Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

کد فرودگاهی ایکائو

1,714 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

کد فرودگاهی ایکائو

  1. 1. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫ایکائ‬ ‫فرودگاهی‬ ‫کد‬‫و‬ International Civil Aviation Organization airport code ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ Masoud Faraji www.ilam-aviation.loxblog.com Royalfalcan@yahoo.com www.facebook.com/iranianfalcon
  2. 2. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫فرودگاه‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ )‫(رقمی‬ ‫چهارحرفی‬ ‫کدی‬ ‫ایکائو‬ ‫فرودگاهی‬ ‫کد‬‫را‬ ‫دنیا‬ ‫های‬‫می‬ ‫آن‬ ‫با‬‫کد‬ ‫این‬ .‫داد‬ ‫نشان‬ ‫توان‬‫ها‬ ‫توسط‬‫سازمان‬‫هواپیمایی‬‫کشوری‬‫تعریف‬‫و‬‫در‬‫سند‬‫ایکائو‬۰۱۹۷‫شده‬ ‫منتشر‬‫اند‬. ‫برنامه‬ ‫برای‬ ‫ایکائو‬ ‫کد‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫هوایی‬ ‫ترافیک‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پرواز‬ ‫ریزی‬‫شود‬. ‫این‬‫کدها‬‫با‬‫کدهای‬‫یاتا‬‫که‬‫برای‬‫مقاصد‬‫عمومی‬‫مثل‬‫جدول‬‫های‬‫شرکت‬‫های‬،‫هوایی‬‫ر‬‫کردن‬ ‫زور‬‫جابه‬ ‫یا‬ ‫ها‬‫استفاده‬ ‫بار‬ ‫جایی‬ ‫می‬‫نیستند‬ ‫یکی‬ ،‫شوند‬. IATA code International Air Transport Association airport code، ‫یات‬ ‫فرودگاهی‬ ‫کد‬‫ا‬ ‫بین‬ ‫انجمن‬ ‫فرودگاهی‬ ‫کد‬‫نام‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هوایی‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫المللی‬‫منطقه‬ ‫کننده‬ ‫مشخص‬ ،‫یاتا‬ ‫فرودگاهی‬ ‫کد‬ ‫های‬‫کد‬ ‫و‬ ‫یاتا‬ ‫ای‬ ‫می‬ ‫حرفی‬ ‫سه‬ ‫کد‬ ‫یک‬ ،‫است‬ ‫مشهور‬ ‫یاتا‬ ‫ایستگاهی‬( ‫هوایی‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫انجمن‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫باشد‬YATA‫برای‬ ،) ‫های‬ ‫فرودگاه‬ ‫بیشتر‬،‫جهان‬‫تعریف‬‫شده‬‫است‬. ‫فرودگاه‬ ‫برای‬ ‫گذاری‬ ‫کد‬‫شده‬ ‫واقع‬ ‫کانادا‬ ‫مونترال‬ ‫شهر‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫مرکزی‬ ‫دفتر‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫یاتا‬ ‫تصویب‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫ها‬.‫است‬ ‫می‬ ‫منتشر‬ ،‫یاتا‬ ‫هوایی‬ ‫کدگذاری‬ ‫راهنمای‬ ‫توسط‬ ‫یکبار‬ ‫سال‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫عمل‬ ‫این‬.‫شود‬ ‫فرودگاه‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫یاتا‬ ‫موسسه‬‫ایستگاه‬ ،‫ها‬‫راه‬ ‫های‬‫می‬ ‫کدگذاری‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫آهن‬‫کن‬‫د‬. ‫به‬‫عنوان‬،‫مثال‬‫مسافران‬‫که‬‫از‬‫فرودگاه‬‫ایالم‬‫استفاده‬‫می‬‫کنند‬‫حتما‬‫با‬‫کد‬‫یاتای‬IIL‫ایکائو‬ ‫کد‬ ‫اما‬ ،‫هستند‬ ‫آشنا‬OICI‫را‬ ‫نشنیده‬‫اند‬. ‫ایستگاه‬ ‫مانند‬ ‫دیگرنقاط‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫همچنین‬ ‫ایکائو‬ ‫کد‬‫بین‬ ‫پروازهای‬ ‫سرویس‬ ‫ایستگاه‬ ،‫هواشناسی‬ ‫های‬‫الملل‬‫مراکز‬ ‫یا‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫کنترل‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫حیطی‬‫سیستم‬ ‫این‬ ‫اینکه‬ ،‫شوند‬‫خیر‬ ‫یا‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫فرودگاه‬ ‫در‬ ‫ها‬.
  3. 3. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫یاتا‬ ‫کد‬ ‫خالف‬ ‫بر‬،‫کد‬‫ایکائو‬‫یک‬‫ساختار‬‫منطقه‬‫ای‬(‫جهان‬‫به‬‫چند‬‫بخش‬‫تقسیم‬‫کرده‬)‫دارد‬. ‫همه‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫یکتا‬ ‫ایکائو‬ ‫کدها‬ٔ‫اطالعات‬‫الزم‬‫را‬‫به‬‫اطالع‬‫می‬‫رسانند‬. ‫به‬‫طور‬،‫کلی‬‫حرف‬‫اول‬‫به‬‫قار‬‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫ه‬‫است‬ ‫شده‬. ‫حرف‬‫دوم‬‫نشان‬‫دهنده‬‫کشور‬‫اس‬‫ت‬ ‫حرف‬‫هستند‬ ‫مربوطه‬ ‫فرودگاه‬ ‫به‬ ‫متعلق‬ ‫چهارم‬ ‫و‬ ‫سوم‬ ‫های‬. ‫ایران‬ ‫های‬ ‫فرودگاه‬ ‫ایکائو‬ ‫کد‬ ‫مثال‬ ‫بعنوان‬OI‫باش‬ ‫می‬ ‫فرودگاه‬ ‫خاص‬ ‫اعداد‬ ‫چهارم‬ ‫و‬ ‫سوم‬ ‫اعداد‬ ‫طبعا‬ .‫باشد‬ ‫می‬‫د‬ ‫مثال‬ ‫بعنوان‬‫کد‬‫ایکائو‬‫فرودگاه‬‫ایالم‬OICI،‫فرودگاه‬‫کرمانشاه‬OCIC..‫و‬. ‫نشان‬ ‫اول‬ ‫حرف‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫استثنا‬ ‫بزرگ‬ ‫کشورهای‬ ‫برای‬‫دهنده‬‫کشور‬‫و‬‫حرف‬‫های‬۲-۴‫هستند‬ ‫فرودگاه‬ ‫برای‬. ‫در‬‫هر‬،‫صورت‬‫کد‬‫ایکائو‬‫بر‬‫خالف‬‫کد‬‫یاتا‬‫چهار‬‫چوب‬‫جغرافیایی‬‫ارائه‬‫می‬‫دهد‬. ‫با‬‫مهرآبا‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫فرودگاه‬ ‫قبل‬ ‫مثال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫د‬ ‫کسی‬‫که‬‫می‬‫داند‬‫کد‬‫ایکائو‬‫مهرآباد‬OIII‫است‬‫پس‬‫می‬‫تواند‬‫نتیجه‬‫بگیرد‬‫که‬‫فرودگاه‬‫مهرآباد‬‫جایی‬‫در‬‫ایران‬(OI‫قرار‬ ) ‫دارد‬. ‫یاتا‬ ‫کد‬ ‫اینکه‬ ‫دانستن‬ ‫اما‬‫برای‬‫فرودگاه‬‫مهرآباد‬THR‫لزوما‬ ‫است‬‫نشان‬‫دهنده‬ٔ‫ای‬‫موضوع‬ ‫ن‬‫نیست‬‫که‬‫فرودگاهی‬‫با‬ ‫کد‬THR‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫هم‬. ‫کدهای‬I،J‫و‬X‫نمی‬ ‫استفاده‬ ‫اول‬ ‫حرف‬ ‫عناون‬ ‫به‬ ‫ایکائو‬ ‫نشانگرهای‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هیچ‬ ‫در‬‫شوند‬. Q‫بین‬ ‫رادیوی‬ ‫ارتباطات‬ ‫برای‬‫استفاده‬ ‫و‬ ‫الملی‬‫دارد‬ ‫کاربرد‬ ‫غیرجغرافیایی‬ ‫اختصاصی‬ ‫های‬. ‫کانادا‬ ‫و‬ ‫آمریکا‬ ‫برای‬،‫تقریبا‬‫کدهای‬‫یاتا‬‫و‬‫ایکائو‬‫شبیه‬‫هم‬‫می‬‫باشند‬. ‫حروف‬ ‫فقط‬ ‫دراینجا‬K‫و‬C‫شده‬ ‫حذف‬ ‫ایکائو‬ ‫کد‬ ‫اول‬ ‫از‬‫اند‬.
  4. 4. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫به‬‫عنوان‬‫مثال‬‫می‬‫توان‬‫به‬YYC‫و‬CYYC‫بین‬ ‫فرودگاه‬‫یا‬ ‫کانادا‬ ‫در‬ ‫آلبرتا‬ ،‫کلگاری‬ ،‫کلگاری‬ ‫المللی‬IAD‫و‬ KIAD‫فرودگاه‬‫بین‬‫المللی‬‫واشینگتو‬‫آمریکا‬ ‫ویرجینیای‬ ‫در‬ ‫داللز‬ ‫ن‬‫اشاره‬‫کرد‬. ‫این‬‫کد‬‫ها‬‫نباید‬‫با‬‫کدهای‬‫نشانی‬‫تماس‬‫رادیویی‬‫و‬‫تلویزونی‬‫اشتباه‬‫گرفته‬‫شوند‬‫با‬‫وجود‬‫اینکه‬‫هر‬‫دو‬‫کشور‬‫از‬‫کد‬‫هایی‬‫شبیه‬ ‫برای‬‫این‬‫منظور‬‫استفاده‬‫می‬‫کنند‬. ،‫آالسکا‬‫هاوایی‬‫و‬‫سرزمین‬‫های‬‫ایاالت‬‫متحده‬‫دارای‬‫کدهای‬۲‫حرفی‬‫مانند‬ ‫آنها‬ ‫یاتا‬ ‫کدهای‬ ،‫هستند‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫مخصوص‬ ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫ایکائو‬ ‫کد‬ ‫با‬ ‫دیگر‬ ‫کشورهای‬. ‫برای‬،‫مثال‬‫فرودگاه‬‫بین‬‫المللی‬‫هیلو‬ITO‫دربرابر‬PHTO‫بین‬ ‫فرودگاه‬ ‫و‬‫جونیا‬ ‫المللی‬PAJN‫دربرابر‬JNU ‫منطقه‬ ‫در‬L(‫جنوب‬‫اروپا‬)‫تمامی‬‫کدهای‬‫دو‬‫حرفی‬‫پر‬‫شده‬‫اند‬‫و‬‫کد‬‫نمی‬ ‫نیز‬ ‫جدیدی‬‫کرد‬ ‫اضافه‬ ‫توان‬. ‫کد‬ZZZZ‫جدول‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫فرودگاهی‬ ‫برای‬ ‫ایکائو‬ ‫کد‬ ‫وقتی‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫نیز‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫پرواز‬ ‫های‬‫شود‬.

×