร์และ เป้าหมายในการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมอย่าง - ร่วมกันเผยแพร่ศักยภาพของวิชาชีพให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม และ ต่อเนื่องแสดงบทบาทของเภสัชกรอย่างฉับไวในกรณีปัญหาฉุกเฉินทางสุขภาพ หรือ - ร่วมกันเผยแพร่ศักยภาพของวิชาชีพให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม และแสดงโรคระบาด บทบาทของเภสัชกรอย่างฉับไวในกรณีปัญหาฉุกเฉินทางสุขภาพหรือโรคระบาด - รักษาบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมทุกสาขาให้พัฒนาทันต่อการ - รักษาบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมทุกสาขาให้พัฒนาทันต่อการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง - สร้างความสามัคคีฉันท์พี่น้อง ยึดมั่นในธรรมาภิบาล - สร้างความสามัคคีฉันท์พี่น้อง ยึดมั่นในธรรมาภิบาล 10

×