Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2013 bm retail_screen

237 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2013 bm retail_screen

 1. 1. B+M RETAIL adviseren - tekenen - coördineren
 2. 2. adviseren - tekenen - coördineren B+M Den Haag Zwaardstraat 16 2584 TX Den Haag +31(0)70 358 62 62 info@bplusm.nl www.bplusm.nl2
 3. 3. INTRODUCTIE B+MB+M Retail is sinds 1994 actief in de ondersteuning van retailers. Hierbij moetmen denken aan het ondersteunen bij winkelinrichtingen, het beheren vande bouwkundige gegevens van winkelobjecten en de ondersteuning bij hetontwikkelen van nieuwe winkelconcepten en vestigingen.Van ontwerp tot realisatieOnze werkzaamheden zijn rond het uittekenen van een object gecentreerd.Zo worden bestaande objecten ingemeten, verwerkt tot tekening, wordenontwerpen gemaakt voor bouwkundige aanpassingen en worden benodigdebouwvergunningen aangevraagd, tot en met het leveren van projectbegeleidingvan een ombouw. Ons team heeft dit met name gedaan voor de winkelketensKonmar, Edah, Super de Boer.Van realisatie tot opleveringIn samenwerking met verschillende projectmanagement bureaus kunnenwij ook een totaalpakket aanbieden, waarbij de verantwoordelijkheid vanafinitiatief tot en met realisatie geheel kan worden overgenomen.ExpertiseNaast onze expertise binnen de retail heeft B+M zich gespecialiseerd op hetgebied van (Bouw)techniek, bouwbesluit, NEN en het bouwproces, waarbij dearchitectonische kwaliteiten en uitgangspunten van het ontwerp niet uit hetoog worden verloren.Architecten waarmee B+M heeft samengewerkt of nog samenwerkt zijn o.a.:Joan Busquets, Alvaro Siza, David Chipperfield, Christian de Portzamparc,Benthem Crouwel, Zwarts en Jansma, Gigon & Guyer, Mecanoo, UN Studio,OMA, T+T Design en Soeters van Eldonk. 3
 4. 4. 1 gebouwmodel verschillende verschijningsvormen 2D en 3D4
 5. 5. TEKENSYSTEMATIEK volledige 3d functionaliteit B+M retail werkt de tekeningen uit met Autocad (2D) en / of Revit (3D) met als applicatie Delta Pi. Door optimaal gebruik te maken van de software is het mogelijk om dezelfde tekening diverse verschijningsvormen weer te geven. Werktekeningen zijn oppervlakte tekeningen, zijn ontruimingsplannen, zijn presentatietekeningen enz. Dit betekend dat met het aanpassen van de tekening dan ook alle mogelijke varianten van deze tekening zijn aangepast. BIM (Bouwwerk Informatie Model) is een van de meest ingrijpende innovaties in het uitwerken, realiseren en beheren van projecten van de afgelopen jaren. Het is een proces wat langzaam in de gehele bouwketen is doorgedrongen. B+M volgt de ontwikkelingen op de voet en past deze toe bij de het uitwerken van de projecten. Zo zijn bijvoorbeeld oppervlaktestaten, sleutelplannen en hoeveelheden afwerkingen direct uit de tekeningen in bijvoorbeeld Excel staten uit te lezen en door derden direct te gebruiken. Ook de samenwerking met constructeur en installateur is door middel van deze methodiek sterk verbeterd.gegevens in het model zijn direct gekoppeld aan een database.hieruit kunnen oppervlakte staten sleutelplannen ed. eenvoudig gegenereerd worden 5
 6. 6. maatvoering plafond6
 7. 7. WINKEL LAY-OUT Op basis van de bestaande plattegronden en de inrichtingswensen van de opdrachtgever werken wij lay-out schetsen uit. Uiteindelijk resulteert dit in een definitieve lay-out die voor de klant het beste commerciële resultaat behaalt maar ook bouwkundig uitvoerbaar is en voldoet aan de regelgeving zoals bouwbesluit, Arbo e.d. Indien u nog geen goed beeld heeft van het uiteindelijke resultaat van uw verbouwing kunnen we diverse 3d presentaties vervaardigen. Op basis van de definitieve lay-out worden de Uitvoeringstekeningen vervaardigd. Dit kan een vastgestelde set tekeningen zijn maar er kan ook per pand bepaald worden welke tekeningen nodig zijn. Te denken valt aan: • plafond-/ verlichtingstekening maatvoering (af)bouwkundiginrichting • maatvoering inventaris • wandaanzichten • doorneden • gevels. Tijdig voor aanvang van de (ver)bouwwerkzaamheden zorgen wij voor een volledige vergunningsaanvraag voor zowel de verbouwing, reclame uitingen aan de gevel en het daadwerkelijke gebruik. Is uw pand in een monument gevestigd, ook monumenten vergunningen zijn bij ons in goede handen. 7
 8. 8. wandaanzichtenvloerafwerkingenpresentatietekeningen t.b.v. welstandsadvies8
 9. 9. WINKEL LAY-OUT DEELTEKENINGEN Oppervlakten en Sleutelplannen Het bepalen en beheren van oppervlakten (conform NEN 2580) en sleutelplannen. De gegevens van de oppervlakten en sleutelplannen zijn direct gekoppeld aan een database. Het aanpassen van de gegevens in de tekeningen wordt direct in de database doorgevoerd. De gegevens kunnen naar Excel worden getransporteerd of via een beveiligde website worden ontsloten. Op deze wijze heeft ontstaat er een up to date overzicht van de ingehuurde vierkante meters maar ook de WinkelVerkoopvloerOppevlakt (WVO) en overige ruimtes.oppervlakte tekeningen oppervlakten uit teke- ning direct gekoppeld aan excelbestand oppervlakten vloer afwerking (+evt. op- pervlakten wanden en plafond) 9
 10. 10. bladen uit een formuleboek van eensupermarktketen10
 11. 11. FORMULEBEHEERFormulebeheer en HuisstijlboekAlle interieur onderdelen worden uitgetekend en weergegeven in eenHuisstijlboek. Deze onderdelen staan in een centrale CAD bibliotheek vanwaaruit de winkel lay-out worden uitgewerkt. Aanvullingen en wijzigingen vande winkelformule kunnen zo indien gewenst direct in alle vestigingen wordendoorgevoerd.Met behulp het huisstijlboek kunnen diverse (nieuwe) leveranciers wordenbenaderd om de interieur onderdelen aan te beiden. Op deze wijze kan menmet nieuwe leveranciers aan het werk terwijl het uiterlijk van de meubelsuniform blijft.Buiten de interieur onderdelen streven wij ernaar alle bouwkundige details zostandaard en uniform mogelijk uit te werken. Dit draagt bij een snelle bouwtijdaangezien de aannemer weet wat er van het wordt verwacht. 11
 12. 12. INMETEN Bestaande toestand, Inmeten Het runnen van een winkel begint met het hebben van een pand. Om een winkel te ontwerpen is de basis een correcte tekening van dit pand. Vaak zijn er nergens tekeningen meer aanwezig. B+M heeft de apparatuur om uw panden op de mm nauwkeurig in te meten zodat er een basis bestaat waarmee iedere partij mee kan werken. Dankzij de bouwkundige kennis van B+M kunnen we de inmeting verrichten voordat de sloop begint. Tijdens openingstijden zullen wij onze apparatuur opstellen zodat de klanten zo minimaal mogelijk worden gestoord. Bij oplevering van nieuwbouw panden kunnen wij een controle meting verrichten en deze verwerken tot NEN 2580 oppervlakte tekeningen. Zodoende kunt u controleren of de huurmeters in het contract corresponderen met hetgeen opgeleverd is.12
 13. 13. OntruimingsplannenIedere publiek toegankelijke ruimte is verplicht om een ontruimingsplante hebben. Ook voor uw klanten is het prettig te weten waar, in geval vancalamiteiten, men het pand zo snel mogelijk kan verlaten of de benodigdemiddelen kan vinden om bijvoorbeeld brand te bestrijden.B+M vervaardigd deze tekeningen op basis van de laatste winkellay-outsconform de NEN 1414: 2007 13
 14. 14. CAD BIBLIOTHEEK Cad bibliotheekbeheer Voor het efficiënt en nauwkeurig opzetten van lay-out tekeningen is een goede digitale bibliotheek onontkoombaar. Wij maken per winkelformule een cad bibliotheek met alle winkelinventaris. Het uiterlijk van het getekende onderdeel verschilt per schaal en er kunnen ook 3D elementen aan worden toegevoegd. Het beheer van de bibliotheek wordt aangestuurd vanuit het huisstijlboek. De lay-out tekeningen van alle filialen hebben een koppeling met de bibliotheek en dus ook met de huisstijl. Aanvullingen en wijzigingen in de huisstijl zijn dan ook direct inoverzicht bibliotheek elementen de tekeningen van de verschillende filialen toe te passen.overzicht bibliotheek elementen 3D element14
 15. 15. DATABEHEERB+M cloudEenvoudig gebouwmodellen en tekeningen delen via de cloudSteeds meer bedrijven realiseren zich dat het tekeningen- endocumentenbeheer goed geregeld moet zijn. Het ontbreekt veel bedrijvenaan een helder overzicht van de tekeningen die men heeft en eenvoudig ensnel inzicht in een document dat men zoekt. Als het juiste document eindelijkgevonden is moet men nog wel over juiste software beschikken om het bestandte kunnen openen.Door de snelle ontwikkelingen op ICT-gebied is het nu mogelijk om tekeningen-/documentenbeheer centraal te regelen. Met name de ‘cloud’-oplossingen zijnhiervoor een uitstekende keuze. Tekeningen en documenten komen hiermeeop een centrale plaats op internet te staan en kunnen beschikbaar gemaaktworden voor een grote groep gebruikers. Deze zijn zonder cad-software teraadplegen omdat deze via het beheersysteem inzichtelijk zijn.Via onze online webapplicatie kunnen wij uw project inrichten en via eenrechtenstructuur instellen wie bepaalde tekeningen en andere documentenmogen inzien en eventueel downloaden. Gebruikers kunnen vervolgens viahun eigen webbrowser inloggen op het systeem en zo de tekeningen bekijken,downloaden en printen. Dit kan gedaan worden voor zowel projecten inontwikkeling als tijdens de beheerfase. Zo kan het systeem gebruikt wordenom met diverse partijen samen te werken of als een databank met gegevens tefunctioneren.Het voordeel van deze oplossing is dat alle betrokken partijen altijd toeganghebben tot alle beschikbare documenten en weten waar zij die terug kunnenvinden. Gebruikers kunnen ook direct zien of zij de laatste versie van eendocument hebben.Afhankelijk van uw wensen en documenten maken wij in overleg met u eenstructuur die bij u past. Op die manier kunt u optimaal gebruik maken van onsonline beheersysteem. Alle cloud-data staat op een .nl-domein en blijft dusgegarandeerd binnen de Nederlandse grenzen. 15
 16. 16. 1994-2000 35 winkels 2000-2001 1020 winkels operationeel 150 overig vastgoed 2001-2006 40 winkels 2002-2009 400 winkels 2002-2006 250 winkels16
 17. 17. PORTFOLIO RETAILNaast de langdurige relatie met Laurus N.V, (Konmar, Edah, Edah lekker& laag,Super de Boer en Laag & Lekker) waarbij B+M al het tekenwerk incl. samen-werking met de diverse ontwerpbureaus, interne lay-out ontwerpers en hetvoorzien in een centrale database hebben wij in samenwerking met diversepartners gewerkt voor: Tommy Hilfiger Marlies Dekker MCGregor Bakker Bart Jumbo Coop PrenatalHoewel deze projecten vooral gericht zijn op de Retail sector past ons con-cept op diversen andere inrichting disciplines zoals kinderdagverblijven (deNatuurfontein in Amsterdam) hotels, restaurants (Sucre, Amsterdam), en deherinrichting van het Aidsfonds in Amsterdam. 17
 18. 18. PORTFOLIO fragment van een coördinatietekening t.b.v. sparingen en instort voorzieningen18
 19. 19. DE ROTTERDAM - ROTTERDAM programma kantoren - winkels - horeca - hotel recreatie - parkeergarage totaal ca. 165.000 m2 opdrachtgever De Rotterdam cv (MAB Development en OVG Projectontwikkeling) architect OMA coördinatie en uitvoerend architect B+M Den Haag oplevering november 2013 19
 20. 20. OOSTERDOKSEILAND - AMSTERDAM programma kantoren - winkels - horeca - hotel - conservatorium bibliotheek - parkeergarage - totaal ca. 200.000 m2 projectontwikkelaar Bouwfonds MAB architecten EEA Bennetts Associates(GB) Baumschlager+Grassman (A) Future Systems (UK) Jo Crepain (B) HvdN architecten - Maccreanor Lavington Jo Coenen Meyer en Van Schooten Zwarts en Jansma ArchitektenCie AgenceTer (F) coördinatie B+M Den Haag uitvoering 2003-2012 OIIA68 BIIA67 BIIA65 BIIA63 BIIA61 S3 S3 OIIA46 BIIA45 11 10c BIIA43 10a BIIA41 10 BIIA39 9b BIIA37 9a BIIA35 9 8b BIIA33 8a BIIA30 8 S2 S2 OIIA19 BIIA17 BIIA15 BIIA12 BIIA09 BIIA07 BIIA05 BIIA02 OIIA20 BIIA14 BIIA10 OIIA03 Baumschlager - Eberle Architects Aronsohn - ARCADIS Oosterdokseiland VOF20
 21. 21. STADSHART - ALMEREprogrammawinkels - woningenopdrachtgeverAlmere Hart CVarchitectenAtelier Christian de Portzamparc (F)David Chipperfield (UK)Gigon & Guyer (CH)SeARCHS333coördinatie en uitvoerend architectB+M Den Haagoplevering2006programmaherinrichting openbare ruimteaanpassingen winkelpuienopdrachtgeverUnibail RodamcoarchitectenDunnettCraven(GB)coördinatie en uitvoerend architectB+M Den Haaguitvoering2012-2013 21
 22. 22. EEMPLEIN - AMERSFOORT programma winkelcentrum - wonen - parkeren opdrachtgever Multi Development - Gemeente Amersfoort masterplan Bolles & Wilson Drost + van Veen architecten O’Donnell + Tuomey Mecanoo Neutelings Riedijk Architecten Buro Sant & Co coördinatie/uitvoerend architect B+M Den Haag oplevering 201222
 23. 23. OOSTPOORT - AMSTERDAMprogrammawinkelcentrum - wonen - parkerenopdrachtgeverOCP (Ymere, Stadgenoot en Bouwfonds)masterplanSoeters van EldonkarchitectenSoeters van EldonkMolenaar & van WindenMulleners en MullenersHENKuitvoerend architectB+M Den Haagoplevering2013 23
 24. 24. www.bplusm.nl ©b+m den haag 2013

×