Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

آلات دقیق

7,382 views

Published on

Published in: Education

آلات دقیق

 1. 1. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ Instrument ‫دقیق‬ ‫آالت‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ Masoud Faraji www.ilam-aviation.loxblog.com Royalfalcan@yahoo.com www.facebook.com/iranianfalcon
 2. 2. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫تجهیزات‬ ‫تمامی‬ ‫کابین‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫خلبان‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫هواپیما‬ ‫کنترل‬ ‫مرکز‬ ‫و‬ ‫قلب‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫خلبان‬ ‫کابین‬ ‫و‬ ‫ایمنی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫هواپیما‬ ‫تا‬ ‫نمایند‬.‫بیاورند‬ ‫در‬ ‫پرواز‬ ‫به‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫تا‬‫چند‬‫وقت‬‫پیش‬‫کابین‬‫خلبان‬‫پر‬‫از‬‫شاسی‬‫های‬،‫مکانیکی‬‫درجه‬‫و‬‫کلیدهای‬‫زیادی‬‫بود‬‫ولی‬‫امروزه‬‫این‬‫تجهیزات‬‫با‬‫تجهیزات‬ ‫الکترونیکی‬‫و‬‫صفحات‬‫نمایشگر‬‫کامپیوتری‬‫جایگزین‬.‫اند‬ ‫شده‬ ‫کامپیوتری‬ ‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫وامروزه‬ ‫شروع‬ ‫ساده‬ ‫مکانیکی‬ ‫ساختار‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫انگیز‬ ‫شگفت‬ ‫هواپیماها‬ ‫دقیق‬ ‫ابزار‬ ‫تکامل‬ ‫سرعت‬ ‫اند‬ ‫آمده‬ ‫در‬ ‫کامل‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫برن‬ ‫بلک‬ ‫هواپیمای‬9191‫بود‬ ‫سوخت‬ ‫مقدار‬ ‫و‬ ‫نما‬ ‫قطب‬ ‫دقیق‬ ‫ابزار‬ ‫دو‬ ‫دارای‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫ساخته‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫پایپر‬ ‫هواپیمای‬9191‫ساخت‬‫داشت‬ ‫مکانیکی‬ ‫دقیق‬ ‫ابزار‬ ‫عدد‬ ‫پنج‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫ه‬ ‫بویینگ‬ ‫هواپیمای‬ ‫و‬777‫از‬ ‫بیش‬ ‫بودن‬ ‫دارا‬ ‫با‬0111‫است‬ ‫شده‬ ‫کامل‬ ‫کامپیوتری‬ ‫پنل‬ ‫دارای‬ ‫کلید‬ ‫و‬ ‫سوییچ‬ ‫و‬ ‫نشانگر‬ ‫مبرم‬ ‫نیاز‬ ‫آنها‬ ‫کارایی‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫آالت‬ ‫شناخت‬‫و‬‫اساسی‬‫یک‬‫خلبان‬‫جهت‬‫هدایت‬‫هواپیما‬‫می‬‫باشد‬. ‫نشانگر‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫هواپیما‬ ‫هر‬ ‫در‬(Indicator‫بعهده‬ ‫را‬ ‫هواپیما‬ ‫هدایت‬ ‫برای‬ ‫خلبان‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اطالعات‬ ‫ارایه‬ ‫وظیفه‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ) .‫دارند‬ ‫آالت‬‫دقیق‬‫هواپیما‬‫از‬‫دو‬‫نظر‬‫قابل‬‫تقسیم‬‫بندی‬‫می‬‫باشد‬: ‫داخلی‬ ‫ساختمان‬ ‫یا‬ ‫وسیله‬ ‫نوع‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫کاربرد‬ ‫نوع‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫از‬ ‫دقیق‬ ‫آالت‬‫به‬ ‫داخلی‬ ‫ساختمان‬ ‫یا‬ ‫وسیله‬ ‫نوع‬ ‫نظر‬4:‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫که‬ ‫میشوند‬ ‫تقسیم‬ ‫کلی‬ ‫گروه‬ ‫فشاری‬ ‫نوع‬ ‫دقیق‬ ‫آالت‬Pressure Type Instrument ‫مکانیکی‬ ‫دقیق‬ ‫آالت‬Mecanical Type Instrument ‫جایروئی‬ ‫دقیق‬ ‫آالت‬Gyro Instrument ‫الکترونیک‬ ‫و‬ ‫الکتریکی‬ ‫دقیق‬ ‫آالت‬Electical & Electronical Instrument
 3. 3. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫آالت‬‫دقیق‬‫ها‬‫بر‬‫حسب‬‫نوع‬‫کاربرد‬‫و‬‫منبع‬‫اصلی‬‫خود‬‫به‬3‫گروه‬‫کلی‬‫تقسیم‬‫میشوند‬‫که‬‫عبارت‬‫هستند‬‫از‬: ‫پرواز‬ ‫دقیق‬ ‫آالت‬(Flight and Navigation Instrument) ‫موتور‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫دقیق‬ ‫آالت‬(Engine Instrument) ‫سیستم‬ ‫دقیق‬ ‫آالت‬‫هواپیما‬(System Instrument) Flight and Navigation Instrument ‫پرواز‬ ‫دقیق‬ ‫آالت‬ .‫میدهند‬ ‫قرار‬ ‫خلبان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫هواپیما‬ ‫پرواز‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬ ‫عموما‬ ‫های‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫اطالعاتی‬‫از‬‫قبیل‬: ‫ارتفاع‬,‫سرعت‬,‫جهت‬‫و‬....‫که‬‫تاثیر‬‫بسزایی‬‫در‬‫تشخیص‬‫و‬‫تصمیم‬‫خلبان‬‫دارند‬. : ‫از‬ ‫هستند‬ ‫عبارت‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫مهمترین‬ ‫هواپیما‬ ‫هوایی‬ ‫سرعت‬ ‫نشاندهنده‬Air Speed Ind (ASI) ‫افق‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫هواپیما‬ ‫وضعیت‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬Attitude Ind ‫سنج‬ ‫ارتفاع‬ ‫یا‬ ‫ارتفاع‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬Altimeter Ind ‫هواپیما‬ ‫زدن‬ ‫دور‬ ‫میزان‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬Turn Ind ‫هواپیما‬ ‫نزول‬ ‫و‬ ‫صعود‬ ‫نرخ‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬(VSI)Vertical Speed Ind ‫هواپیما‬ ‫پرواز‬ ‫جهت‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬Heading Ind
 4. 4. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫موتور‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫دقیق‬ ‫آالت‬ Engine Instrument ‫میدهند‬ ‫نشان‬ ‫خلبان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫موتور‬ ‫کارکرد‬ ‫چگونگی‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫اطالعاتی‬ ‫ها‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫این‬ :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫مهم‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫چند‬ TACHOMETTER OIL PRESSURE FUEL QUANTITY MANFOLD PRESSURE OIL QUANTITY CYLINDER HEAD TEMP FUEL PRESSURE CARBURETOR AIR TEMP COWL FLAP INDICATOR OIL INLET TEMP BMEP OIL FLOWMETTER
 5. 5. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫که‬( ‫نیرو‬ ‫انتقال‬ ‫بخش‬ ‫با‬ ‫آنها‬ ‫مهمترین‬Engine Gearbox Transmission.‫است‬ ‫مستقیم‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ )
 6. 6. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ System Instrument ‫هواپیما‬ ‫سیستم‬ ‫دقیق‬ ‫آالت‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫این‬‫مطبوع،سیستم‬ ‫هیدرولیک،تهویه‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫وضعیت‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫کارکرد‬ ‫چگونگی‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫اطالعاتی‬ ‫ها‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ .‫میدهند‬ ‫قرار‬ ‫خلبان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ .... ‫و‬ ‫کننده‬ ‫روان‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ,‫کننده‬ ‫خنک‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ,‫روغن‬ ‫فشار‬ ,‫سوخترسانی‬ ،‫الکتریکی‬ ‫مهمترین‬‫نشاندهنده‬‫های‬‫این‬‫دسته‬‫عبارت‬‫هستند‬‫از‬: ‫نما‬ ‫سوخت‬Fuel Ind ‫نما‬ ‫روغن‬Oil Ind ‫کننده‬ ‫خنک‬ ‫سیستم‬Cooling Sys ‫ملخ‬ ‫نمای‬ ‫وضعیت‬Propellers Position Ind ‫زنی‬ ‫جرقه‬ ‫سیستم‬Ignition Sys ‫هو‬ ‫ترکیب‬ ‫سیستم‬‫ا‬Air Mixture ‫هیدرولیک‬ ‫سیستم‬Hydraulic Sys ‫بوردون‬ ‫لوله‬Bourdon Tube ‫سر‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫میباشد‬ ‫مستطیل‬ ‫یا‬ ‫بیضی‬ ‫مقطع‬ ‫سطح‬ ‫با‬ ‫فلزی‬ ‫و‬ ‫خمیده‬ ‫لوله‬ ‫یک‬ ‫وسیله‬ ‫این‬‫ب‬ ‫قسمت‬ .‫است‬ ‫بسته‬ ‫آن‬ ‫دیگر‬ ‫سر‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫آن‬‫از‬ ‫فشار‬ ‫مجراه‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫دیگر‬ ‫قسمت‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫متصل‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫مکانیکی‬ ‫قسمت‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫لوله‬ ‫جداره‬ ‫درون‬ ‫که‬ ‫زبانه‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫لوله‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫اتصال‬ ‫دی‬ ‫سر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫در‬ ‫حرکت‬ ‫به‬ ‫فشار‬ ‫اثر‬ ‫بر‬ ‫لوله‬ ‫داخل‬ ‫زبانه‬ ,‫شود‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫وارد‬ ‫فشار‬ ‫چنانچه‬‫حرکت‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫خارج‬ ‫لوله‬ ‫گر‬ ( ‫ناقص‬ ‫دهنده‬ ‫چرخ‬Sector Gear‫می‬ ‫در‬ ‫حرکت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دیگری‬ ‫دنده‬ ‫چرخ‬ ‫مکانیکی‬ ‫اتصاالت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫دهنده‬ ‫چرخ‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ) ‫که‬ ‫آورد‬Spur Gear.‫میشود‬ ‫نامیده‬
 7. 7. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫محیط‬SpurGear‫قوس‬ ‫طول‬ ‫اندازه‬ ‫به‬Sector Gear‫نهایتا‬ ‫اتصاالت‬ ‫تمامی‬ ‫حرکت‬ ‫از‬ ‫پس‬ ,‫آن‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫میباشد‬Penion‫یا‬ .‫مینماید‬ ‫حرکت‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫مدرج‬ ‫صفحه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫عقربه‬ ‫همان‬ .‫دارد‬ ‫ها‬ ‫نمونه‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫کمتری‬ ‫تعمیرات‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫میباشد‬ ‫مقاوم‬ ‫و‬ ‫مستحکم‬ ‫بسیار‬ ‫لوله‬ ‫این‬ ‫مکانیزم‬ ‫و‬ ‫ساختمان‬ ‫جنس‬‫زبانه‬‫ای‬‫که‬‫در‬‫داخل‬‫لوله‬‫قرار‬‫دارد‬‫از‬‫آلیازهای‬‫آبکاری‬‫شده‬‫برن‬‫خواصیت‬ ‫دارای‬ ‫فلزات‬ ‫این‬ .‫میباشد‬ ‫مس‬ ‫و‬ ‫برلیوم‬ ,‫برنز‬ ,‫ج‬ .‫بازمیگردند‬ ‫خود‬ ‫اولیه‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ‫فشار‬ ‫کاهش‬ ‫محض‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫میباشند‬ ‫موثری‬ ‫بسیار‬ ‫ارتجاعی‬
 8. 8. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫روغن‬ ‫فشار‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬Oil Pressure Gauge ‫پمپ‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫موتورهواپیما‬‫سوپاپ‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ,‫پمپ‬ ‫از‬ ‫حاصله‬ ‫فشار‬ ‫و‬ ‫میباشد‬ ‫مجهز‬ ‫متحرک‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫روغنکاری‬ ‫جهت‬ ‫روغن‬ ( ‫اطمینان‬Relief Valve.‫میشود‬ ‫کنترل‬ ) ‫صفحه‬ ‫پشت‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اطمینان‬ ‫سوپاپ‬ ‫و‬ ‫موتور‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫فشار‬ ‫این‬ .‫میدهد‬ ‫انتقال‬ ‫برگشت‬ ‫خط‬ ‫به‬ ‫نهایی‬ ‫خط‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مازاد‬ ‫فشار‬ ( ‫دقیق‬ ‫آالت‬Instrument Panel.‫میشود‬ ‫منتقل‬ ‫خلبان‬ ‫کابین‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ) ( ‫موتور‬ ‫فشارنمای‬Engine Oil Pressure‫و‬ ‫خرابی‬ ‫وقوع‬ ‫یا‬ ‫طبیعی‬ ‫حالت‬ ,‫موتور‬ ‫در‬ ‫روغن‬ ‫فشار‬ ‫وضعیت‬ ‫لحظه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫دارد‬ ‫وظیفه‬ ) .‫برساند‬ ‫پرواز‬ ‫مهندس‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خلبان‬ ‫اطالع‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫موتور‬ ‫در‬ ‫اشکال‬
 9. 9. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫حساسترین‬‫عضو‬‫فشارنما‬Bourdon Tube‫لوله‬ ‫وارد‬ ‫ارتباطی‬ ‫لوله‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫روغن‬ ‫فشار‬ ‫و‬ ‫میباشد‬Bourdon‫به‬ ‫مستقیما‬ ‫و‬ ‫شده‬ .‫میشود‬ ‫منتقل‬ ‫فشارنما‬ ‫نارسایی‬ ‫بروز‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ ‫برای‬ ‫لذا‬ ,‫میابد‬ ‫جریان‬ ‫کندی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫غلیظتر‬ ‫نیز‬ ‫روغن‬ ‫میباشد‬ ‫سرد‬ ‫هواپیما‬ ‫اطراف‬ ‫هوای‬ ‫زمانیکه‬ ‫لوله‬ ‫در‬Bourdon‫است‬ ‫رقیق‬ ‫مایع‬ ‫یک‬ ‫از‬.‫میشود‬ ‫فاده‬ .‫نشویم‬ ‫خطا‬ ‫بروز‬ ‫و‬ ‫مشکل‬ ‫دچار‬ ‫سرما‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫نماییم‬ ‫انتخاب‬ ‫سبک‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫دقیق‬ ‫آالت‬ ‫روغن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫سازندگان‬ ‫توصیه‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫ریز‬ ‫سوراخ‬ ‫یک‬ ‫نشاندهنده‬ ‫به‬ ‫فشار‬ ‫انتقال‬ ‫لوله‬ ‫اتصال‬ ‫محل‬ ‫در‬Resector‫مانع‬ ‫و‬ ‫مینماید‬ ‫خنثی‬ ‫را‬ ‫فشار‬ ‫نوسانات‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫عقربه‬ ‫لرزش‬‫همان‬ ‫یا‬ ‫مربع‬ ‫اینچ‬ ‫بر‬ ‫پوند‬ ‫واحد‬ ‫حست‬ ‫بر‬ ‫روغن‬ ‫فشارنمای‬ ‫نشاندهنده‬ ‫میشود.صفحه‬PSI.‫میگردد‬ ‫مدرج‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫وسیله‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫فشارنما‬ ‫به‬ ‫فشار‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫روش‬Pressure Transmitter.‫میشود‬ ‫استفاده‬ Transmitter( ‫آتش‬ ‫دیوار‬ ‫منطقه‬ ‫در‬Fire Wall‫در‬ ‫و‬ )‫شامل‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫موتور‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫قسمت‬0‫یک‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫محفظه‬ .‫میشوند‬ ‫جدا‬ ‫یکدیگر‬ ‫از‬ ‫دیافراگم‬ ‫یک‬‫لوله‬‫وظیفه‬‫دارد‬‫تا‬‫فشار‬‫ر‬‫به‬ ‫موتور‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫وغن‬Transmitter‫به‬ ‫دیگری‬ ‫ای‬ ‫محفظه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫فشار‬ ‫نیز‬ ‫دیگر‬ ‫لوله‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫منتقل‬ .‫مینماید‬ ‫منتقل‬ ‫فشارنما‬
 10. 10. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫در‬‫داخل‬‫این‬‫لوله‬‫یک‬‫مایع‬‫رقیق‬‫جهتن‬‫تبادل‬‫فشار‬‫و‬‫نمایش‬‫آن‬‫وجود‬‫دارد‬‫که‬‫در‬‫صورت‬‫نشت‬,‫از‬‫لوله‬‫خارج‬‫میشود‬‫اما‬‫روغن‬‫در‬ ‫جای‬‫خود‬‫باقی‬‫میماندو‬‫پس‬‫میتو‬‫که‬ ‫گفت‬ ‫ان‬Transmitter.‫میباشد‬ ‫مدرنتر‬ ‫و‬ ‫ایمنی‬ ‫عامل‬ ‫یک‬ ‫موتور‬ ‫وضعیت‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬Engine Gauge Unit ‫تکنولوژی‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬Bourdon Tube‫میکند‬ ‫کار‬Engine Gauge Unit.‫میباشد‬ .‫میشود‬ ‫استفاده‬ ‫هواپیماها‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫این‬ ‫شامل‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫این‬3‫یک‬ ‫در‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬Unit‫عبارت‬ ‫و‬ ‫میباشند‬ ‫موتور‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫انها‬ ‫همگی‬ ‫که‬ ‫میباشد‬ ‫بخش‬ ‫یا‬ :‫از‬ ‫هستند‬ ‫موتور‬ ‫در‬ ‫روغن‬ ‫فشار‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬Engine Oil Pressure Gauge ‫موتور‬ ‫روغن‬ ‫حرارت‬ ‫درجه‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬Engine Oil Temperature ‫سوخت‬ ‫فشار‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬Fuel Pressure Gauge
 11. 11. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬3‫لوله‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫نشاندهنده‬Bourdon.‫میباشند‬ ‫هر‬ ‫میتواند‬ ‫خود‬ ‫نگاه‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫خلبان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫نشاندهده‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫مزیت‬ ‫از‬ ‫یکی‬3.‫نماید‬ ‫کنترل‬ ‫باهم‬ ‫را‬ ‫نشاندهنده‬ ‫های‬ ‫نشاندهنده‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫در‬3‫استفاد‬ ‫الکتریکی‬ ‫سنسورهای‬ ‫از‬ ‫روغن‬ ‫حرارت‬ ‫درجه‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫برای‬ ‫گانه‬‫آنها‬ ‫حساس‬ ‫عضو‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫ه‬ ‫یا‬ ‫سنج‬ ‫نسبت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫هم‬ ‫گاهی‬ .‫میکند‬ ‫تغییر‬ ‫حرارت‬ ‫درجه‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫میباشد‬ ‫الکتریکی‬ ‫مفاومت‬ ‫یک‬Ratio Meter .‫شود‬ ‫استفاده‬ :‫نکته‬ ‫زیرا‬ ‫ندارد‬ ‫حرارت‬ ‫درجه‬ ‫نشاندهنده‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫پیستونی‬ ‫موتور‬ ‫عموما‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫هواپیماهای‬ ‫در‬ ‫سوخترسانی‬ ‫سیستم‬‫ماهیت‬ ‫طبق‬ ‫سوخت‬ ‫گرفتن‬ ‫ضمن‬ ‫تا‬ ‫دهند‬ ‫عبور‬ ‫روغن‬ ‫های‬ ‫لوله‬ ‫مجاور‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سوخت‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫میباشد‬ ‫خنک‬ ‫همواره‬ ‫خود‬ ‫شیمیایی‬ .‫پذیرد‬ ‫انجام‬ ‫بهتر‬ ‫احتراق‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫گرم‬ ‫کمی‬ ‫نیز‬ ‫سوخت‬ ,‫روغن‬ ‫گرمای‬ ‫فشار‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫بندی‬ ‫درجه‬ ‫نحوه‬Pressure Indication ‫از‬ ‫فشارنماها‬ ‫اکثر‬ ‫در‬0:‫از‬ ‫هستند‬ ‫عبارت‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫استفاده‬ ‫بندی‬ ‫درجه‬ ‫شیوه‬ ‫نوع‬ ‫ساده‬ ‫فشارنمای‬ ‫مطلق‬ ‫فشارنمای‬ :‫ساده‬ ‫فشارنمای‬ ( ‫مربع‬ ‫اینچ‬ ‫بر‬ ‫پوند‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫فشار‬ ,‫مدل‬ ‫این‬ ‫در‬PSI.‫میشود‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫محیط‬ ‫فشار‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ) ‫مطلق‬ ‫فشارنمای‬Absolute Gauge ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫فشار‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫در‬PSI.‫میشود‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫مطلق‬ ‫فشار‬ ‫نسبت‬ ‫به‬ ‫و‬
 12. 12. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ :‫نکته‬ ‫معادل‬ ‫متعارف‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫مطلق‬ ‫فشار‬10/01‫جیوه‬ ‫اینچ‬-9193‫یا‬ ‫و‬ ‫بار‬ ‫میلی‬7/94PSI.‫میباشد‬ ‫بیلوزی‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫دیافراگم‬ ‫دقیق‬ ‫آالت‬ Diaphragm&Bellows Instruments ‫یک‬ ‫آنها‬ ‫حساس‬ ‫عضو‬ ‫معموال‬ ‫و‬ ‫میگیرند‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫کم‬ ‫فشارهای‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫نشاندهنده‬ ‫قبیل‬ ‫این‬Diaphragm‫یا‬ Bellows.‫میباشد‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫یعضی‬ ‫در‬0.‫میشود‬ ‫استفاده‬ ‫یکدیگر‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫وسیله‬ ‫یک‬‫دیافراگم‬‫از‬0‫صفحه‬‫دیسک‬‫فلزی‬‫کنگره‬‫دار‬‫و‬‫به‬‫یکدیگر‬‫متصل‬‫شده‬‫تشکیل‬‫میشود‬,‫بطوریکه‬‫فضای‬‫کوچکی‬‫در‬‫بین‬‫این‬0‫صفح‬ ‫به‬‫وجود‬‫می‬‫آید‬.‫دیافراگم‬‫دارای‬0‫مجراه‬‫میباشد‬‫که‬‫یک‬‫مجراه‬‫برای‬‫ورود‬‫سیاالت‬‫تح‬‫مسدود‬ ‫آن‬ ‫دیگر‬ ‫مجراه‬ ‫و‬ ‫میباشد‬ ‫فشار‬ ‫ت‬ .‫میباشد‬ ‫سوخت‬ ‫فشار‬ ‫نشاندهنده‬Fuel Pressure Gauge ‫رسانی‬ ‫سوخت‬ ‫سیستم‬ ‫کار‬ ‫اساس‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫از‬‫نشاندهنده‬ ‫این‬ ‫اهمیت‬ ‫لذا‬ ,‫میباشد‬ ‫حیاتی‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫جت‬ ‫و‬ ‫سوز‬ ‫درون‬ ‫موتورهای‬ ‫به‬ .‫میباشد‬ ‫باال‬ ‫بسیار‬
 13. 13. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ :‫همچون‬ ‫مهمی‬ ‫بسیار‬ ‫اطالعات‬ ‫نشاندهنده‬ ‫این‬ ‫وضعیت‬‫سیستم‬‫سوخت‬‫رسانی‬(Fuel System,) ( ‫سوخت‬ ‫های‬ ‫پمپ‬ ‫عملکرد‬ ‫وضعیت‬Fuel Pump) ( ‫کاربوراتور‬ ‫به‬ ‫سوخت‬ ‫ورود‬ ‫چگونگی‬Fuel Control.‫میسازد‬ ‫نمایان‬ ‫را‬ ) ‫در‬‫موتورهای‬‫جت‬,‫این‬‫نشاندهنده‬‫میزان‬‫فشار‬‫سوخت‬‫وارد‬‫شده‬‫بر‬Fuel Jet Nozzle.‫میسازد‬ ‫نمایان‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫همان‬ ‫یا‬ ‫قدرت‬ ‫کنترل‬ ‫اهرم‬ ‫خلبان‬ ‫هنگامیکه‬Power Control Lever‫می‬ ‫جلو‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫پیستونی‬ ‫موتور‬ ‫دارای‬ ‫هواپیماهای‬ ‫در‬ ‫را‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ,‫سوخت‬ ‫فشار‬ ‫نشاندهنده‬ ‫آن‬ ‫طبع‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫رسانی‬ ‫سوخت‬ ‫سیستم‬ ‫عملکرد‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ ,‫فشارد‬
 14. 14. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫مکانیزم‬‫داخلی‬‫این‬‫نشاندهنده‬‫متشکل‬‫از‬0‫بیلوز‬‫میباشد‬‫که‬‫یکی‬‫از‬‫آنها‬‫به‬‫هوای‬‫آزاد‬‫و‬‫دیگری‬‫به‬‫سیستم‬‫سوخت‬‫رسانی‬‫متصل‬‫اس‬‫ت‬. ‫بدین‬‫ترتیب‬‫بیلوز‬‫متصل‬‫به‬‫سیستم‬‫سوخت‬‫رسانی‬‫در‬‫اثر‬‫فشار‬‫سوخت‬‫منبسط‬‫میگردد‬‫و‬‫در‬‫جهت‬‫مخالف‬‫بیلوز‬‫حاوی‬‫هوای‬‫آ‬‫زاد‬ ‫حرکت‬‫میکند‬‫و‬‫بد‬‫این‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اهرمی‬ ‫ترتیب‬ ‫ین‬0‫میزان‬ ,‫مدرج‬ ‫صفحه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫نشاندهنده‬ ‫عقربه‬ ‫و‬ ‫آمده‬ ‫در‬ ‫حرکت‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫بیلوز‬ ‫همان‬ ‫یا‬ ‫مربع‬ ‫اینچ‬ ‫بر‬ ‫پوند‬ ‫واحد‬ ‫خسب‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫سوخت‬ ‫فشار‬PSI.‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫برخوردار‬ ‫بیشتری‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ ‫بوده‬ ‫ثابت‬ ‫ها‬ ‫هواپیما‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫شش‬ ‫این‬ ‫ها‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫این‬ ‫تمام‬ ‫میان‬ ‫در‬
 15. 15. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫برخوردار‬ ‫بیشتری‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ ‫بوده‬ ‫ثابت‬ ‫ها‬ ‫هواپیما‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫شش‬: ‫هواپیما‬ ‫هوایی‬ ‫سرعت‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬)Air Speed Ind (ASI ‫افق‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫هواپیما‬ ‫وضعیت‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬Attitude Ind ‫سنج‬ ‫ارتفاع‬ ‫یا‬ ‫ارتفاع‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬Altimeter Ind ‫نشان‬‫هواپیما‬ ‫زدن‬ ‫دور‬ ‫میزان‬ ‫دهنده‬Turn Ind ‫هواپیما‬ ‫نزول‬ ‫و‬ ‫صعود‬ ‫نرخ‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬Vertical Speed Ind (VSI) ‫هواپیما‬ ‫پرواز‬ ‫جهت‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬Heading Ind ‫هواپیما‬ ‫هوایی‬ ‫سرعت‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ Air Speed Indicator ASI ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫خلبان‬ ‫به‬ ‫هوا‬ ‫سرعت‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫نشانگری‬ ‫هوا‬ ‫سرعت‬ ‫نشانگر‬Knot‫بر‬‫ساعت‬. ‫معادل‬ ‫نات‬ ‫هر‬ (958.0Km/h).‫باشد‬ ‫می‬
 16. 16. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫خلبان‬ ‫توسط‬ ‫هوا‬ ‫سرعت‬ ‫نشانگر‬‫هوابا‬ ‫سرعت‬ ‫حفظ‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫فرود‬ ‫و‬ ‫نزول‬ ،‫کروز‬ ،‫صعود‬ ،‫برخاست‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫پرواز‬ ‫فازهای‬ ‫تمام‬ .‫رود‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫عامل‬ ‫راهنمای‬ ‫کتابچه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫عملیاتی‬ ‫شرایط‬ ‫و‬ ‫هواپیما‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫پرواز‬ ‫ابزارهای‬ ‫میان‬ ‫در‬،‫نشانگر‬‫سرعت‬،‫هوا‬‫عالوه‬‫بر‬‫افق‬‫مجازی‬‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫ابزار‬‫مرجع‬‫برای‬‫کنترل‬‫گام‬‫در‬‫طول‬،‫صعود‬‫پایین‬‫آمدن‬ ‫و‬‫چرخش‬‫مورد‬‫استفاده‬‫قرار‬‫می‬‫گیرد‬. ‫محاسبات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫موقعیت‬ ‫تعیین‬ ‫برای‬ ‫هوا‬ ‫سرعت‬ ‫نشانگر‬ ‫از‬ ‫همچنین‬-‫پارامترهای‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تحمل‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ،‫سرعت‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫نظیر‬ ‫کمکی‬ ‫ابزار‬ ‫غیاب‬ ‫در‬ ‫هدایتگر‬GPS‫و‬VOR‫و‬NDB.‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ،‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫بنام‬ ‫هواپیما‬ ‫بال‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تعبیه‬ ‫وسیله‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫اطالعاتی‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫محاسبه‬ ‫آن‬ ‫اطراف‬ ‫محیط‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫هواپیما‬ ‫سرعت‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫این‬ Pitot.‫کند‬ ‫می‬ ‫محاسبه‬ ‫دارد‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫رنگی‬ ‫محدوده‬ ‫چند‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫دراین‬‫های‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫مفهمومی‬ ‫دارای‬ ‫ها‬ ‫رنگ‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫خاصی‬ ( ‫سفید‬White Arc) ‫با‬ ‫پرواز‬ ‫برای‬ ‫مجاز‬ ‫سرعت‬ ‫محدوده‬ ‫بیانگر‬Flap.‫باشد‬ ‫می‬ (‫سبز‬Green Arc) ‫بدون‬ ‫پرواز‬ ‫برای‬ ‫مجاز‬ ‫سرعت‬ ‫محدوده‬ ‫بیانگر‬Flap.‫باشد‬ ‫می‬ (‫زرد‬Yellow Arc) ‫اشاره‬ ‫سرعتی‬ ‫محدوده‬ ‫به‬‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫هواپیما‬ ‫بدنه‬ ‫و‬ ‫بال‬ ‫دیدن‬ ‫آسیب‬ ‫احتمال‬ ‫سرعت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ممتد‬ ‫و‬ ‫مداوم‬ ‫پرواز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارد‬ .‫است‬ (‫قرمز‬Red Arc) .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫جدی‬ ‫مخاطرات‬ ‫سرعت‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫پرواز‬ ‫دقیقه‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سرعتی‬ ‫نشانگر‬ ‫ممنوعه‬ ‫سرعت‬ ‫یا‬
 17. 17. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫مولفه‬ ‫با‬ ‫سرعت‬ ‫فیزیک‬ ‫چون‬ ‫نیز‬ ‫هوانوردی‬ ‫در‬V‫تعاریف‬ ‫سرعت‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫تفاوت‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬‫متنوعی‬‫وجود‬‫دارد‬‫که‬‫به‬ ‫برخی‬‫از‬‫آنها‬‫می‬‫پردازی‬‫م‬ V s ( ‫استال‬ ‫دچار‬ ‫هواپیما‬ ‫سرعت‬ ‫این‬ ‫مقدار‬ ‫از‬ ‫سرعت‬ ‫بودن‬ ‫کمتر‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫طبعا‬ ‫که‬ ‫ست‬ ‫هواپیما‬ ‫استال‬ ‫سرعت‬Stall‫توان‬ ‫ها‬ ‫بال‬ ‫و‬ ‫شده‬ ) ( ‫باالبر‬ ‫نیروی‬ ‫ایجاد‬Lift)‫ندارند‬ ‫هواپیما‬ ‫پرواز‬ ‫تداوم‬ ‫جهت‬ ‫مناسب‬ )‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫صحبت‬ ‫بیشتر‬ ‫استال‬ ‫درمورد‬ ‫آئرودینامیک‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مباحث‬ ‫در‬ ( V mc ‫این‬‫سر‬( ‫حداقل‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫عت‬Min!‫است‬ ‫افتاده‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫موتور‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫هواپیما‬ ‫کنترل‬ ‫سرعت‬ ) ‫با‬ ‫شدن‬ ‫مواجه‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫قابلیت‬ ‫این‬ ‫موتوره‬ ‫چند‬ ‫(هواپیماهای‬‫ادامه‬ ‫خود‬ ‫پرواز‬ ‫به‬ ‫دیگر‬ ‫موتور‬ ‫با‬ ‫موتورها‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫در‬ ‫مشکل‬ )‫دهند‬ V 1 ‫نقطه‬‫ی‬‫تصمیم‬‫گیری‬‫یک‬‫خلبان‬‫اینجاست‬! !‫کند‬ ‫پیدا‬ ‫ادامه‬ ‫آف‬ ‫تیک‬ ‫عملیات‬ ‫باید‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫گذشتن‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫سرعتی‬
 18. 18. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫د‬ ،‫داد‬ ‫انصراف‬ ‫آف‬ ‫تیک‬ ‫از‬ ‫تاون‬ ‫می‬ ‫مشکلی‬ ‫هرگونه‬ ‫بروز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫سرعت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫هواپیما‬ ‫رسیدن‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫تا‬‫نقطه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫با‬ ‫واقع‬ ‫ر‬ !‫شود‬ ‫مواجه‬ ‫مشکلی‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫یا‬ ‫هست‬ ‫مشکل‬ ‫بدون‬ ‫آف‬ ‫تیک‬ ‫که‬ ‫برسد‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫خلبان‬ ‫از‬ ‫بزرگتر‬ ‫باید‬ ‫حالت‬ ‫بهترین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مساوی‬ !‫حداقل‬ ‫باید‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫سرعت‬ ‫این‬Vmc.‫باشد‬ V r ‫در‬‫این‬‫سرعت‬‫خلبان‬‫با‬‫باال‬‫دادن‬‫دماغه‬‫اقدام‬‫به‬‫افزایش‬‫زاویه‬‫حمله‬(Angleof Attack‫باند‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫هواپیما‬ ‫آرامی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ) ‫عمل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫بلند‬Rotate‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫این‬‫سرعت‬‫باید‬.‫درصد‬‫بیشتر‬‫از‬Vmc‫باشد‬. V mu ‫این‬‫سرعت‬‫حداقل‬‫سرعت‬‫برای‬‫یک‬‫پرواز‬‫امن‬‫می‬‫باشد‬! ‫پیداست‬ ‫اسمش‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫همونطور‬ ‫سرعت‬ ‫این‬ ‫حداقل‬!‫است‬ ‫استال‬ ‫سرعت‬ ‫سرعت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫پس‬ !!!‫حداقل‬ ‫شد؛‬ ‫گفته‬ ‫که‬ ‫(همونطور‬‫از‬‫این‬‫مقدار‬‫بیشتر‬‫باشد‬) V lof ‫این‬‫سرعت‬‫در‬‫واقع‬‫زمانیست‬‫که‬‫خلبان‬‫باید‬‫هواپیما‬‫را‬‫از‬‫روی‬‫زمین‬‫اصطالح‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫کند‬ ‫بلند‬Liftoff.‫نماید‬ ‫این‬‫سرعت‬‫در‬‫حالت‬‫معمول‬‫باید‬91‫درصد‬‫بیشتر‬‫از‬Vmu‫باشد‬ ‫در‬‫صورت‬‫از‬‫دست‬‫دادن‬‫یک‬‫موتور‬‫می‬‫تواند‬.‫درصد‬‫بیشتر‬‫از‬Vmu‫باشد‬(.‫بعلت‬‫از‬‫دست‬‫دادن‬‫قدرت‬‫یک‬‫موتور‬)
 19. 19. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ V 2 ‫ارتفاع‬ ‫در‬ ‫آف‬ ‫تیک‬ ‫صعود‬ ‫سرعت‬3.‫فرودگاه‬ ‫سطح‬ ‫از‬ ‫پایی‬‫می‬‫باشد‬! ‫بایست‬ ‫می‬ ‫سرعت‬ ‫این‬01‫درصد‬‫بیشتر‬‫از‬‫سرعت‬‫استال‬(V s.‫باشد‬ ) ‫سفید‬ ‫کمان‬ ‫ابتدای‬ ‫تا‬ ‫ها‬ ‫سرعت‬ ‫این‬‫و‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫نشانگر‬ ‫رنگ‬‫از‬‫این‬‫جا‬‫به‬‫بعد‬‫به‬‫سرعت‬‫های‬‫مابین‬‫کمان‬‫سفید‬‫رنگ‬‫و‬‫سبز‬‫ر‬‫نگ‬‫می‬ ‫پردازی‬‫م‬ V so ‫درحالت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫هواپیما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سرعتی‬ ‫کمترین‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫سرعت‬ ‫این‬Landing Configuration‫یعنی‬‫چرخ‬‫و‬‫فلپ‬‫باز‬،‫به‬‫پرواز‬ ‫ادامه‬‫ده‬‫د‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫به‬ ‫سرعت‬ ‫کاهش‬‫شود‬ ‫می‬ ‫هواپیما‬ ‫واماندگی‬ ‫باعث‬ ‫میزان‬ ‫این‬‫سرعت‬‫در‬‫واقع،درابتدای‬‫کمان‬‫سفید‬‫قرار‬‫دار‬‫د‬ .) ‫باشد‬ ‫می‬ ‫متفاوت‬ ‫مختلف‬ ‫هواپیماهای‬ ‫در‬ ‫سرعت‬ ‫این‬ ‫(مقدار‬ V FE ‫خلبان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سرعتی‬ ‫حداکثر‬ ‫سرعت‬ ‫این‬ ( ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫فلپ‬ ‫تواند‬ ‫می‬Full Flap‫کنده‬ ‫نگران‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ ‫کند‬ ‫باز‬ )‫شدن‬ )!(‫باشد‬ ‫ها‬ ‫فلپ‬ ‫محدوده‬ ‫در‬ )‫(عقربه‬ ‫سرعت‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫اگر‬ ‫می‬ ‫خلبان‬ ‫که‬ ‫معناست‬ ‫بدین‬ ‫باشد‬ ‫سرعت‬ ‫این‬ (‫ها‬ ‫فلپ‬ ‫فرود‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫تواند‬Flaps‫)را‬‫باز‬‫و‬ ‫بسته‬‫نما‬...‫ید‬
 20. 20. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ( ‫ها‬ ‫بالچه‬ ‫کردن‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫عمل‬ ‫هنگام‬ ‫اگر‬Flao‫ایجاد‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫پسای‬ ‫نیروی‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫سرعت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫هواپیما‬ ‫سرعت‬ )‫ها‬ ‫حتما‬ ‫خلبان‬ ‫کنترل‬ ‫توانایی‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بینند‬ ‫می‬ ‫جدی‬ ‫آسیب‬ ‫ها‬ ‫فلپ‬ ‫شده‬Flap‫هیچ‬ ‫برای‬ ‫طبیعتا‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫کنده‬ ‫جا‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫بود‬ ‫نخواهد‬ ‫خوشایندی‬ ‫مسئله‬ ‫فلپ‬ ‫شدن‬ ‫کنده‬ ‫خلبانی‬ ‫محدود‬ ‫های‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫حال‬:‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫رنگ‬ ‫سبز‬ ‫کمان‬ ‫ه‬ V s1 ‫سرعت‬ ‫این‬‫کمترین‬‫سرعتی‬‫است‬‫که‬‫هواپیما‬‫توان‬‫پرواز‬‫در‬‫حالت‬Specfied Configuration‫یا‬‫همان‬‫بسته‬‫بودن‬‫چرخ‬‫و‬‫فلپ‬ ‫ها‬‫را‬‫دار‬‫د‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫قطعی‬ ‫بسته‬ ‫فلپ‬ ‫و‬ ‫چرخ‬ ‫شرایط‬ ‫با‬ ‫هواپیما‬ ‫واماندگی‬ ‫میزان‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫به‬ ‫سرعت‬ ‫کاهش‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫حال‬:‫پردازیم‬ ‫می‬ ‫رنگ‬ ‫زرد‬ ‫کمان‬ ‫محدوده‬ ‫های‬ ‫سرعت‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ V no ....‫نماید‬ ‫پرواز‬ ‫پروازی‬ ‫عادی‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫مشکلی‬ ‫هیچ‬ ‫بدون‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫خلبان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سرعتی‬ ‫حداکثر‬ ‫سرعت‬ ‫این‬ :‫رنگ‬ ‫زرد‬ ‫کمان‬ ‫محدوده‬ ‫های‬ ‫سرعت‬ ‫سرعت‬ ‫از‬ ‫کمان‬ ‫این‬V NO‫تا‬ ‫شروع‬V NE‫ادامه‬‫داشته‬‫و‬‫در‬‫حقیقت‬‫یکپارچه‬‫می‬‫باش‬‫د‬ ‫خلبان‬‫تنها‬‫در‬‫شر‬‫را‬ ‫سرعت‬ ‫عقربه‬ ‫راحت‬ ‫خیال‬ ‫با‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ساکن‬ ‫و‬ ‫آرام‬ ‫جوی‬ ‫ایط‬‫وارد‬‫این‬‫محدوده‬‫نمای‬‫د‬
 21. 21. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫قرمز‬ ‫کمان‬ ‫محدوده‬ ‫های‬ ‫سرعت‬‫رنگ‬: Vne ‫آن‬ ‫وارد‬ ‫نباید‬ ‫شرایطی‬ ‫هیچ‬ ‫تحت‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫سرعتی‬‫شد‬‫و‬‫از‬‫آن‬‫عبور‬‫نمو‬‫د‬ ‫سرعت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫خلبانان‬ ‫بین‬ ‫رایج‬ ‫اصطالح‬:‫عبارتست‬ ‫این‬ never be exceeded the red line ‫جمله‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫سرعت‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫باید‬VLE‫و‬VLO‫و‬VA‫بر‬‫روی‬‫صفحه‬‫نشانگر‬‫سرعت‬‫هوایی‬(ASI‫داده‬ ‫نشان‬ ) ‫نمیشود‬ ‫کار‬ ‫اصول‬ASI‫مبنای‬ ‫بر‬‫سنجش‬‫اختالف‬‫بین‬‫فشار‬‫ایستا‬(‫در‬‫یافت‬‫کردن‬‫از‬‫طریق‬‫یک‬‫پورت‬‫ایستا‬‫یا‬‫بیشتر‬)‫و‬‫فشار‬‫ایست‬‫ا‬‫به‬‫خاطر‬ ‫راندن‬‫با‬‫فشار‬‫ضربه‬‫هوا‬‫که‬‫از‬‫طریق‬‫لوله‬‫پیتوت‬‫دریافت‬‫می‬،‫شود‬‫کار‬‫می‬‫کند‬. ‫و‬ ‫میگردد‬ ‫نصب‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫آشفتگی‬ ‫کمترین‬ ‫که‬ ‫محلی‬ ‫ودر‬ ‫هواپیما‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تیوپ‬ ‫پیتوت‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫لوله‬ ‫توسط‬ ‫سرعت‬ ‫دیگر‬ ‫بعبارت‬ ‫نشان‬ ‫سرعت‬ ‫گیری‬ ‫معدل‬ ‫با‬ ‫فرایندی‬ ‫طی‬.‫میشود‬ ‫داده‬
 22. 22. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫پیتوت‬Pitot tube ‫لوله‬.‫است‬ ‫برابر‬ ‫محیط‬ ‫کل‬ ‫فشار‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫داخل‬ ‫فشار‬ ‫که‬ ‫سیال‬ ‫جریان‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫لوله‬‫می‬ ‫مسدود‬ ‫خارجی‬ ‫ماده‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫زیرا‬ .‫دارند‬ ‫صنایع‬ ‫در‬ ‫محدودی‬ ‫کاربرد‬ ‫پیتوت‬ ‫های‬‫سرعت‬ ‫پروفایل‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫دقت‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫اندازه‬ ‫که‬‫است‬ ‫مشکل‬ ‫آن‬ ‫گیری‬.‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫کاربرد‬‫عمده‬‫آن‬‫ها‬‫اندازه‬‫گیری‬‫سرعت‬‫جریان‬‫هوای‬‫کم‬‫سرعت‬‫در‬‫سیستم‬‫های‬‫تهویه‬‫اس‬‫کار‬ ‫به‬ ‫گازها‬ ‫دبی‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫می‬.‫روند‬ ‫لوله‬‫وسیله‬ ‫پیتوت‬ ‫های‬‫اندازه‬ ‫جهت‬ ‫ای‬.‫است‬ ‫جریان‬ ‫محلی‬ ‫سرعت‬ ‫گیری‬
 23. 23. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫لوله‬‫پیتوت‬‫شامل‬‫دو‬‫لوله‬‫است‬‫که‬‫یکی‬‫به‬‫نام‬‫لوله‬‫ایستا‬‫در‬‫راستای‬‫جهت‬‫جریان‬‫است‬. ‫لوله‬ ‫پایه‬ ‫دو‬‫پایه‬ ‫توسط‬ ‫ها‬‫شده‬ ‫وصل‬ ‫هم‬ ‫به‬ )‫فشار‬ ‫اختالف‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫جهت‬ ‫معادل‬ ‫وسیله‬ ‫یک‬ ‫(یا‬ ‫نمایشگر‬ ‫یک‬ ‫های‬.‫اند‬ ‫لوله‬‫این‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫ایستا‬ ‫های‬‫اندازه‬ ‫را‬ ‫استاتیکی‬ ‫فشار‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫آن‬ ‫مقطع‬ ‫سطح‬ ‫بر‬ ‫عمود‬ ‫سرعتی‬ ‫مولفه‬ ‫گونه‬ ‫هیچ‬ ‫که‬‫می‬ ‫گیری‬‫کند‬. ‫می‬ ‫هد‬ ‫حسب‬ ‫بر‬‫گفت‬ ‫توان‬Impact Tube‫اندازه‬ ‫را‬ ‫سرعت‬ ‫هد‬ ‫اضافه‬ ‫به‬ ‫استاتیکی‬ ‫فشار‬ ‫هد‬‫می‬ ‫گیری‬‫کند‬ .‫است‬ ‫سرعت‬ ‫مجذور‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫پیتو‬ ‫لوله‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫فشار‬ ‫اختالف‬ .‫میباشد‬ ‫خلبان‬ ‫کابین‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫معموال‬ ‫مسافربری‬ ‫هواپیماهی‬ ‫در‬ ‫پیتوت‬ ‫گیری‬ ‫قرار‬ ‫محل‬
 24. 24. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫ایرباس‬ ‫پیتوت‬301 ‫جنگنده‬ ‫پیتوت‬F18 ‫روسی‬ ‫کاموف‬ ‫کوپتر‬ ‫هلی‬ ‫در‬ ‫پیتوت‬
 25. 25. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ :‫سنج‬ ‫سرعت‬ ‫انواع‬ ‫سنج‬ ‫سرعت‬‫مکانیکی‬ ‫های‬ ‫سنج‬ ‫سرعت‬‫دیجیتال‬ ‫های‬ ‫سنج‬ ‫سرعت‬‫مكانیكی‬ ‫های‬ ‫یا‬ ‫ایستایی‬ ‫وضعیت‬ ‫بهتر‬ ‫در‬ ‫قرارگرفتن‬ ‫برای‬ ‫هواپیما‬Lift‫جریان‬ ‫مقاومت‬ ‫و‬ ‫رسیده‬ ‫مشخصی‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬‫پشت‬ ‫را‬ ‫هوا‬ ‫های‬ ‫نشان‬ ‫از‬ ‫پیمایش‬ ‫و‬ ‫برخاست‬ ‫و‬ ‫نشست‬ ‫سرعت‬ ‫حداکثر‬ ‫و‬ ‫حداقل‬ ‫آوردن‬ ‫بدست‬ ‫برای‬ ‫.همچنین‬ ‫سربگذارد‬‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫سرعت‬ ‫دهنده‬ ‫در‬ ‫البته‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آزاد‬ ‫هوای‬ ‫ورود‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫سرعت‬ ‫محاسبه‬ ‫جهت‬ ‫هواپیماها‬ ‫اکثر‬ ‫در‬‫فن‬ ‫از‬ ‫مدرن‬ ‫هواپیماهای‬‫دیجیتال‬ ‫آوری‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ :‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫از‬ ‫مکانیکی‬ ‫سنج‬ ‫سرعت‬ ‫دستگاه‬ ‫عقربه‬ ‫و‬ ‫مدرج‬ ‫صفحه‬ ( ‫متعلقات‬ ‫و‬ ‫فانوسی‬ ‫محفظه‬) ‫پیتو‬ ‫لوله‬ ‫آزاد‬ ‫هوای‬ ‫لوله‬
 26. 26. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫بین‬ ‫اختالف‬ ‫سنجش‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫هوایی‬ ‫سرعت‬ ‫گر‬ ‫نمایش‬‫ایستا‬ ‫فشار‬‫به‬ ‫ایستا‬ ‫فشار‬ ‫و‬ )‫بیشتر‬ ‫یا‬ ‫ایستا‬ ‫پورت‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫کردن‬ ‫یافت‬ ‫در‬ ( ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هوا‬ ‫ضربه‬ ‫فشار‬ ‫با‬ ‫راندن‬ ‫خاطر‬‫پیتو‬ ‫لوله‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫فشار‬ ‫ضربه‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫فشار‬ ‫در‬ ‫تفاوت‬ ‫این‬‫فشار‬ ‫اثر‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫نامیده‬ ‫پورت‬‫خارج‬ ‫در‬ ‫ایستا‬ ‫های‬‫در‬ ‫اغتشاش‬ ‫کمترین‬ ‫با‬ ‫دقیق‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫اتمسفری‬ ‫فشار‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫جاهایی‬ ‫در‬ ‫هواپیما‬ ‫از‬ .‫روند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫هواپیما‬ ‫حضور‬ ‫پورت‬ ،‫خوردن‬ ‫سر‬ ‫و‬ ‫پایین‬ ‫و‬ ‫راست‬ ‫و‬ ‫چپ‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫لغزش‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫ایستا‬ ‫فشار‬ ‫تر‬ ‫دقیق‬ ‫سنجش‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫هواپیماها‬ ‫بعضی‬‫ه‬ ‫ایستا‬ ‫های‬‫م‬ ‫هواپی‬ ‫بدنه‬ ‫کنار‬ ‫در‬‫دارد‬ ‫هواپیما‬ ‫دم‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مستقیما‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫موازی‬ ‫مجرای‬ ‫وارد‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫پرنده‬ ‫دوکوار‬ ‫بدنه‬ ‫از‬ ‫مختلفی‬ ‫نواحی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫پیتوت‬ ‫لوله‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫هوا‬ ‫می‬ ‫برخورد‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫استاتیک‬ ‫یا‬ ‫آزاد‬ ‫هوای‬ ‫لوله‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ایست‬ ‫روزنه‬ ‫محفظه‬ ‫به‬ ‫سرلوله‬‫کند‬ ‫الیاف‬‫هوا‬‫در‬‫برخورد‬‫با‬‫سرلوله‬‫پیتوت‬‫و‬‫محفظه‬‫هوای‬‫آ‬. ‫برند‬ ‫می‬ ‫باال‬ ‫را‬ ‫فانوسی‬ ‫محفظه‬ ‫حجم‬ ‫زاد‬ ‫دندانه‬ ‫دایره‬ ‫نیم‬ ‫اهرم‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬‫در‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫را‬ ‫پیتو‬ ‫با‬ ‫هوا‬ ‫الیاف‬ ‫برخورد‬ ‫شدت‬ ‫میزان‬ ‫عقربه‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫حرکت‬ ‫دار‬ . ‫آید‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫هواپیما‬ ‫سرعت‬ ‫نتیجه‬ ‫البته‬‫به‬‫دلیل‬‫تغییر‬‫الیاف‬‫های‬‫هوا‬‫و‬‫نیز‬‫نوسان‬‫در‬‫فشار‬‫نشان‬ ‫اعداد‬ ‫میزان‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫برخورد‬ ‫پیتو‬ ‫لوله‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هوایی‬‫ک‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫دهنده‬‫ابین‬ . ‫است‬ ‫مواجه‬ ‫خطایی‬ ‫اندک‬ ‫با‬ ‫خلبان‬
 27. 27. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ Impact Air‫و‬Ram Air‫و‬Dynamic Pressure‫دیگر‬ ‫نامهای‬Pitot Pressure. ‫است‬ ‫هواپیما‬ ‫سرعت‬ ‫نمایشگر‬ ‫که‬ ‫نکنیم‬ ‫فراموش‬‫سنج‬ ‫فراز‬ ‫و‬‫با‬‫انسداد‬‫در‬‫سیستم‬‫ایستا‬‫بی‬. ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫اثر‬ Temperature‫و‬Elevation‫روی‬Air Speed‫ندارند‬ ‫تاثیری‬ ‫هیچ‬ ‫میزان‬Calibrated Error‫باال‬ ‫سرعتهای‬ ‫در‬ ‫خطا‬ ‫این‬ ‫میزان‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫پایین‬ ‫سرعتهای‬ ‫در‬ ‫در‬‫سرعت‬‫سنج‬‫های‬‫آمریکایی‬‫صفحه‬‫مدرج‬‫بر‬‫مبنای‬K.not‫بر‬ ‫سرعت‬ ‫حداقل‬ ‫یعنی‬9/9‫نشانه‬ ‫مایل‬‫سرعت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫گذاری‬ ‫سنج‬‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫ساعت‬ ‫در‬ ‫کیلومتر‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫سنجش‬ ‫این‬ ) ‫فرانسوی‬ ‫نمونه‬ ( ‫اروپایی‬ ‫های‬ Calibrated Air Speed‫و‬True Air Speed‫برابرند‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫دریا‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫فشار‬ ‫دریا‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫میانگین‬ ‫طور‬ ‫به‬9457p.s.i‫حدودا‬ ‫که‬ ‫است‬‫ارتفاع‬ ‫در‬98111‫میشود‬ ‫نصف‬ ‫رقم‬ ‫این‬ ‫پایی‬ Compression Error‫از‬ ‫کمتر‬ ‫سرعتهای‬ ‫در‬ ‫معموال‬011‫زیر‬ ‫ارتفاع‬ ‫و‬ ‫مایل‬01111‫است‬ ‫پایی‬
 28. 28. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫سرعت‬‫سنج‬‫های‬‫دیجیتالی‬: ‫سنجش‬ ‫سرعت‬ ‫این‬‫سامانه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ها‬‫ماهواره‬ ‫های‬‫راانجام‬ ‫سنجش‬ ‫ملیات‬ ) ‫هواشناسی‬ ‫و‬ ‫تقرب‬ ( ‫راداری‬ ‫و‬ ‫ای‬. ‫دهند‬ ‫می‬ ‫نمونه‬ ‫در‬‫سنسور‬ ‫از‬ ‫پیشرفته‬ ‫های‬‫رایانه‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫متصل‬ ‫مرکزی‬ ‫رایانه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫همگی‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫هواپیما‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫فشارسنج‬ ‫های‬ ‫روغن‬ ، ‫الکتریک‬ ، ‫سوخت‬ ، ‫دریا‬ ‫سطح‬ ‫از‬ ‫ارتفاع‬ ، ‫فشار‬ ، ‫سرعت‬ ، ‫سمت‬ ( ‫را‬ ‫پرواز‬ ‫وضعیت‬ ‫آخرین‬) ...‫و‬ ‫شبنم‬ ‫نقطه‬ ، ‫مرکزی‬ ‫حرارت‬ ، ‫ها‬ ‫طو‬ ‫به‬ ‫را‬‫واحد‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫محاسبه‬ ‫دقیق‬ ‫ر‬. ‫فرستد‬ ‫می‬ ‫خلبان‬ ‫کابین‬ ‫در‬ ‫مجزا‬ ‫های‬ ‫واحد‬ ‫این‬ ‫در‬‫نشان‬ ‫یا‬ ‫دیجیتالی‬ ‫نمایشگر‬ ‫صفحات‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اطالعات‬ ‫ها‬‫دهنده‬‫شود‬ ‫می‬ ‫فرستاده‬ ‫الکترومکانیکی‬ ‫های‬ ‫لوله‬ ‫اصلی‬ ‫مشکل‬ ‫زدگی‬ ‫یخ‬‫است‬ ‫پیتوت‬ ‫های‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫انجماد‬ ‫دمای‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫هوا‬ ‫دمای‬ ‫زمانیکه‬‫بارانی‬ ‫و‬ ‫ابری‬ ‫هوای‬ ‫در‬ ‫پرواز‬ ‫مانند‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫جو‬ ‫در‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ‫رطوبت‬ ‫زدن‬ ‫یخ‬ ‫امکان‬‫لوله‬‫پیتوت‬‫وجود‬‫دارد‬. ‫لوله‬ ‫از‬ ‫لوله‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫یخ‬ ‫تشکیل‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ،‫الکتریکی‬ ‫جریان‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫داغ‬ ‫پیتوت‬ ‫های‬ ASI‫سبک‬ ‫هواپیماهای‬ ‫در‬ ‫هوابه‬ ‫سرعت‬ ‫نشانگر‬‫سفید‬ ‫محدوده‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ابزار‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫خطوط‬ ‫و‬ ‫باندها‬ ‫برای‬ ‫استاندارد‬ ‫رنگهای‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫عالمت‬ ‫عنوان‬ ‫برای‬ ‫عمل‬ ‫سرعت‬ ‫نرمال‬ ‫محدوده‬ ‫سبز‬ ‫محدوده‬ .‫است‬ ‫نشست‬ ‫و‬ ‫برخاست‬ ‫برای‬ ‫باتغییرارتفاع‬ ‫هواپیما‬ ‫برای‬ ‫عمل‬ ‫سرعت‬ ‫نرمال‬ ‫محدوده‬ ‫زرد‬ ‫محدوده‬ .‫است‬ ‫ارتفاعی‬ ‫تغییرات‬ ‫هواپیمابدون‬‫بیشتری‬ ‫احتیاط‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫آن‬ ‫هواپیما,کنترل‬ ‫باالی‬ ‫سرعت‬ ‫بخاطر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫محدوده‬ .‫باشد‬ ‫همراه‬
 29. 29. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫قرمز‬ ‫خط‬NEV.‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫مجازرا‬ ‫غیر‬ ‫سرعت‬ ‫یا‬ ‫ناحیه‬ ‫که‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫زرد‬ ‫باند‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫قرمز‬ ‫خط‬ .‫کند‬ ‫تجاوز‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫نباید‬ ‫هواپیما‬ ‫شرایطی‬ ‫هیچ‬ ‫تحت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سرعتی‬ ‫بیشترین‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫خطراست‬NOV(‫حداکثر‬‫سرعت‬‫کروز‬)‫تا‬NEV.‫باشد‬ ‫می‬ ‫باند‬‫سبز‬‫از‬S1V‫تا‬NOV‫باشد‬ ‫می‬ S1V‫است‬ ‫شده‬ ‫منقبض‬ ‫فرود‬ ‫اهرم‬ ‫و‬ ‫لغزنده‬ ‫با‬ ‫توقف‬ ‫سرعت‬ ‫باند‬‫سفید‬‫از‬SOV‫تا‬FEV‫دارد‬ ‫قرار‬ SOV‫است‬ ‫شده‬ ‫افزوده‬ ‫لغزنده‬ ‫با‬ ‫توقف‬ ‫سرعت‬ ‫و‬FEV‫است‬ ‫شده‬ ‫توصیه‬ ‫نزول‬ ‫یا‬ ‫صعود‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سرعتی‬ ‫حداکثر‬ ASI‫بزرگ‬ ‫هواپیماهای‬ ‫در‬ ‫هواپیماهای‬ ‫در‬ ‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫هواپیمامهم‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫هنگام‬ ‫سرعت‬ ‫مونیتورینگ‬ ‫برای‬ ‫خاص‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫هواپیما‬ ‫سرعت‬ )‫(نمایگر‬ ‫نشانگر‬ ‫دامنه‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫متفاوت‬ ‫هواپیما‬ ‫دمای‬ ‫و‬ ‫وزن‬ ،‫فرودگاه‬ ‫افق‬ ‫سطح‬ ‫از‬ ‫ارتفاع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫سرعت‬ ‫بزرگ‬‫شده‬ ‫رنگ‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ASI‫نمی‬ ‫استفاده‬ ‫سبک‬ ‫هواپیماهای‬ ‫در‬.‫شود‬
 30. 30. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫متحرکی‬ ‫گر‬ ‫اشاره‬ ‫دستگاه‬ ‫عوض‬ ‫در‬bugs‫سرعت‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫تنظیم‬ ‫پیش‬ ‫از‬ )‫(راهنما‬ ‫پیلوت‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫دارد‬ .‫دهد‬ ‫نشان‬ ‫فعلی‬ ‫شرایط‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫مناسب‬ ‫جت‬ ‫هواپیمای‬‫مانند‬‫یعنی‬ ‫حداکثر‬ ‫بهینه‬ ‫سرعت‬ ‫پیستونی‬ ‫موتور‬ ‫با‬ ‫هواپیمای‬NOV‫و‬NEV‫عامل‬ ‫سرعت‬ ‫حداکثر‬ ‫عوض‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫ندارد‬ MOV‫ما‬ ‫سرعت‬ ‫میزان‬ ‫حداکثر‬ ‫و‬‫خ‬MOM‫نشانگر‬ ‫هم‬ ً‫ا‬‫الزام‬ ‫جت‬ ‫هواپیمای‬ ‫خلبان‬ ‫محدوده‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫کردن‬ ‫مشاهده‬ ‫منظور‬ ‫به‬ .‫دارد‬ ‫را‬ .‫دارد‬ ‫احتیاج‬ ‫مناسب‬ ‫قرمز‬ ‫خطوط‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫سنج‬ ‫ماخ‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫هوایی‬ ‫سرعت‬ :‫جت‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫هواپیما‬ ‫در‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫سنج‬ ‫ماخ‬ ‫از‬ ‫جت‬ ‫هواپیماهای‬ ‫در‬ ‫جفت‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫سنج‬ ‫ماخ‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫کیب‬ ‫تر‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫مرکز‬ ‫هم‬ ‫نشانگر‬ ‫سنج‬ ‫ماخ‬ .‫ماخ‬ ‫عدد‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫برای‬ ‫دیگری‬ ‫و‬ ‫هوایی‬ ‫سرعت‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫برای‬ ‫یکی‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫سرعتی‬ ( ‫استاندارد‬ ‫سرعت‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫متحرکی‬ ‫عقربه‬ ‫دستگاه‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫حداکثر‬ ‫مجاز‬ ‫هوایی‬ ‫سرعت‬ ‫نشانگر‬ ،‫جایگزین‬ ‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫نمی‬ ‫تجاوز‬ ‫انتظار‬ ‫حد‬‫را‬ ) ‫کند‬‫می‬ ‫تغییر‬ ‫ارتفاعات‬ ‫تغییرات‬ ‫با‬ ‫که‬‫ای‬ ‫ضربه‬ ‫موج‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫کند‬‫با‬‫سرعت‬‫صوت‬‫را‬‫هوا‬ ‫بال‬ ‫از‬‫پیما‬ .‫کند‬ ‫دور‬ ( ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫لذا‬ ‫است‬ ‫قرمز‬ ‫و‬ ‫سفید‬ ‫راه‬ ‫راه‬ ‫عقربه‬ ً‫ال‬‫معمو‬bar ber pole. ‫است‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ )
 31. 31. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫که‬ ‫ارتفاع‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫متناسب‬MOM‫جای‬ ‫به‬MOV،‫شود‬ ‫می‬ ‫کننده‬ ‫محدود‬ ‫سرعت‬bar ber pole‫کمتر‬ ‫مقادیر‬ ‫سمت‬ ‫به‬ISA‫حرکت‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫سیستم‬‫پنل‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫نیک‬ ‫الکترو‬ ‫نمایشگر‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫هوایی‬ ‫سرعت‬ ‫نمایشگر‬ ‫عدد‬ ‫دو‬ ‫مدرن‬ ‫ای‬ ‫هواپیما‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫های‬ ‫استفاد‬ ‫افتاد‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫الکترونیک‬ ‫پنل‬ ‫وقتی‬ ‫که‬ ‫سنتی‬ ‫مکانیکی‬ ‫یاب‬ ‫مکان‬ ‫دستگاه‬ ‫و‬ ‫اولیه‬ ‫پرواز‬ ‫اطالعات‬.‫شود‬ ‫ه‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫باریکی‬ ‫نوار‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫هوایی‬ ‫ًسرعت‬‫ا‬‫نوع‬. ‫شود‬ ‫سرعت‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ ‫مکانیکی‬ ‫نشانگر‬ ‫برای‬ ‫مشابهی‬ ‫رنگ‬ ‫از‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫حرکت‬ ‫پایین‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫به‬ ‫متوسط‬ ‫فعلی‬ ‫هوایی‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫که‬V‫استفاده‬ .‫شود‬ ‫می‬ :‫هوایی‬ ‫نمای‬ ‫سرعت‬ ‫کاربرد‬ ‫موارد‬ ‫اقتصادی‬ ‫سرعت‬ ‫تعیین‬ ‫سرعت‬ ‫محاسبه‬‫زمین‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫هواپیما‬ ‫هواپیما‬ ‫هوایی‬ ‫سرعت‬ ‫محاسبه‬ ‫نشستن‬ ‫زمین‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫،فلپها،بلند‬ ‫چرخها‬ ‫شدن‬ ‫باز‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫زدن‬ ‫دور‬ ‫سرعت‬...
 32. 32. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫افق‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫هواپیما‬ ‫وضعیت‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ Attitude Indicator ADI ‫ا‬: ‫است‬ ‫قسمت‬ ‫دو‬ ‫داری‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫ین‬ ‫قرار‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫رنگ‬ ‫آبی‬ ‫قسمت‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫افق‬ ‫از‬ ‫باالتر‬ ‫دروضعیت‬ ‫داشتن‬ ‫و‬‫قسمت‬‫قهوه‬‫ای‬‫که‬‫نشانه‬‫پایین‬‫تر‬‫بودن‬‫از‬‫سطح‬‫افق‬‫است‬. ‫خط‬‫نارنجی‬‫رنگ‬‫وسط‬‫معرف‬‫هواپیماست‬‫که‬‫وضعیت‬‫ان‬‫نسبت‬‫به‬‫افق‬‫تغییر‬‫می‬‫نماید‬.
 33. 33. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫هر‬ ‫بصورت‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫این‬.‫توان‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫بندی‬ ‫درجه‬ ‫کوچک‬ ‫خط‬ ‫یک‬ ‫درجه‬‫بدست‬ ‫را‬ ‫نزول‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫صعود‬ ‫زاویه‬ .‫آورد‬ ( ‫زدن‬ ‫دور‬ ‫زاویه‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫همچنین‬Bank Angle.‫نمود‬ ‫محاسبه‬ ‫نیز‬ ‫)را‬
 34. 34. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ADI‫تا‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫قدیمی‬ ‫های‬911‫درجه‬Roll‫و‬01‫درجه‬Pitch‫میدادند‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ADI‫تا‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫های‬301‫درجه‬Roll‫و‬8.‫درجه‬Pitch. ‫میدهند‬ ‫نشان‬ ‫وقتی‬981‫میکنیم‬ ‫گردش‬ ‫درجه‬ADI‫ما‬ ‫به‬Opposite Turn‫و‬Slightly Climb. ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫برای‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫خطای‬Attitude Indicator‫همان‬.‫است‬ ‫درجه‬ ‫برای‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫خطای‬Attitude Indicator‫برابر‬7.‫است‬ ‫پا‬
 35. 35. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬
 36. 36. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ Altimeter ‫ارتفاع‬‫سن‬‫ج‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫دریا‬ ‫سطح‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫هواپیما‬ ‫ارتفاع‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫پرواز‬ ‫وضعیت‬ ‫های‬ ‫دهنده‬ ‫شان‬ ‫ترین‬ ‫اساسی‬ ‫از‬ ‫یکی‬Feet(ft‫می‬ ‫نشان‬ ) .‫دهد‬ ‫(هر‬ft‫معادل‬31548Cm‫می‬‫باشد‬). ‫وسیله‬ ‫آلتیمتر‬‫معین‬ ‫سطح‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫شی‬ ‫یک‬ ‫ارتفاع‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬.‫رود‬ ‫اندازه‬‫گیری‬‫ارتفاع‬‫آلتیمتری‬‫نامیده‬‫می‬‫شود‬‫که‬‫در‬‫تضاد‬‫با‬‫واژه‬‫باتیمتری‬،‫که‬‫به‬‫معنای‬‫اندازه‬‫گیری‬‫عمق‬‫زیر‬‫آب‬،‫است‬‫مطرح‬ ‫می‬‫شو‬‫د‬ ‫می‬ ‫عوض‬ ‫مشخصی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ارتفاع‬ ‫تغییرات‬ ‫با‬ ‫هوا‬ ‫ستون‬ ‫یک‬ ‫فشار‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫استوار‬ ‫اصل‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫فشار‬ ‫آلتیمتر‬ ‫کار‬ ‫اساس‬‫راب‬ .‫شود‬‫طه‬ ‫می‬ ‫مرتبط‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫ریاضی‬:‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫کند‬
 37. 37. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ :‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ Z،‫شده‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫ارتفاع‬ ‫و‬ ‫اولیه‬ ‫ارتفاع‬ ‫بین‬ ‫ارتفاع‬ ‫اختالف‬ R،‫گازها‬ ‫ثابت‬ T،‫کلوین‬ ‫درجه‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫هوا‬ ‫دمای‬ g،‫گرانش‬ ‫شتاب‬ M،‫مولکولی‬ ‫جرم‬ Po،‫اولیه‬ ‫ارتفاع‬ ‫در‬ ‫اتمسفریک‬ ‫فشار‬ P.‫هستند‬ ‫شده‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫ارتفاع‬ ‫در‬ ‫اتمسفریک‬ ‫فشار‬ ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫چیپ‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫رابطه‬ ‫این‬ ‫الکترونیکی‬ ‫آلتیمترهای‬ ‫در‬.‫است‬ ‫می‬ ‫پاسخ‬ ‫فشار‬ ‫تغییرات‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫دستگاه‬ ‫این‬‫بقیه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫ارتفاع‬ ‫به‬ ‫فشار‬ ‫تبدیل‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫دهد‬ٔ‫متغیرها‬‫در‬‫این‬‫رابطه‬‫ثا‬‫بت‬‫فرض‬ ‫شوند‬.‫اما‬‫در‬‫واقع‬‫یت‬‫چنین‬‫نیست‬‫و‬‫این‬‫مسئله‬‫ممکن‬‫است‬‫باعث‬‫ایجاد‬‫خطا‬‫شود‬.
 38. 38. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ساده‬ ‫آنروئید‬ ‫بارومتر‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫قدیمی‬ ‫هواپیماهای‬ ‫در‬‫تمام‬ ‫تا‬ ‫صفر‬ ‫مقدار‬ ،‫چرخش‬ ‫دور‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫در‬ ‫عقربه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مقیاس‬‫ارتفاع‬ ‫از‬ ‫نوعی‬ ‫مدرن‬ ‫هواپیماهای‬ ‫در‬ ‫امروزه‬ ‫اما‬ ‫گرفت‬‫نام‬ ‫به‬ ‫سنج‬«‫حساس‬ ‫آلتیمتر‬»‫می‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬‫عقرب‬ ‫که‬ ‫شود‬‫ه‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫اصلی‬‫چرخش‬ ‫تواند‬.‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫متعددی‬ ‫های‬ ‫یک‬‫یا‬‫چند‬‫عقربه‬‫فرعی‬‫موجود‬،‫نیز‬‫مشابه‬‫یک‬‫صفحه‬‫ساعت‬‫عقربه‬،‫ای‬‫تعداد‬‫چرخش‬‫ها‬‫را‬‫مشخص‬‫می‬‫کنند‬. ‫به‬‫عبارت‬‫دیگر‬‫هر‬‫عقربه‬‫ای‬‫یکی‬‫از‬‫ارقام‬‫ارتفاع‬‫اندازه‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫گیری‬.‫دهد‬ ‫در‬‫آلتیمترهای‬،‫حساس‬‫فشار‬‫سطح‬‫دریای‬‫مرجع‬‫توسط‬‫یک‬‫دکمه‬‫قابل‬‫تنظیم‬‫اس‬‫ت‬ ‫اهمیت‬‫وجود‬‫دکمه‬‫تنظیم‬‫فشار‬‫مرجع‬‫به‬‫این‬‫خاطر‬‫است‬‫که‬‫این‬،‫فشار‬‫با‬‫تغییر‬‫دما‬‫و‬‫حرکت‬‫سیستم‬‫فشار‬،‫زمین‬‫تغییر‬‫می‬‫ک‬‫ند‬. ‫منطقه‬ ‫یا‬ ‫محلی‬ ‫فشار‬ ،‫پرواز‬ ‫فنی‬ ‫اصطالحات‬ ‫در‬‫دریا‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫ای‬QNH‫می‬ ‫کالیبره‬ ‫را‬ ‫آلتیمتر‬ ‫که‬ ‫فشاری‬ ‫و‬‫را‬ ‫زمین‬ ‫باالی‬ ‫ارتفاع‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ، ‫کند‬ ‫مشخص‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫هوایی‬ ‫منطقه‬ ‫یک‬ ‫در‬QFE‫می‬ ‫نامیده‬ ‫منطقه‬.‫شود‬ ‫با‬‫این‬،‫وجود‬‫یک‬‫آلتیمتر‬‫نمی‬‫تواند‬‫به‬‫ازای‬‫تغییرات‬‫دمایی‬‫تنظیم‬‫شود‬. ‫مدل‬ ‫در‬ ‫دمایی‬ ‫تغییرات‬ ‫بنابراین‬ISA.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ارتفاع‬ ‫تعیین‬ ‫در‬ ‫خطا‬ ‫ایجاد‬ ‫باعث‬
 39. 39. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫هواپیما‬ ‫سنج‬ ‫ارتفاع‬ ‫خواندن‬ ‫چگونگی‬ ‫در‬altimeter‫داریم‬ ‫عقربه‬ ‫سه‬Longest Pointer‫نشانگر‬ ‫که‬911‫و‬ ‫است‬ ‫پا‬Middle-Size Pointer‫نشانگر‬ ‫که‬9111‫است‬ ‫پا‬ ‫و‬Shortest Pointer‫نشانگر‬ ‫که‬91111‫است‬ ‫پا‬ ‫خواندن‬ ‫برای‬Altimeter‫در‬ ‫را‬ ‫کوچک‬ ‫عقربه‬ ‫مقابل‬ ‫عدد‬9111‫در‬ ‫را‬ ‫بزرگ‬ ‫عقربه‬ ‫مقابل‬ ‫عدد‬ ‫و‬911‫مانند‬ ‫(دقیقا‬ .‫نماییم‬ ‫می‬ ‫ضرب‬ .)‫ساعت‬ ‫قرائت‬ ‫تقری‬ ‫که‬ ‫بینید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫سنجی‬ ‫ارتفاع‬ ،‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫در‬‫است‬ ‫مشترک‬ ‫ها‬ ‫هواپیما‬ ‫همه‬ ‫در‬ ً‫ا‬‫ب‬ ‫دانستن‬‫اینکه‬‫چگونه‬‫ارتفاع‬‫سنج‬‫را‬،‫بخوانید‬‫بسیار‬‫مهم‬،‫است‬‫چرا‬‫که‬‫یکی‬‫از‬‫مهم‬‫ترین‬‫عامل‬‫های‬‫وضعیت‬،‫پروازی‬‫ارتفاع‬‫است‬‫و‬‫بدون‬ ‫آگاهی‬‫از‬،‫آن‬ً‫ا‬‫تقریب‬‫عملیات‬‫پرواز‬‫مختل‬‫می‬‫شود‬. ‫ارتفاع‬‫سنجی‬‫که‬‫در‬‫این‬‫شکل‬‫می‬،‫بینید‬‫دارای‬‫دو‬‫عقربه‬،‫است‬‫عقربه‬‫کوچک‬‫یک‬‫هزار‬‫فوت‬‫را‬‫نش‬‫عقربه‬ ،‫جا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ان‬ ‫کوچک‬ ‫عقربه‬ ‫در‬ ‫عدد‬ ‫آن‬ ‫ضرب‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ،‫بگیرد‬ ‫قرار‬ ‫عددی‬ ‫هر‬ ‫روبروی‬ ‫بزرگ‬‫یعنی‬‫همان‬‫هزار‬،‫فوت‬‫ارتفاع‬‫در‬‫مبنای‬‫هزارفوت‬‫بدست‬ ‫می‬‫آید‬. ‫این‬ ‫روبروی‬ ‫اعداد‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫فوت‬ ‫صد‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ،‫تر‬ ‫وباریک‬ ‫تر‬ ‫بزرگ‬ ‫عقربه‬ ‫اما‬‫برحسب‬ ‫ارتفاع‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ،‫فوت‬ ‫صد‬ ‫در‬ ‫ضرب‬ ‫عقربه‬ .‫است‬ ‫فوت‬ ‫صد‬ ‫این‬ ،‫سنج‬ ‫ارتفاع‬ ‫خواندن‬ ‫برای‬ ‫راه‬ ‫ترین‬ ‫ساده‬ .‫شماست‬ ‫ارتفاع‬ ‫واقعی‬ ‫نمایش‬ ،‫دهند‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫عقربه‬ ‫که‬ ‫مقداری‬ ‫جمع‬ .‫بخوانید‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫سنج‬ ‫ارتفاع‬ ،‫خوانید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫معمولی‬ ‫های‬ ‫ساعت‬ ‫که‬ ‫همانطوری‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬
 40. 40. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫عدد‬ ‫روی‬ ‫کوچک‬ ‫عقربه‬ ،‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫اولین‬ ‫در‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ،‫مثال‬ ‫برای‬0.‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫صفر‬ ‫عدد‬ ‫روی‬ ‫بزرگ‬ ‫عقربه‬ ‫و‬ ‫ساعت‬ ،‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫ساعت‬ ‫آیا‬ ،‫بود‬ ‫ساعت‬ ‫یک‬ ‫سنج‬ ‫ارتفاع‬ ‫این‬ ‫اگر‬0011‫خواندید؟‬ ‫نمی‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫مشابهی‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫سنج‬ ‫ارتفاع‬ ‫مق‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫تنها‬ ‫شما‬،‫ها‬ ‫سنج‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بزرگ‬ ‫دار‬«‫ساعت‬»‫فوت‬ ‫هزار‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫خوانده‬ ‫ارتفاع‬ ،‫شکل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫سنج‬ ‫ارتفاع‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫بدین‬ .‫بخوانید‬3«‫فوت‬ ‫هزار‬»‫جای‬ ‫به‬ ‫را‬3«‫ساعت‬»‫می‬ ‫نشان‬ .‫دهد‬ ‫عقربه‬‫بزرگ‬‫تر‬‫نیز‬‫با‬‫ضرب‬‫عدد‬‫روبروی‬‫آن‬‫در‬911‫و‬‫جمع‬‫این‬‫عدد‬‫با‬‫عقربه‬،‫کوچک‬‫ارتفاع‬‫را‬‫بر‬‫حسب‬ ‫فوت‬‫نشان‬‫می‬‫دهد‬. ‫توضیح‬ ‫را‬ ‫سنج‬ ‫ارتفاع‬ ‫قرائت‬ ‫روش‬ ‫مثالی‬ ‫با‬‫می‬‫دهیم‬.‫شکل‬‫زیر‬‫را‬‫به‬‫دقت‬‫نگاه‬‫کنید‬: ‫عدد‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کوچک‬ ‫عربه‬ ‫اول‬ ‫تصویر‬ ‫در‬3‫بزرگ‬ ‫عقربه‬ ‫و‬‫بر‬‫روی‬‫عدد‬1‫قرار‬‫دار‬‫د‬ ‫ارتفاع‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫هواپیمای‬ ‫پس‬3111‫است‬ ‫پرواز‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫پایی‬ ‫در‬‫شکل‬‫دوم‬‫اگر‬‫ارتفا‬‫را‬ ‫سنج‬ ‫ع‬‫با‬ ‫برابر‬ ‫ساعت‬ ،‫بگیریم‬ ‫فرض‬ ‫ساعت‬3031‫ساعت‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫حال‬ .‫است‬ ‫و‬ ‫سه‬،‫نیم‬‫از‬‫آنجا‬‫که‬‫هر‬‫نیم‬‫هزار‬‫متر‬‫برابر‬‫پانصد‬‫متر‬،‫است‬‫می‬‫گوییم‬‫ارتفاع‬‫مساوی‬3‫هزار‬‫و‬‫پانصد‬‫متر‬‫می‬ ‫باشد‬.
 41. 41. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫در‬‫شکل‬،‫سوم‬‫نیز‬‫به‬‫همین‬‫ترتیب‬‫عمل‬‫می‬‫کنیم‬.‫عقربه‬‫کوچک‬‫عدد‬0‫را‬‫نشان‬‫می‬.‫دهد‬ 0‫عدد‬ ‫کوچک‬ ‫عقربه‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫هزار‬ ‫در‬ ‫ضرب‬ ‫را‬8.‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ 8:‫کنیم‬ ‫می‬ ‫جمع‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مقدار‬ ‫دو‬ ‫حال‬ .‫کنیم‬ ‫می‬ ‫صد‬ ‫در‬ ‫ضرب‬ ‫را‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫برابر‬ ‫ارتفاع‬05811.‫پا‬ ‫یا‬ ‫فوت‬ ‫ارتفا‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫نیست‬ ‫درک‬ ‫قابل‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫کمیت‬ ‫این‬ ‫هنوز‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫مشکل‬ ‫فوت‬ ‫یا‬ ‫پا‬ ‫مفهوم‬ ‫درک‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫ضمن‬ ‫در‬‫را‬ ‫فوت‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫ع‬ ‫عدد‬ ‫بر‬ ‫تقسیم‬3.‫آید‬ ‫بدست‬ ‫متر‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫ارتفاع‬ ً‫ا‬‫حدود‬ ‫تا‬ ‫نمایید‬ ‫پا‬ ‫و‬ ‫فوت‬ ‫از‬ ‫متر‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دهید‬ ‫می‬ ‫ترجیح‬ ‫خودتان‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تر‬ ‫آشنا‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫پا‬ ‫و‬ ‫فوت‬ ‫مفهوم‬ ،‫دیگر‬ ‫مدتی‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫قطع‬ ‫طور‬ ‫به‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫هواپیمایتان‬ ‫ارتفاع‬ ‫بیان‬ ‫برای‬ ‫خواندن‬ ‫طرز‬ ً‫ا‬‫حتم‬‫ارتفاع‬ ‫از‬ ‫آگاهی‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ،‫نیاید‬ ‫پیش‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫مشکلی‬ ،‫ارتفاع‬ ‫از‬ ‫آگاهی‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫تمرین‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سنج‬ ‫ارتفاع‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫کامل‬ ‫آگاهی‬ ‫آن‬ ‫مقدار‬ ‫از‬ ‫لحظه‬ ‫به‬ ‫لحظه‬ ‫باید‬ ‫خلبان‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پرواز‬ ‫های‬ ‫دانسته‬ ‫ترین‬ ‫اهمیت‬ ‫پر‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫برای‬ ‫راه‬ ‫بهترین‬Minimize‫کردن‬Altimeter‫دائما‬ ‫است‬ ‫این‬Altimeter Setting‫را‬Update‫کنیم‬
 42. 42. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ALTITUDE ALERTING SYSTEM ‫که‬ ‫ارتفاع‬ ‫هشدار‬ ‫سیستم‬‫با‬‫داده‬‫های‬‫ارتفاع‬‫سنج‬‫کار‬‫می‬‫کن‬‫د‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تنظیم‬ ‫دستگاه‬ ‫این‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫خلبان‬ ‫توسط‬ ‫نزول‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫صعود‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫ارتفاع‬ ‫معموال‬ ‫شدن‬ ‫نزدیک‬ ‫صورت‬ ‫در‬‫داده‬ ‫هشدار‬ ‫خلبان‬ ‫به‬ ‫بصری‬ ‫و‬ ‫شنیداری‬ ‫های‬ ‫سیگنال‬ ‫توسط‬ ‫کافی‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫ارتفاع‬ ‫به‬ ‫هواپیما‬ ‫شود‬ ‫می‬ Turn Indicator ‫نشان‬‫دهنده‬‫میزان‬‫دور‬‫زدن‬‫هواپیم‬‫ا‬ ‫همانند‬ ‫و‬ ‫هواپیماست‬ ‫زدن‬ ‫دور‬ ‫میزان‬ ‫دهنده‬ ‫نمایش‬ ‫وسیله‬ ‫این‬Attitude Indicator‫تفاوت‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫زدن‬ ‫دور‬ ‫میزان‬ .‫ندارد‬ ‫را‬ ‫هواپیما‬ ‫نزول‬ ‫یا‬ ‫صعود‬ ‫زاویه‬ ‫نمایش‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫راست‬ ‫یا‬ ‫چپ‬ ‫به‬ ‫بالها‬ ‫غلتش‬ ‫میزان‬ ‫تنها‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫این‬ ‫که‬
 43. 43. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ Inclinometer ‫تراز‬‫سن‬‫ج‬ Turn Indicator‫عالوه‬‫بر‬‫نشان‬‫دادن‬‫میزان‬‫دور‬‫زدن‬‫هواپیما‬‫شامل‬‫وسیله‬‫ای‬‫دیگر‬‫بنام‬Inclinometer‫میباشد‬. ‫حرکت‬ ‫سمت‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫سمت‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫هواپیما‬ ‫چرخش‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫ای‬ ‫شیشه‬ ‫منحنی‬ ‫لوله‬ ‫یک‬ ‫درون‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کوچک‬ ‫گوی‬ ‫یک‬ ‫سنج‬ ‫تراز‬ ‫اثر‬ ‫میزان‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫خلبان‬ ‫و‬ ‫میکند‬Rudder.‫نماید‬ ‫محاسبه‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫عبارت‬ ‫به‬‫ترازسنج‬‫شبیه‬‫عینکی‬‫است‬‫که‬‫بر‬‫روی‬‫داشبورد‬‫یک‬‫اتومبیل‬‫قرار‬‫دارد‬‫و‬‫با‬‫دور‬‫زدن‬‫ماشین‬‫بسمت‬‫راست‬‫ی‬‫ا‬ ‫چپ‬‫براثر‬‫نیروی‬‫گریز‬‫از‬‫مرکز‬‫به‬‫همان‬‫سمت‬‫می‬‫رود‬. ‫اثر‬ ‫زدن‬ ‫دور‬ ‫هنگام‬ ‫در‬Adverse Yaw‫در‬ ‫بخوبی‬Inclinometer‫اعمال‬ ‫با‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫خلبان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ Rudder‫مناسب‬‫سعی‬‫کند‬Inclinometer.‫گرداند‬ ‫باز‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫وسط‬ ‫به‬ ‫را‬
 44. 44. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫کوچک‬ ‫گوی‬ ‫هرگاه‬ ‫جمله‬ ‫یک‬ ‫در‬Inclinometer‫اعمال‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫نداشت‬ ‫قرار‬ ‫نشانگر‬ ‫وسط‬ ‫در‬ ‫زدن‬ ‫دور‬ ‫اثر‬ ‫بر‬Rudder‫مناسب‬‫آنرا‬‫به‬ ‫حالت‬‫تراز‬‫درآورد‬. ‫مناسبی‬ ‫مقدار‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫استیک‬ ‫چرخاندن‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫بزنید‬ ‫دور‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫هرگاه‬ ‫پس‬Rudder‫اعمال‬ ‫جهت‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کوچک‬ ‫گوی‬ ‫بطوریکه‬ ‫نمایید‬Inclinometer‫در‬.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫قرار‬ ‫نشانگر‬ ‫وسط‬
 45. 45. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫برای‬‫جلوگیری‬‫از‬‫بوجود‬‫آمدن‬Precession‫باید‬Bank‫و‬ ‫درجه‬ ‫پنج‬ ‫از‬ ‫کمتر‬Pitch‫باشد‬ ‫درجه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ Rate Of Turn‫را‬Turn Coordinator. ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫توپ‬Turn Coordinator‫تصححیح‬Angel Of Bank‫برای‬ ‫را‬Rate Of Turn ‫در‬ ‫توپ‬Turn Coordinator‫همان‬ ‫یا‬ ‫کیفیت‬ ‫ما‬ ‫به‬Quality‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گردش‬ Turn coordinator‫همیشه‬Back Up‫آن‬ ‫بودن‬ ‫الکتریکی‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫جایرو‬ ‫سیستم‬
 46. 46. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫هواپیما‬ ‫نزول‬ ‫و‬ ‫صعود‬ ‫نرخ‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ Vertical Speed Indicator VSI .‫کند‬ ‫می‬ ‫ایفا‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫دران‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫ارتفاعی‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫خلبان‬ ‫آگاهی‬ ‫در‬ ‫مهمی‬ ‫بسیار‬ ‫نقش‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫این‬ ‫چند‬ ‫دقیقه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫هواپیما‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫وسیله‬ ‫این‬ft‫جهت‬ ‫ارتفاع‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫مساله‬ ‫این‬ ‫دانستن‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫نزول‬ ‫یا‬ ‫صعود‬ .‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫باند‬ ‫ابتدای‬ ‫در‬ ‫بموقع‬ ‫نشستن‬ ‫و‬ ‫فرود‬
 47. 47. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫این‬‫وسیله‬‫نیز‬‫بر‬‫حسب‬ft‫درجه‬‫بندی‬‫شده‬‫و‬‫به‬‫منظور‬‫آگاهی‬‫از‬‫نرخ‬‫صعود‬‫یا‬‫نزول‬‫میبایست‬‫عددی‬‫را‬‫که‬‫عقربه‬‫نشان‬‫می‬‫دهد‬‫در‬ 911.‫نمود‬ ‫ضرب‬ ‫البته‬‫باید‬‫جهت‬‫عقربه‬‫را‬‫نیز‬‫در‬‫نظر‬‫داشت‬.‫اگر‬‫عقربه‬‫بسمت‬‫باال‬‫باشد‬‫هواپیما‬‫به‬‫میزان‬‫محاسبه‬‫شده‬‫در‬‫حال‬‫صعود‬‫واگر‬‫بسمت‬‫پایین‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫ارتفاع‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫نزول‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫میزان‬ ‫بهمان‬ ‫باشد‬ Heading Indicator ‫نشان‬‫هواپیما‬ ‫پرواز‬ ‫جهت‬ ‫دهنده‬ (‫نما‬ ‫قطب‬ ‫یک‬ ‫دروافع‬ ‫دهدو‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫پرواز‬ ‫جهت‬ ‫زیرا‬ ‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫ای‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫نشانگر‬ ‫این‬Compass‫بسیار‬ ) .‫است‬ ‫دقیق‬
 48. 48. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫دستگاه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬ ‫دیگر‬ ‫راه‬ ‫یک‬ ‫است‬ ‫حرکت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫جهت‬ ‫تغییر‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫مستقیم‬ ‫هواپیما‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫بردن‬ ‫پی‬ ‫برای‬ ‫جهت‬ ‫و‬ ‫سمت‬ ‫ی‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫میدهد‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫هواپیما‬ ‫حرکت‬ ‫مسیر‬ ‫که‬ ‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫مکانیکی‬ ‫نمای‬ ‫قطب‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دهنده‬ ‫نشإن‬ ‫این‬
 49. 49. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫موجو‬ ‫اعداد‬ ‫به‬‫شمال‬ ‫سمت‬ ‫ی‬ ‫نشانه‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫حروف‬ ، ‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫دهنده‬ ‫نشإن‬ ‫ی‬ ‫صفحه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫د‬‫و‬ ‫غرب‬‫میباشد‬ ‫عدد‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬3‫سمت‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫بر‬311‫سه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ان‬ ‫که‬ ‫میباشند‬ ‫درجه‬-‫صفر‬-‫صفر‬ ‫عدد‬ ‫میخوانیم‬31‫ج‬ ‫همان‬ ‫واقع‬ ‫در‬‫هت‬311‫سه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫درجه‬-‫صفر‬-‫میشود‬ ‫گفته‬ ‫صفر‬
 50. 50. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫به‬ ‫پرواز‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫جهت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بدینگونه‬ ‫وسیله‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫یابی‬ ‫جهت‬ ‫شیوه‬301‫عدد‬ ‫شوندکه‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫مسیر‬ ‫یا‬ ‫جهت‬1 (‫شمال‬N, )‫عدد‬11‫شرق‬(E‫عدد‬ , )981(‫جنوب‬S‫عدد‬ ‫و‬ )071( ‫غرب‬w.‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ) ‫درجه‬.‫روند‬ ‫بکار‬ ‫تر‬ ‫دقیق‬ ‫یابی‬ ‫جهت‬ ‫برای‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫درجات‬ ‫این‬ ‫مابین‬ ‫های‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫است‬ ‫پرواز‬ ‫جهت‬ ‫نمایانگر‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫عددی‬ ‫آن‬ ‫دماغه‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجو‬ ‫رنگ‬ ‫سفید‬ ‫هواپیمای‬ ‫یا‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫این‬ ‫وسط‬ ‫در‬
 51. 51. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ Magnetic compass ‫قطب‬‫نم‬‫ا‬ ‫مغناطیسی‬ ‫نمای‬ ‫قطب‬ ،‫دوم‬ ‫جهانی‬ ‫جنگ‬ ‫در‬ ‫رادار‬ ‫ابداع‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫تا‬ .‫میشد‬ ‫محسوب‬ ‫هواپیماها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کشتی‬ ‫دقیق‬ ‫آالت‬ ‫ترین‬ ‫ضروری‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫نقشه‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫ناوبری‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫مطمئن‬ ‫زمینی‬ ‫نشانه‬ ‫نقاط‬ ‫و‬ ‫عالئم‬ ‫و‬ ‫نقشه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫صاف‬ ‫هوای‬ ‫در‬ ‫پرواز‬ ‫مسیر‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫درست‬ ‫این‬‫ا‬ ‫از‬ ‫تر‬‫عتماد‬ .‫نماست‬ ‫قطب‬ ‫به‬ ‫صرف‬
 52. 52. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ،‫کند‬ ‫اعتماد‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫شرایطی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫نباید‬ ‫خلبان‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ضروری‬ ‫غیر‬ ‫ای‬ ‫وسیله‬ ‫نما‬ ‫قطب‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫اثبات‬ ‫برای‬ ‫خلبان‬ ‫هم‬ ‫گذشته‬ ‫در‬ .‫داشتند‬ ‫هایی‬ ‫استدالل‬ ‫هوا‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ابر‬ ‫توده‬ ‫با‬ ‫هواپیما‬ ‫وقتی‬ :‫است‬ ‫مطرح‬ ‫هم‬ ‫مهمی‬ ‫نکته‬ ‫ها‬ ‫داعیه‬ ‫این‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫اما‬‫در‬ ‫درست‬ ‫یعنی‬ ،‫میشود‬ ‫مواجه‬ ‫آلود‬ ‫مه‬ ‫ی‬ .‫چرخیدن‬ ‫خود‬ ‫دور‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫شروع‬ ‫است،هواپیما‬ ‫نیازمند‬ ‫نما‬ ‫قطب‬ ‫به‬ ‫خلبان‬ ‫که‬ ‫حساسی‬ ‫لحظات‬ ‫خود‬ ‫دور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫هواپیما‬ ‫خلبان‬ ‫زیرا‬ ‫میچرخد‬ ‫خود‬ ‫دور‬ ‫به‬ ‫هواپیما‬ :‫است‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫دقیقا‬ ‫رویدادی‬ ‫چنین‬ ‫دلیل‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ !‫میچرخاند‬
 53. 53. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬.‫میکند‬ ‫پرواز‬ ‫جلو‬ ‫به‬ ‫مستقیما‬ ‫که‬ ‫میپندارد‬ ‫چنین‬ ‫خلبان‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫میچرخد‬ ‫خود‬ ‫دم‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫هواپیما‬ ، ‫ای‬ ‫جاده‬ ‫روی‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫وسیع‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫سرزمینی‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫پهناور‬ ‫دشتی‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫هرگز‬ ‫مسلما‬ ،‫نیست‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫چیزی‬ ‫چنین‬ ‫میکنید‬ ‫فکر‬ ‫اگر‬ ‫نش‬ ‫غلیظ‬ ‫آلود‬ ‫مه‬ ‫هوای‬ ‫گرفتار‬ ‫پهن‬ ‫و‬ ‫عریض‬!‫اید‬ ‫ده‬ .‫میگیرند‬ ‫قرار‬ ‫وسیعی‬ ‫های‬ ‫آموزش‬ ‫تحت‬ ‫خلبانان‬ ‫امروز‬ ‫اما‬ ‫چنین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫پرواز‬ ‫دریا‬ ‫فراز‬ ‫بر‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫غلیظ‬ ‫مه‬ ‫یا‬ ‫ابرها‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫مجبور‬ ‫زود‬ ‫یا‬ ‫دیر‬ ‫که‬ ‫دانند‬ ‫می‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫آنان‬ ‫تنها‬ ‫نما‬ ‫قطب‬ ،‫نباشد‬ ‫مجهز‬ ‫راداری‬ ‫تجهیزات‬ ‫و‬ ‫وسایل‬ ‫به‬ ‫هواپیما‬ ‫اگر‬ ‫شرایطی‬‫در‬ ‫اما‬ .‫کند‬ ‫هدایت‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫وسیله‬ .‫نیست‬ ‫بخش‬ ‫رضایت‬ ‫کامال‬ ‫همیشه‬ ‫هم‬ ‫نما‬ ‫قطب‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫هوایی‬ ‫ناوبری‬ :‫است‬ ‫مطرح‬ ‫هم‬ ‫دیگری‬ ‫موضوع‬ ‫اینجا‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬Heading‫و‬Magnetic compass‫در‬001‫جغرافیایی‬ ‫درجه‬

×