Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TEMA 10 Fluxos migratoris (lèxic) GEOGRAFIA 2n BATXILLERAT

698 views

Published on

Lèxic de les migracions (definició i imatge de cada terme)

Published in: Education
 • Be the first to comment

TEMA 10 Fluxos migratoris (lèxic) GEOGRAFIA 2n BATXILLERAT

 1. 1. Tema 10: ELS FLUXOS MIGRATORIS (LÈXIC) Daniel Cabrera Tolosana, Patrick Chico Marina, Oriol Reneses García (2L, octubre del 2013) INSTITUT INFANTA ISABEL D’ARAGÓ. BARCELONA Professor: Rafael Palomero Caro
 2. 2. Migració Desplaçament de la població des del lloc d’origen a un altre destí i que comporta el canvi de residència habitual. 2
 3. 3. Migració permanent Tipus de migració en la qual la persona que migra ho fa amb intenció d’instal·lar-se per un període de temps llarg. 3
 4. 4. Migració temporal o estacionària Migració en la qual la persona que migra ho fa amb intenció d’instal·lar-se per un període de temps curt. 4
 5. 5. Emigració Migració considerada des del punt d’origen. 5
 6. 6. Emigrant Persona que abandona un lloc per establir-se en un altre. 6
 7. 7. Immigració Migració considerada des del punt de destí. 7
 8. 8. Immigrant Persona que arriba a un lloc per residir-hi temporalment o permanentment. 8
 9. 9. Saldo migratori Diferència entre el volum de la immigració i de lemigració d’un lloc determinat. 9
 10. 10. Creixement real de la població Suma del creixement vegetatiu (CV) i del saldo migratori (SM); pot ser positiu o negatiu.CR= CV + SM. 10
 11. 11. Migració transoceànica Moviment de població que implica creuar un oceà per establir-se en un estat d’un altre continent. 11
 12. 12. Migració interior o interna o interestatal. Desplaçaments de la població que es produeixen d’un territori a un altre dins de les fronteres d’un estat. 12
 13. 13. Èxode rural Abandonament massiu del medi rural per part de la població, que marxa cap als nuclis urbans buscant una millora en el seu nivell de vida. 13
 14. 14. Migració exterior o internacional Desplaçament de la població que es produeix entre estats diferents. 14
 15. 15. País emissor País d’origen de la població emigrant 15
 16. 16. País receptor País de destinació o acollida de la població emigrant. 16
 17. 17. Desarrelament Apartament o allunyament del lloc on una persona viu habitualment, que provoca dificultats d’adaptació o integració al lloc on ha immigrat. 17
 18. 18. Diàspora Dispersió d’un grup ètnic, religiós o cultural fora del seu lloc d’origen. 18
 19. 19. Minoria Sector de la població d’un estat que difereix del sector numèricament majoritari pel que fa a la llengua, religió, ètnia, cultura o altres trets. 19
 20. 20. Refugiat polític Persona que per motius polítics ha hagut de fugir del seu país i ha trobat asil en un altre. 20
 21. 21. Procés de regulació Tècnica que utilitzen puntualment alguns països per legalitzar els immigrants que s’hi han establert de forma il·legal. 21
 22. 22. Permís / targeta de residència. Document oficial concedit a un estranger per l'autoritat del país en què es troba, per poder residir-hi un temps determinat, sense adquirir la nacionalitat. 22
 23. 23. Visat Fórmula de conformitat requerida per alguns països als estrangers de determinades nacionalitats que hi volen accedir; s’inscriu en un document, especialment als passaports. 23
 24. 24. Dret d’asil 24 Potestat que tenen els estats d’admetre al seu territori determinats estrangers que en el seu país d’origen (o en tercers països) pateixen persecució per motius polítics, ètnics, religiosos, etc.. L'asil comporta els efectes de no devolució, no expulsió i no extradició de la persona que
 25. 25. Reagrupament familiar A la Unió Europea, procés legal que inicia un estranger amb autorització de residència i treball per reunir al nou país de residència algunes persones del seu nucli familiar bàsic que es troben en un país extracomunitari. 25 Facilita l'estabilitat de la població immigrant i
 26. 26. Xenofòbia Odi o animadversió als immigrants o a persones o cultures d’ètnies diferents a la pròpia, que pot comportar actituds de rebuig i d’exclusió social. 26
 27. 27. Multiculturalitat Contacte de cultures (dins un país d’immigració) basat en una jerarquització, ja que la cultura del grup autòcton majoritari és considerada superior i les altres són simplement respectades. 27
 28. 28. Interculturalitat Contacte entre cultures (dins un país d’immigració) basat en la igualtat, el respecte i la solidaritat . 28

×