Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rph bm en roslan

6,415 views

Published on

Rph bm en roslan

 1. 1. Rancangan Pengajaran Harian (RPH)Tahun : 2 CemerlangTarikh : 13 Mei 2013Hari : IsninWaktu : 8.45 pagi – 9.45 pagiTema : KebudayaanTajuk : Makanan TempatanObjektif : Pada akhir pelajaran ini, murid dapat:i. bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasiyang betul dalam situasi yang tidak formal secarabertatasusila.ii. membaca satu petikan dialog dengan dengan lancar ,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikuttanda baca.iii. menulis 3 daripada 4 dialog bertatasusila berdasarkangambar.Kemahiran:Fokus Utama:Standard Kandungan1.4 Bertutur , berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripadapelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1
 2. 2. Standard Pembelajaran1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatuperkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.Fokus Sampingan:Standard Kandungan2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasiyang betul.Standard Pembelajaran2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar , sebutan yang jelas dan intonasiyang betul mengikut tanda baca.Standard Kandungan3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betulStandard Pembelajaran3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik denganbetulSistem Bahasa: Tatabahasa : Ayat permintaan dan penjodoh bilanganPengisian Kurikulum :i. Ilmu : keusahawananii. Nilai : Bertatasusila dan bertanggungjawab2
 3. 3. iii. Kemahiran Bernilai Tambah: Kecerdasan PelbagaiPengetahuan Sedia Ada :i. Murid pernah mendengar dan mengenali beberapa jenis makanan tempatan.ii. Murid pernah pergi ke pasar bersama – sma keluarga untuk membeli keperluanharian.iii. Murid pernah berbual – bual dengan ahli keluarga secara bertatasusila.Alat Bantu Mengajari. Kuih tradisionalii. Kad tugasan / situasi ( lampiran 1 )iii. Petikan ( lampiran 2 )iv. Latihan pemahaman ( lampiran 3 )v. Latihan pengayaan ( Lampiran 4 dan 5 )vi. Latihan pemulihan ( lampiran 6 )3
 4. 4. Langkah/MasaIsi Pelajaran Aktiviti Pengajaran danPembelajaranCatatanSet Induksi( 5 minit )• Teka-teki:Badanku berlapis– lapis. Akudipotong empatsegi. Biasanyaaku berwarnaputih dan merah.Rasaku lemakmanis. Aku seringdihidangkandalam majlis ataudijual pada waktupagi atau petang.( Kuih lapis )1. Murid diminta mendengarteka-teki dan memikirkanjawapannya.2. Seorang murid dimintauntuk membaca kad teka –teki yang telah gurusediakan.3. Murid menjawab soalanteka-teki.4. Guru kaitkan teka tekidengan tajuk pengajaranpada hari itu iaituMakanan Tempatan• Teknik:- Soal jawab- Sumbang saran• Bahan bantumengajar- Carta Teka-teki• Nilai Murni- Hemah tinggi• PelbagaiKecerdasan:(Naturalis)• Pel. Kecerdasan(VerbalLingiustik)4
 5. 5. Langkah 1(15minit)• Kad situasitentang suasanajual beli di kantinsekolah padawaktu rehat.( lampiran 1 )1. Memilih beberapa orangmurid untuk melakonkanperanan .2. Murid membaca kad mainperanan untuk memahamitugasan iaitu kad 1(peniaga di kantin )manakala kad 2( murid atau pembeli )3. Murid melafazkan dialogberdasarkan kad tugasanyang dibekalkan.4. Guru dan muridberbincang tentangkesesuaian dialog yangdigunakan dalam dialogtersebut.• Kad tugasan /main peranan• Nilai tatasusila• KBTkeusahawanan.Langkah 2(15 minit)• Petikan( lampiran 2 )• Dialog urusanjual beli yang1. Murid membaca petikandialog yang guru berikan.2. Guru dan muridmembincang ayat dan• Teknikperbincangan• PendekatanKomunikatif5
 6. 6. berlaku di pasar. permintaan yangbertatasusila dalam ayat.3. Guru dan muridmembincangkan isipetikan dan unsurtatabahasa iaitu penjodohbilangan dan kata nama.4. Murid menjawab soalan –soalan pemahamanberdasarkan petikan• PelbagaiKecerdasan(Interpersonal)• KBT:- KecerdasanPelbagaiLangkah 3(10 minit)• Latihanpemahaman :melengkapkanayat dan isitempat kosong( lampiran 3 )1. Guru mengedarkanlampiran latihan kepadasemua murid.2. Murid menjawab soalandengan bimbingan guru.3. Guru membincangkanjawapan dengan murid.Murid menyemak jawapanyang telah ditulis.• PelbagaiKecerdasan:(Visual-Ruang,Verbal-Linguistik& GayaPembelajaran:6
 7. 7. Langkah 4(10minit)• AktivitiPengayaan( lampiran 4 /5 )- badak- popia- loyang- peneram- lemang- baulu- karas- keria- ketayap- karipap• Pemulihan( lampiran 6 )1. Guru mengenal pastimurid – murid untukaktiviti pemulihan danpengayaan.2. Pemulihan : Gurumembimbing muridmenuturkan ayat – ayatbertatasusila dengan betul.3. Pengayaan : Muridmencari nama – nama kuihtradisional dalampermainan perkataantersembunyi.4. Pengayaan : muridmenulis ayat bertatasusilaberdasarkan gambar.• PelbagaiKecerdasan:• GayaPembelajaran:(Kinestatik)• KBT:- KecerdasanPelbagai7
 8. 8. Penutup( 5 minit)• Teka isi di dalamsebuah bekas( cucur badak )• Rumusan nilaimurni- Hormat- Kesyukuran- Keberanian1. Murid diminta meneka isidi dalam sebuah bekasyang guru bawa..2. Guru memanggil seorangmurid yang ditutup matauntuk mengambil danmemakan kuih tersebutlalu membuat tekaan .3. Guru memberi setiapmurid sebiji cucur badak4. Murid mengucapkanterima kasih kepada guru.5. Guru membuat rumusantentang kepentinganmenggunakan ayat yangbertatasusila.• Teknik:- Soal jawab- Sumbangsara• Bahan BantuMengajar:- Cucur badakNilai Murni:- Hormat- Kesyukuran- Keberanian8
 9. 9. Komen tentang pengajaran dan pembelajaran guru.1. Berdasarkan pemerhatian kami, pengajaran yang dijalankan oleh guru adalah tersusundengan baik. Ini berdasarkan aktiviti yang beliau jalankan iaitu dari mudah kepadayang lebih sukar. Pada awalnya murid diberi teka-teki yang ada kaitan dengan isipelajaran yang hendak diajar. Selepas itu murid melakokan dialog dengan membacakad main peranan. Kemudian barulah murid membaca petikan. Ini menunjukkanbahawa guru memulakan pengajaran daripada yang mudah kepada yang lebih sukar.Kesannya, murid mudah memahami isi pelajaran yang hendak dicapai padapengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut.2. Objektif pengajaran dan pembelajaran.Objektif adalah jelas serta spesifik. Selain itu, objektif pengajaran danpembelajaran juga sesuai dengan tajuk dan kebolehan murid. Ini adalah kerana situasiyang dilakonkan oleh murid merupakan pengalaman murid itu sendiri. Contohnyasituasi murid membeli makanan di kantin sekolah, kedai runcit atau di pasar malam.Semua ini merupakan pengalaman sendiri yang pernah mereka alami. Oleh ituobjektif pengajaran dan pembelajaran mudah untuk dicapai kerana aktiviti melibatkanpengalaman sedia murid.3. Penggunaan Alat Bantu Mengajar ( ABM )Alat Bantu Mengajar ( ABM ) yang digunakan adalah amat sesuai denganpengajaran dan pembelajaran. Contohnya guru menunjukkan benda maujud sepertikuih tradisional kepada murid-murid serta kaitkan dengan isi pelajaran. Selain itu kadmain peranan juga amat sesuai digunakan sebagai panduan untuk murid berdialog.Namun begitu ABM boleh diperbanyakkan lagi seperti tayangan gambar situasi jualbeli kantin atau di pasar malam. Selain itu petikan dialog yang diberikan oleh guru9
 10. 10. adalah amat baik sebagai panduan untuk murid melakukan dialog. Petikan ini jugamempunyai unsur tatabahasa iaitu penjodoh bilangan dan kata nama. Guru jugamenggunakan petikan ini sebagai aktiviti untuk menjawab soalan pemahaman.4. Kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran.Semasa pengajaran dengan pembelajaran dijalankan, guru ini menggunakanpendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan yangberpusatkan murid iaitu berfokuskan kepada bentuk-bentuk komunikasi iaitu sepertimeminta maaf, bercerita ataupun melapor. Aktiviti yang dijalankan pada langkah 2,murid-murid melakonkan dialog urusan jual beli. Ia melibatkan situasi muridberkomunikasi sesama mereka. Teknik yang digunakan ialah teknik main peranan,perbincangan, soal jawab dan sumbang saran. Contohnya, murid berdialogberdasarkan peranan yang diberikan. Guru dan murid berbincang tentang ayatpermintaan yang bertatasusila yang terdapat dalam petikan. Selain itu, murid jugaberbincang tentang unsur tatabahasa iaitu penjodoh bilangan dan kata nama yangterdapat dalam petikan. Semasa sesi penutup guru menggunakan teknik soal jawab dansumbang saran iaitu murid-murid memberi pendapat atau pandangan tentang jeniskuih tradisional.5. Kelemahan guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran.Berdasarkan pemerhatian kami, terdapat beberapa kelemahan yang wujudsemasa proses pengajaran dan pembelajaran. Antaranya guru perlu bijak untukmengawal keadaan kelas apatah lagi murid-murid yang diajar merupakan Tahun 2yang sememangnya mereka amat teruja untuk mengetahui sesuatu yang mereka tidakketahui atau teruja untuk menjawab sesuatu yang mereka ketahui. Untuk itu guru perlubijak untuk mengawal situasi ini. Contohnya situasi untuk menjawab teka-teki dan10
 11. 11. menjawab jenis kuih. Selain itu guru perlu memastikan lebih ramai murid yang diberipeluang untuk melibatkan diri semasa aktivit dijalankan seperti aktiviti main peranan.6. Cadangan penambahbaikanBeberapa cadangan penambahbaikan yang boleh digunapakai semasa pengajaran danpembelajaran ialah :i. Guru boleh melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan membawamurid-murid melawat kantin serta melihat sendiri proses jual beli yangdilakukan oleh murid-murid serta pengusaha kantin.ii. Guru boleh menggunakan ABM seperti tayangan video suasana jual beli dipasar atau di kantin sekolah.iii. ABM boleh diperbanyakkan lagi seperti membawa banyak benda maujud ataugambar-gambar yang berkaitan dengan isi pelajaran.Kesimpulan.Pengajaran dan pembelajaran yang berkesan membawa impak yang besar kepada gurudan juga murid-murid. Sekiranya proses pengajaran dan pembelajaran berjalan denganlancar pasti segala ilmu yang dicurahkan oleh para guru akan dapat diperoleh oleh paramurid.11
 12. 12. Lampiran12

×