Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 1

7,313 views

Published on

 • Be the first to comment

Rancangan Tahunan Bahasa Melayu Tahun 1

 1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SK BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 TARIKH MINGGU / DISEMPURNAKAN TARIKH  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  STANDARD PEMBELAJARAN  (Beri kenyataan sekiranya lewat)          MINGGU 1  MINGGU TRANSISI 3  – 7 JANUARI          MINGGU 2  MINGGU TRANSISI 10 – 14 JANUARI          MINGGU 3  TEMA: KELUARGA 1.1 Asas mendengar dan memberikan respons 1.1.1 Mengecam pelbagai bunyi dalam17 – 21  UNIT 1 dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul.JANUARI  TAJUK: Cerita Huda persekitaran 1.1.2 Mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitaran yang didengar dengan EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK betul. 1.1.3 Mendengar dan menentukan arah bunyi Pengisian Kurikulum: dalam persekitaran dengan betul Nilai: Kasih sayang, tolong menolong Ilmu: Pendidikan Moral 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi 1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut KBT: KB (Menjana idea, mencirikan), bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa nama abjad dengan betul dan tepat. KP (kinestetik). dan ayat dengan betul.    Media: Buku teks, komputer,radio   1.2.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad dan Sistem Bahasa: 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul. membunyikan huruf vokal dengan sebutan Tatabahasa: Kata nama am, kata kerja, yang betul. kata arah   3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak Kosa Kata: 3.1 Asas menulis dengan cara yang betul. dengankemas dan bulat, segi tiga, rumah, sekolah, kucing, jelas. gelas, loceng 3.1.2 Membentuk garisan yang menyerupai bentuk huruf dengan kemas dan jelas   4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian 4.1   Menyebut dan memahami unsur seni dalam secara didik hibur. lagu melalui nyanyian secara didik hibur.   5.1.1 Memahami dan menggunakan kata 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata nama am yang mudah dengan betul   mengikut konteks.     1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah 1.1 Jenis-jenis Jalan Raya tempat yang kompleks dan berbahaya. PKJR: Persekitaran Jalan Raya   1.2.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan 1.2 Bahagian-bahagian Jalan Raya raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penungang basikal. 1.2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal.              
 2. 2.    TARIKH MINGGU / DISEMPURNAKAN TARIKH  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  STANDARD PEMBELAJARAN  (Beri kenyataan sekiranya lewat)           MINGGU 4  TEMA: KELUARGA 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi 1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut UNIT 2 bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa nama abjad dengan betul dan tepat.24 – 28  TAJUK: Keluarga Huda dan ayat dengan betul. 1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vokal danJANUARI  suku kata terbuka dengan betul dan tepat. EMK: TMK,Keusahawanan 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul. 2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad dan Pengisian Kurikulum: membunyikan huruf vokal dengan sebutan Nilai: Kasih sayang, kerjasama yang betul. Ilmu: Pend. Muzik, P. Moral 2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka KBT: KB (Menjana idea, mengecam, dengan sebutan yang betul. menghubungkait) BCB: Belajar cara belajar: mengingat, 3.1 Asas menulis dengan cara yang betul. 3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan mendengar dengan berkesan. kemas dan jelas. Media: Buku teks, buku aktiviti. 3.1.2 Membentuk garisan yang menyerupai Sistem Bahasa: bentuk huruf dengan kemas dan jelas Tatabahasa: Kata nama am, kata nama khas. 3.1.3 Menulis dan membentuk huruf besar dan Kosa Kata: huruf kecil dengan cara yang betul serta Adik,anak,bapa,keluarga,ayah, emak, ibu, tulisan yang kemas kakak. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang 3.2.4 Menulis perkataan yang mengandungi dua diberi dengan betul dan kemas. atau tiga suku kata, diftong , vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian melalui nyanyian secara didik hibur. secara didik hibur 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama dengan betul ,mengikut konteks. am yang mudah dengan betul mengikut konteks. PKJR: Jalan raya dengan Kenderaan  1.1 Jenis-jenis jalan raya 1.1.1  Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya. 1.2.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. 1.2.1 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. 2.1 Jenis dan cirri-ciri kenderaan  2.1.1 Mengenal pasti kenderaan yang berbeza.     
 3. 3. TARIKH MINGGU / DISEMPURNAKAN TARIKH  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  STANDARD PEMBELAJARAN  (Beri kenyataan sekiranya lewat)           MINGGU 4  TEMA: KELUARGA 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara UNIT 3 tentang sesuatu perkara daripada pelbagai menggunakan kata panggilan dengan tepat31 JANUARI –  TAJUK: KASIH IBU sumber dalam situasi formal dan tidak formal bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak 4 FEBRUARI  secara bertatasusila. formal secara bertatasusila.bercerita. EMK: Kreatif dan inovatif, 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan semula dengan tepat menggunakan sebutan yang tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang Pengisian Kurikulum: jelas dan intonasi yang betul. betul menggunakan ayat tunggal. Nilai: Kasih sayang, hormat-menghormati,   bersyukur, tolong-menolong 2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad dan 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul. Ilmu:P. Moral membunyikan huruf vokal dengan sebutan KBT: BCB: Belajar cara belajar:   yang betul. mengingat.   2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka KB: Mencirikan, mengecam   dengan sebutan yang betul. KP: Verbal linguistik Media: Buku teks dan 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang BLA diberi dengan betul dan kemas. 3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul serta Sistem Bahasa: tulisan yang kemas Tatabahasa: Kata nam am, kata nama khas, 3.2.2 Menulis suku kata terbuka dengan cara kata ganti nama diri yang betul dan tulisan yang kemas. Kosa Kata: 4.1   Menyebut dan memahami unsur lagu melalui   dadu, paku, labu, guli nyanyian secara didik hibur. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian cili, nona, guni secara didik hibur 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama dengan betul mengikut konteks. am yang mudah dengan betul mengikut konteks   5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama   khas yang mudah dengan betul mengikut konteks. 5.1.3Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dalam pelbagai konteks dengan betul. PKJR: Jalan Raya dengan Kenderaan 1.1 Jenis-jenis jalan raya 1.2.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan raya   yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. 1.2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. 2.1 Jenis dan cirri-ciri kenderaan  2.1.1 Mengenal pasti kenderaan yang berbeza.      
 4. 4. TARIKH MINGGU / DISEMPURNAKAN TARIKH  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  STANDARD PEMBELAJARAN  (Beri kenyataan sekiranya lewat)          MINGGU 5  CUTI TAHUN BARU CINA 7 – 11 FEBRUARI    MINGGU 6  Tema : KELUARGA 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi 1.2.3 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan14 ‐18  UNIT 4 bahasa,iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa suku kata tertutup dengan betul dan tepat.FEBRUARI  Tajuk : Sayang Ayah dan ayat dengan betul.   EMK: Kreativiti dan Inovatif,TMK   PK : 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul. 2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata tertutup Nilai : Kasih sayang dengan sebutan yang betul. Hormat- menghormat Bersyukur Ilmu : Pendidikan Moral 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang Pendidikan Islam ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan mengandungi dua atau tiga suku kata, Pendidikan Muzik yang betul. diftong, vokal berganding, digraf dan KBT: konsonan bergabung dengan sebutan yang KB : Menghubungkait/ betul Mencirikan. Mengecam 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang 3.2.3 Menulis suku kata tertutup dengan cara Membuat gambaran mental diberi dengan betul dan kemas. yang betul dan tulisan yang kemas. BCB: Mendengar dengan berkesan / Bacaan Intensif 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang Konstruktivisme: Meneroka mengandungi suku kata terbuka dan suku KP: Muzik kata Naturalis 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian Media : Buku Teks melalui nyanyian secara didik hibur. secara didik hibur. Kad Perkataan Benda Maujud 5.1   Memahami dan menggunakan golongan kata 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama Kad gambar dengan betul mengikut konteks. am yang mudah dengan betul mengikut Lembaran kerja konteks. SB: TB : Kata nama am KK datuk, nenek, rak, zoo, jip, belon, dompet, tebu PKJR: Jalan Raya dengan Kenderaan  1.1 Jenis-jenis jalan raya 1.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya. 1.2 Bahagian-bahagian Jalan Raya  1.2.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. 1.2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal.    
 5. 5.   TARIKH MINGGU / DISEMPURNAKAN TARIKH  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  STANDARD PEMBELAJARAN  (Beri kenyataan sekiranya lewat)         Tema :KELUARGA 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi 1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut, danMINGGU 7  UNIT 5 bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa mengeja perkataan yang mengandungi21 – 25  Tajuk :Saudara mara Huda dan ayat dengan betul. suku kata terbuka dan tertutup denganFEBRUARI  EMK : Kreatif dan betul dan tepat. Inovatif 1.2.6  Mendengar, memahami, dan menyebut PENGISIAN KURIKULUM frasa dan ayat tunggal dengan betul dan Nilai : Kasih saying Hormat tepat. Menghormati Sopan santun 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan 2.2.1  Membaca dan memahami perkataan yang Ilmu : Pendidikan Moral ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan mengandungi dua atau tiga suku kata, Pendidikan Muzik yang betul. diftong, vokal berganding, digraf dan Kemahiran Bernilai Tambah konsonan bergabung dengan sebutan yang KB : Menghubungkait betul. Menjana Ide Mengecam merekacipta 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang 3.2.4 Menulis perkataan yang mengandungi dua menyusun Mengumpul dan Mengelaskan diberi dengan betul dan kemas. atau tiga suku kata, diftong , vokal BCB : Mendengar bergading, digraf dan konsonan bergabung Bacaan Intensif   dengan betul dan tulisan yang kemas. KP : Verbal Linguistik MEDIA :   3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan Buku teks ,Buku Aktiviti   tulisan yang kemas. Lembaran kerja   Kad gambar 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan Kad perkataan yang betul menggunakan bahasa yang indah intonasi yang betul secara didik hibur. SISTEM BAHASA secara didik hibur. Kata nama am Kata ganti nama diri 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama Kata nama khas dengan betul mengikut konteks. khas yang mudah dengan betul mengikut KOSA KATA konteks. pak cik , sepupu mak cik datuk, nenek, Proton Saga bela PKJR: Jalan raya dan Kenderaan 1.1 Jenis-jenis jalan raya 1.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya. 1.2 Bahagian-bahagian Jalan Raya  1.2.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. 1.2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki.    
 6. 6.   TARIKH MINGGU / DISEMPURNAKAN TARIKH  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  STANDARD PEMBELAJARAN  (Beri kenyataan sekiranya lewat)          MINGGU 8  TEMA : Bersih dan Sihat 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi 1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut, dan UNIT 6 bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa mengeja perkataan yang mengandungi dua28 FEBRUARI –  Tajuk : Bersihkan Diri dan ayat dengan betul. atau tiga suku kata, diftong, vokal3 MAC   EMK: Kreativiti dan Inovatif,TMK berganding, digraf dan konsonan PK : bergabung dengan betul dan tepat. Nilai : Kebersihan 1.4   Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara Tanggungjawab tentang sesuatu perkara daripada pelbagai menggunakan kata ganti nama diri pertama Menghargai sumber dalam situasi formal dan tidak formal dan kedua dengan betul dalam situasi tidak Bersyukur secara bertatasusila. formal secara bertatasusila. Ilmu : Pendidikan Kesihatan Pendidikan Moral 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang Pendidikan Muzik ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan mengandungi dua atau tiga suku kata, KBT: yang betul. diftong, vokal berganding, digraf dan KB : Menghubungkait/ konsonan bergabung dengan sebutan yang Menjana Idea betul. Memadankan 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang BCB: Mendengar dengan mengandungi perkataan dua atau tiga suku berkesan / Bacaan Intensif kata, diftong, vokal berganding, digraf dan KP: Verbal linguistik konsonan bergabung dengan sebutan Media : Buku Teks,komputer Kad Perkataan 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang 3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan Benda Maujud diberi dengan betul dan kemas. dua atau tiga suku kata, diftong, vokal Kad gambar berganding, digraf dan konsonan Lembaran kerja bergabung dengan betul dan tulisan yang SB: kemas. TB : Kata Ganti Nama Diri 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan Pertama dan kedua yang betul menggunakan bahasa yang indah intonasi yang betul secara didik hibur. Kata adjektif secara didik hibur. Kata Kerja KK : paip, , buih, daun, tuala, seluar, 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti tupai, kaloi lantai, murai, sungai, harum, dengan betul mengikut konteks. nama diri pertama dan kedua. sekoi 4.1 Sebagai Pejalan kaki 4.1.1 Menerangkan bahawa berjalan di jalan raya PKJR atau berdekatan jalan raya adalah lebih Melintas Jalan dengan Orang Dewasa.  selamat apabila bersama orang dewasa atau yang lebih tua. 4.2 Arah yang paling selamat untuk berjalan kaki 4.2.1 Menerangkan kenapa berjalan menghadap lalu lintas adalah selamat daripada berjalan mengikut arah yang sama dengan kenderaan.   7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melinas 7.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah   berbahaya, melintas jalan adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak- kanak untuk melintas jalan tersebut.    
 7. 7. TARIKH MINGGU / DISEMPURNAKAN TARIKH  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  STANDARD PEMBELAJARAN  (Beri kenyataan sekiranya lewat)  MINGGU 9  UJIAN SARINGAN 1 - LINUS6 – 10 MAC  CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 11 – 19 MAC 2011         MINGGU 10  TEMA: Bersih dan Sihat 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi 1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut, dan bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa, mengeja perkataan yang mengandungi dua20 – 24 MAC  UNIT 7 dan ayat dengan betul. atau tiga suku kata, diftong, vokal TAJUK: berganding, digraf, dan konsonan Rumah Bersih bergabung dengan betul dan tepat. Keluarga Kok Meng 1.4 Bertutur, berbual, dan menyatakan permintaan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara Keluarga Devi tentang sesuatu perkara daripada pelbagai menggunakan kata panggilan dengan tepat sumber dalam situasi formal dan tidak formal bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak EMK: secara bertatasusila. formal secara bertatasusila. Keusahawanan, TMK 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa, dan 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang PK: ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan mengandungi perkataan dua atau tiga suku Nilai: Kasih sayang, yang betul. kata, diftong, vokal berganding, digraph, hormat menghormati dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. Ilmu : Pendidikan Moral 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang 3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan KBT: diberi dengan betul dan kemas. dua atau tiga suku kata, diftong, vokal Menghubungkait, berganding, digraf, dan konsonan mengecam, memadan, menjana idea bergabung, dengan betul dan tulisan yang Media: Gambar tunggal, kad perkataan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat BCB : Mendengar dengan berkesan dengan betul. 3.3.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, KP : Verbal-linguistik digraf, dan konsonan bergabung dengan SB: betul. Tatabahasa 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan Kata nama am menggunakan bahasa badan dengan kreatif 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan Kosa kata: melalui lakonan secara didik hibur. intonasi yang betul dan jelas tentang dulang, , bangku, nyiru, penyu, zink, cerek, sesuatu perkara melalui lakonan secara tanglung, langsir, anggerik, syiling didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja   dengan betul mengikut konteks.golongan kata dengan betul mengikut konteks.   4.2.1 Menerangkan kenapa berjalan menghadap 4.2 Arah yang paling selamat untuk berjalan kaki lalu lintas adalah selamat daripada berjalan mengikut arah yang sama dengan PKJR kenderaan. Melintas Jalan dengan Orang Dewasa.  7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas 7.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah berbahaya, melintas jalan adalah kompleks   dan orang dewasa boleh membantu kanak-   kanak untuk melintas jalan tersebut.   
 8. 8.     TARIKH MINGGU / DISEMPURNAKAN TARIKH  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  STANDARD PEMBELAJARAN  (Beri kenyataan sekiranya lewat)           UNIT 8 1.2   Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut TEMA: Bersih dan Sihat bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa frasa dan ayat tunggal dengan betul dan dan ayat dengan betul. tepat. TAJUK : Kelas Ceria 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal Jaga Kebersihan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan daripada pelbagai bahan bacaan dengan Menghias Kelas yang betul. sebutan yang betul. EMK: ICT 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, PK: lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang sebutan yang jelas dan intonasi yang Nilai : bertanggungjawab, tolong menolong, betul. betul. bekerjasama 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan Ilmu : PJK, diberi dengan betul dan kemas. tulisan yang kemas. Pendidikan Moral 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan KBT : Menghubungkait, menggunakan menggunakan bahasa badan dengan kreatif intonasi yang betul dan jelas tentang imaginasi dan kreativiti, verbal-linguistik melalui lakonan secara didik hibur. sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. BCB : Bacaan intensif, mendengar dengan berkesan 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. dengan betul mengikut konteks SB : Tatabahasa   Kata nama khas, kata nama am, kata kerja   Kosa kata   Susun, kemas kekal, johan, ceria, lap, hias           PKJR 7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas 7.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah Melintas Jalan dengan Orang Dewasa.     berbahaya, melintas jalan adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak- kanak untuk melintas jalan tersebut.         
 9. 9.    TARIKH MINGGU / DISEMPURNAKAN TARIKH  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  STANDARD PEMBELAJARAN  (Beri kenyataan sekiranya lewat)           TEMA: Bersih dan Sihat 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan UNIT 9 terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan respons terhadap sesuatu arahan secara yang didengar dengan betul. lisan atau gerak laku dengan betul. TAJUK: Badan Cergas 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal Mari Bersenam ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan daripada pelbagai bahan bacaan dengan Bermain di Taman yang betul. sebutan yang betul. Permainan 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, EMK: lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. betul. PK: Nilai: Berhati-hati, bertanggungjawab, 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan semangat kesukanan diberi dengan betul dan kemas. tulisan yang kemas. Ilmu: PJK KBT: Menghubungkait, menjana idea, 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.3.1 Membina dan menulis perkataan yang memadankan dengan betul. mengandungi suku kata terbuka dan KP: Kinestatik tertutup dengan betul dan kemas Media: Kad perkataan, kad gambar, lembaran kerja 3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul. SB: 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian Tatabahasa melalui nyanyian secara didik hibur. secara didik hibur. Kata kerja, ayat tunggal, ayat frasa, imbuhan ‘ber’. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja Kosa kata: dengan betul mengikut konteks. dengan betul mengikut konteks. sentuh, depang, pingpong, bola tampar,   bersenam         PKJR 7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas 7.1.2 Mengenal pasti dan menerangkan Melintas Jalan dengan Orang Dewasa.   bahagian-bahagian persekitaran jalan raya   yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas.      
 10. 10.   TARIKH MINGGU / DISEMPURNAKAN TARIKH  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  STANDARD PEMBELAJARAN  (Beri kenyataan sekiranya lewat)           TEMA: Bersih Dan Sihat 1.3   Mendengar, memahami dan memberi respons 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan UNIT 10 terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan respons terhadap sesuatu arahan TAJUK: Makanan Berzat yang didengar dengan betul. secara lisan atau gerak laku dengan betul. EMK: Keusahawanan 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan mengandungi dua atau tiga suku kata, PK: yang betul. diftong, vokal berganding, digraf dan Nilai: Kebersihan konsonan bergabung dengan sebutan yang Ilmu: Sains , PJK betul. KBT: 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, KB- Menghubungkait lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang sebutan yang jelas dan intonasi yang BCB: Bacaan Intensif, Mendengar dengan betul. betul. berkesan. Media: Gambar, kad perkataan. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.3.1 Membina dan menulis perkataan yang dengan betul. mengandungi suku kata terbuka dan SB: tertutup dengan betul dan kemas. Tata bahasa Kata Nama Am, Kata Adjektif, Kata Kerja, 3.4 Menulis imlak dengan tepat 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku Kosa kata : kata. minyak masak, emping jagung cergas, enak, mahkota, 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang menggunakan bahasa badan secara kreatif betul dan jelas tentang sesuatu semasa bercerita secara didik hibur. perkara melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. dengan betul mengikut konteks.         7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas 7.2.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah PKJR • Berhenti lebih selamat apabila langkah tertentu Melintas Jalan dengan Orang Dewasa. • Lihat diambil untuk menyempurnakan tugas   tersebut. • Dengar • Fikir • Berwaspada   
 11. 11.   TARIKH MINGGU / DISEMPURNAKAN TARIKH  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  STANDARD PEMBELAJARAN  (Beri kenyataan sekiranya lewat)           TEMA: Hidup Selamat 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan UNIT 11 terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang respons terhadap sesuatu arahan secara TAJUK: Simpan dengan Selamat didengar dengan betul. lisan atau gerak laku dengan betul. EMK: ICT, Inovasi, Kreativiti 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan PK: semula dengan tepat menggunakan sebutan yang tepat, sebutan yang jelas dan intonasi Nilai: Keselamatan, Berhati-hati jelas dan intonasi yang betul. yang betul menggunakan ayat tunggal. Ilmu: Kemahiran Hidup, PJK, Sains 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, KBT: lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang sebutan yang jelas dan intonasi yang KB : Menjana Idea, Mengecam, betul. betul. Menghubungkait.. KP : Verbal linguistik Media: Kad Gambar, ICT 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. bahan grafik dengan betul. SB: Tatabahasa 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.3.1 Membina dan menulis perkataan yang Ayat Tunggal, Kata Nama Am. dengan betul. mengandungi suku kata terbuka dan Kosa kata : Kabinet, bekas, kutip, uncang, congkak, tertutup dengan betul dan kemas. stor, sabit, gergaji, cangkul, peti ubat, 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan seterika ayat majmuk dengan betul. 4.4  Melafazdan memahami puisi dengan intonasi 4.4.1Melafazkan pantun dua kerat dengan yang betul menggunakan bahasa yang indah intonasi yang betul secara didik hibur. secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. dengan betul mengikut konteks.         PKJR 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas 7.2.2 Mengetahui lima langkah untuk Melintas Jalan dengan Orang Dewasa. • Berhenti menyempurnakan tugas melintas jalan   • Lihat dengan selamat.  • Dengar • Fikir • Berwaspada      
 12. 12.    TARIKH MINGGU / DISEMPURNAKAN TARIKH  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  STANDARD PEMBELAJARAN  (Beri kenyataan sekiranya lewat)         TEMA: Hidup Selamat 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan UNIT 12 terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan respons dengan betul secara lisan TAJUK: Pastikan Selamat yang didengar dengan betul. terhadap pelbagai soalan bertumpu. EMK: ICT, Inovasi, Kreativiti 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas PK: betul. dan intonasi yang betul mengikut tanda Nilai: Berhati-hati, Sayang-menyayangi baca. Ilmu: Kemahiran Hidup, Sains 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.3.2 Membina dan menulis perkataan yang KBT: dengan betul. mengandungi diftong, vokal berganding, KB: Menjana Idea, digraf dan konsonan bergabung dengan KP: Verbal Linguistik betul. BCB: Bacaan Intensif 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan Media: Kad Gambar, ICT, Kad Perkataan. ayat majmuk dengan betul. SB Tatabahasa 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan kata hubung 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan intonasi yang betul dan jelas tentang menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa sesuatu perkara serta menggunakan bahasa Kosa kata bercerita secara didik hibur badan yang kreatif melalui penceritaan periuk nasi, kunci pagar, alat tulis secara didik hibur. suis, tetapi, atau, dan 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung   dengan betul mengikut konteks. yang mudah dengan betul     mengikut konteks.       PKJR     Melintas Jalan dengan Orang Dewasa. 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas 7.2.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan   • Berhenti selamat dan menerangkan setiap langkah • Lihat   • Dengar • Fikir • Berwaspada       
 13. 13.    TARIKH MINGGU / DISEMPURNAKAN TARIKH  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  STANDARD PEMBELAJARAN  (Beri kenyataan sekiranya lewat)           TEMA: 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan Hidup Selamat terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang respons dengan betul secara lisan terhadap UNIT 13 didengar dengan betul. pelbagai soalan bertumpu. TAJUK: 1.3.3 Mendengar, memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku Berhati-hati Kawan yang betul. EMK: Keusahawanan, kreativiti & inovasi 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan 2.3.2  Membaca kuat ayat tunggal dan ayat PK : lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas Nilai : Berjimat-cermat, berdisiplin, betul. dan intonasi yang betul mengikut tanda kebersihan baca. Ilmu : PJK, P.Moral,Sains KBT : 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat 2.4.1  Membaca dan memahami maklumat untuk dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai memberi respons dengan betul. bahan dengan tepat. KB : Menjana idea, mengecam, kontekstual-menghubungkaitkan 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.3.2 Membina dan menulis perkataan yang BCB-mendengar dengan dengan betul. mengandungi diftong, vokal berganding, -bacaan intensif digraf dan konsonan bergabung dengan KP : Verbal linguistik betul. Media : Buku teks, BLA, p.point, gamba 3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul. kad perkataan, lembaran kerja   SB : 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami Tatabahasa : Kata hubung, kata nama am, melalui nyanyian secara didik hibur. seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak kata kerja laku secara didik hibur. Kosa kata : Kantin,berhati-hati, tertib, bahaya, kerana, menegur 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. yang mudah dengan betul mengikut   konteks.     7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas 7.2.2 Mengetahui lima langkah untuk PKJR • Berhenti menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat.  Melintas Jalan dengan Orang Dewasa. • Lihat 7.2.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan   • Dengar selamat dan menerangkan setiap langkah • Fikir • Berwaspada       
 14. 14.    TARIKH MINGGU / DISEMPURNAKAN TARIKH  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  STANDARD PEMBELAJARAN  (Beri kenyataan sekiranya lewat)         TEMA 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul Hidup Selamat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai secara bertatasusila. sumber dalam situasi formal dan tidak formal UNIT 14 secara bertatasusila. Tajuk: 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat Saya Selamat di Sin 2.3   Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas EMK: Kreativiti & inovasi lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang dan intonasi yang betul mengikut tanda PK : betul. baca. Nilai : Patuh, berwaspada, berdisiplin, Ilmu : PJK, P.Moral, P.Muzik, 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk KBT : tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan mengenal pasti idea utama dalam pelbagai KB : Menjana idea, memadankan, untuk memberi respons dengan betul. bahan dengan tepat. mengecam, kontekstual-mengalami, BCB-mendengar dengan berkesan -bacaan intensif 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan KP : Muzik dengan betul. ayat majmuk dengan betul. Media : Buku teks, BLA, p.point, gambar, kad perkataan, lembaran kerja 3.5  Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada SB : perkara daripada pelbagai sumber. pelbagai sumber. Tatabahasa : Kata nama am, kata kerja, imbuhan Kosa kata : Buaian, tangga gelongsor, 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang haus, bersiar-siar, tama permainan, 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul berdasarkan bahan yang diberi menunggang, basikal, topi keledar, yang santun. pelindung siku, pelindung lutut. dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni melalui nyanyian secara didik hibur. kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku   secara didik hibur.   5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. dengan betul mengikut konteks.   7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas 7.2.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran PKJR : • Berhenti (perkataan dan fizikal) lima langkah Melintas Jalan dengan Orang Dewasa. • Lihat melintas dengan selamat – dalam situasi   • Dengar yang dikawal dan diselia. • Fikir • Berwaspada    
 15. 15.   TARIKH MINGGU / DISEMPURNAKAN TARIKH  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  STANDARD PEMBELAJARAN  (Beri kenyataan sekiranya lewat)           TEMA 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul Hidup Selamat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai secara bertatasusila  UNIT 15 sumber dalam situasi formal dan tidak formal TAJUK secara bertatasusila. Berhati-hati di Jalan Raya   2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk EMK: Kreativiti & inovasi dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai memberi respons dengan betul. bahan dengan tepat. PK : Nilai : Berwaspada, berdisiplin 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan Ilmu : PJK, P.Moral sastera yang sesuai bagi memupuk minat bacaan secara didik hibur untuk membaca. memperkaya kosa kata KBT : KB : Menjana idea,mengecam, 3.3  Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan menghubungkaitkan dengan betul. ayat majmuk dengan betul. BCB-mencatat nota -bacaan intensif 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang   mengandungi suku kata terbuka dan suku KP : Verbal linguistik kata tertutup dengan tepat.     Media : Buku teks, BLA, kad perkataan, 3.4.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi kad gambar, poster     perkataan suku kata terbuka dan suku kata   tertutup dengan tepat. SB :   Tatabahasa : Kata hubung,kata adjektif   3.5  Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada perkara daripada pelbagai sumber. pelbagai sumber. Kosa kata : Kenderaan, warna, lintasan belang,   4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan hentian, lasak, lampu isyarat, topi keledar, 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan intonasi yang betul dan jelas tentang berwaspada menggunakan bahasa badan dengan kreatif sesuatu perkara melalui lakonan secara melalui lakonan secara didik hibur. didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dengan betul mengikut konteks. warna dengan betul mengikut konteks.     5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung   yang mudah dengan betul mengikut konteks.   PKJR : 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas  7.2.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran Melintas Jalan dengan Orang Dewasa. • Berhenti (perkataan dan fizikal) lima langkah   • Lihat melintas dengan selamat – dalam situasi • Dengar yang dikawal dan diselia. • Fikir • Berwaspada    
 16. 16. TARIKH MINGGU / DISEMPURNAKAN TARIKH  TEMA / TAJUK  STANDARD KANDUNGAN  STANDARD PEMBELAJARAN  (Beri kenyataan sekiranya lewat)       TEMA : HIDUP BAHAGIA 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons 1.3.2 Mendengar,memahami dan memberikan UNIT : 16 terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan respons dengan betul terhadap pelbagai TEMA : HIDUP BAHAGIA yang didengar dengan betul. soalan bertumpu. TAJUK : Taman Kita 1.4   Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul EMK: Elemen Teknologi Maklumat dan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai secara bertatasusila Komunikasi sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. PK : 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang Nilai : ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan mengandungi perkataan dua atau tiga suku • Kerjasama yang betul. kata, diftong, vokal berganding, digraf dan • Bertanggung jawab konsonan bergabung dengan sebutan yang • Tolong-menolong betul. • Kesopanan 2.3   Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat Ilmu : Kesihatan, PSV, Dunia Sains dan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas Teknologi betul. dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. KBT : KB- 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat • Menjanakan idea tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan daripada pelbagai bahan bacaan untuk • Mengumpul dan mengkelaskan untuk memberi respons dengan betul. membuat klasifikasi dengan betul. • Mengesan kecondongan pendapat KP- 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan • Interpersonal sastera yang sesuai bagi memupuk minat bacaan secara didik hibur untuk • Naturalis membaca. memperkaya kosa kata. • Verbal-linguistik Media : Kad perkataan, carta, buku teks, 3.4   Menulis imlak dengan tepat. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang buku aktiviti   mengandungi suku kata terbuka dan suku   kata tertutup dengan tepat. SB :   Tatabahasa: kata tanya, kata nama, kata 3.5   Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk adjektif perkara daripada pelbagai sumber. diklasifikasikan daripada pelbagai sumber. Kosa Kata: 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan Taman, gotong-royong, pemilik, bersih, menggunakan bahasa badan dengan kreatif intonasi yang betul dan jelastentangsesuatu menarik, ceria, hias,angkuh, harum, melalui lakonan secara didik hibur. perkara serta menggunakan bahasa badan bergaduh, menang dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. PKJR: Lima Langkah Melintas Dengan 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya Selam dengan betul mengikut konteks. merujuk manusia dan benda dengan betul.   7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas: 7.2.3 Menggambarkan prosedur melintas dan • Berhenti menerangkan setiap langkah. • Lihat 7.2.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran • Dengar lima langkah yang terlibat dalam melintas • Fikir jalan dengan selamat dalam situasi yang • Berhati-hati dikawal dan diselia. 

×