Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

طرز کار موتور های پیستونی

3,670 views

Published on

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

طرز کار موتور های پیستونی

 1. 1. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫پیستونی‬ ‫موتورهای‬ ‫کار‬ ‫طرز‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ Masoud Faraji www.ilam-aviation.loxblog.com Royalfalcan@yahoo.com www.facebook.com/iranianfalcon
 2. 2. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫بصورت‬ ‫كه‬ ‫ميكند‬ ‫كمك‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫اهميت‬ ‫داراي‬ ‫نظر‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫خلبانان‬ ‫براي‬ ‫هواپيما‬ ‫موتور‬ ‫كاركرد‬ ‫كلي‬ ‫اصول‬ ‫دانستن‬ ‫ج‬ ‫وباعث‬ ‫داده‬ ‫افزايش‬ ‫را‬ ‫موتور‬ ‫مفيد‬ ‫عمر‬ ‫نتيجتا‬ ‫و‬ ‫نمايند‬ ‫استفاده‬ ‫هواپيما‬ ‫موتور‬ ‫از‬ ‫تري‬ ‫بهينه‬(‫موتور‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫لوگيري‬ engine fail‫شود‬ ‫پرواز‬ ‫حال‬ ‫در‬ ). ‫هوانوردي‬ ‫و‬ ‫دارند‬ )‫موتوره‬ ‫(تك‬ ‫سبك‬ ‫فوق‬ ‫و‬ ‫سبك‬ ‫هاي‬ ‫هواپيما‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫برد‬ ‫كار‬ ‫بيشترين‬ ‫پيستوني‬ ‫موتورهاي‬ ‫اينكه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫دارند‬ ‫ورزشي‬ ‫و‬ ‫تفريحي‬ ‫و‬ ‫عمومي‬‫به‬‫بررسي‬‫اين‬‫نوع‬‫موتور‬‫مي‬‫پردازي‬‫م‬ ‫چیست‬ ‫پیستونی‬ ‫موتور‬‫؟‬ ‫گرمايي‬ ‫ماشين‬ ‫يك‬ ‫پيستوني‬ ‫موتور‬‫است‬‫كه‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫يك‬‫يا‬‫چند‬‫پيستون‬،‫كه‬‫حركت‬‫رفت‬‫و‬‫برگشتي‬‫انج‬‫ام‬‫مي‬،‫دهند‬ ‫فشار‬‫را‬‫به‬‫حركت‬‫دوراني‬‫تبديل‬‫مي‬‫كند‬. ‫انواع‬‫اصلي‬‫موتورهاي‬‫رفت‬‫و‬‫برگشتي‬‫عبارتند‬‫از‬: )‫سوز‬ ‫(درون‬ ‫داخلي‬ ‫احتراق‬ ‫هاي‬ ‫موتور‬Internal combustion engine ‫بخار‬ ‫موتورهاي‬Steam engine ‫استرلينگ‬ ‫هاي‬ ‫موتور‬Stirling engine ‫در‬‫هواپيماهاي‬‫تك‬‫موتوره‬‫از‬‫دسته‬‫اول‬‫يعني‬‫موتورهاي‬‫پيستوني‬‫احتراق‬‫داخلي‬‫با‬‫درون‬‫سوز‬‫استفاده‬‫مي‬‫شو‬‫د‬ ‫پیستون‬ ‫موتورهاي‬ ‫كار‬ ‫اصول‬‫ی‬ ‫گشتي‬ ‫وبر‬ ‫رفت‬ ‫موتورپيستوني‬ ‫دارد‬ ‫موتوره‬ ‫تك‬ ‫هاي‬ ‫هواپيما‬ ‫در‬ ‫زيادي‬ ‫برد‬ ‫كار‬ ‫كه‬ ‫پيستوني‬ ‫موتورهاي‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫يكي‬ (Reciprocating engine‫باشد‬ ‫)مي‬. ‫كند‬ ‫مي‬ ‫كار‬ ‫اتومبيل‬ ‫موتورهاي‬ ‫مشابه‬ ‫تقريبآ‬ ‫موتور‬ ‫نوع‬ ‫اين‬.
 3. 3. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫موتور‬ ‫كلي‬ ‫دسته‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫موتورها‬ ‫اين‬‫مي‬ ‫دوزمانه‬ ‫موتورهاي‬ ‫و‬ ‫چهارزمانه‬‫كرد‬ ‫تقسيم‬ ‫توان‬. ‫اصول‬‫كاري‬‫اين‬‫موتورها‬‫مشابه‬‫است‬.‫ليكن‬‫نحوه‬‫عمل‬‫آنها‬‫به‬‫علت‬‫تفاوت‬‫هاي‬‫ساختاري‬‫اندكي‬‫متفاوت‬‫است‬. ‫چهارزمان‬ ‫موتور‬‫ه‬ )‫مكانيكي‬ ‫لترژي‬ ‫به‬ ‫سوخت‬ ‫انرژي‬ ‫تبديل‬ ‫(مرحله‬ ‫انفجار‬ ‫هر‬ ‫براي‬ ‫موتورها‬ ‫اين‬‫مي‬‫و‬ ‫انفجار‬ ،‫تراكم‬ ،‫مكش‬ ‫مرحله‬ ‫چهار‬ ‫بايست‬ ‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫تخليه‬. ‫دوزمانه‬ ‫موتورهاي‬ ‫يك‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بازدم‬ ‫و‬ ‫دم‬ ‫و‬ ‫انفجار‬ ‫مراحل‬ ‫كردن‬ ‫تركيب‬ ‫با‬ ‫كار‬ ‫اين‬ .‫هستند‬ ‫انفجار‬ ‫يك‬ ‫داراي‬ ‫چرخش‬ ‫دور‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫موتورها‬ ‫اين‬ ‫مي‬ ‫صورت‬ ‫بعدي‬ ‫مرحله‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تراكم‬ ‫و‬ ‫تخليه‬ ‫تركيب‬ ‫و‬ ‫مرحله‬‫گير‬‫د‬ ‫يك‬‫موتور‬،‫پبستوني‬‫ممكن‬‫است‬‫يك‬‫يا‬‫تعداد‬‫بيشتري‬‫پيستون‬‫داشته‬‫باشد‬. ‫يك‬ ‫داخل‬ ،‫پيستون‬ ‫هر‬‫سيلند‬‫ر‬‫دارد‬ ‫قرار‬. ‫مي‬ ‫سيلندر‬ ‫وارد‬ ‫كه‬ ‫گازي‬‫شده‬ ‫فشرده‬ ‫و‬ ‫داغ‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ،‫بخار‬ ‫موتورهاي‬ ‫در‬ ،‫شود‬‫است‬. ‫در‬‫ساير‬‫موتورهاي‬‫رفت‬‫و‬،‫برگشتي‬‫اين‬‫گاز‬‫ابتدا‬‫وارد‬‫سيلندر‬‫شده‬‫و‬‫سپس‬‫در‬‫داخل‬‫سيلندر‬‫در‬‫اثر‬‫اشتعال‬‫مخلوط‬‫س‬‫وخت‬ ‫و‬‫هوا‬(‫در‬‫موتورهاي‬‫دورن‬‫سوز‬)‫و‬‫يا‬‫در‬‫اثر‬‫انتقال‬‫حرارت‬‫از‬‫يك‬‫منبع‬‫حرارتي‬(‫د‬‫مي‬ ‫گرم‬ ،)‫استرلينگ‬ ‫موتور‬ ‫ر‬‫شود‬. ‫مي‬ ‫ُل‬‫ه‬ ‫سيلندر‬ ‫پايين‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پيستون‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫منبسط‬ ،‫گرم‬ ‫گاز‬.‫دهد‬ ‫پيستون‬ ‫ساير‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ايجاد‬ ‫توان‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫گردان‬ ‫چرخ‬ ‫چرخش‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫دوباره‬ ‫پيستون‬‫برمي‬ ‫باال‬ ‫مرگ‬ ‫نقطه‬ ‫به‬ ،‫ها‬‫گردد‬. ‫در‬‫بيشتر‬‫انواع‬‫موتورهاي‬‫رفت‬‫و‬،‫برگشتي‬‫گازهاي‬‫منبسط‬‫شد‬‫مي‬ ‫خارج‬ ‫سيلندر‬ ‫از‬ ‫پيستون‬ ‫بازگشت‬ ‫با‬ ‫ه‬‫شون‬‫د‬
 4. 4. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫كرد‬ ‫تقسيم‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫چگونگي‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ‫را‬ ‫برگشتي‬ ‫و‬ ‫رفت‬ ‫پيستوني‬ ‫موتورهاي‬ ‫كال‬: ‫خطي‬ ‫موتورهاي‬inline cylinder engine ‫متقابل‬ ‫موتورهاي‬Opposed engine ‫شعاعي‬ ‫موتورهاي‬radial engine ‫خطي‬ ‫پيستوني‬ ‫موتور‬ ‫سيلندر‬‫ها‬‫در‬‫يك‬‫رديف‬‫مستقيم‬‫در‬‫طول‬‫يك‬‫خط‬‫چيده‬‫مي‬‫شون‬‫د‬ ‫متقاب‬ ‫پيستوني‬ ‫موتور‬‫ل‬ ‫متقاب‬ ‫رديف‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫مرتب‬ ‫ها‬ ‫سيلندر‬‫ل‬
 5. 5. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫مو‬‫شعاعي‬ ‫پيستوني‬ ‫تور‬ ‫است‬ ‫ساده‬ ‫خيلي‬ ‫شعاعي‬ ‫هاي‬ ‫موتور‬ ‫طرح‬. ‫اطراف‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫پيستون‬‫ميل‬‫لنگ‬‫دايره‬‫اي‬‫وار‬‫قرار‬‫گرفته‬‫اند‬‫و‬‫مرتب‬‫شده‬‫اند‬،‫شما‬‫مي‬‫توانيد‬‫در‬‫تصوير‬‫فوق‬‫موتور‬‫پن‬‫ج‬ ‫سيلندره‬‫را‬‫ببينيد‬. ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫پيستوني‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫سه‬ ‫نوع‬ ‫در‬ ‫شعاعي‬ ‫هاي‬ ‫موتور‬. ‫شعاعي‬ ‫موتور‬‫پيستوني‬ ‫زمانه‬ ‫چهار‬ ‫موتور‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫همانند‬،‫پيستون‬‫ها‬،‫سوپاپ‬‫ها‬‫و‬‫شمع‬‫دارد‬.‫تفاوت‬‫بزرگ‬‫آن‬‫در‬‫ميل‬ ‫لنگ‬‫است‬.
 6. 6. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫توپي‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫سيلندره‬ ‫چند‬ ‫هاي‬ ‫ماشين‬ ‫در‬ ‫بلند‬ ‫شفت‬ ‫يك‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫عوض‬ ‫در‬‫به‬ ‫ها‬ ‫پيستون‬ ‫هاي‬ ‫شاتون‬ ‫همه‬ ‫كه‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫وصل‬ ‫توپي‬. ( ‫اصلي‬ ‫شاتون‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫ثابت‬ ‫ها‬ ‫شاتون‬ ‫از‬ ‫يكي‬master rod‫ضلعي‬ ‫چند‬ ‫انتهاي‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫شاتون‬ ‫بقيه‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫گفته‬ ) ‫ها‬ ‫شاتون‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫وصل‬ ‫اصلي‬ ‫شاتون‬( ‫اتصال‬ ‫ي‬articulating rods)‫گفته‬‫مي‬‫شود‬‫كه‬‫باعث‬‫چرخش‬‫ميل‬ ‫لنگ‬‫و‬‫حركت‬‫پيستونها‬‫مي‬‫شود‬. ‫هواپیما‬ ‫در‬ ‫شعاعی‬ ‫هاي‬ ‫موتور‬ ‫كاربرد‬: ‫آنها‬‫هواپيماي‬ ‫يك‬ ‫در‬ ‫شعاعي‬ ‫موتور‬ ‫نوع‬ ‫يك‬ . ‫كنند‬ ‫توليد‬ ‫زيادي‬ ‫توان‬ ‫تواند‬ ‫مي‬B-17‫حجم‬ ‫و‬ ‫سيلندر‬ ‫نه‬ ‫با‬0011 ‫مكعب‬ ‫اينچ‬(5/92)،0911‫توليد‬ ‫توان‬ ‫بخار‬ ‫اسب‬‫كند‬ ‫مي‬ ‫ماكزيمم‬rpm(‫مي‬ ‫آنها‬ ‫بنابراين‬ ‫است‬ ‫پايين‬ ً‫ا‬‫نسبت‬ ‫شعاعي‬ ‫هاي‬ ‫موتور‬ ) ‫دقيقه‬ ‫در‬ ‫دور‬‫كاهش‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫بدون‬ ‫توانند‬ ‫بچرخانند‬ ‫را‬ ‫هواپيما‬ ‫ملخ‬ ‫اي‬ ‫دنده‬ ‫وزن‬ ‫كن‬ ‫خنك‬ ‫آب‬ ‫هاي‬ ‫سيستم‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫كه‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫سرد‬ ‫كن‬ ‫خنك‬ ‫هوا‬ ‫سيستم‬ ‫با‬ ‫هواپيما‬ ‫اين‬ ‫ها‬ ‫پيستون‬ ‫همه‬ ‫دارند‬ ‫كمتري‬ ‫بود‬ ‫دوم‬ ‫جهاني‬ ‫جنگ‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫شعاعي‬ ‫هاي‬ ‫موتور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫اوج‬. ‫نيستند‬ ‫متداول‬ ‫ولي‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫يافت‬ ‫شعاعي‬ ‫هاي‬ ‫موتور‬ ‫امروزه‬.
 7. 7. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ‫اغلب‬ ‫امروزي‬ ‫هاي‬ ‫هواپيما‬ ‫بيشتر‬‫توربيني‬ ‫هاي‬ ‫موتور‬ ‫يا‬ ) ‫تخت‬ ‫سيلندر‬ ‫چهار‬ ‫هاي‬ ‫موتور‬ ‫مانند‬ ( ‫سنتي‬ ‫هاي‬ ‫موتور‬ ‫ساختار‬ ‫از‬ ‫كنند‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫جديد‬ ‫گازي‬. ‫هستند‬ ‫سبكتر‬ ، ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫توان‬ ‫توليد‬ ‫براي‬ ‫كه‬ ‫شعاعي‬ ‫هاي‬ ‫موتور‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫گازي‬ ‫هاي‬ ‫توربين‬. ‫پيستوني‬ ‫موتورهاي‬ ‫گفتيم‬ ‫كه‬ ‫همانطور‬‫تقريبآ‬‫مشابه‬‫م‬‫مهم‬ ‫اختالف‬ ‫سه‬ ‫با‬ ‫اما‬ ‫كنند‬ ‫مي‬ ‫كار‬ ‫اتومبيل‬ ‫وتورهاي‬: 0.‫شوند‬ ‫مي‬ ‫خنك‬ ‫هوا‬ ‫جريان‬ ‫بوسيله‬ ‫هواپيما‬ ‫در‬ ‫موتورها‬ ‫اكثر‬.‫اين‬‫كننده‬ ‫وخنك‬ ‫رادياتور‬ ‫يك‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ‫عدم‬ ‫باعث‬ ‫مسئله‬ ‫وزن‬ ‫كاهش‬ ‫نتيجه‬ ‫در‬ ‫و‬‫مايع‬ ‫سيستم‬ ‫با‬ ‫كه‬ ‫موتورهايي‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ايمني‬ ‫ضريب‬ ‫رفتن‬ ‫وباال‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫هواپيما‬‫ش‬ ‫مي‬ ‫خنك‬‫وند‬ ‫از‬ ‫موتورها‬ ‫نوع‬ ‫دراين‬ ‫زيرا‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫روش‬ ‫اين‬ ‫ديگر‬ ‫مزاياي‬ ‫از‬ ‫نيز‬‫توقف‬ ‫باعث‬ ‫معموال‬ ‫مايع‬ ‫كننده‬ ‫خنك‬ ‫سيستم‬ ‫رفتن‬ ‫دست‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫موتور‬ ‫كامل‬. 9.‫در‬‫دوگانه‬ ‫زن‬ ‫وجرقه‬ ‫احتراقي‬ ‫سيستم‬ ‫يك‬ ‫از‬ ‫موتورهواپيما‬(dual ignition system)‫آن‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫دو‬ ‫داراي‬ ‫سيلندر‬ ‫هر‬‫يا‬ ‫زن‬ ‫جرقه‬spark plug‫بوده‬‫اگر‬ ‫اينكه‬ ‫ضمن‬ ‫شده‬ ‫موتور‬ ‫احتراقي‬ ‫توان‬ ‫افزايش‬ ‫باعث‬ ‫مسئله‬ ‫واين‬ ‫سيستم‬ ‫از‬ ‫يكي‬‫داده‬ ‫ادامه‬ ‫خود‬ ‫كار‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫مي‬ ‫دوم‬ ‫سيستم‬ ‫بيافتد‬ ‫كار‬ ‫از‬ ‫زن‬ ‫جرقه‬ ‫هاي‬‫توان‬ ‫با‬ ‫(اما‬ ‫دارد‬ ‫نگه‬ ‫روشن‬ ‫وموتوررا‬ ‫كمتر‬) 3. ‫ارتف‬ ‫در‬ ‫بايد‬ ‫موتور‬ ‫كه‬ ‫دليل‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫هواپيما‬ ‫در‬‫ودر‬ ‫دريا‬ ‫سطح‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫اعات‬‫يك‬ ‫كند‬ ‫كار‬ ‫متغير‬ ‫هواي‬ ‫فشردگي‬ ‫نتيجه‬ ‫قرار‬ ‫خلبان‬ ‫اختيار‬ ‫در‬ ‫سوخت‬ ‫كنترل‬ ‫سيستم‬‫دارد‬(mixture control)‫به‬ ‫تزريقي‬ ‫سوخت‬ ‫مقدار‬ ‫تنظيم‬ ‫آن‬ ‫وظيفه‬ ‫كه‬ ‫موتورنسبت‬‫هوا‬ ‫به‬ ‫سوخت‬ ‫مخلوط‬ ‫داشتن‬ ‫نگه‬ ‫متناسب‬ ‫ونتيجتآ‬ ‫هوا‬ ‫تراكم‬ ‫به‬(air to fuel ratio)‫كر‬ ‫كار‬ ‫جهت‬‫بهينه‬ ‫د‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫موتور‬. ‫زمان‬ ‫چهار‬ ‫سیكل‬‫ه‬ ‫باشد‬ ‫مي‬ ‫كرد‬ ‫كار‬ ‫مرحله‬ ‫چهار‬ ‫داراي‬ ‫پيستوني‬ ‫موتور‬ ‫يك‬: ‫داخل‬ ‫به‬ ‫هوا‬ ‫كشش‬suction-intake ‫سازي‬ ‫فشرده‬compression ‫نيرو‬ ‫توليد‬power ‫شده‬ ‫سوخته‬ ‫مواد‬ ‫خروج‬exhaust
 8. 8. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ( ‫داخل‬ ‫به‬ ‫هوا‬ ‫كشش‬suction-intake): ‫سيلندر‬ ‫درون‬ ‫پيستون‬ ‫مرحله‬ ‫اين‬ ‫در‬‫به‬ ‫مربوط‬ ‫فه‬ ‫يكطر‬ ‫شير‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫وهوا‬ ‫سوخت‬ ‫ومخلوط‬ ‫كرده‬ ‫حركت‬ ‫پايين‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫كشد‬ ‫مي‬ ‫سيلندر‬ ‫درون‬ ‫به‬ ‫آن‬. ( ‫سازي‬ ‫فشرده‬compression): ‫سوخت‬ ‫مخلوط‬ ‫خروج‬ ‫و‬ ‫ورود‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫يكطرفه‬ ‫شير‬ ‫هردو‬ ‫كه‬ ‫حالي‬ ‫در‬ ‫مرحله‬ ‫اين‬ ‫در‬‫سيلندر‬ ‫درون‬ ‫پيستون‬ ‫ماند‬ ‫مي‬ ‫بسته‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫فشرده‬ ‫را‬ ‫ومخلوط‬ ‫كرده‬ ‫حركت‬ ‫باال‬ ‫سمت‬ ‫به‬. ( ‫نیرو‬ ‫تولید‬power): (‫ها‬ ‫زن‬ ‫جرقه‬ ‫زدن‬ ‫جرقه‬ ‫باعث‬ ‫احتراق‬ ‫سيستم‬ ‫طريق‬ ‫از‬ ‫الكتريكي‬ ‫سيگنال‬ ‫يك‬ ‫مرحله‬ ‫اين‬ ‫در‬spark plug‫سيلندر‬ ‫درون‬ ) ‫به‬ ‫احتراق‬ ‫و‬ ‫گريده‬ ‫وهوا‬ ‫سوخت‬ ‫مخلوط‬ ‫احتراق‬ ‫وباعث‬ ‫شده‬‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫آتش‬ ‫سوخت‬ ‫حجم‬ ‫ناگهاني‬ ‫افزايش‬ ‫باعث‬ ‫خود‬ ‫بنوبه‬ ( ‫لنگ‬ ‫ميل‬ ‫چرخش‬ ‫باعث‬ ‫پيستون‬ ‫حركت‬ ‫اين‬ ‫ميراند‬ ‫سيلندر‬ ‫درون‬ ‫پايين‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫فشار‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫وپيستون‬crank shaft‫ودر‬ ) ‫شود‬ ‫مي‬ ‫ملخ‬ ‫چرخش‬ ‫نتيجه‬.
 9. 9. ‫ایالم‬ ‫خلبانی‬ ‫آموزشگاه‬ ‫فرجی‬ ‫مسعود‬ ( ‫شده‬ ‫سوخته‬ ‫مواد‬ ‫خروج‬exhaust): ‫سيلن‬ ‫در‬ ‫نقطه‬ ‫ترين‬ ‫پايين‬ ‫به‬ ‫پيستون‬ ‫كه‬ ‫هنگامي‬( ‫خروج‬ ‫شير‬ ، ‫رسيد‬ ‫در‬exhaustvalve‫دوباره‬ ‫وبرگشت‬ ‫شده‬ ‫باز‬ ) ‫شود‬ ‫مي‬ ‫سيلندر‬ ‫از‬ ‫دود‬ ‫يا‬ ‫شده‬ ‫سوخته‬ ‫مخلوط‬ ‫خروج‬ ‫باعث‬ ‫باال‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫پيستون‬. ‫يكي‬ ‫حداقل‬ ‫زمان‬ ‫درهر‬ ‫بطوريكه‬ ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫فوق‬ ‫مرحله‬ ‫چهار‬ ‫يكديگر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫زماني‬ ‫اختالف‬ ‫وبا‬ ‫ترتيب‬ ‫به‬ ‫سيلندرها‬ ‫درتمام‬ ‫حا‬ ‫در‬ ‫سيلندرها‬ ‫از‬( ‫سوم‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫ديگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫يا‬ ‫نيرو‬ ‫توليد‬ ‫ل‬power generation‫دار‬ ‫قرار‬ )‫د‬

×