Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

האמנה החדשה של עיריית בני ברק

עיצוב: סטודיו מרילוס

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

האמנה החדשה של עיריית בני ברק

 1. 1. ‫ת ש ות‬ ‫ת‬ ‫ת‬ ‫ים -09‬ ‫ת יי ים‬ ‫001!‬‫עיצוב: סטו‬ ‫דיו מרילוס‬
 2. 2. ‫פי‬ ‫ות‬ ‫ש‬ ‫ם:‬ ‫הנהלת העיר:‬ ‫ראש העיר‬ ‫מ"מ וסגנים‬ ‫מועצת העיר‬ ‫עובדים:‬ ‫מנהלים ועובדי‬ ‫האגפים והיחידות‬ ‫יועצי התכנית:‬ ‫מר אליעזר וד"ר נועה שוורצר‬ ‫ד"ר ורדה בר‬ ‫תאגידים עירוניים:‬ ‫תאגיד המים והביוב‬ ‫החברה הכלכלית‬ ‫תושבי העיר - לקוחו‬ ‫ת עיריית בני ברק‬ ‫שותפים‬ ‫: שות‬ ‫פים:‬ ‫שותפ‬ ‫ים: שו‬ ‫תפים:‬ ‫צוות ההיגוי:‬ ‫עירייה ויועצים‬ ‫מפעם השפלה‬ ‫שותפי‬ ‫ם: שו‬ ‫ת‬
 3. 3. ‫ת שי ות‬ ‫אמנת השירות הינה הצהרה של המנהיגות העירונית, מנהלי‬ ‫האגפים והמחלקות על רמת השירות האיכותית לה זכאים‬ ‫תושבי העיר.‬ ‫אמנת השירות היא שאיפה להשבחת איכות החיים, לשדרוג‬ ‫איכות השירות לתושב ולמתן מענה מקצועי, יעיל ואדיב לכל‬ ‫פנייה של התושבים, תוך עמידה בלוח זמנים נקוב ומחייב.‬ ‫תהליך זה של כתיבה והתחייבות על האמנה , מהווה נדבך‬ ‫מרכזי בשדרוג איכות השירות, בשיפור איכות הקשר‬ ‫בין עיריית בני ברק לתושביה,‬ ‫ובהמשך קידומה ושגשוגה של העיר.‬
 4. 4. ‫כבוד ואכפתיות‬ ‫יעילות כספית‬ ‫שקיפות‬ ‫י‬ ‫מקצועיות‬ ‫הגינות‬ ‫י‬
 5. 5. ‫מיפוי הממשקים השונים בין מחלקות‬ ‫העירייה השונות למקבלי השירות‬ ‫בדיקת קיומם של כלי מדידה לשירותים‬ ‫השונים‬ ‫ת י‬ ‫תי ת‬ ‫ת‬ ‫שי ות‬ ‫מדידת רמת השירות כיום‬ ‫החלטה על רמת השירות אשר העירייה‬ ‫מעוניינת להתחייב עליה לתושב‬ ‫החלטה על שיטות עבודה עקביות למעקב‬ ‫אחר מידת העמידה ברמת השירות ועדכון‬ ‫האמנה במידת הצורך.‬
 6. 6. ‫ש‬ ‫י‬ ‫תו ית‬ ‫  העבודה תיעשה תוך‬ ‫התייחסות לידע הנצבר‬ ‫בעבודה על תוכניות עבודה‬ ‫  תכנון התהליך בהלימה‬ ‫לתהליכי המדידה וכתיבת‬ ‫תוכניות העבודה‬ ‫  אמנת השירות תוטמע‬ ‫בתוכנית העבודה עובדה‬ ‫אשר תחבר את שני‬ ‫התהליכים ותאפשר מדידה‬ ‫פשוטה יותר למנהלים‬ ‫ו‬ ‫ת שי ות‬
 7. 7. ‫ש ים‬ ‫ו‬ ‫החלטה על צורה כללית של אמנת השרות.‬ ‫א‬ ‫כל יחידה תעבור תהליך מובנה של ניסוח האמנה, קביעת‬ ‫ב‬ ‫מדדי השירות ורמות השירות, ומדידת העמידה ביעדים שנקבעו.‬ ‫סיום כל היחידות והעברה לדיון בוועדת ההיגוי.‬ ‫ג‬ ‫החלטה על מרכיבי האמנה אשר יפורסמו.‬ ‫ד‬ ‫חתימה על האמנה.‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫פרסום.‬
 8. 8. ‫ƒ רמת המורכבות והבשלות אינה‬ ‫אחידה בין כל יחידות העירייה, ולכן‬ ‫קצב ההתקדמות בכל יחידה יהיה שונה‬ ‫ƒ וועדות ההיגוי והתפעול תלווינה את‬ ‫התהליך לאורך כל הדרך.‬ ‫ƒ אמנת השירות תשולב בתוך תוכנית‬ ‫העבודה אך יש לקיים דיון לגבי אופי‬ ‫המדידות בשנה הבאה (כל אמנות‬ ‫השירות אשר ייכתבו עד דצמבר‬ ‫ישולבו בתוכנית העבודה).‬ ‫ות‬
 9. 9. ‫האמנה‬ ‫מתחייבים‬ ‫לשירות‬

×