Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ابرها

2,221 views

Published on

شناخت انواع ابر

Published in: Education
 • Be the first to comment

ابرها

 1. 1. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ Cloud’s ‫ابرها‬ ‫شناخت‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ Masoud Faraji www.ilam-aviation.loxblog.com Royalfalcan@yahoo.com www.facebook.com/iranianfalcon
 2. 2. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫جهاني‬ ‫شناسي‬ ‫هوا‬ ‫سازمان‬ ‫باتعريف‬ ‫مطابق‬WMO:‫است‬ ‫چنين‬ ‫ابر‬ ‫تعريف‬ .‫ميگويند‬ ‫ابر‬ ‫را‬ ‫هوا‬ ‫در‬ ‫معلق‬ ‫يخ‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫يخ‬ ‫يا‬ ‫آب‬ ‫از‬ ‫رويت‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫كوچك‬ ‫بسيار‬ ‫اجزا‬ ‫از‬ ‫انبوهي‬ ‫توده‬ ‫ن‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫ابر‬‫ا‬ ‫عيني‬ ‫مشاهده‬ ‫براي‬ ‫آسمان‬ ‫شانگاه‬‫ز‬‫آب‬ ‫و‬ ‫جو‬ ‫تغييرات‬ ‫نحوه‬.‫است‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫موجود‬ .‫است‬ ‫درجو‬ ‫آب‬ ‫ريز‬ ‫قطرات‬ ‫ابرتجمع‬ ‫اما‬ ‫دارد‬ ‫نگاه‬ ‫درخود‬ ‫را‬ ‫بخارآب‬ ‫زيادي‬ ‫مقدار‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫گرم‬ ‫شود،هواي‬ ‫مي‬ ‫اتمسفر‬ ‫وارد‬ ‫و‬ ‫بخارشده‬ ‫خورشيد‬ ‫دراثرگرماي‬ ‫آب‬ ‫آن‬ ‫ازبخار‬ ‫توجهي‬ ‫قابل‬ ‫ميزان‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫نگاه‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫آنرا‬ ‫از‬ ‫كمي‬ ‫مقدار‬ ‫فقط‬ ‫شدن‬ ‫سرد‬ ‫و‬ ‫رفتن‬ ‫باال‬ ‫درصورت‬‫و‬ ‫باران‬ ‫قطرات‬ ‫به‬ .‫شوند‬ ‫مي‬ ‫تشکيل‬ ‫ابر‬ ‫نازک‬ ‫هاي‬ ‫اليه‬ ‫ميکند‬ ‫صعود‬ ‫باال‬ ‫سمت‬ ‫با‬ ‫آرامي‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫هوايي‬ ‫درنتيجه‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تبديل‬ ‫يخ‬ ) ‫زمين‬ ‫جو‬ ‫اليه‬ ‫ترين‬ ‫پست‬ (‫تروپسفر‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫هستند‬ ‫يخ‬ ‫هاي‬ ‫بلور‬ ‫يا‬ ‫آب‬ ‫قطرات‬ ‫رويت‬ ‫قابل‬ ‫هاي‬ ‫توده‬ ‫ابرها‬ ‫ديگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫كنند‬ ‫مي‬ ‫حركت‬ ‫باد‬ ‫نيروي‬ ‫وبا‬ ‫شناورند‬. .‫باشند‬ ‫مي‬ ‫رويت‬ ‫قابل‬ ‫اند‬ ‫كرده‬ ‫احاطه‬ ‫را‬ ‫زمين‬ ‫كره‬ ‫كه‬ ‫رنگ‬ ‫سفيد‬ ‫پوششي‬ ‫بصورت‬ ‫ازفضا‬ ‫ابرها‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫مباحث‬ ‫اغلب‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تغييرات‬ ‫و‬ ‫جو‬ ‫شناخت‬ ‫در‬ ‫فراوان‬ ‫است‬ ‫كمکي‬ ‫آن‬ ‫تغيرات‬ ‫و‬ ‫ابر‬ ‫شناخت‬ ‫يعني‬ ‫هوا‬WEATHER‫با‬ ‫است‬ ‫مترادف‬‫همواره‬ ‫كه‬ ‫ابر‬ ‫تشکيل‬ ‫رمورد‬ ‫د‬ ‫بحث‬. ‫است‬ ‫همراه‬ ‫جو‬ ‫باتغييرات‬ ‫با‬ ‫ابر‬ ‫اختالف‬ ‫كه‬ ‫كرد‬ ‫نشان‬ ‫خاطر‬ ‫بايستي‬ ‫بيشتر‬ ‫توضيح‬ ‫از‬ ‫قبل‬‫در‬ ‫مه‬‫است‬ ‫آن‬ ‫كف‬ ‫ارتفاع‬‫كه‬ ‫صورت‬ ‫بدين‬‫ميباستي‬ ‫مه‬ ‫كف‬ ‫از‬ ‫كمتر‬05‫يا‬ ‫پا‬61. ‫باشد‬ ‫زمين‬ ‫از‬ ‫متر‬ ‫پو‬ ‫را‬ ‫آنجا‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫كوهستان‬ ‫پايين‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫ناظري‬ ‫براي‬ ‫باشد‬ ‫پوشانده‬ ‫را‬ ‫كوهستان‬ ‫ابري‬ ‫اگر‬‫براي‬ ‫ولي‬ ‫ميبيند‬ ‫ابر‬ ‫از‬ ‫شيده‬ ‫منطق‬ ‫داخل‬ ‫كه‬ ‫ناظري‬‫د‬ ‫بيند‬ ‫مي‬ ‫مه‬ ‫داخل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫باشد‬ ‫ه‬‫يا‬ ‫زمين‬ ‫نزديك‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫ابري‬ ‫مه‬ ‫كه‬ ‫گفت‬ ‫ميتوان‬ ‫صورت‬ ‫راين‬ .‫ميشود‬ ‫تشکيل‬ ‫زمين‬ ‫به‬ ‫چسبيده‬ . ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫تشکيل‬ ‫يخ‬ ‫كريستالهاي‬ ‫از‬ ‫فقط‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫يخ‬ ‫كريستالهاي‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫بخار‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫ابرها‬ ‫انو‬ ‫شناخت‬‫ابرها‬ ‫اع‬–‫بندي‬ ‫طبقه‬–‫نام‬–‫به‬ ‫هدايت‬ ‫و‬ ‫پرواز‬ ‫طرح‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫خلبانان‬ ‫براي‬ ‫آنها‬ ‫مشخصه‬ ‫عالئم‬ ‫و‬ ‫تشکيل‬ ‫نحوه‬ ‫است‬ ‫زيادي‬ ‫اهميت‬ ‫داراي‬ ‫پرواز‬ ‫ايمني‬ ‫ميباشد‬ ‫شناسي‬ ‫هوا‬ ‫بيني‬ ‫پيش‬ ‫هاي‬ ‫نقشه‬ ‫و‬ ‫زمين‬ ‫سطح‬ ‫سينوپتيکي‬ ‫هاي‬ ‫نقشه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫اساس‬ ‫اطالعات‬ ‫نوع‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫آگاهي‬ .
 3. 3. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫باد‬ ‫خلبانان‬‫اب‬ ‫درباره‬ ‫الزم‬ ‫معلومات‬ ‫اشتن‬‫پروا‬ ‫هنگام‬ ‫ابرهائيکه‬ ‫ميتوانند‬ ‫ر‬‫در‬ ‫الزم‬ ‫بيني‬ ‫پيش‬ ‫مينمايند‬ ‫مشاهده‬ ‫خود‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫ز‬ ‫رابنمايند‬ ‫خود‬ ‫پرواز‬ ‫آينده‬ ‫وضيعت‬ ‫مورد‬ ‫با‬ ‫خلبان‬ ‫همچنين‬‫نما‬ ‫استنتاج‬ ‫را‬ ‫ارتفاعات‬ ‫در‬ ‫باد‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫جهت‬ ‫درمورد‬ ‫اطالعاتي‬ ‫ميتوانند‬ ‫ابرها‬ ‫حركت‬ ‫بر‬ ‫باني‬ ‫وديد‬ ‫نظاره‬‫ي‬.‫د‬ ‫گزارش‬ ‫شناسي‬ ‫هوا‬ ‫مراكز‬ ‫به‬ ‫فرود‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫يا‬ ‫پرواز‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫درباره‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫مشاهدات‬ ‫بتواند‬ ‫خلبان‬ ‫يك‬ ‫اگر‬ ‫آنکه‬ ‫بر‬ ‫مضافا‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫نزديك‬ ‫آينده‬ ‫هاي‬ ‫پرواز‬ ‫در‬ ‫ديگر‬ ‫خلبانهاي‬ ‫براي‬ ‫ارزشمندي‬ ‫اطالعات‬ ‫گزارشات‬ ‫اين‬ ‫نمايد‬
 4. 4. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫ابر‬ ‫تشكيل‬ ‫نحوه‬ ‫تما‬ ‫نميتواند‬ ‫هوا‬‫و‬ ‫ريز‬ ‫ذرات‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫متراكم‬ ‫موجود‬ ‫باال‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫هوا‬ ‫باحركت‬ ‫لذا‬ ‫كند‬ ‫نگهداري‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫آب‬ ‫بخار‬ ‫مي‬ ‫ميشوند‬ ‫تبديل‬ ‫يخ‬ ‫و‬ ‫برف‬ ‫و‬ ‫ريز‬ ‫ذرات‬ ‫يا‬ ‫آب‬ ‫رويت‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫ريز‬ ‫بسيار‬ ‫قطرات‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫مرئي‬ ‫غير‬. ‫است‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ابر‬ ‫تشکيل‬ ‫براي‬ ‫اساسي‬ ‫شرط‬ ‫سه‬: ‫كا‬ ‫مقدار‬ ‫به‬ ‫بايستی‬ ‫موجود‬ ‫آب‬ ‫بخار‬‫باشد‬ ‫فی‬ ‫عمل‬ ‫حتما‬ ‫بايستی‬COOLING PROCESS(‫تبرير‬)‫شود‬ ‫انجام‬ ‫وجود‬ ‫گيرند‬ ‫شكل‬ ‫ها‬ ‫هسته‬ ‫آن‬ ‫اطراف‬ ‫در‬ ‫بتوانند‬ ‫آب‬ ‫قطرات‬ ‫كه‬ ‫هايی‬ ‫هسته‬ ‫يا‬ ‫تراكم‬ ‫ي‬ ‫ها‬ ‫هسته‬ ‫حتما‬ ‫بايستی‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ : ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫فرايند‬ ‫چندين‬ ‫ابر‬ ‫تشکيل‬ ‫و‬ ‫هوا‬ ‫شدن‬ ‫سرد‬ ‫براي‬  CONVECTIVE COLLIN ‫يا‬‫بخا‬ ‫شدن‬ ‫سرد‬‫عمودي‬ ‫جابجايي‬ ‫فرايند‬ ‫اثر‬ ‫بر‬ ‫آب‬ ‫ر‬  MECHANICAL COLLING ‫يا‬‫فوقاني‬ ‫قسمتهاي‬ ‫به‬ ‫هوا‬ ‫دراثرگسترش‬ ‫آب‬ ‫بخار‬ ‫شدن‬ ‫سرد‬ ‫يا‬ ‫مکانيکي‬ ‫برودت‬  RADIATION –COOLING ‫يا‬‫موجود‬ ‫تششعات‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫سرد‬ ‫يا‬ ‫تششعي‬ ‫برودت‬ ‫م‬ ‫قرار‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫ترتيب‬ ‫به‬ ‫فوق‬ ‫عمل‬ ‫مرحله‬ ‫سه‬:‫يگيردند‬ CONVECTIVE COLLING ‫عمودي‬ ‫جابجايی‬ ‫عمل‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫سرد‬ . ‫مينمايد‬ ‫صعود‬ ‫باال‬ ‫بسمت‬ ‫هوا‬ ‫بسته‬ ‫نتيجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫كمتر‬ ‫محيط‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫آن‬ ‫دانستيه‬ ، ‫شود‬ ‫گرم‬ ‫هوا‬ ‫بسته‬ ‫يك‬ ‫اگر‬ THERMAL CONVECTION ‫حرارتی‬ ‫جابجايی‬ ‫سط‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ايجاد‬ ‫گرماي‬ ‫سبب‬ ‫به‬ ‫آتمسفر‬ ‫در‬ ‫هوا‬ ‫بسته‬ ‫يك‬ ‫صعود‬‫حرارتي‬ ‫جابجايي‬ ‫عمل‬ ‫را‬ ‫زمين‬ ‫ح‬THERMAL CONVECTION. ‫گويند‬ ‫دماي‬ ‫آنکه‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫برابر‬ ‫باهم‬ ‫محيط‬ ‫و‬ ‫هوا‬ ‫بسته‬ ‫دماي‬ ‫كه‬ ‫ميابد‬ ‫ادامه‬ ‫آنجا‬ ‫تا‬ ‫عمل‬ ‫اين‬ ‫و‬ ‫يافته‬ ‫كاهش‬ ‫آن‬ ‫دماي‬ ‫صعود‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫باشد‬ ‫هوا‬ ‫بسته‬ ‫دماي‬ ‫از‬ ‫بيشتر‬ ‫محيط‬
 5. 5. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫عمل‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫موقع‬ ‫اين‬ ‫در‬CONVECTION‫سمت‬ ‫به‬ ‫هوا‬ ‫صعود‬ (‫ابرهاي‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫متوقف‬ ) ‫باال‬CUMOLUFORM (‫كومولوفرم‬)‫سقف‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شروع‬ ‫هوا‬ ‫بسته‬ ‫اشباع‬ ‫عمل‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫باارتفاعي‬ ‫برابر‬ ‫ابرها‬ ‫اين‬ ‫كف‬ ‫ميشود‬ ‫تشکيل‬ ‫جوششي‬ ‫ابرهاي‬ ‫يا‬ ‫يا‬TOP‫با‬ ‫برابر‬ ‫ابر‬.‫ميباشد‬ ‫اطراف‬ ‫دماي‬ ‫از‬ ‫كمتر‬ ‫يا‬ ‫برابر‬ ‫هوا‬ ‫بسته‬ ‫دماي‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫ارتفاعي‬ MECHANICAL – COOLING ‫بر‬‫مكانيكی‬ ‫ودت‬ : ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫بر‬ ‫مکانيکي‬ ‫برودت‬ ‫اورو‬‫گافيك‬ ‫اي‬ ‫جبهه‬ ‫گرافيك‬ ‫اورو‬ ‫مكانيكی‬ ‫برودت‬ ‫ميشود‬ ‫تشکيل‬ ‫ابر‬ ‫كند‬ ‫حركت‬ ‫ها‬ ‫تپه‬ ‫و‬ ‫كوهها‬ ‫باالي‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫باد‬ ‫جريان‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫مرطوب‬ ‫هواي‬ ‫اگر‬ ‫باارتفاع‬ ‫حرارت‬ ‫درجه‬ ‫افت‬ ‫به‬ ‫بستگي‬ ‫شده‬ ‫تشکيل‬ ‫ابر‬ ‫نوع‬‫دارد‬‫يا‬LAPS – RAIE =L.R ‫ميزان‬ ‫اگر‬L.R‫ابرهاي‬ ‫بصورت‬ ‫شده‬ ‫تشکيل‬ ‫ابرهاي‬ ‫نوع‬ ‫باشد‬ ‫كم‬ ‫محيط‬ ‫باارتفاع‬ ‫حرارت‬ ‫درجه‬ ‫افت‬ ‫ميزان‬ ‫يعني‬ ‫محيط‬ ‫يا‬ ‫پوششي‬STRATOFORM. ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫ميزان‬ ‫اگر‬L .R‫محيط‬ ‫در‬ ‫باارتفاع‬ ‫حرارت‬ ‫درجه‬ ‫افت‬ ‫ميزان‬ ‫اينکه‬ ‫يعني‬ ‫باشد‬ ‫شديد‬ ‫محيط‬ ‫باميزان‬ ‫حرارت‬ ‫درجه‬ ‫افت‬ ‫يا‬ ‫ب‬ ‫زياد‬ ‫اطراف‬‫يا‬ ‫جوششي‬ ‫ابرهاي‬ ‫بصورت‬ ‫شده‬ ‫تشکيل‬ ‫ابرهاي‬ ‫نوع‬ ‫اشد‬CUMULOFORM.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫اي‬ ‫جبهه‬ ‫برودت‬ ‫داراي‬ ‫يك‬ ‫هر‬ ‫كه‬ ‫هوا‬ ‫توده‬ ‫دو‬ ‫ميشود‬ ‫فرض‬ ‫ميشود‬ ‫تشکيل‬ ‫هوا‬ ‫توده‬ ‫دو‬ ‫بين‬ ‫شده‬ ‫ايجاد‬ ‫اي‬ ‫جبهه‬ ‫شيب‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫اي‬ ‫جبهه‬ ‫برودت‬ .‫گيرند‬ ‫قرار‬ ‫هم‬ ‫نزديك‬ ‫هستند‬ ‫خود‬ ‫ويژه‬ ‫مشخصات‬ ‫دانس‬ ‫اختالف‬ ‫به‬ ‫باتوجه‬‫سرد‬ ‫هواي‬ ‫توده‬ ‫باالي‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫كمتري‬ ‫دانسيته‬ ‫داراي‬ ‫كه‬ ‫را‬ ‫گرم‬ ‫هواي‬ ‫توده‬ ‫دو‬ ‫،اين‬ ‫موجود‬ ‫يته‬ . ‫ميدهد‬ ‫حركت‬ ‫گويند‬ ‫هوا‬ ‫توده‬ ‫دو‬ ‫باجبهه‬ ‫اي‬ ‫جبهه‬ ‫سطح‬ ‫را‬ ‫هوا‬ ‫توده‬ ‫دو‬ ‫اين‬ ‫مشترک‬ ‫وجه‬
 6. 6. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫هوا‬ ‫توده‬ ‫صورت‬ ‫راين‬ ‫د‬ ‫بلغزد‬ ‫سرد‬ ‫هواي‬ ‫توده‬ ‫باالي‬ ‫آرامي‬ ‫به‬ ‫گرم‬ ‫هواي‬ ‫توده‬ ‫اگر‬ ‫حال‬‫انتقال‬ ‫بدون‬ ‫يعني‬ ‫آدياباتيکي‬ ‫يا‬ ‫پوششي‬ ‫ابرهاي‬ ‫صورت‬ ‫اين‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫برسد‬ ‫خود‬ ‫شبنم‬ ‫نقطه‬ ‫يا‬ ‫درجه‬ ‫به‬ ‫آنکه‬ ‫تا‬ ‫ميشود‬ ‫سرد‬ ‫خارج‬ ‫محيط‬ ‫به‬ ‫دما‬ STRATIFORM‫حركت‬ ‫سريعا‬ ‫باال‬ ‫بسمت‬ ‫پايين‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫گرم‬ ‫،هواي‬ ‫سرد‬ ‫هواي‬ ‫كه‬ ‫هنگامي‬ ‫ديگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫ميشود‬ ‫تشکيل‬ ‫يا‬ ‫جوششي‬ ‫ابرهاي‬ ‫صورت‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫دهد‬ CUMULUFORM.‫ميشود‬ ‫تشکيل‬ ‫آن‬ ‫سريع‬ ‫صعود‬ ‫هنگام‬ ‫گرم‬ ‫هواي‬ ‫شديد‬ ‫تراكم‬ ‫اثر‬ ‫در‬ RADIATION –COOLING ‫تشعشعی‬ ‫برودت‬ ‫توده‬ ‫ميشود‬ ‫انجام‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫زميني‬ ‫برودت‬ ‫صورت‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫ميدهد‬ ‫انجام‬ ‫شبانه‬ ‫تشعشعات‬ ‫بلند‬ ‫موج‬ ‫باطول‬ ‫شب‬ ‫هنگام‬ ‫زمين‬ ‫نشد‬ ‫گرم‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫زميني‬ ‫تشعشعات‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫زمين‬ ‫مجاور‬ ‫هواي‬‫و‬ ‫داده‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دماي‬ ‫زمين‬ ‫باسطح‬ ‫مجاورت‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫بلکه‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ميشو‬ ‫سرد‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دماي‬ ‫زمين‬ ‫سطح‬ ‫نزديکي‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫دماي‬ ‫كاهش‬ ‫باعث‬ ‫بازمين‬ ‫هوا‬ ‫ارتباط‬ ‫اين‬ ‫ميشود‬ ‫سرد‬ ‫وارونگي‬ ‫سطح‬ ‫يك‬ ‫نتيجه‬ ‫در‬INVERSION‫ميشود‬ ‫ايجاد‬ ‫حرارتي‬ ‫ن‬ ‫نزديکي‬ ‫در‬ ‫الذكر‬ ‫فوق‬ ‫هواي‬ ‫دماي‬ ‫اگر‬‫مه‬ ‫را‬ ‫مه‬ ‫نوع‬ ‫اين‬ ‫ميشود‬ ‫ايجاد‬ ‫پايين‬ ‫سطح‬ ‫ابر‬ ‫يا‬ ‫مه‬ ‫شود‬ ‫سرد‬ ‫خود‬ ‫شبنم‬ ‫قطه‬ . ‫گويند‬ ‫تشعشعي‬ ‫ايجاد‬ ‫و‬ ‫فوقاني‬ ‫سطوح‬ ‫ي‬ ‫ابرها‬ ‫از‬ ‫بارندگي‬ ‫،اثر‬ ‫ميروند‬ ‫بين‬ ‫از‬ ‫روزانه‬ ‫تشعشعات‬ ‫هنگام‬ ‫ميشوند‬ ‫تشکيل‬ ‫ترتيب‬ ‫بدين‬ ‫ابرهائيکه‬ ‫تشکي‬ ‫امکان‬ ‫زميني‬ ‫تشعشعات‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫زمين‬ ‫نزديکي‬ ‫در‬ ‫كافي‬ ‫رطوبت‬.‫باشد‬ ‫مي‬ ‫موجود‬ ‫ابر‬ ‫ل‬ Nucleus ‫متراكم‬ ‫هاي‬ ‫هسته‬ ‫آب‬ ‫بخار‬ ‫يعني‬ ‫عامل‬ ‫سه‬ ‫شد‬ ‫گفته‬ ‫همانطوريکه‬–‫موجود‬ ‫تواما‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫تراكم‬ ‫هاي‬ ‫هسته‬ ‫و‬ ) ‫هوا‬ ‫شدن‬ ‫(سرد‬ ‫تبرير‬ ‫عمل‬ ‫افشان‬ ‫بصورت‬ ‫كه‬ ‫دريايي‬ ‫نمکهاي‬ ‫ريز‬ ‫بسيار‬ ‫اجزا‬ ‫از‬ ‫آتمسفر‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫تراكم‬ ‫هاي‬ ‫هسته‬ ‫شود‬ ‫تشکيل‬ ‫تاابر‬ ‫باشند‬SPRAY‫و‬ ‫اگزوز‬ ‫از‬ ‫يا‬ ‫صنعتي‬ ‫زوائد‬ ‫ناقص‬ ‫سوختن‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫دود‬ ‫زياد‬ ‫بسيار‬ ‫،عناصر‬ ‫ميباشد‬ ‫موجود‬ ‫آتمسفر‬ ‫در‬ ‫زياد‬ ‫مقدار‬ ‫به‬ ‫معلق‬ ‫جنگلها‬ ‫سوزي‬ ‫آتش‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫دود‬ ‫و‬ ‫خاكستر‬ ‫و‬ ‫فعال‬ ‫آتشفشان‬ ‫ي‬ ‫كوهها‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫خاكستر‬ ‫و‬ ‫وخاک‬ ‫شده‬ ‫حاصل‬ ‫اتوموبيلها‬ ‫ه‬ ‫را‬ ‫ريز‬ ‫عناصر‬ ‫اين‬ ‫كليه‬ ‫اندو‬ ‫شده‬ ‫تشکيل‬. ‫گويند‬ ‫ابر‬ ‫تشکيل‬ ‫براي‬ ‫تراكم‬ ‫هاي‬ ‫سته‬
 7. 7. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫ابر‬ ‫و‬ ‫جو‬ ‫پايداري‬ ‫دارد‬ ‫جو‬ ‫وضعيت‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫بستگي‬ ‫هستيم‬ ‫مواجه‬ ‫باآن‬ ‫پرواز‬ ‫هنگام‬ ‫كه‬ ‫هوايي‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توضيح‬ ‫تاكنون‬ ‫كه‬ ‫ابرهايي‬ ‫نوع‬ .‫ناپايدار‬ ‫و‬ ‫پايدار‬ ‫؛جو‬ ‫يعني‬ ‫پوششي‬ ‫يا‬ ‫اي‬ ‫اليه‬ ‫ابرهاي‬ ‫بيشتر‬ ‫شده‬ ‫تشکيل‬ ‫ابرهاي‬ ‫باشد‬ ‫پايدار‬ ‫جو‬ ‫اگر‬‫از‬ . ‫است‬ ‫آن‬ ‫ممکنه‬ ‫ازحاالت‬ ‫مه‬ ‫تشکيل‬ ‫نيز‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ابرهاي‬ ‫مانند‬ ‫هستيم‬ ‫مواجه‬ ‫هستند‬ ‫عمودي‬ ‫شديد‬ ‫فعاليت‬ ‫داراي‬ ‫كه‬ ‫باابرهايي‬ ‫صورت‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫ناپايدار‬ ‫جو‬ ‫اگر‬ ‫ديگر‬ ‫طرف‬ . ‫برق‬ ‫و‬ ‫رعد‬ ‫و‬ ‫طوفان‬ ‫حاوي‬ ‫تشک‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫هوا‬ ‫شناخت‬ ‫در‬ ‫خلبان‬ ‫براي‬ ‫فراواني‬ ‫كمك‬ ‫جو‬ ‫پايداري‬ ‫شناخت‬ ‫اين‬ ‫بنابر‬. ‫است‬ ‫مربوطه‬ ‫ابرهاي‬ ‫يل‬ ‫پايداري‬ ‫انواع‬ Positive Stability or Absolute Stability‫مطلق‬ ‫پايداري‬ Neutral Stability‫خنثی‬ ‫پايداري‬ Gative Stability or ABS.in stability) ‫ناپايداري‬ ( ‫منفی‬ ‫پايداري‬ ‫قا‬ ‫سطح‬ ‫بر‬ ‫مخروط‬ ‫اگر‬ . ‫ميشود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫كره‬ ‫يك‬ ‫و‬ ‫مخروط‬ ‫يك‬‫مثبت‬ ‫وضعيت‬ ‫داراي‬ ‫مخروط‬ ‫گويند‬ ‫گيرد‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫عده‬ ‫بر‬ ‫اوليه‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ‫مجددا‬ ‫تغيير‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫.جسم‬ ‫بدهيم‬ ‫حركت‬ ‫را‬ ‫جسم‬ ‫آن‬ ‫شود‬ ‫سعي‬ ‫مخروط‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫نقطه‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مطلق‬ . ‫ميگردد‬ ‫گوي‬ ‫مطلق‬ ‫ناپايداري‬ ‫يا‬ ‫منفي‬ ‫پايداري‬ ‫حالت‬ ‫،آنرا‬ ‫باشد‬ ‫تعادل‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫راس‬ ‫در‬ ‫مخروط‬ ‫اگر‬ ‫ديگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬‫اثر‬ ‫در‬ ‫زيرا‬ ‫ند‬ .‫ميشود‬ ‫دورتر‬ ‫خود‬ ‫اول‬ ‫وضعيت‬ ‫از‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫جسم‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫مخروط‬ ‫اوليه‬ ‫تغيير‬ ‫باعث‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫وارده‬ ‫نيروي‬ ‫كمترين‬ ‫ميرسد‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫دهيم‬ ‫حركت‬ ‫را‬ ‫كره‬ ‫اگر‬ ‫،زيرا‬ ‫ميگويند‬ ‫خنثي‬ ‫وضعيت‬ ‫را‬ ‫كره‬ ‫اين‬ ‫.وضعيت‬ ‫بگيريم‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫كره‬ ‫يك‬ ‫اگر‬ ‫حال‬ ‫نير‬ ‫يافت‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫پايداري‬ ‫حالت‬ ‫يك‬ ‫كه‬. ‫آورد‬ ‫مي‬ ‫بدست‬ ‫جديد‬ ‫محركه‬ ‫وي‬ . ‫نمايد‬ ‫صعود‬ ‫باال‬ ‫بسمت‬ ‫طبيعي‬ ‫مانع‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫يکي‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫هوا‬ ‫بسته‬ ‫هر‬
 8. 8. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ OROGRAPHIC LIFTING ‫گرافيك‬ ‫اورو‬ ‫صعود‬ ‫در‬ . ‫ميکند‬ ‫صعود‬ ‫كوهها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تپه‬ ‫ي‬ ‫باال‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫محركه‬ ‫نيروي‬ ‫تاثير‬ ‫تحت‬ ‫ميکند‬ ‫حركت‬ ‫زمين‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫هوايي‬ ‫بسته‬ ‫اغلب‬ ‫ح‬ ‫اثر‬‫بين‬ ‫تاارتفاع‬ ‫توربوالنسهايي‬ ‫كوهها‬ ‫و‬ ‫جبال‬ ‫سلسلسه‬ ‫مانند‬ ‫زمين‬ ‫بلنديهاي‬ ‫و‬ ‫پستي‬ ‫برروي‬ ‫هوا‬ ‫سريع‬ ‫ركت‬65555‫تا‬ 605555.‫ميشود‬ ‫توليد‬ ‫پا‬ ‫سرد‬ ‫جبهه‬ ‫عبور‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫هوا‬ ‫مكانيكی‬ ‫صعود‬ ‫متر‬ ‫سرد‬ ‫نتيجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫بسمت‬ ‫گرم‬ ‫هواي‬ ‫صعود‬ ‫باعث‬ ‫پايين‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫سريع‬ ‫ريزش‬ ‫و‬ ‫جلو‬ ‫به‬ ‫سرد‬ ‫هواي‬ ‫باحركت‬‫آن‬ ‫شدن‬ ‫اكم‬ ‫نوع‬ ‫اين‬ . ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫ايجاد‬ ‫قديم‬ ‫گرم‬ ‫هواي‬ ‫توده‬ ‫و‬ ‫جديد‬ ‫سرد‬ ‫هواي‬ ‫توده‬ ‫بين‬ ‫فاصل‬ ‫حد‬ ‫يا‬ ‫جبهه‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫زماني‬ ‫اين‬ ‫و‬ ‫است‬ .‫گويند‬ ‫سرد‬ ‫جبهه‬ ‫عبور‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫هوا‬ ‫مکانيکي‬ ‫صعود‬ ‫را‬ ‫هوا‬ ‫صعود‬ ‫حركت‬ ‫بصورت‬ ‫نهايتا‬ ‫جو‬ ‫عمومي‬ ‫چرخشي‬ ‫،حركت‬ ‫شد‬ ‫گفته‬ ‫جو‬ ‫عمومي‬ ‫چرخش‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫همانطوري‬. ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫افقي‬ ‫جريان‬ ‫وضعيت‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫دارد‬ ‫سعي‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫مقاومت‬ ‫هوا‬ ‫نزولي‬ ‫يا‬ ‫صعودي‬ ‫انتقال‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫باشد‬ ‫پايدار‬ ‫جو‬ ‫اگر‬ ‫حال‬ .‫گيرد‬ ‫قرار‬ ‫نرمال‬ ‫افقي‬ ‫ـفعاليتهاي‬ ‫جوي‬ ‫اغتشاشات‬ ‫و‬ ‫ميباشد‬ ‫نزول‬ ‫يا‬ ‫صعودي‬ ‫بصورت‬ ‫هوا‬ ‫حركت‬ ‫رشد‬ ‫براي‬ ‫آماده‬ ‫محيط‬ ‫اين‬ ‫باشد‬ ‫ناپايدار‬ ‫جو‬ ‫اگر‬ ‫برق‬ ‫و‬ ‫رعد‬ ‫توفانهاي‬–‫ميشود‬ ‫گرفته‬ ‫نتيجه‬ ‫فوق‬ ‫توضيحات‬ ‫به‬ ‫.باتوجه‬ ‫است‬ ‫جوي‬ ‫وضعيت‬ ‫اين‬ ‫نتايج‬ ‫از‬ ‫تگرگ‬ ‫و‬ ‫شديد‬ ‫بارندگي‬ .) ‫نزولي‬ ‫يا‬ ‫(صعودي‬ ‫عمودي‬ ‫حركت‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫جوي‬ ‫زمقاومت‬ ‫ا‬ ‫عبارتست‬ ‫هوا‬ ‫پايداري‬ ‫كه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫سنگيني‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫(سبکي‬ ‫هوا‬ ‫وزن‬ ‫عمودي‬ ‫پخش‬ ‫به‬ ‫بستگي‬ ‫هوا‬ ‫پايداري‬‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫خاص‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫رطوبت‬ ‫و‬ ) ‫محيط‬ ‫حركت‬ ‫باال‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫هوا‬ ‫بسته‬ ‫اين‬ ‫صورت‬ ‫اين‬ ‫باشددر‬ ‫خود‬ ‫اطراف‬ ‫محيط‬ ‫از‬ ‫گرمتر‬ ‫هوا‬ ‫بسته‬ ‫.اگر‬ ‫دارد‬ ‫خود‬ ‫اطراف‬ ‫بامحيط‬ .‫كند‬ ‫صعود‬ ‫باال‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫بادكنك‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫خود‬ ‫محيط‬ ‫هواي‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫سبك‬ ‫آن‬ ‫داخل‬ ‫هواي‬ ‫كه‬ ‫بادكنك‬ ‫يك‬ ‫،شبيه‬ ‫ميکند‬ ‫هو‬ ‫بسته‬ ‫اگر‬‫خود‬ ‫اطراف‬ ‫بامحيط‬ ‫هوا‬ ‫بسته‬ ‫.اگر‬ ‫ميشود‬ ‫سرازير‬ ‫پايين‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫هوا‬ ‫بسته‬ ‫اين‬ ‫باشد‬ ‫خود‬ ‫اطراف‬ ‫زمحيط‬ ‫ا‬ ‫سردتر‬ ‫ا‬ . ‫ميماند‬ ‫باقي‬ ‫هست‬ ‫همانجاييکه‬ ‫در‬ ‫هوا‬ ‫بسته‬ ‫اين‬ ‫باشد‬ ‫دما‬ ‫هم‬
 9. 9. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ : ‫نتيجه‬ ‫در‬ ‫هوا‬ ‫عمودي‬ ‫جريانات‬ ‫حرارتی‬ ‫عمل‬ ‫نتيجه‬ ‫در‬ ‫هوا‬ ‫عمودي‬ ‫حركت‬THERMAL CONVECTION ‫ه‬ ‫عمودي‬ ‫حركت‬‫سلسله‬ ‫هاي‬ ‫قله‬ ‫باالي‬ ‫به‬ ‫هوا‬ ‫(صعود‬ ‫گرافيك‬ ‫اورو‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫مكانيكی‬ ‫عمل‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫وا‬ ‫سرد‬ ‫هاي‬ ‫جبهه‬ ‫حركت‬ ‫)يا‬ ‫كوهها‬ ‫يا‬ ‫جبال‬ ‫محيط‬ ‫همگرايی‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫هوا‬ ‫عمودي‬ ‫حركت‬ THERMAL COVECTION ) ‫حرارتی‬ ‫(جابجايی‬ ‫حرارتی‬ ‫عمل‬ ‫نتيجه‬ ‫در‬ ‫هوا‬ ‫عمودي‬ ‫حركت‬ ‫آمد‬ ‫بدست‬ ‫گرماي‬ ‫راثر‬ ‫د‬ ‫يا‬ ‫هوا‬ ‫بسته‬‫باال‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫گرم‬ ‫است‬ ‫ظهر‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫نيز‬ ‫آن‬ ‫موقع‬ ‫موثرترين‬ ‫كه‬ ‫زمين‬ ‫زسطح‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫تاثير‬ ‫و‬ ‫زمين‬ ‫باسطح‬ ‫آن‬ ‫تماس‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫هوا‬ ‫عمودي‬ ‫جابجايي‬ ‫يا‬ ‫حرارتي‬ ‫عمودي‬ ‫جابجايي‬ ، ‫جابجايي‬ ‫عمل‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫اين‬ . ‫كند‬ ‫صعود‬ . ‫هواست‬ ‫بر‬ ‫زمين‬ ‫دماي‬ MECHANICAL – CONDENVECTION ‫مكانيك‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫هوا‬ ‫عمودي‬‫مكانيكی‬ ‫جابجايی‬ ‫يا‬ ‫ی‬ CONVERGENCE ‫محيط‬ ‫همگرايی‬ ‫راثر‬ ‫د‬ ‫هوا‬ ‫عمودي‬ ‫حركت‬ ‫ياكنورژانس‬ ‫همگرايي‬ ‫عمل‬CONVERGENCE‫.ممکن‬ ‫منطقه‬ ‫يك‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫جهات‬ ‫از‬ ‫هوا‬ ‫حركت‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫ميکنند‬ ‫حركت‬ ‫جهت‬ ‫يك‬ ‫در‬ ‫همگي‬ ‫كه‬ ‫منطقه‬ ‫يك‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫بادهاي‬ ‫سرعت‬ ‫اختالف‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫همگرايي‬ ‫عمل‬ ‫است‬‫آيد‬ ‫بوجود‬ ‫يا‬ ‫كنورژانس‬ ‫عمل‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫محيط‬ ‫آن‬ ‫بسمت‬ ‫مناطق‬ ‫ديگر‬ ‫هواهاي‬ ‫حركت‬ ‫باعث‬ ‫است‬ ‫كمتر‬ ‫آن‬ ‫سرعت‬ ‫كه‬ ‫بادي‬ ‫معني‬ ‫بدين‬ . ‫ميشود‬ ‫انجام‬ ‫همگرايي‬
 10. 10. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫كنورژانس‬ ‫عمل‬ ‫فشار‬ ‫مناطق‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫هوا‬ ‫حركت‬ ‫و‬ ‫منطقه‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫فشار‬ ‫گراديان‬ ‫از‬ ‫حاصله‬ ‫باد‬ ‫جريان‬ ‫ايجاد‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫را‬ ‫د‬ ‫كه‬ ‫شود‬ ‫انجام‬‫ا‬ ‫هوار‬ ‫عمگرايي‬ ‫عمل‬ .‫ميشوند‬ ‫وارد‬ ‫مناطق‬ ‫اين‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫زياد‬ ‫باسرعت‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫جهات‬ ‫از‬ ‫هوا‬ ‫حالت‬ ‫ين‬ . ‫ميدهد‬ ‫حركت‬ ‫باال‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫زياد‬ ‫باحجم‬ ‫آنرا‬ ‫هواشناسان‬ ‫كه‬ ‫دارد‬ ‫بستگي‬ ‫ديگري‬ ‫اصلي‬ ‫عامل‬ ‫به‬ ‫جوي‬ ‫پايداري‬LAPS-RATE‫گويند‬ ‫باارتفاع‬ ‫دما‬ ‫افت‬ ‫يا‬ ‫ا‬ ‫ميزان‬ ‫شده‬ ‫گفته‬ ‫قبال‬ ‫كه‬ ‫همانطوري‬‫حدود‬ ‫استاندارد‬ ‫جو‬ ‫يك‬ ‫در‬ ‫باارتفاع‬ ‫دما‬ ‫فت‬1‫الي‬7‫هر‬ ‫در‬ ‫گراد‬ ‫سانتي‬ ‫درجه‬6555‫متر‬ ) ‫گويند‬ ‫استاندارد‬ ‫ميزان‬ ‫را‬ ‫مقدار‬ ‫(اين‬ ‫است‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫محيط‬ ‫در‬ ‫هوا‬ ‫يانبودن‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫اشباع‬ ‫به‬ ‫بستگي‬ ‫آن‬ ‫انجام‬ ‫شرايط‬ ‫و‬ ‫ميشود‬ ‫انجام‬ ‫مکررا‬ ‫جو‬ ‫در‬ ‫افزايش‬ ‫يا‬ ‫كاهش‬ ‫ولي‬ . ‫دارد‬ DRY ADIABATIC LAPS RATE ‫خشك‬ ‫آدياباتيك‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫باارتفاع‬ ‫دما‬ ‫كاهش‬ ‫سمت‬ ‫)به‬ ‫گرافيك‬ ‫اورو‬ ‫(صعود‬ ‫مکانيکي‬ ‫عمل‬ ‫راثر‬ ‫د‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫زير‬ ‫ززمين‬ ‫ا‬ ‫شدن‬ ‫گرم‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫اشباع‬ ‫يا‬ ‫غير‬ ‫يا‬ ‫خشك‬ ‫هواي‬ ‫اگر‬ ‫ميزان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫دماي‬ ‫حالت‬ ‫راين‬ ‫د‬ ‫كند‬ ‫صعود‬ ‫باال‬3‫بر‬ ‫ساتيگراد‬ ‫درجه‬6555‫يا‬ ‫و‬ ‫پا‬8‫الي‬9‫بر‬ ‫گراد‬ ‫سانتي‬ ‫درجه‬‫متر‬ ‫هزار‬ ‫هر‬ . ‫مييابد‬ ‫كاهش‬ .‫)گويند‬ ‫دررو‬ ‫(بي‬ ‫آدياباتبکي‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫باارتفاع‬ ‫خشك‬ ‫هواي‬ ‫كاهش‬ ‫ميزان‬ ‫را‬ ‫فوق‬ ‫ميزان‬ ‫كه‬ ‫گرما‬ ‫و‬ ‫ميشود‬ ‫منبسط‬ ‫يعني‬ ‫شده‬ ‫زياد‬ ‫هوا‬ ‫اين‬ ‫حجم‬ ‫فشار‬ ‫كاهش‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫كند‬ ‫حركت‬ ‫باال‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫خشك‬ ‫هواي‬ ‫كه‬ ‫هنگامي‬ ‫سر‬ ‫باعث‬ ‫نتيجه‬ ‫ودر‬ ‫انبساط‬ ‫اين‬ ‫صرف‬ ‫است‬ ‫انرژي‬ ‫نوعي‬‫دررو‬ ‫بي‬ ‫عمل‬ ‫يا‬ ‫آدياباتيکي‬ ‫عمل‬ ‫را‬ ‫عمل‬ ‫اين‬ ‫ميشود‬ ‫هوا‬ ‫توده‬ ‫شدن‬ ‫د‬ ‫گويند‬ ‫هوا‬ ‫توده‬ ‫دراين‬ . ‫)است‬ ‫(دررو‬ ‫آدياباتيکي‬ ‫عمل‬ ‫يك‬ ‫عمل‬ ‫اين‬ ‫كه‬ ‫شده‬ ‫هوا‬ ‫توده‬ ‫شدن‬ ‫گرم‬ ‫باعث‬ ‫تراكم‬ ‫عمل‬ ‫ترتيب‬ ‫همين‬ ‫به‬ ‫تغييرات‬ ‫را‬ ‫اطراف‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫انتقال‬ ‫يا‬ ‫اطراف‬ ‫از‬ ‫دما‬ ‫يافت‬ ‫در‬ ‫بدون‬ ‫هوا‬ ‫دماي‬ ‫:تغيير‬ ‫تعريف‬‫هوا‬ ‫توده‬ ‫)آن‬ ‫دررو‬ ‫(بي‬ ‫آدياباتيکي‬ . ‫گويند‬
 11. 11. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ L.R. MOIST ADIABATIC ‫مرطوب‬ ‫آدياتيكی‬ ‫رمرحله‬ ‫د‬ ‫باارتفاع‬ ‫دما‬ ‫كاهش‬ ‫بخار‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫تراكم‬ ‫عمل‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫حركت‬ ‫باال‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫آنکه‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫كند‬ ‫حركت‬ ‫باال‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫اشباع‬ ‫يا‬ ‫مرطوب‬ ‫كه‬ ‫هنگامي‬ ‫ترا‬ ‫مرحله‬ ‫راين‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ميشود‬ ‫آب‬ ‫قطرات‬ ‫به‬ ‫آب‬‫باعث‬ ‫عمل‬ ‫.اين‬ ‫ميشود‬ ‫هوا‬ ‫جذب‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫آزاد‬ ‫آب‬ ‫بخار‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫نهان‬ ‫گرماي‬ ‫كم‬ ‫بين‬ ‫مرطوب‬ ‫آدياتيك‬ ‫رمحله‬ ‫د‬ ‫باارتفاع‬ ‫دما‬ . ‫شود‬ ‫سرد‬ ‫خشك‬ ‫هواي‬ ‫از‬ ‫آرامتر‬ ‫صعود‬ ‫هنگام‬ ‫مرطوب‬ ‫هواي‬ ‫كه‬ ‫ميشود‬3/0‫تا‬1 ‫هر‬ ‫در‬ ‫گراد‬ ‫سانتي‬ ‫درجه‬6555. ‫است‬ ‫متر‬ ABSOLUTE STABILITY ‫مطلق‬ ‫پايداري‬ ‫بامقاي‬‫جو‬ ‫پايداري‬ ‫،درجه‬ ‫مرطوب‬ ‫هواي‬ ‫و‬ ‫خشك‬ ‫هواي‬ ‫در‬ ‫باارتفاع‬ ‫دما‬ ‫باكاهش‬ ‫جو‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫اليه‬ ‫در‬ ‫حقيقي‬ ‫كاهش‬ ‫سه‬ ‫دما‬ ‫كاهش‬ ‫از‬ ‫)كمتر‬ ‫باارتفاع‬ ‫محيط‬ ‫دماي‬ ‫(كاهش‬ ‫باارتفاع‬ ‫دما‬ ‫حقيقي‬ ‫كاهش‬ ‫ميزان‬ ‫كه‬ ‫بود.هنگامي‬ ‫خواهد‬ ‫تخمين‬ ‫قابل‬ ‫پايدار‬ ‫هوارا‬ ‫باشد‬ ‫مرطوب‬ ‫هواي‬ ‫آدياتيکي‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫باارتفاع‬: ‫شود‬ ‫فرض‬ ‫اگر‬ ‫شد‬ ‫داده‬ ‫توضيح‬ ‫كه‬ ‫همانطوري‬ ‫زيرا‬ .‫گويند‬ ‫مطلق‬ ‫ارتفاع‬ ‫خشك‬ ‫آدياباتيکي‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫هوا‬ ‫بسته‬ ‫دماي‬ ‫افت‬ = ‫الف‬ ‫باارتفاع‬ ‫مرطوب‬ ‫آدياباتيکي‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫هوا‬ ‫بسته‬ ‫دماي‬ ‫افت‬ =‫ب‬ ‫محيط‬ ‫دماي‬ ‫افت‬ ‫يا‬ ‫باارتفاع‬ ‫آتمسفر‬ ‫دماي‬ ‫افت‬ ‫يا‬ ‫حقيقي‬ ‫دماي‬ ‫افت‬ =‫ج‬ ‫ا‬ ‫)كوچکتر‬ ‫ب‬ (‫بند‬ ‫اگر‬ ‫پس‬‫هوا‬ ‫)باشد‬ ‫ج‬ (‫بند‬ ‫از‬ ‫)بزرگتر‬ ‫الف‬ (‫بند‬ ‫و‬ )‫الف‬ (‫بند‬ ‫ز‬ .‫آيد‬ ‫مي‬ ‫د‬ ‫وجو‬ ‫به‬ ‫مطلق‬ ‫پايدار‬ ‫حالت‬ ‫باشد‬ ‫نيز‬ ) ‫(ج‬ ‫بند‬ ‫از‬ ‫)بزرگتر‬ ‫(الف‬ ‫بند‬ ‫اگر‬ ‫حال‬ ‫است‬ ‫پايدار‬ ‫سردتر‬ ‫خود‬ ‫اطراف‬ ‫محيط‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫نمايد‬ ‫د‬ ‫صعو‬ ‫باال‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫نيرويي‬ ‫تاثير‬ ‫تحت‬ ‫اگر‬ ‫مطلق‬ ‫پايداري‬ ‫رحالت‬ ‫د‬ ‫هوا‬ ‫بسته‬ ‫يك‬ ‫و‬ ‫شده‬‫اگر‬ ‫صورت‬ ‫همين‬ ‫به‬ ‫برميگردد‬ ‫خود‬ ‫اوليه‬ ‫محل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫پايين‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫مجددا‬ ‫برود‬ ‫بين‬ ‫از‬ ‫محركه‬ ‫نيروي‬ ‫آنکه‬ ‫محض‬ ‫به‬ ‫نيروي‬ ‫آنکه‬ ‫محض‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫گرمتر‬ ‫خود‬ ‫ميحط‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫هوا‬ ‫بسته‬ ‫اين‬ ‫شود‬ ‫مطلق‬ ‫پايدار‬ ‫هواي‬ ‫بسته‬ ‫نزول‬ ‫باعث‬ ‫نيرويي‬ ‫برود‬ ‫بين‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫هوا‬ ‫بسته‬ ‫نزول‬ ‫باعث‬ ‫كه‬ ‫خارجي‬ ‫محركه‬. ‫ميکند‬ ‫صعود‬ ‫خود‬ ‫اصلي‬ ‫محل‬ ‫به‬ ‫فوريت‬ ‫به‬ ‫هوا‬
 12. 12. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ABSOLUTEINSABILITY ‫مطلق‬ ‫ناپايداري‬ :‫يعني‬ ‫باشد‬ ‫خشك‬ ‫آدياباتيك‬ ‫مرحله‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫باارتفاع‬ ‫دما‬ ‫كاهش‬ ‫از‬ ‫بزرگتر‬ ‫جو‬ ‫از‬ ‫اي‬ ‫اليه‬ ‫در‬ ‫باارتفاع‬ ‫دما‬ ‫حقيقي‬ ‫كاهش‬ ‫هنگاميکه‬ ‫رطو‬ ‫مقدار‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫،بدون‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫مطلق‬ ‫ناپايدار‬ ‫هوا‬ ‫صورت‬ ‫راين‬ ‫د‬:‫زيرا‬ . ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫كه‬ ‫هوا‬ ‫بسته‬ ‫بت‬ ‫دماي‬ ‫بودن‬ ‫بيشتر‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫حركت‬ ‫باال‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫آرامي‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫حتي‬ ) ‫دررو‬ ‫(بي‬ ‫آدياباتيك‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫هوا‬ ‫بسته‬ ‫يك‬ .‫ميکند‬ ‫صعود‬ ‫باال‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫گرم‬ ‫هواي‬ ‫بادكنك‬ ‫مانند‬ ‫اطراف‬ ‫محيط‬ ‫دماي‬ ‫زير‬ ‫آن‬ CONDITION STABILTY ‫مشرو‬ ‫پايداري‬‫ط‬ ‫قرار‬ ‫مرطوب‬ ‫آدياباتيکي‬ ‫مرحله‬ ‫و‬ ‫خشك‬ ‫آدياباتيکي‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫باارتفاع‬ ‫دما‬ ‫كاهش‬ ‫بين‬ ‫محيط‬ ‫باارتفاع‬ ‫دما‬ ‫حقيقي‬ ‫كاهش‬ ‫اگر‬ ‫آن‬ ‫باشد‬ ‫اشباع‬ ‫از‬ ‫غير‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫ناپايدار‬ ‫هوا‬ ‫آن‬ ‫صورت‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫اشباع‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ‫هوا‬ ‫اگر‬ ‫ميباشد‬ ‫پايدار‬ ‫مشروط‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫هوا‬ ‫گيرد‬ ‫عبا‬ ‫بود.به‬ ‫خواهد‬ ‫پايدار‬ ‫هوا‬. ‫رهوا‬ ‫د‬ ‫موجود‬ ‫رطوبت‬ ‫ميزان‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫بستگي‬ ‫هوا‬ ‫ناپايداري‬ ‫و‬ ‫پايداري‬ ‫ديگر‬ ‫رت‬ ‫مرطوب‬ ‫آدياباتيکي‬ ‫مرحله‬ ‫و‬ ‫خشك‬ ‫آدياباتيك‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫باارتفاع‬ ‫دما‬ ‫كاهش‬ ‫بين‬ ‫باارتفاع‬ ‫دما‬ ‫استاندارد‬ ‫كاهش‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ . ‫است‬ ‫پايدار‬ ‫مشروط‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫هوا‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫پايدار‬ ‫مرحله‬ ‫سه‬ ‫زير‬ ‫شکل‬‫خالصه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ميشود‬ ‫مالحظه‬ ‫همانطوريکه‬ ‫.و‬ ‫ميدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫مشروط‬ ‫پايداري‬ ‫و‬ ‫ناپايداري‬ ‫ـ‬ ‫ي‬ :‫است‬ ‫ذيل‬ ‫قرار‬ ‫به‬ ‫.كه‬ ‫ميشود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫پايداري‬ ‫براي‬ ‫مرحله‬ ‫ر‬ ‫چها‬ 6-‫بسته‬ ‫يك‬ ‫صورت‬ ‫راين‬ ‫د‬ ‫باشد‬ ‫آدياباتيك‬ ‫رمرحله‬ ‫د‬ ‫باارتفاع‬ ‫مرطوب‬ ‫دماي‬ ‫كاهش‬ ‫از‬ ‫كمتر‬ ‫باارتفاع‬ ‫محيط‬ ‫دماي‬ ‫كاهش‬ ‫اگر‬ . ‫ميباشد‬ ‫پايدار‬ ‫مطلق‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫هوا‬ 2-‫بسته‬ ‫باشد‬ ‫آدياباتيکي‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫باارتفاع‬ ‫خشك‬ ‫هواي‬ ‫دماي‬ ‫كاهش‬ ‫مقدار‬ ‫از‬ ‫بزرگتر‬ ‫باارتفاع‬ ‫محيط‬ ‫دماي‬ ‫كاهش‬ ‫ميزان‬ ‫اگر‬ . ‫است‬ ‫ناپايدار‬ ‫مطلق‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫محيط‬ ‫آن‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫هوا‬
 13. 13. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ 3-‫دماباارتفا‬ ‫كاهش‬ ‫بامقدار‬ ‫برابر‬ ‫باارتفاع‬ ‫محيط‬ ‫دماي‬ ‫كاهش‬ ‫مقدار‬ ‫اگر‬‫اين‬ ‫در‬ ‫يعني‬ ‫باشد‬ ‫آدياباتيکي‬ ‫رمرحله‬ ‫د‬ ‫خشك‬ ‫هواي‬ ‫ع‬ ‫دما‬ ‫كاهش‬ ‫بامقدار‬ ‫باارتفاع‬ ‫محيط‬ ‫دماي‬ ‫كاهش‬ ‫مقدار‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫خنثي‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اشباع‬ ‫غير‬ ‫هواي‬ ‫بسته‬ ‫يك‬ ‫صورت‬ . ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫خنثي‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ‫اشباع‬ ‫هواي‬ ‫بسته‬ ‫صورت‬ ‫راين‬ ‫د‬ ‫يعني‬ ‫باشد‬ ‫برابر‬ ‫مرطوب‬ ‫آدياباتيکي‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫باارتفاع‬ 0-‫آدياباتيکي‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫باارتفاع‬ ‫هوا‬ ‫دماي‬ ‫كاهش‬ ‫بين‬ ) ‫محيط‬ ‫دماي‬ ‫كاهش‬ ‫حقيقي‬ ‫(مقدار‬ ‫باارتفاع‬ ‫محيط‬ ‫دماي‬ ‫كاهش‬ ‫اگر‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫بود‬ ‫پايدار‬ ‫اشباع‬ ‫مرحله‬ ‫تا‬ ‫هوا‬ ‫بسته‬ ‫صورت‬ ‫اين‬ ‫باشد،در‬ ‫مرطوب‬ ‫آدياباتيکي‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫هوا‬ ‫باارتفاع‬ ‫دما‬ ‫كاهش‬ ‫و‬ ‫خشك‬ ‫(ناپايد‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫ناپايدار‬ ‫اشباع‬ ‫از‬.) ‫مشروط‬ ‫اري‬ ‫بوسيله‬ ‫جو‬ ‫كاوش‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫زدريافت‬ ‫ا‬ ‫پس‬ )‫بيني‬ ‫پيش‬ ‫(مراكز‬ ‫شناسي‬ ‫هوا‬ ‫اطالعات‬ ‫تحليل‬ ‫و‬ ‫تجزيه‬ ‫مراكز‬ ‫در‬ : ‫توضيح‬ ‫منحني‬ ‫بابررسي‬ ‫و‬ ‫ميگيرد‬ ‫قرار‬ ‫تحليل‬ ‫و‬ ‫تجزيه‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫ثبت‬ ‫مخصوص‬ ‫هاي‬ ‫دياگرام‬ ‫در‬ ‫مخابرات‬ ‫و‬ ‫راديوسونر‬ ‫دستگاههاي‬ ‫م‬ ‫هاي‬ ‫اليه‬ ‫در‬ ‫رطوبت‬ ‫ميزان‬ ‫دما‬ ‫تغييرات‬‫وجود‬ ‫احتمال‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫و‬ ‫رعد‬ ‫طوفانهاي‬ ‫ايجاد‬ ‫مورد‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫جو‬ ‫پتانسيل‬ ‫،ميزان‬ ‫جو‬ ‫ختلف‬ ‫قرار‬ ‫اطالعات‬ ‫اين‬ ‫گان‬ ‫كننده‬ ‫استفاده‬ ‫عموم‬ ‫اطالع‬ ‫به‬ ‫مخابراتي‬ ‫سيستمهاي‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫محاسبه‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫آن‬ .‫ميدهند‬ ‫ابرها‬ ‫بندي‬ ‫طبقه‬ ‫نحوه‬ ‫ا‬ ‫موجود‬ ‫ابرها‬ ‫بندي‬ ‫طبقه‬ ‫براي‬ ‫گوناگون‬ ‫روشهاي‬‫پوششي‬ ‫يا‬ ‫جوششي‬ ‫يعني‬ ‫تشکيل‬ ‫نحوه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫ابرها‬ ‫ست‬ ‫بودن‬–‫شوند‬ ‫بندي‬ ‫طبقه‬ ‫غيره‬ ‫و‬ ‫ـارتفاع‬ ‫ظاهر‬ ‫شکل‬ ‫سال‬ ‫تا‬ ‫عمل‬ ‫اين‬6853‫هوارد‬ ‫لوک‬ ‫سال‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫آنکه‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫ميشده‬ ‫انجام‬LUKEHOWARD‫متد‬ ‫انگليسي‬ ‫شناس‬ ‫هوا‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫نيز‬ ‫تاكنون‬ ‫كه‬ ‫گرفت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫بندي‬ ‫طبقه‬‫اصلي‬ ‫لغات‬ ‫از‬ ‫بندي‬ ‫طبقه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫چنين‬ ‫آن‬ ‫ترتيب‬ ‫و‬ ‫ميگيرد‬ :‫است‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫زير‬ ‫بامعناي‬ ‫ابرها‬ ‫نام‬ ‫اصلي‬ ‫ريشه‬ ‫بعنوان‬ ‫التين‬ Cirro ‫مو‬ ‫دسته‬ ‫معني‬ ‫به‬ ‫پيش‬‫و‬‫از‬ ‫بيش‬ (‫باال‬ ‫درارتفاع‬ ‫ابرهاي‬ ‫براي‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫ندي‬25555ft‫شود‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ ) Stratu ‫اليه‬ ‫و‬ ‫پهن‬ ‫ابرهاي‬ ‫به‬ ‫اليه‬ ‫معني‬ ‫به‬.‫گردد‬ ‫مي‬ ‫اطالق‬ ‫اي‬ ‫در‬ ‫ابرها‬ ‫براي‬.‫شوند‬ ‫مي‬ ‫ناميده‬ ‫مه‬ ‫هستند‬ ‫زمين‬ ‫سطح‬ ‫به‬ ‫چسبيده‬ ‫كه‬ ‫ابرهايي‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫پسوندي‬ ‫و‬ ‫پيشوند‬ ‫پايين‬ ‫ارتفاع‬
 14. 14. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ Cumulu .‫گردد‬ ‫مي‬ ‫اطالق‬ ‫انباشته‬ ‫ابرهاي‬ ‫به‬ ‫توده‬ ‫معني‬ ‫به‬ Alto ‫از‬ALTUM. ‫است‬ ‫مرتفع‬ ‫معناي‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫مشتق‬ ‫التين‬ ‫پيش‬‫و‬‫برا‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫ندي‬( ‫مياني‬ ‫ابرهاي‬ ‫ي‬1555ft‫تا‬25555ft.‫شود‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ ) Nimbo ‫از‬NIMBUS. ‫است‬ ‫باران‬ ‫معناي‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫مشتق‬ ‫التين‬ .‫شود‬ ‫مي‬ ‫برده‬ ‫بکار‬ ‫باران‬ ‫ريزش‬ ‫قابليت‬ ‫با‬ ‫ابرهاي‬ ‫براي‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫پيشوندي‬ Nimbos .‫شود‬ ‫مي‬ ‫برده‬ ‫بکار‬ ‫زا‬ ‫باران‬ ‫ابرهاي‬ ‫براي‬ ‫هم‬ ‫پسوند‬ ‫اين‬ ‫ساختار‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫ابرها‬:‫شوند‬ ‫مي‬ ‫تقسيم‬ ‫پوششي‬ ‫و‬ ‫جوششي‬ ‫گونه‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫جوششی‬ ‫ابرهاي‬CUMLFORM :‫پوششی‬ ‫ابرهاي‬STRATIFORM ‫جوششی‬ ‫ابرهاي‬CUMLFORM ‫شفاف‬ ‫يخ‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫ابرها‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫شد‬ ‫تشکيل‬ ‫يخ‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫جوي‬ ‫اغتشاشات‬ ‫نشانه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫جوي‬ ‫ناپايداري‬ ‫ابرها‬ ‫نوع‬ ‫اين‬GLAZE ‫ب‬ ‫يخبندان‬ ‫نوع‬ ‫خطرناكترين‬ ‫از‬ ‫يکي‬ ‫كه‬ ‫است‬‫جدا‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫تشکيل‬ ‫اصلي‬ ‫محل‬ ‫كه‬ ‫هواپيما‬ ‫جانبي‬ ‫هاي‬ ‫لبه‬ ‫از‬ ‫راحتي‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫وده‬ . ‫ميشود‬ ‫هواپيما‬ ‫جانبي‬ ‫قسمتهاي‬ ‫ديگر‬ ‫و‬ ‫بالها‬ ‫آيروديناميکي‬ ‫شکل‬ ‫تغيير‬ ‫باعث‬ ‫حتي‬ ‫و‬ ‫نشده‬ ‫د‬ ‫بارندگي‬.‫است‬ ‫شديد‬ ‫خيلي‬ ‫رگبارهاي‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫ابر‬ ‫نوع‬ ‫راين‬
 15. 15. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ :‫پوششی‬ ‫ابرهاي‬STRATIFORM ‫شرا‬ ‫در‬ ‫ابرها‬ ‫نوع‬ ‫اين‬. ‫ميشود‬ ‫تشکيل‬ ‫پايدار‬ ‫جوي‬ ‫وضعيت‬ ‫يط‬ ‫آرام‬ ‫پروازي‬ ‫شرايط‬ ‫كننده‬ ‫مشخص‬ ‫ابرها‬ ‫نوع‬ ‫اين‬SMOOT H –FLIGHT. ‫هستند‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫بطور‬ ‫شده‬ ‫تشکيل‬ ‫يخ‬ ‫شود‬ ‫مواجه‬ ‫يخبندان‬ ‫باوضعيت‬ ‫ابرها‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫اگر‬RIME. ‫است‬ . ‫است‬ ‫مداوم‬ ‫پايدار‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫ابرها‬ ‫نوع‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫حاصله‬ ‫بارندگي‬ RIME – ICE ‫ب‬‫معني‬‫سخت‬ ‫يخ‬–‫شيري‬‫رنگ‬‫كه‬‫در‬‫اثر‬‫يخبندان‬‫سريع‬‫و‬‫آني‬‫تشکيل‬‫ميشود‬. ‫از‬ . ‫است‬ ‫آن‬ ‫ممکنه‬ ‫ازحاالت‬ ‫مه‬ ‫تشکيل‬ ‫نيز‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫پوششي‬ ‫يا‬ ‫اي‬ ‫اليه‬ ‫ابرهاي‬ ‫بيشتر‬ ‫شده‬ ‫تشکيل‬ ‫ابرهاي‬ ‫باشد‬ ‫پايدار‬ ‫جو‬ ‫اگر‬ ‫ه‬ ‫عمودي‬ ‫شديد‬ ‫فعاليت‬ ‫داراي‬ ‫كه‬ ‫باابرهايي‬ ‫صورت‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫ناپايدار‬ ‫جو‬ ‫اگر‬ ‫ديگر‬ ‫طرف‬‫ابرهاي‬ ‫مانند‬ ‫هستيم‬ ‫مواجه‬ ‫ستند‬ . ‫برق‬ ‫و‬ ‫رعد‬ ‫و‬ ‫طوفان‬ ‫حاوي‬ . ‫است‬ ‫مربوطه‬ ‫ابرهاي‬ ‫تشکيل‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫هوا‬ ‫شناخت‬ ‫در‬ ‫خلبان‬ ‫براي‬ ‫فراواني‬ ‫كمك‬ ‫جو‬ ‫پايداري‬ ‫شناخت‬ ‫اين‬ ‫بنابر‬ ‫شويم‬ ‫آشنا‬ ‫ابرها‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫خاص‬ ‫هاي‬ ‫پديده‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫ابرها‬ ‫بندي‬ ‫طبقه‬ ‫بررسي‬ ‫از‬ ‫پيش‬
 16. 16. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫حاصل‬ ‫خاص‬ ‫هاي‬ ‫پديده‬‫ابرها‬ ‫از‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بااهميت‬ ‫بسيار‬ ‫نيز‬ ‫هوانوردي‬ ‫امور‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫مستقيم‬ ‫ارتباط‬ ‫باابرها‬ ‫كه‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫پديده‬ ‫چندين‬: TORANDO WATERSPOT CONTRIL SNOW STROM DUST STROM :‫ميگردد‬ ‫ارائه‬ ‫ميشوند‬ ‫توليد‬ ‫ابرهايي‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫ها‬ ‫پديده‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫مختصري‬ ‫شرح‬ ‫ذيال‬ TORNADO ‫تو‬‫طوفان‬ ‫از‬ ‫كوتاهتري‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫طوفاني‬ ‫رنادو‬STROM. ‫ميدهد‬ ‫رخ‬ ‫تورنادو‬ ‫عمر‬‫ا‬ ‫بيش‬‫شکل‬ ‫و‬ ‫ميرود‬ ‫بشمار‬ ‫طوفانها‬ ‫مخربترين‬ ‫از‬ ‫يکي‬ ‫ولي‬ ‫نميکشد‬ ‫طول‬ ‫آن‬ ‫خاتمه‬ ‫تا‬ ‫وقوع‬ ‫از‬ ‫ساعت‬ ‫دو‬ ‫الي‬ ‫زيك‬ ‫د‬ ‫ساعت‬ ‫هاي‬ ‫عقربه‬ ‫خالف‬ ‫در‬ ‫شديد‬ ‫بادهاي‬ ‫گرد‬ ‫يا‬ ‫چرخشها‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ن‬ ‫آويزا‬ ‫قيف‬ ‫شبيه‬ ‫آن‬ ‫ظاهري‬‫و‬ ‫آمده‬ ‫در‬ ‫بوزش‬ ‫منطقه‬ ‫ر‬ ‫وحدود‬ ‫بوده‬ ‫سريع‬ ‫بسيار‬ ‫منطقه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫فشار‬ ‫.افت‬ ‫ميکند‬ ‫ايجاد‬ ‫برق‬ ‫و‬ ‫رعد‬ ‫و‬ ‫طوفان‬62‫الي‬60. ‫است‬ ‫بار‬ ‫حيوانات‬ ‫حتي‬ ‫و‬ ‫كوچك‬ ‫اجسام‬ ‫.ميتواند‬ ‫ميکند‬ ‫ايجاد‬ ‫كه‬ ‫فراواني‬ ‫مکش‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫ميرسد‬ ‫زمين‬ ‫به‬ ‫قيف‬ ‫بانوک‬ ‫تورنادو‬ ‫كه‬ ‫هنگامي‬ ‫كشيده‬ ‫باال‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫جثه‬ ‫ريز‬‫است‬ ‫جو‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫هاي‬ ‫پديده‬ ‫مخربترين‬ ‫از‬ ‫يکي‬ ‫پديده‬ ‫اين‬ .‫نمايد‬ ‫پرتاب‬ ‫دوري‬ ‫فاصله‬ ‫در‬ ‫و‬ .‫ميکند‬ ‫ايجاد‬ ‫جاني‬ ‫خسارات‬ ‫هزاران‬ ‫و‬ ‫مالي‬ ‫خسارات‬ ‫ميليونها‬ ‫هرساله‬ ‫كه‬ ‫حدود‬ ‫رتورنادو‬ ‫د‬ ‫تخميني‬ ‫باد‬ ‫سرعت‬055‫پذير‬ ‫امکان‬ ‫آن‬ ‫دقيق‬ ‫سرعت‬ ‫تعيين‬ ‫و‬ ‫گيري‬ ‫اندازه‬ ‫معمولي‬ ‫باادوات‬ ‫تاكنون‬ ‫ولي‬ ‫نات‬ ‫در‬ ‫هوا‬ ‫در‬ ‫يا‬ ‫زمين‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫هواپيمايي‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫گفت‬ ‫ميتوان‬ ‫كلي‬ ‫بطور‬ ‫است‬ ‫نموده‬ ‫تخريب‬ ‫را‬ ‫سنج‬ ‫باد‬ ‫هاي‬ ‫دكل‬ ‫اغلب‬ ‫و‬ ‫نشده‬ . ‫ميشود‬ ‫وارد‬ ‫فراواني‬ ‫صدمات‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫متالشي‬ ‫يا‬ ‫گيرد‬ ‫قرار‬ ‫ها‬ ‫پديده‬ ‫اين‬ ‫تاثير‬ ‫معرض‬ ‫بين‬ ‫زمين‬ ‫در‬ ‫تخريب‬ ‫مسير‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫تورنادو‬ ‫تخريبي‬ ‫ميدان‬ ‫قطر‬205‫الي‬055. ‫است‬ ‫متر‬ ‫سعي‬ ‫همواره‬ ‫بلکه‬ ‫ننموده‬ ‫نيز‬ ‫آن‬ ‫پاييني‬ ‫ارتفاع‬ ‫از‬ ‫پرواز‬ ‫حتي‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫ابر‬ ‫نوع‬ ‫اين‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫پرواز‬ ‫به‬ ‫سعي‬ ‫هيچگاه‬ ‫باتجربه‬ ‫خلبانان‬ .‫بزنند‬ ‫دور‬ ‫را‬ ‫ابر‬ ‫اصطالح‬ ‫به‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫جسته‬ ‫دوري‬ ‫زآن‬ ‫ا‬ ‫دارند‬
 17. 17. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫ابر‬ ‫قسمت‬ ‫رباالترين‬ ‫د‬ ‫حتي‬ ‫شديد‬ ‫توربوالنس‬Cb‫است‬ ‫ممکن‬ ‫كه‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫نيز‬. ‫بنمايد‬ ‫زيادي‬ ‫خطرات‬ ‫توليد‬ ‫هواپيما‬ ‫براي‬ ‫اين‬ ‫متوسط‬ ‫هاي‬ ‫توربوالنس‬ ‫لذا‬ ‫است‬ ‫ابر‬ ‫اين‬ ‫سقف‬ ‫ارتفاع‬ ‫به‬ ‫نزديك‬ ‫معموال‬ ‫پيماها‬ ‫هوا‬ ‫اغلب‬ ‫پرواز‬ ‫ارتفاع‬ ‫حدااكثر‬ ‫اينکه‬ ‫به‬ ‫نظر‬ ‫سخ‬ ‫به‬ ‫بشود‬ ‫ها‬ ‫توربوالنس‬ ‫نوع‬ ‫بااين‬ ‫مواجه‬ ‫كه‬ ‫خلباني‬ ‫معموال‬ ‫و‬ ‫ميگذارد‬ ‫سو‬ ‫تاثير‬ ‫هواپيماها‬ ‫پرواز‬ ‫بر‬ ‫ابر‬‫زآ‬ ‫ا‬ ‫ميتواند‬ ‫تي‬‫ن‬ .‫يابد‬ ‫خالصي‬ ‫ابر‬ ‫از‬ ‫حاصله‬ ‫شديد‬ ‫هاي‬ ‫باد‬ ‫تند‬ ‫و‬ ‫توربوالنس‬cb‫در‬ ‫بوزش‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫آسمان‬ ‫در‬ ‫ابر‬ ‫اين‬ ‫كه‬ ‫محلي‬ ‫اطراف‬ ‫و‬ ‫زمين‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫تمرينات‬ ‫و‬ ‫توجهات‬ ‫قبال‬ ‫ميبايستي‬ ‫خلبانان‬ ‫صورت‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫منطقه‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ابر‬ ‫عبور‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫قبل‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫كه‬ ‫آيد‬ ‫مي‬ ‫پرواز‬ ‫خاص‬‫هواپيما‬ ‫برخاست‬ ‫هنگام‬ ‫وبخصوص‬ ‫اتفاقات‬ ‫چنين‬ ‫اين‬ ‫باوقوع‬ ‫مقابله‬ ‫در‬ ‫ي‬TAKE OFF‫آن‬ ‫نشست‬ ‫و‬ LANDING. ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شرقي‬ ‫جنوب‬ ‫منطقه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫آمريکا‬ ‫شرقي‬ ‫جنوب‬ ‫و‬ ‫شرق‬ ‫قسمتهاي‬ ‫در‬ ‫ولي‬ ‫شده‬ ‫مشاهده‬ ‫كمتر‬ ‫ايران‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫خوشبختانه‬ ‫پديده‬ ‫اين‬ ‫آسيا‬–‫هندوستان‬–‫بنگالدش‬–‫ح‬ ‫و‬ ‫تايلند‬.‫ميکند‬ ‫توليد‬ ‫فراواني‬ ‫خسارات‬ ‫ساله‬ ‫هر‬ ‫پاكستان‬ ‫شرقي‬ ‫قسمتهاي‬ ‫تي‬
 18. 18. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ WATER SPOT ‫اسپات‬ ‫واتر‬‫د‬‫كمتر‬ ‫وقوع‬ ‫دفعات‬ ‫و‬ ‫كمتر‬ ‫ت‬ ‫باشد‬ ‫آن‬ ‫تخريب‬ ‫معموال‬ ‫است.ولي‬ ‫تورنادو‬ ‫شبيه‬ ‫خصوصيات‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫رخ‬ ‫دريا‬ ‫ر‬ ‫دم‬ ‫ازاختالف‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫دريا‬ ‫در‬ ‫ناپايداري‬ ‫بودن‬ ‫معتدل‬ ‫بعلت‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ازتورنادو‬‫جلوگيري‬ ‫خود‬ ‫زيرين‬ ‫سطح‬ ‫و‬ ‫هوا‬ ‫شديد‬ ‫اي‬ . ‫مينمايد‬ ‫باالي‬ ‫رعرضهاي‬ ‫د‬ ‫اوقات‬ ‫بعضي‬ ‫و‬ ‫ميشود‬ ‫ايجاد‬ ‫حاره‬ ‫شبه‬ ‫و‬ ‫حاره‬ ‫درمناطق‬ ‫اسپات‬ ‫واتر‬ ‫معموال‬05‫مشاهده‬ ‫نيز‬ ‫شمالي‬ ‫درجه‬ ( ‫آنها‬ ‫كف‬ ‫ارتفاع‬ ‫كه‬ ‫نيمبوس‬ ‫كومولو‬ ‫و‬ ‫استراتوكومولوس‬ ‫ابرهاي‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫اسپات‬ ‫واتر‬ ‫اغلب‬ . ‫است‬ ‫شده‬BASE‫بين‬ )6055‫تا‬ 2555. ‫ميشود‬ ‫تشکيل‬ ‫است‬ ‫پا‬ ‫ارتفاع‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫پايين‬ ‫بسمت‬ ‫نامنظم‬ ‫قيف‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫شروع‬ ‫ابرها‬ ‫كف‬ ‫در‬ ‫چرخش‬ ‫يك‬ ‫ابرها‬ ‫دربين‬6055‫از‬ ‫و‬ ‫ميشود‬ ‫كشيده‬ ‫پا‬ ‫قطر‬ ‫داراي‬ ‫كه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫چرخش‬ ‫خرطوم‬ ‫فاصله‬ ‫اين‬25‫تا‬05‫لوله‬ ‫انتهاي‬ ‫ر‬ ‫د‬ .‫ميکند‬ ‫رها‬ ‫دريا‬ ‫سطح‬ ‫تا‬ ‫پايين‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫پا‬ ‫باال‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫تقريبا‬ ‫و‬ ‫آمده‬ ‫در‬ ‫چرخش‬ ‫به‬ ‫ساعت‬ ‫هاي‬ ‫عقربه‬ ‫خالف‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫سريعا‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫متالطم‬ ‫شديدا‬ ‫آن‬ ‫شکل‬ ‫خرطومي‬ ‫حدود‬ ‫آب‬ ‫چرخش‬ ‫قطر‬ ‫.محدوده‬ ‫ميشود‬ ‫مکيده‬70‫يا‬ ‫پا‬20‫كامل‬ ‫تداخل‬ ‫آب‬ ‫باسطح‬ ‫ها‬ ‫اسپات‬ ‫واتر‬ ‫از‬ ‫بعضي‬ . ‫است‬ ‫متر‬ ‫تا‬ ‫آنها‬ ‫خرطومي‬ ‫ولوله‬ ‫نداشته‬055‫الي‬6555‫دري‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫پا‬‫يك‬ . ‫ميشود‬ ‫كشيده‬ ‫باال‬ ‫ابرها‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫دوباره‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫آمده‬ ‫پايين‬ ‫ا‬ ‫از‬ ‫كامل‬ ‫اسپات‬ ‫واتر‬0‫تا‬65‫تقريبا‬ ‫ارتفاع‬ ‫زدر‬ ‫ا‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫عمل‬ ‫قدرت‬ ‫دقيقه‬205‫بااليي‬ ‫قسمت‬ ‫و‬ ‫ميشود‬ ‫شکسته‬ ‫پايي‬ . ‫ميشود‬ ‫محو‬ ‫اطراف‬ ‫محيط‬ ‫در‬ ‫پايين‬ ‫قسمت‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫كشيده‬ ‫باال‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫خرطومي‬
 19. 19. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ CONTRAIL ‫م‬ ‫ابريست‬‫است‬ ‫مرطوب‬ ‫و‬ ‫سرد‬ ‫كافي‬ ‫قدر‬ ‫به‬ ‫آنجا‬ ‫در‬ ‫جو‬ ‫كه‬ ‫پروازي‬ ‫سقف‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫سقف‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫هواپيما‬ ‫مسير‬ ‫انتهاي‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫صنوعي‬ ‫هنگام‬ ‫كانتريل‬ .‫است‬ ‫هواپيما‬ ‫اگزوز‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫خارج‬ ‫موجود‬ ‫آب‬ ‫بخار‬ ‫سريع‬ ‫برودت‬ ‫كانتريل‬ ‫تشکيل‬ ‫اصلي‬ ‫فاكتور‬ . ‫ميشود‬ ‫تشکيل‬ ‫عمر‬ ‫معموال‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫درخشان‬ ‫و‬ ‫شفاف‬ ‫سفيد‬ ‫برنگ‬ ‫تشکيل‬‫دوام‬ ‫ساعت‬ ‫چندين‬ ‫براي‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫نيز‬ ‫اوقات‬ ‫گاهي‬ ‫ولي‬ ‫كوتاه‬ ‫آن‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫هواپيمايش‬ ‫نخواهد‬ ‫خلباني‬ ، ‫علل‬ ‫ار‬ ‫بعضي‬ ‫واسطه‬ ‫به‬ ‫اگر‬CONTRAL‫پرواز‬ ‫سطح‬ ‫كاهش‬ ‫يا‬ ‫باافزايش‬ ‫ميتواند‬ ‫كند‬ ‫ايجاد‬ ‫ش‬ ‫خارج‬ ‫است‬ ‫كانتريل‬ ‫ابر‬ ‫تشکيل‬ ‫براي‬ ‫مناسب‬ ‫دماي‬ ‫و‬ ‫رطوبت‬ ‫شرايط‬ ‫كه‬ ‫اي‬ ‫زاليه‬ ‫ا‬ ‫خود‬‫منطقه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫كانتريل‬ ‫.اليه‬ ‫ود‬ ‫موثر‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫يکي‬ ‫كانتريل‬ ‫جنگ‬ ‫درشرايط‬ .‫ميشود‬ ‫گذاشته‬ ‫خلبانان‬ ‫اختيار‬ ‫در‬ ‫شناسي‬ ‫هوا‬ ‫بيني‬ ‫پيش‬ ‫مركز‬ ‫بوسيله‬ . ‫است‬ ‫هواپيما‬ ‫يابي‬ ‫رد‬ ‫براي‬ BLOWING SNOW ‫برف‬ ‫كوالك‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫طوفان‬ ‫ش‬ ‫باران‬ ‫ريزش‬ ‫همانند‬ ‫سنگين‬ ‫برف‬ ‫ريزش‬‫دي‬ ‫عامل‬ ‫اصلي‬ ‫مانع‬ ‫ديد‬‫ا‬ ‫پس‬ ‫است‬ ‫د‬‫سطح‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ر‬ ‫پود‬ ‫و‬ ‫خشك‬ ‫برف‬ ‫ريزش‬ ‫ز‬ .‫ميکند‬ ‫ايجاد‬ ‫جدي‬ ‫بسيار‬ ‫مسائل‬ ‫خلبانان‬ ‫براي‬ ‫برف‬ ‫نوع‬ ‫واين‬ ‫ميشود‬ ‫ايجاد‬ ‫زمين‬
 20. 20. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫برخاسته‬ ‫ززمين‬ ‫ا‬ ‫باد‬ ‫وزش‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫برف‬ ‫نوع‬ ‫اين‬ ‫را‬ ‫پا‬ ‫صد‬ ‫چند‬ ‫ضخامت‬ ‫به‬ ‫اي‬ ‫اليه‬ ‫است‬ ‫وممکن‬ ‫ي‬ ‫برا‬ ‫جوي‬ ‫وضعيت‬ ‫چنين‬ ‫اين‬ . ‫كند‬ ‫اشغال‬ ‫نشست‬LANDING‫وي‬‫هواپيما‬ ‫برخاست‬ ‫ا‬ ‫كه‬ ‫برفي‬ ‫كوالک‬ . ‫ميکند‬ ‫توليد‬ ‫خطرناک‬ ‫شرايط‬ ‫حدود‬65‫الي‬25‫بوزش‬ ‫باند‬ ‫وبر‬ ‫داشته‬ ‫ارتفاع‬ ‫پا‬ . ‫باشد‬ ‫خطرناک‬ ‫ميتواند‬ ‫نيز‬ ‫باشد‬ ‫رآمده‬ ‫د‬ ‫خاك‬ ‫و‬ ‫گرد‬ ‫طوفان‬ ‫منتق‬ ‫باال‬ ‫ارتفاعات‬ ‫تا‬ ‫كه‬ ‫شده‬ ‫توليد‬ ‫خاک‬ ‫،گردو‬ ‫خشك‬ ‫و‬ ‫نرم‬ ‫خاک‬ ‫از‬ ‫پوشيده‬ ‫زمينهاي‬ ‫در‬ ‫باد‬ ‫وزش‬ ‫اثر‬ ‫در‬‫در‬ .‫ميشوند‬ ‫ل‬ ‫حدود‬ ‫ضخامت‬ ‫تا‬ ‫كم‬ ‫زديد‬ ‫ا‬ ‫ناشي‬ ‫خطرناک‬ ‫شرايط‬ ‫ايجاد‬ ‫باعث‬ ‫وخاک‬ ‫گرد‬ ‫طوفانهاي‬ ‫خشك‬ ‫اراضي‬65555‫هرچه‬ . ‫ميشود‬ ‫پا‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫پايين‬ ‫اليه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خاک‬ ‫و‬ ‫گرد‬ ‫پايدار‬ ‫هواي‬ . ‫است‬ ‫ضخيمتر‬ ‫نيز‬ ‫خاک‬ ‫و‬ ‫گرد‬ ‫اين‬ ‫اليه‬ ‫باشد‬ ‫ناپايدارتر‬ ‫هوا‬ ‫و‬ ‫شديدتر‬ ‫باد‬ ‫ا‬ ‫كه‬ ‫ميدارد‬ ‫نگه‬ ‫متراكم‬ ‫صورت‬‫نشست‬ ‫هنگام‬ ‫هواپيما‬ ‫براي‬ ‫جدي‬ ‫مسائل‬ ‫خود‬ ‫نيز‬ ‫هوا‬ ‫نوع‬ ‫ين‬LANDING‫ميکند‬ ‫ايجاد‬ ‫خط‬ ‫طول‬ ‫به‬ ‫بستگي‬ ‫ميگيرد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫تاثير‬ ‫تحت‬ ‫كه‬ ‫اي‬ ‫منطقه‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ايجاد‬ ‫خاک‬ ‫و‬ ‫.گرد‬TROUGH. ‫دارد‬ ‫آن‬ ‫شدت‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫ساالنه‬ ‫بارندگي‬ ‫ميزان‬ ‫كه‬ ‫مناطقي‬ ‫در‬ ‫اوقات‬ ‫بعضي‬ 2‫يا‬3‫ميانگين‬ ‫از‬ ‫كمتر‬ ‫متوالي‬ ‫سال‬‫طوفان‬ ‫باشد‬ ‫ساالنه‬ ‫كشور‬ ‫چند‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫كه‬ ‫ميشد‬ ‫توليد‬ ‫وخاک‬ ‫گرد‬ . ‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫تاثير‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫همجوار‬ ‫مناطق‬ ‫ايجاد‬ ‫باعث‬ ‫اي‬ ‫منطقه‬ ‫محدود‬ ‫هاي‬ ‫بارندگي‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫خاک‬ ‫و‬ ‫گرد‬ ‫طوفان‬ ‫توليد‬ ‫نتيجه‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫خشك‬ ‫كه‬ ‫هايي‬ ‫فرودگاه‬ ‫در‬ ‫و‬ . ‫ميشود‬ ‫محدود‬ ‫هاي‬ ‫منطقه‬ ‫ط‬ ‫نوع‬ ‫اين‬ ‫باشند‬ ‫مناطق‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫محصور‬‫و‬ ‫گرد‬ ‫وفان‬ ‫و‬ ‫نشست‬ ‫هنگام‬ ‫خلبانان‬ ‫براي‬ ‫قبل‬ ‫انواع‬ ‫همانند‬ ‫خاک‬ . ‫ميکند‬ ‫خطر‬ ‫توليد‬ ‫هواپيما‬ ‫برخاست‬
 21. 21. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ CLUUD CLASSIFICATION ‫ابرها‬ ‫بندي‬ ‫طبقه‬ :‫شوند‬ ‫مي‬ ‫تقسيم‬ ‫كلي‬ ‫دسته‬ ‫چهار‬ ‫به‬ ‫كلي‬ ‫بندي‬ ‫طبقه‬ ‫يك‬ ‫در‬ ‫ابرها‬ 6.Low Clouds‫ارتفاع‬ ‫كم‬ ‫ابرهاي‬ 2.Middle Clouds‫ميانی‬ ‫ابرهاي‬ 3.High Clouds‫ميانی‬ ‫ابرهاي‬ 0.Clouds with Extensive VerticalImprovement‫زياد‬ ‫كشيدگی‬ ‫با‬ ‫ابرهاي‬
 22. 22. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ High Clouds ‫باال‬ ‫ارتفاع‬ ‫ابرهاي‬ High level clouds atheights of 5-13 km ‫كمي‬ ‫توربوالنس‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫تشکيل‬ ‫يخ‬ ‫هاي‬ ‫كريستال‬ ‫از‬ ‫تماما‬ ‫كه‬ ‫ابرها‬ ‫نوع‬ ‫اين‬ ‫ارتفاع‬‫بين‬ ‫دارند‬ ‫هم‬61055ft‫تا‬00555ft . ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫شامل‬ ‫وعمدتا‬ ‫ميگيرند‬ ‫شکل‬ ‫پايدار‬ ‫هواي‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫روشن‬ ‫خاكستري‬ ‫يا‬ ‫سفيد‬ ‫رنگ‬ ‫به‬ ‫معموال‬Ice Crystal‫اين‬ . ‫است‬ ‫ها‬ ‫ندرت‬ ‫به‬ ‫ابرها‬Turbulence‫و‬Icing. ‫دارند‬ ‫پيشوند‬ ‫با‬ ‫ابرها‬ ‫نوع‬ ‫اين‬Cirro‫باشن‬ ‫مي‬ ‫گروه‬ ‫سه‬ ‫شامل‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫نامگذاري‬: ‫د‬ Cirrus Cirrostratus Cirrocumulus
 23. 23. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ Cirrus Ci ‫از‬ ‫بيش‬ ‫معموال‬ ‫كه‬ ‫شکلند‬ ‫حلقوي‬ ‫نازک‬ ‫ابرهاي‬55535‫نشانه‬ ‫ابر‬ ‫اين‬ .‫هستند‬ ‫روشن‬ ‫خاكستري‬ ‫يا‬ ‫سفيد‬ ‫رنگ‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫پا‬ . ‫است‬ ‫جوي‬ ‫بد‬ ‫شرايط‬ ‫شدن‬ ‫نزديك‬ ‫باتشکي‬ ‫همراه‬ ‫اگر‬ ‫كه‬ ‫شکل‬ ‫اليافي‬ ‫يا‬ ‫شکل‬ ‫پري‬ ‫سبك‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ابري‬‫براي‬ ‫است‬ ‫مناسبي‬ ‫نشانه‬ ‫نباشد‬ ‫ديگر‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫ابرهايي‬ ‫ل‬ ‫وضعيت‬ ‫اين‬ ‫صورت‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫كشيده‬ ‫آسمان‬ ‫سرتاسر‬ ‫در‬ ‫طوالني‬ ‫هاي‬ ‫دسته‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫ابر‬ ‫اين‬ ‫اگر‬ ‫است‬ ‫خوب‬ ‫هواي‬ . ‫آيد‬ ‫درمي‬ ‫وزش‬ ‫به‬ ‫ابر‬ ‫اين‬ ‫شده‬ ‫تشکيل‬ ‫الياف‬ ‫هاي‬ ‫بادسته‬ ‫موازي‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫شديدي‬ ‫بادهاي‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫خوبي‬ ‫نشانه‬ ‫ا‬‫مي‬ ‫شکل‬ ‫آسمان‬ ‫باالي‬ ‫ارتفاع‬ ‫در‬ ‫پرمانند‬ ‫ابر‬ ‫ين‬‫مي‬ ‫يخ‬ ‫آن‬ ‫درون‬ ‫آب‬ ‫كه‬ ‫باال‬ ‫چنان‬ ‫آن‬ ،‫گيرد‬‫كريستال‬ ‫و‬ ‫زند‬‫در‬ ‫يخ‬ ‫نازک‬ ‫هاي‬ ‫مي‬ ‫تشکيل‬ ‫آن‬.‫شود‬ ‫مرتفع‬ ‫از‬ ‫ابرها‬ ‫اين‬‫ديده‬ ‫آسمان‬ ‫در‬ )‫يخ‬ ‫بلورهاي‬ ‫از‬ ‫(مملو‬ ‫شفاف‬ ‫و‬ ‫رنگ‬ ‫سفيد‬ ‫و‬ ‫پرمانند‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اغلب‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ابرها‬ ‫ترين‬ ‫مي‬.‫شوند‬ ‫اب‬ ‫اين‬‫دسته‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫بعضا‬ ‫رها‬‫مي‬ ‫ديده‬ ‫آسمان‬ ‫در‬ ،‫ازهم‬ ‫جدا‬ ‫منظم‬ ‫هاي‬‫سيروس‬ ‫به‬ ‫موسوم‬ ‫صورت‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫شوند؛‬‫هواي‬ ‫هاي‬ ‫مي‬ ‫بد‬ ‫هواي‬ ‫عالمت‬ ‫گردند،معموال‬ ‫آلتواستراتوس‬ ‫و‬ ‫سيرواستراتوس‬ ‫ابرهاي‬ ‫با‬ ‫توام‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫خوب‬.‫باشند‬ ‫هاي‬ ‫دسته‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫ابر‬ ‫اين‬ ‫اگر‬ ‫است‬ ‫خوب‬ ‫هواي‬ ‫براي‬ ‫است‬ ‫مناسبي‬ ‫نشانه‬ ‫نباشد‬ ‫ديگر‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫ابرهايي‬ ‫باتشکيل‬ ‫همراه‬ ‫اگر‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫شديدي‬ ‫بادهاي‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫خوبي‬ ‫نشانه‬ ‫وضعيت‬ ‫اين‬ ‫صورت‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫كشيده‬ ‫آسمان‬ ‫سرتاسر‬ ‫در‬ ‫طوالني‬ ‫به‬ ‫ابر‬ ‫اين‬ ‫شده‬ ‫تشکيل‬ ‫الياف‬ ‫هاي‬ ‫بادسته‬ ‫موازي‬. ‫آيد‬ ‫درمي‬ ‫وزش‬ ( ‫رشته‬ ‫رشته‬ ‫پنبه‬ ‫مانند‬wispy , wispy‫ابرهاي‬ ‫قله‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫فوقاني‬ ‫سطح‬ ‫شديد‬ ‫باد‬ ‫براثر‬ ‫اوقات‬ ‫گاهي‬ ‫هستند‬ )Tower Cumulus.‫گردند‬ ‫مي‬ ‫جدا‬ ) ‫برق‬ ‫و‬ ‫رعد‬ ‫ايجاد‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫الکتريکي‬ ‫باز‬ ‫(حامل‬
 24. 24. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ Cirrus species )‫(گونه‬ ShortcutName Ci fibCirrus fibratus Ci uncCirrus uncinus Ci spiCirrus spissatus Ci casCirrus castellanus Ci floCirrus floccus subspecies )‫(زيرگونه‬ ShortcutName Ci inCirrus intortus Ci veCirrus vertebratus Ci raCirrus radiatus Ci duCirrus duplicatus special forms )‫خاص‬ ‫هاي‬ ‫(فرم‬ ShortcutName Ci mamCirrus mamma
 25. 25. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ Cirrus fibratus Cirrus uncinus Cirrus spissatus Cirrus castellanus Cirrus floccus Cirrus intortus
 26. 26. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ Cirrus vertebratus Cirrus radiatus Cirrus mamma Cirrus duplicatus
 27. 27. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ Cirrostratus Cs ‫مي‬ ‫را‬ ‫ابرها‬ ‫اين‬‫سيروس‬ ‫توان‬،‫پشمي‬ ‫گلوله‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫فشرده‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫سفيد‬ ‫كوچك‬ ‫ابرهاي‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫دانست‬ ‫تورمانندي‬ ‫نازک‬ ‫هاي‬ ‫هاله‬ ‫اغلب‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫رويت‬ ‫قابل‬ ‫آنها‬ ‫پشت‬ ‫از‬ ‫ستارگان‬ ‫ماه‬ ‫و‬ ‫خورشيد‬ ‫شفافيت‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫يافته‬ ‫شکل‬‫ماه‬ ‫و‬ ‫خورشيد‬ ‫دور‬ ‫اي‬ ‫مي‬ ‫تشکيل‬‫نور‬ ‫شکست‬ ‫نتيجه‬ ‫هاله‬ ‫اين‬ .‫دهند‬‫شدن‬ ‫نزديك‬ ‫عالمت‬ ،‫ابرها‬ ‫اين‬ ‫ظهور‬ ،‫است‬ ‫هوا‬ ‫در‬ ‫معلق‬ ‫يخ‬ ‫بلورهاي‬ ‫وسيله‬ ‫به‬ ‫مي‬ ‫را‬ ‫ابرها‬ ‫اين‬ ،‫لحاظ‬ ‫همين‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫طوفاني‬ ‫هواي‬‫حالت‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫بد‬ ‫هواي‬ ‫رسيدن‬ ‫فرا‬ ‫از‬ ‫پيش‬ ‫توان‬‫مشاهده‬ ،‫هوا‬ ‫طوفاني‬ ‫هاي‬ ‫نمود‬ ‫عرض‬ ‫در‬ ‫ابر‬ ‫نوع‬ ‫اين‬ ‫اگر‬‫اي‬ ‫در‬ ‫د‬ ‫شو‬ ‫ظاهر‬ ‫سيروس‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫ساعت‬ ‫چند‬ ‫مياني‬ ‫هاي‬‫بااحتمال‬ ‫بارندگي‬ ‫صورت‬ ‫ن‬85% ‫در‬20‫است‬ ‫انتظار‬ ‫قابل‬ ‫آينده‬ ‫ساعت‬ ‫استراتوس‬ ‫سيرو‬ ‫ابرهاي‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مشاهده‬ ‫اغلب‬ ‫حاره‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ‫چند‬ ‫(هر‬Cs.) ‫است‬ ‫نشده‬ ‫انجام‬ ‫بارندگي‬ Species )‫(گونه‬ ShortcutName Cs fibCirrostratus fibratus Cs nebCirrostratus nebulosus subspecies )‫(زيرگونه‬ ShortcutName Cs unCirrostratus undulatus Cs duCirrostratus duplicatus
 28. 28. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ Cirrostratus fibratus Cirrostratus nebulosus Cirrostratus undulatus Cirrostratus duplicatus
 29. 29. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ Cirrocumulus Cc ‫وجود‬ ‫امکان‬ ‫ابر‬ ‫اين‬ ‫در‬ . ‫ميشود‬ ‫مشاهده‬ ‫آسمان‬ ‫در‬ ‫پنبه‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫رنگي‬ ‫سفيد‬ ‫ابر‬Turbulence. ‫است‬ ‫خفيف‬ ‫كريستال‬ ‫از‬ ‫ابرها‬ ‫اين‬‫مي‬ ‫تشکيل‬ ‫يخ‬ ‫هاي‬‫پو‬ ‫مانند‬ ‫آسمان‬ ‫ابرها‬ ‫اين‬ ‫تشکيل‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫شوند‬‫مي‬ ‫خالي‬ ‫خال‬ ‫ماهي‬ ‫ست‬‫ا‬ .‫شود‬‫ين‬ ‫مي‬ ‫سايه‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫حاصل‬ ‫سيرواستراتوس‬ ‫ابرهاي‬ ‫توسعه‬ ‫از‬ ‫اغلب‬ ‫ابرها‬‫هاله‬ ‫ماه‬ ‫و‬ ‫خورشيد‬ ‫جاي‬ ‫به‬ ‫غالبا‬ ‫و‬ ‫باشند‬‫در‬ ‫اي‬ ‫مي‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫آسمان‬‫آسمان‬ ‫در‬ ‫سيروس‬ ‫ابرهاي‬ ‫از‬ ‫پيش‬ ‫معموال‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫رنگ‬ ‫سفيد‬ ‫قطعات‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫اغلب‬ ‫آنها‬ ‫ساختمان‬ .‫آورند‬ ‫مي‬ ‫ظاهر‬‫ش‬.‫است‬ ‫طوفاني‬ ‫و‬ ‫ابري‬ ‫هواي‬ ‫رسيدن‬ ‫فرا‬ ‫مقدمه‬ ،‫آسمان‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫ظهور‬ .‫وند‬ ‫كه‬ ‫ابرها‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫طوفاني‬ ‫هواي‬ ‫فعاليتهاي‬ ‫احتمال‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫جوي‬ ‫اغتشاشات‬ ‫ميشود‬ ‫تشکيل‬ ‫ابر‬ ‫اين‬ ‫كه‬ ‫اي‬ ‫اليه‬ ‫در‬ . ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫باشد‬ ‫ناپايدار‬ ‫هواي‬ ‫توده‬ ‫يك‬ ‫شدن‬ ‫نزديك‬ ‫مناسبت‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫ا‬ ‫جوششي‬ ‫ابر‬ ‫تنها‬‫برخالف‬ ‫هرچند‬ ‫كه‬ ‫باالست‬ ‫رتفاع‬Cumulus.‫است‬ ‫شديد‬ ‫باد‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫معموال‬ ‫اما‬ ‫دارد‬ ‫كمي‬ ‫توربوالنس‬ ‫ها‬ Species )‫(گونه‬ ShortcutName Cc casCirrocumulus castellanus Cc floCirrocumulus floccus Cc strCirrocumulus stratiformis Cc lenCirrocumulus lenticularis subspecies )‫(زيرگونه‬ ShortcutName Cc unCirrocumulus undulatus Cc laCirrocumulus lacunosus special forms )‫خاص‬ ‫هاي‬ ‫(فرم‬ ShortcutName Cc mamCirrocumulus mamma Cc virCirrocumulus virga
 30. 30. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ Cirrocumulus fibratus Cirrocumulus castellanus Cirrocumulus stratiformis Cirrocumulus lenticularis Cirrocumulus undulatus Cirrocumulus lacunosus
 31. 31. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ Cirrocumulus mamma Cirrocumulus virga Cirrocumulus virga ‫نور‬ ‫در‬ ‫ابرمعموال‬ ‫نوع‬ ‫.اين‬ ‫گرم‬ ‫هواي‬ ‫جبهه‬ ‫شدن‬ ‫نزديك‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫و‬ ‫رنگ‬ ‫سفيد‬ , ‫پوششي‬ . ‫باالست‬ ‫ارتفاع‬ ‫ابر‬ ‫ترين‬ ‫دار‬ ‫نکته‬ ( ‫هاله‬ ‫خورشي‬ ‫و‬ ‫ماه‬Halo.‫كند‬ ‫مي‬ ‫ايجاد‬ ) ‫ابر‬‫خطر‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫ضخامت‬ ‫پا‬ ‫هزاران‬ ‫ميتوانند‬ ‫كه‬ ‫هستند‬ ‫رنگي‬ ‫سفيد‬ ‫نازک‬ ‫هاي‬Icing. ‫دارد‬
 32. 32. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ Middle Clouds ‫ميانی‬ ‫ابرهاي‬ Medium level clouds at heights of 2-7 km ‫از‬ ‫ابرها‬ ‫دسته‬ ‫اين‬1055‫ارتفاع‬ ‫تا‬ ‫پا‬55523‫معموال‬ ‫ابرها‬ ‫اين‬ . ‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫زمين‬ ‫سطح‬ ‫از‬ ‫پايي‬‫و‬ ‫آب‬ ‫از‬ ‫تركيبي‬Ice Crystals or Supercooled. ‫هستند‬ ‫شاهد‬ ‫ابرها‬ ‫دسته‬ ‫اين‬ ‫در‬Turbulence‫و‬ ‫متوسط‬Icing‫ميشوند‬ ‫تقسيم‬ ‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫ابرها‬ ‫اين‬ . ‫هستيم‬ ‫شديد‬: Altocumulus Altostratus
 33. 33. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ Altocumulus Ac ‫اليه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ابرها‬ ‫اين‬‫خا‬ ‫متحدالشکل‬ ‫و‬ ‫يکنواخت‬ ‫هاي‬‫را‬ ‫آسمان‬ ،‫الياف‬ ‫از‬ ‫تركيبي‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آبي‬ ‫به‬ ‫متمايل‬ ‫يا‬ ‫كستري‬ ‫مي‬.‫پوشانند‬ ‫ابرهاي‬ ‫پيدايش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫معموال‬ ‫است‬ ‫پذير‬ ‫امکان‬ ‫آنها‬ ‫پشت‬ ‫از‬ ‫خورشيد‬ ‫موقعيت‬ ‫تشخيص‬ ‫ابرها‬ ‫اين‬ ‫ظريف‬ ‫قشر‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫مي‬ ‫شروع‬ ‫مداوم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫وسيعي‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫جوي‬ ‫هاي‬ ‫ريزش‬ ،‫آلتواستراتوس‬‫گردد‬ ‫ا‬ ‫غليظ‬ ‫بسيار‬ ‫ابر‬ ‫اين‬. ‫ميدهد‬ ‫پوشش‬ ‫را‬ ‫وسيعي‬ ‫منطقه‬ ‫معموال‬ ‫و‬ ‫ست‬ . ‫است‬ ‫سفيد‬ ‫به‬ ‫متمايل‬ ‫خاكستري‬ ‫يا‬ ‫خاكستري‬ ‫آن‬ ‫رنگ‬ Turbulence‫ولي‬ ‫است‬ ‫كم‬ ‫بسيار‬ ‫ابر‬ ‫اين‬ ‫در‬Icing. ‫است‬ ‫متوسط‬ ‫آن‬ ‫بين‬ ‫مياني‬ ‫ارتفاعات‬ ‫در‬ ‫شديد‬ ‫توربوالنس‬1055‫تا‬25555‫فوقان‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫ابرها‬ ‫نوع‬ ‫اين‬ ‫بوسيله‬ ‫آزاد‬ ‫درياي‬ ‫سطح‬ ‫از‬ ‫پا‬‫ي‬ . ‫شود‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫توربوالنس‬ ‫يعني‬ ‫آلتوكومولوس‬ ‫شکل‬ ‫عدسي‬ ‫ي‬ ‫ابرها‬ ‫بوسيله‬ ‫آن‬ ‫راطراف‬ ‫ياد‬ ‫و‬ ‫جبال‬ ‫سلسله‬ ‫شديددر‬ ‫بادهاي‬Ac LENTICULARIS . ‫ميشود‬ ‫ايجاد‬ ‫ناحيه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫هوا‬ ‫صعود‬ ‫اوج‬ ‫منطقه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫كوها‬ ‫قله‬ ‫پشت‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫كوالريس‬ ‫لنتي‬ ‫آلتوكومولوس‬
 34. 34. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ Altocumulus Species )‫(گونه‬ ShortcutName Ac casAltocumulus castellanus Ac floAltocumulus floccus Ac strAltocumulus stratiformis Ac lenAltocumulus lenticularis Subspecies )‫(زيرگونه‬ ShortcutName Ac unAltocumulus undulatus Ac raAltocumulus radiatus Ac laAltocumulus lacunosus Ac duAltocumulus duplicatus Ac peAltocumulus perlucidus Ac trAltocumulus translucidus Ac opAltocumulus opacus SpecialForms )‫خاص‬ ‫هاي‬ ‫(فرم‬ ShortcutName Ac mamAltocumulus mamma Ac virAltocumulus virga
 35. 35. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ Altocumulus castellanus Altocumulus floccus Altocumulus stratiformis Altocumulus lenticularis Altocumulus undulatus Altocumulus radiatus
 36. 36. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ Altocumulus castellanus Altocumulus floccus Altocumulus stratiformis Altocumulus lenticularis Altocumulus undulatus Altocumulus radiatus
 37. 37. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ Altocumulus lacunosus Altocumulus duplicatus Altocumulus perlucidus Altocumulus translucidus Altocumulus opacus Altocumulus mamma
 38. 38. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ Altocumulus virga Altostratus As ‫ش‬ ‫ابرها‬ ‫اين‬‫اليه‬ ‫امل‬‫تکه‬ ‫ويا‬ ‫ها‬‫گوي‬ ‫بزرگ‬ ‫هاي‬‫منظمي‬ ‫نسبتا‬ ‫امواج‬ ‫و‬ ‫شيار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫معموال‬ ‫كه‬ ‫بوده‬ ‫آب‬ ‫ريز‬ ‫قطرات‬ ‫از‬ ‫مانندي‬ ‫مي‬ ‫مشاهده‬.‫گردد‬ ‫اليه‬ ‫در‬ ‫هوا‬ ‫عمودي‬ ‫جريان‬‫مالحظه‬ ‫قابل‬ ‫سريع‬ ‫رشد‬ ‫سبب‬ ،‫شده‬ ‫پوشيده‬ ‫ابرها‬ ‫اين‬ ‫وسيله‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫اي‬‫اين‬ ‫در‬ ‫عمودي‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫اي‬ ‫مي‬ ‫ابر‬‫ا‬ ،‫سبب‬ ‫همين‬ ‫به‬ ‫گردد‬‫كوه‬ ‫قلل‬ ‫باالي‬ ‫در‬ ‫اغلب‬ ‫ابرها‬ ‫ين‬‫مي‬ ‫مشاهده‬ ‫عمودي‬ ‫جريانات‬ ‫فوق‬ ‫در‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫ها‬.‫گردند‬ ‫بيان‬ ‫آسمان‬ ‫در‬ ‫ابرها‬ ‫اين‬ ‫شدن‬ ‫پديدار‬ .‫دارند‬ ‫عدسي‬ ‫شکل‬ ‫اغلب‬ ‫ابر‬ ‫اين‬‫مي‬ ‫وبرق‬ ‫رعد‬ ‫ايجاد‬ ‫و‬ ‫هوا‬ ‫بد‬ ‫شرايط‬ ‫گر‬.‫باشد‬ ‫بين‬ ‫مياني‬ ‫ارتفاعات‬ ‫در‬ ‫شديد‬ ‫توربوالنس‬1055‫تا‬25555‫بو‬ ‫آزاد‬ ‫درياي‬ ‫سطح‬ ‫از‬ ‫پا‬‫فوقاني‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫ابرها‬ ‫نوع‬ ‫اين‬ ‫سيله‬ . ‫شود‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫توربوالنس‬ ‫يعني‬ ‫آلتوكومولوس‬ ‫شکل‬ ‫عدسي‬ ‫ي‬ ‫ابرها‬ ‫بوسيله‬ ‫آن‬ ‫راطراف‬ ‫ياد‬ ‫و‬ ‫جبال‬ ‫سلسله‬ ‫شديددر‬ ‫بادهاي‬‫كوالر‬ ‫لنتي‬ ‫آلتوكومولوس‬‫يس‬ (AcLENTICULARIS‫ناحيه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫هوا‬ ‫صعود‬ ‫اوج‬ ‫منطقه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫كوها‬ ‫قله‬ ‫پشت‬ ‫قسمت‬ ‫)در‬. ‫ميشود‬ ‫ايجاد‬ ‫معموال‬ ‫ابرها‬ ‫اين‬Turbulence‫و‬Icing. ‫دارند‬ ‫كمي‬
 39. 39. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ Altostratus Species )‫(گونه‬ ShortcutName As unAltostratus undulatus As raAltostratus radiatus As duAltostratus duplicatus As trAltostratus translucidus As opAltostratus opacus specialforms )‫خاص‬ ‫هاي‬ ‫(فرم‬ ShortcutName As mamAltostratus mamma As virAltostratus virga As praAltostratus praecipitatio As panAltostratus pannus
 40. 40. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ Altostratus pannus Altostratus radiatus Altostratus duplicatus Altostratus translucidus Altostratus opacus Altostratus mamma
 41. 41. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ Altostratus virga Altostratus Praecipitatio Altostratus undulatus Altostratus undulatus ‫د‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫شکل‬ ‫پفي‬ ‫ابرهاي‬ ‫هستند‬ ‫خاكستري‬ ‫يا‬ ‫سفيد‬ ‫رنگ‬ ‫به‬ ‫ابرها‬ ‫دسته‬ ‫اين‬‫زمان‬ ‫ر‬Break Up‫ابرهاي‬ ‫شدن‬ Altostratus.‫ميگيرند‬ ‫شکل‬ ‫نيز‬
 42. 42. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ Low Clouds ‫ارتفاع‬ ‫كم‬ ‫ابرهاي‬ Low level clouds at heights of 0-2 km ‫ارتفاع‬ ‫حداكثر‬ ‫تا‬ ‫زمين‬ ‫سطح‬ ‫از‬ ‫ابرها‬ ‫دسته‬ ‫اين‬1055‫خطر‬ ‫ميتوانند‬ ‫ابرها‬ ‫دسته‬ ‫اين‬ . ‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫زمين‬ ‫سطح‬ ‫از‬ ‫پا‬Icing ‫به‬ ‫را‬. ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫ابرها‬ ‫نوع‬ ‫اين‬‫چند‬:‫شوند‬ ‫مي‬ ‫تقسيم‬ ‫دسته‬ Stratus Stratocumulus Nimbostratus Cumulus Cumulonimbus ‫در‬ ‫زياد‬ ‫ارتفاع‬ ‫بعلت‬ )‫آبي‬ ‫(رنگ‬ ‫بعدي‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫اما‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫بندي‬ ‫تقسيم‬ ‫ارتفاع‬ ‫كم‬ ‫ابرهاي‬ ‫دسته‬ ‫در‬ ‫صرفا‬ ‫اول‬ ‫دسته‬ ‫دو‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫بندي‬ ‫تقسيم‬ ‫نيز‬ ‫زياد‬ ‫كشيدگي‬ ‫با‬ ‫ابرهاي‬ ‫گروه‬
 43. 43. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ Stratus St ‫اليه‬ ‫ابر‬ ‫اين‬ ‫اصلي‬ ‫نوع‬‫مي‬ ‫مه‬ ‫شبيه‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫يك‬ ‫اي‬‫جا‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫قطر‬ ‫كه‬ ‫آب‬ ‫بخار‬ ‫از‬ ‫متراكمي‬ ‫توده‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ومعموال‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫مشاهده‬ ،‫است‬ ‫يکسان‬.‫گردد‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫بارندگي‬ ،‫است‬ ‫كم‬ ‫بسيار‬ ‫زمين‬ ‫سطح‬ ‫از‬ ‫ابر‬ ‫اين‬ ‫ارتفاع‬‫حرارت‬ ‫در‬ ‫ابرها‬ ‫ين‬‫سانتي‬ ‫درجه‬ ‫صفر‬ ‫فوق‬ ‫هاي‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گراد‬ ‫مي‬ ‫ريزدانه‬.‫باشد‬ ‫مه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫باد‬ ‫سرعت‬ ‫كاهش‬ ‫احتماال‬ ‫و‬ ‫زمين‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫الزم‬ ‫دماي‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫بعلت‬ ‫و‬ ‫آفتاب‬ ‫غروب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫ابر‬ ‫اين‬ FOG.‫شود‬ ‫تشکيل‬ ‫نيز‬ ‫ريزه‬ ‫باران‬ ‫بصورت‬ ‫ابر‬ ‫نوع‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫بارندگي‬ ‫معموال‬DRIZZLE‫ا‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هم‬ ‫نزديك‬ ‫و‬ ‫،ريز‬ ‫باران‬ ‫نوع‬ ‫اين‬ ‫آب‬ ‫قطرات‬ ‫ست‬ . ‫است‬ ‫مداوم‬ . ‫ميگيرد‬ ‫شکل‬ ‫خود‬ ‫زير‬ ‫زمين‬ ‫بلنديهاي‬ ‫و‬ ‫باپستي‬ ‫مطابق‬ ‫آن‬ ‫فوقاني‬ ‫سطح‬ ‫باشد‬ ‫ضخامت‬ ‫كم‬ ‫ابر‬ ‫اين‬ ‫اليه‬ ‫اگر‬ ‫د‬ ‫گودي‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫دره‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫رودخانه‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫بلنديها‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مرتفع‬ ‫زمينهاي‬ ‫و‬ ، ‫ها‬ ‫تپه‬ ، ‫كوهها‬ ‫آنکه‬ ‫يعني‬. ‫ميشود‬ ‫يده‬ ‫هواي‬ ‫در‬ ‫ابرها‬ ‫اين‬Stable‫دليل‬ ‫به‬ ‫سطح‬ ‫مجاورت‬ ‫در‬ ‫و‬Cooling From Below. ‫ميشوند‬ ‫تشکيل‬ Turbulence. ‫دارند‬ ‫كمي‬ . ‫شود‬ ‫ما‬ ‫ديد‬ ‫كاهش‬ ‫باعث‬ ‫ميتواند‬ ‫خطر‬Icing. ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ابر‬ ‫اين‬ ‫در‬
 44. 44. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ Stratus Species )‫(گونه‬ Shortcut St neb Name Stratus nebulosus St fraStratus fractus Subspecies )‫(زيرگونه‬ ShortcutName St unStratus undulatus St trStratus translucidus St opStratus opacus special forms )‫خاص‬ ‫هاي‬ ‫(فرم‬ ShortcutName St praStratus praecipitatio
 45. 45. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ Stratus nebulosus Stratus fractus Stratus undulatus Stratus translucidus Stratus opacus Stratus Praecipitatio
 46. 46. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ Stratocumulus Sc ‫مي‬ ‫تشکيل‬ ‫كومولوس‬ ‫ابرهاي‬ ‫با‬ ‫پايين‬ ‫سطح‬ ‫پوشش‬ ‫يك‬ ‫ابرها‬ ‫اين‬.‫دهند‬ ‫مي‬ ‫ابرها‬ ‫اين‬.‫بگيرند‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫منسجم‬ ‫و‬ ‫منظم‬ ‫شکل‬ ‫توانند‬ ‫خط‬ ‫يا‬ ‫دسته‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫معموال‬ ،‫بوده‬ ‫خاكستري‬ ‫به‬ ‫متمايل‬ ‫سفيد‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫تيره‬ ‫رنگي‬ ‫داراي‬ ‫ابرها‬ ‫اين‬‫توده‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫وط‬‫كروي‬ ‫هاي‬‫مانند‬ ‫شکاف‬ ‫و‬ ‫فواصل‬ ‫با‬ ‫خاكستري‬ ‫ابرهاي‬ ‫از‬ ‫كروي‬ ‫امواج‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬‫مي‬ ‫تشکيل‬ ‫روشن‬ ‫هاي‬.‫گردد‬ .‫دارند‬ ‫دار‬ ‫پف‬ ‫حالت‬ . ‫ميگيرند‬ ‫شکل‬ ‫پايدار‬ ‫هواي‬ ‫در‬ ‫بارندگي‬ ‫شرايط‬ ‫فاقد‬ ‫نتيجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ريزدانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫بارندگي‬ ‫و‬ ‫پوشانده‬ ‫را‬ ‫آسمان‬ ‫بيشتر‬ ‫اغلب‬‫ا‬ ‫رگباري‬ ‫هاي‬‫س‬.‫ت‬ . ‫است‬ ‫استراتوس‬ ‫ابر‬ ‫از‬ ‫حاصله‬ ‫استراتوكومولوس‬ ‫ابر‬ ‫تشکيل‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫شديد‬ ‫يا‬ ‫ماليم‬ ‫باباد‬ ‫همراه‬ ‫جوي‬ ‫اغتشاشات‬ . ‫است‬ ‫ابر‬ ‫غلتان‬ ‫نوردهاي‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫غلطك‬ ‫امتداد‬ ‫بر‬ ‫عمود‬ ‫باد‬ ‫جهت‬ . ‫آيد‬ ‫مي‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫ابر‬ ‫ضخيم‬ ‫قسمت‬ ‫ر‬ ‫هواد‬ ‫صعودي‬ ‫حركت‬ ‫مياني‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫ولي‬ ‫مناسب‬ ‫هوا‬ ‫اليه‬ ‫باالي‬ ‫در‬.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫جوي‬ ‫بااغتشاش‬ ‫همراه‬ ‫آن‬ ‫زير‬ ‫وفضاي‬ ‫ابر‬ .‫بنمايد‬ ‫ابر‬ ‫اين‬ ‫داخل‬ ‫پرواز‬ ‫هنگام‬ ‫را‬ ‫كامل‬ ‫احتياط‬ ‫بايستي‬ ‫مي‬ ‫ميکنند‬ ‫پرواز‬ ‫سبك‬ ‫هاي‬ ‫باهواپيما‬ ‫كه‬ ‫هايي‬ ‫خلبان‬
 47. 47. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ Stratocumulus species )‫(گونه‬ ShortcutName Sc casStratocumulus castellanus Sc strStratocumulus stratiformis Sc lenStratocumulus lenticularis Subspecies )‫(زيرگونه‬ ShortcutName Sc unStratocumulus undulatus Sc raStratocumulus radiatus Sc laStratocumulus lacunosus Sc duStratocumulus duplicatus Sc peStratocumulus perlucidus Sc trStratocumulus translucidus Sc opStratocumulus opacus special forms )‫خاص‬ ‫هاي‬ ‫(فرم‬ ShortcutName Sc mamStratocumulus mamma Sc virStratocumulus virga Sc praStratocumulus praecipitatio
 48. 48. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ Stratocumulus castellanus Stratocumulus stratiformis Stratocumulus lenticularis Stratocumulus undulatus Stratocumulus lacunosus Stratocumulus Duplicatus

×