Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CFDdesk Nederlandse Helpdesk         ® voor OpenFOAMOpenFOAM1 is sterk in opkomst als een gratis        ...
2 | Nederlandse Helpdesk voor OpenFOAM®                               Waar kun je hulp krij...
Nederlandse Helpdesk voor OpenFOAM® | 3Onze helpdesk voor OpenFOAM                •	  Consultancy     ...
4 | Nederlandse Helpdesk voor OpenFOAM®                              •	  Kan ik niet beter ...
Nederlandse Helpdesk voor OpenFOAM® | 5Wat is open source software?                            ...
6 | Nederlandse Helpdesk voor OpenFOAM®Over Actiflow en VORtech       Design for AerodynamicsActiflow is een bedrijf...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Brochure Open Foam Nl

1,145 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Brochure Open Foam Nl

 1. 1. CFDdesk Nederlandse Helpdesk ® voor OpenFOAMOpenFOAM1 is sterk in opkomst als een gratis Wat is OpenFOAM?en serieus alternatief voor dure commerciëleCFD pakketten. Het heeft grote voordelen Voor de meeste mensen is OpenFOAM een Computati- onal Fluid Dynamics (CFD) pakket, maar eigenlijk is hetten opzichte van bestaande pakketten en geschikt voor het oplossen van elk willekeurig continu-daarmee is het aantrekkelijk voor een groot um-mechanisch probleem. Het pakket bevat een groot aantal modellen en solvers en is daarmee een van deaantal bedrijven. De groeiende populariteit krachtigste pakketten die nu op dit gebied beschikbaar zijn. OpenFOAM is ontwikkeld en ondersteund door hetvan OpenFOAM leidt tot een toenemende Britse bedrijf OpenCFD. Op de website www.openfoam.vraag naar snelle en effectieve ondersteu- com kunt u meer informatie vinden.ning. De nieuwe Nederlandse helpdesk voor Een van de meest opvallende aspecten van OpenFOAMOpenFOAM die door VORtech en Actiflow is is het feit dat het helemaal gratis is. Toch is voor veel gebruikers het belangrijkste voordeel dat de broncodeopgezet, levert deze ondersteuning. In deze voor iedereen beschikbaar is. Dus als je iets van pro-brochure vindt u alle informatie. grammeren afweet kun je de broncode bekijken en zien wat er precies berekend wordt. Als de uitkomst1) OpenFOAM® en OpenCFD® zijn geregistreerde handelsmerken van OpenCFD® Ltd, de producent van OpenFOAM® software. De Neder- landse helpdesk is geen OpenCFD® service.
 2. 2. 2 | Nederlandse Helpdesk voor OpenFOAM® Waar kun je hulp krijgen bij het gebruik van OpenFOAM? Er zijn verschillende manieren waarop je hulp kunt krij- gen bij het gebruik van OpenFOAM. De informatie op de OpenFOAM website kan je al een heel eind op weg helpen. Er zijn cursussen zoals aangeboden door de Neder- landse OpenFOAM gebruikers groep (www.dutchopen- foamusers.nl). Daarmee kom je direct door de begin- nersproblemen heen. Tijdens het werken met OpenFOAM zul je tegen proble- men aanlopen, net zoals bij commerciële software. Op de OpenFOAM website (vooral de fora en de bug-report lijst) kun je kijken of iemand jouw probleem al heeft op- gelost. Zo niet, dan kun je een vraag stellen en wachten of iemand die beantwoordt. Het kan helaas zo zijn dat deze vraag niet wordt beantwoord. In veel gevallen is dit niet acceptabel. Bijvoorbeeld bij een strakke deadline en als het probleem niet omzeild kan worden. Voor zulke situaties is het nuttig om eenvan je simulatie niet is wat je verwachtte, dan kun je de contract te hebben met een organisatie die de juisteoorzaak daarvan zelf opsporen. En: als je extra functio- ondersteuning kan garanderen. Er zijn verschillendenaliteit wilt dan kun je dat zelf (laten) bouwen. bedrijven die dit bieden. Een daarvan is OpenCFD, het bedrijf achter OpenFOAM, dat werkt vanuit Engeland.Natuurlijk zijn er niet alleen voordelen. Het belangrijkste Bedrijven die graag in het Nederlands geholpen willennadeel van OpenFOAM is dat je veel zelf moet configure- worden, kunnen terecht bij de OpenFOAM helpdesk vanren. Maar dat heeft wel als voordeel dat je veel controle VORtechActiflow.hebt over de configuratie. Daardoor kun je modellendoorrekenen waarvoor de commerciële pakketten netniet voldoen.
 3. 3. Nederlandse Helpdesk voor OpenFOAM® | 3Onze helpdesk voor OpenFOAM • Consultancy Als je advies nodig hebt over zaken die te makenOnze helpdesk voor OpenFOAM biedt de volgende dien- hebben met OpenFOAM, dan kun je onze consul-sten aan. Neem contact met ons op voor de laatste in- tants inhuren. Bijvoorbeeld als je wilt afwegen offormatie of kijk op www.cfddesk.nl. OpenFOAM een alternatief is voor je huidige soft- ware en wat de risico’s en voordelen zijn. Onze con-• Eerstelijnsondersteuning sultants kunnen ook helpen met het introduceren Als je tegen een probleem aanloopt, dan zal onze van OpenFOAM in jouw organisatie. En ze kunnen eerstelijns ondersteuning je zo snel mogelijk weer OpenFOAM installeren en upgraden. aan de gang proberen te krijgen. Vragen kunnen • Softwareontwikkeling worden ingediend via ons internet portal. De help- Onze ontwikkelaars hebben veel ervaring in Open- desk zal dan binnen een dag per e-mail of telefoon FOAM en zijn zeer efficiënt in het maken van uitbrei- reageren. Als het probleem te ingewikkeld is, dan dingen aan de programmatuur. Je kunt hen per uur zal het worden doorgegeven aan de tweedelijns on- huren of ons projecten laten uitvoeren. In dat laat- dersteuning. ste geval zullen we een offerte uitbrengen waarin• Tweedelijnsondersteuning we beschrijven wat er ontwikkeld wordt en voor Onze tweedelijns ondersteuning bestaat uit Open- welke prijs. FOAM experts die in staat zijn om elk OpenFOAM • Modelleringshulp probleem efficiënt te verhelpen. Dat kan soms wel Als ervaren OpenFOAM gebruikers weten we wat je wat tijd vergen als het probleem heel complex is. wel en niet kunt doen in OpenFOAM. Niet alleen met Om onverwacht hoge rekeningen te voorkomen, betrekking tot de software zelf, maar ook ten aan- zullen we vooraf een schatting maken van de tijd zien van de modellering. Wat is een goed rooster? die we nodig hebben. Welk turbulentiemodel moet je gebruiken? En wat is toch dat rare verschijnsel dat je in de resultaten ziet?
 4. 4. 4 | Nederlandse Helpdesk voor OpenFOAM® • Kan ik niet beter de mensen van OpenCFD inhuren? OpenCFD levert ook ondersteuning voor Open- FOAM. Onze helpdesk maakt daar ook gebruik van voor gevallen waarbij we denken dat we niet effi- ciënt genoeg zijn. Het grote voordeel van onze help- desk is dat je in je eigen taal geholpen wordt en dat we langs kunnen komen om je te helpen. • Hoe lang zit ik aan een helpdeskcontract vast? De ondersteuningscontracten hebben een looptijd van een jaar. Natuurlijk hopen we dat je langer bij ons blijft, maar we begrijpen ook dat we een lang- durige relatie moeten verdienen door goed werk afVragen en antwoorden te leveren.• Wat kost dat? De prijs hangt af van de specifieke situatie, zoals de reactietijd die je wilt en de totale omvang van de hulp die je verwacht nodig te hebben. Stuur een e-mail naar contact@cfddesk.nl of bel +31(0)15- 2850125 voor een vrijblijvende offerte.• Hoe betrouwbaar is de helpdesk? De expertise staat klaar. Actiflow werkt al vele ja- ren met OpenFOAM en VORtech heeft serieus ont- wikkelingswerk met OpenFOAM gedaan. Verder heeft VORtech ook helpdesks draaien voor andere software pakketten. En als we toch denken dat we een probleem niet efficiënt kunnen oplossen, dan sturen we het door naar OpenCFD, het bedrijf dat Interesse? OpenFOAM op de markt brengt.• Kan ik alle vragen kwijt? Als je geïnteresseerd bent in onze Nederlandse Open- Ons team is ervaren in OpenFOAM en is in staat om FOAM helpdesk, stuur dan een e-mail naar: veruit de meeste vragen te beantwoorden en de contact@cfddesk.nl of bel +31(0)76-5422220 (Actiflow) meeste fouten op te lossen. Maar soms is een pro- bleem zo complex dat het niet in het kader van de helpdesk kan worden opgelost. In dat geval bren- gen we je graag offerte uit voor het laten oplossen van het probleem door een van onze experts.
 5. 5. Nederlandse Helpdesk voor OpenFOAM® | 5Wat is open source software? In veel gevallen vormen de ontwikkelaars immers een informeel netwerk dat min of meer democratisch beslist over nieuwe functionaliteit of de beste manier om een fout te repareren. Dit bezwaar speelt niet bij OpenFOAM. Er staat er wel degelijk een bedrijf (OpenCFD) achter het pakket dat de nieuwe versies uitbrengt en de software verder ontwikkelt (maar geen bezwaar heeft tegen ont- wikkeling door derden). Ook voor pakketten waar geen bedrijf achter staat, is vaak toch op commerciële basisHoewel open source software al redelijk gebruikelijk is ondersteuning te krijgen. In het geval van OpenFOAMin wetenschappelijk rekenwerk, zijn veel bedrijven nog wordt ondersteuning onder andere geboden door hetterughoudend om het te gebruiken. Als je twijfels hebt Britse OpenCFD en door het Nederlandse VORtechAc-over het gebruik van open source software, dan is dit tiflow. Dit biedt je de zekerheid dat een professioneelstuk voor jou van belang. en ervaren bedrijf snel ter hulp zal komen als je daar behoefte aan hebt.Open source software is software waarvan de broncodevrij toegankelijk is voor iedereen. Deze broncode staat Een ander nadeel is dat open source software vaak min-ergens op internet en iedereen kan het downloaden en der gebruiksvriendelijk is dan commerciële pakketten.ermee doen wat hij of zij wil. Je mag het niet verkopen, De mensen die de code ontwikkelen zijn vaak zo handigomdat het niet jouw eigen werk is. Maar het heeft ook met de computer dat ze niet veel tijd besteden aan hetgeen zin om het te verkopen, omdat iedereen het gratis maken van mooie knoppen en help-files. Om dit soortkan downloaden. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich software te gebruiken moet je daarom iets meer eenaan de regels houdt, heeft open source software meest- computer-expert worden. Organisaties zoals VORtechal een licentie. Voor OpenFOAM is dat de GPL licentie Actiflow kunnen je daarbij helpen. Als je door die op-(zie http://www.gnu.org/licenses/gpl.html), een van de startfase heen bent zul je ontdekken dat je dingen kuntmeest voorkomende licenties. doen die je onmogelijk met commerciële pakketten zou kunnen doen.Het feit dat de broncode beschikbaar is betekent datiedereen het kan uitbreiden. Soms delen mensen hun Een veel gehoorde misvatting is dat je jouw eigen ont-werk met anderen, hoewel er geen enkele verplichting wikkelingen aan een open source pakket ook weeris om dat te doen. Handige aanpassingen (zoals her- openbaar moet maken. Je bent vrij om je eigen werkstelde fouten of nieuwe functionaliteit) worden opge- helemaal voor jezelf te houden. Pas als je jouw werknomen in de moederversie. Op die manier ontwikkelt wilt verkopen kan de licentie van het open source pak-de code zich. Enkele van de meest gebruikte pakketten ket een probleem vormen, hoewel ook daar meestal(Linux, Apache, MySQL) zijn op deze manier ontstaan, een mouw aan te passen is. De openheid beperkt zichzijn uitermate betrouwbaar en van hoge kwaliteit. En tot de software zoals die op het internet staat en strektals er dan toch nog iets mis mee is, dan wordt een fout zich niet uit tot het gebruik ervan. Dit betekent dat jemeestal heel snel opgelost. dus ook de resultaten uit de software voor jezelf kunt houden.Er zijn natuurlijk ook nadelen. Potentiële gebruikers vanopen source software voelen zich soms ongemakkelijkover het ontbreken van een formele organisatie achterde open source software.
 6. 6. 6 | Nederlandse Helpdesk voor OpenFOAM®Over Actiflow en VORtech Design for AerodynamicsActiflow is een bedrijf dat zich specialiseert in het com- VORtech is een bureau van wetenschappelijk program-bineren van aerodynamica en productontwikkeling. In meurs. We combineren een hoog nivo van expertise opeen team van ontwerpers en aerodynamici wordt hoog- het gebied van wiskundig modelleren en algoritmiekwaardige kennis van luchtstroming geïmplementeerd in met de kennis om software te maken die correct, effici-producten. Daarnaast voert Actiflow aerodynamische ent en onderhoudbaar is. VORtech biedt professionelestudies uit op consultancy basis. ondersteuning voor OpenFOAM en andere wetenschap-Onze ingenieurs hebben ervaring in productontwerp, pelijke rekenpakketten.aero- & hydrodynamica, CAE (Computer Aided Enginee- VORtech is in 1996 begonnen als spin-off van de Tech-ring) en systeem & regeltechniek. Om onze diensten te nische Universiteit Delft. Sindsdien is het uitgegroeidondersteunen hebben we een uitgebreid computerclus- tot een bedrijf van 15 hoogwaardige wetenschappelijkter en een werkhal waar prototypes worden gebouwd programmeurs. We bieden een volledig dienstenpakketen getest. rondom rekensoftware: consultancy, software ontwik-Actiflow gebruikt OpenFOAM al vele jaar als haar meest keling, beheer en onderhoud en optimalisatie. Onzekrachtige pakket voor het analyseren van gas-en vloei- klanten zijn vooral ingenieursbureaus (klein en groot)stofstromen. Hiermee kunnen we stromingen visuali- en onderzoeksafdelingen van grote bedrijven of institu-seren, stromingsgedrag analyseren en het effect van ten.de stromingen in hun omgeving zien. Op basis van deinzichten uit OpenFOAM adviseren we onze klanten.Van alle CFD codes die er zijn, hebben we OpenFOAMgekozen omdat het een betrouwbare, nauwkeurige engevalideerde code is die veel mogelijkheden tot maat-werk biedt.Onze klanten variëren van lokale ingenieursbureaus enontwerpers tot grote multinationals. Zij zijn werkzaamin vele verschillende markten: van de bouw tot de me-dische sector, van automotive tot luchtvaart, van wind-energie tot lifestyle. CFDdesk www.cfddesk.nl / contact@cfddesk.nl Nederlandse Helpdesk T +31(0)76 - 542 22 20 (Actiflow) ® voor OpenFOAM

×