Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Asment web 1

324 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Asment web 1

 1. 1. Students’ Needs and Concerns: Experiences From <br />A Learning Management System <br />Mas Nida Md. Khambari, Priscilla Moses, Rohoullah Khodaband, <br />Wan Zah Wan Ali, Wong Su Luan, Ahmad Fauzi Mohd. Ayub<br />Faculty of Educational Studies<br />Universiti Putra Malaysia<br />Pengenalan<br />Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) telah mendominasi bidang pendidikan pernah sejak diperkenalkan di semua peringkat pendidikan, dari sekolah rendah sehinggalah di Institusi Pengajian Tinggi. Proses ICT scaffolded adalah bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan dan meningkatkan kualiti pendidikan. Kecanggihan Teknologi kini telah membuka peluang untuk mengintegrasikan ICT dan digabungkan ke dalam sistem pendidikan. Hal ini adalah bukan suatu tugas mudah kerana ia memerlukan lebih banyak usaha untuk mewujudkan rangkaian maklumat yang penuh inovatif ke dalam teknologi belajar-mengajar.<br />Seiring dengan perkembangan teknologi Globalisasi, pembelajaran secara online iaitu Learning Management System (LMS) telah di perkenalkan kepada pelajar di banyak Institusi Pendidikan Tinggi di Malaysia. Kajian yang dijalankan diUniversiti Putra Malaysia ini adalah kerana memandangkan program LMS ini masih baru diperkenalkan di Universiti tersebut. Pengkaji merasakan program LMS ini adalah sangat penting terhadap pelajar kerana ia adalah inovasi terkini yang memudahkan proses pembelajaran di Institusi Pengajian Tinggi. Kajian ini telah dijalankan terhadap empat orang penuntut yang mempunyai pengalaman menggunakan perisian LMS. Pengkaji juga telah menggunakan kaedah kualitatif, iaitu dengan menggunakan temubual terbuka secara berstruktur untuk menggukur ketepatan maklumat yang diperolehi.<br />Ulasan<br />Program LMS, juga dikenali sebagai Virtual Persekitaran Belajar atau Kursus Sistem Pengurusan, adalah " satu set peralatan dan rangka kerja yang membolehkan di transformasi pengajaran dan Pembelajaran f dengan kandungan kursus dalam talian dan pengajaran seterusnya dan pengurusan termasuk keupayaan untuk interaksi dengan mahasiswa yang mengambil kursus " (Educause, 2003, hal 1). Pada dasarnya, sebuah LMS adalah laman web peringkat tinggi berasaskan teknologi untuk penyelesaian perancangan, menyampaikan dan mengatur pelbagai aktiviti belajar dalam sebuah organisasi seperti talian, kelas maya dan program pengajar yang dipimpin yang dapat menilai proses pembelajaran khusus (juga Aziah Alias & Marzuki Ahmad Zainuddin, 2005; Greenberg, 2002). Sebuah LMS khas menyediakan instruktur atau moderator untuk menyiapkan dan menyampaikan kandungan, memantau penyertaan pelajar, serta menilai prestasi pelajar secara online. Dengan demikian, perbincangan alur, video conferencing, dan forum untuk perbincangan merupakan ciri utama yang terdapat dalam LMS. Tujuan dari LMS adalah untuk menguruskan pembelajaran seperti untuk mengesan kemajuan pelajar dan prestasi.<br />Kaedah Kajian<br />Kajian ini telah menggunakan soalan temubual secara terbuka bagi mendapatkan maklumat terhadap penggunaan program LMS oleh penuntut di Univerisiti Putra Malaysia. Soalan yang dikemukan adalah seperti di bawah: <br />Soalan Temubual<br /><ul><li>Bagaimana anda melihat Sistem Pengurusan Belajar.
 2. 2. Apa yang anda ketahui tentang program LMS?
 3. 3. Adakah anda suka? Mengapa?
 4. 4. Bagaimana anda mendapat faedah dari penggunaan program LMS?
 5. 5. Adakah Program LMS membantu anda untuk belajar?
 6. 6. Adakah anda sering menggunakan LMS? Jika Ya, apakah ciri-ciri yang anda sukai dalam perisian LMS?
 7. 7. Adakah LMS sukar untuk digunakan?
 8. 8. Pandangan anda, apa strategi yang boleh digunakan untuk memperluaskan penggunaan LMS di kalangan pelajar?
 9. 9. Apakah unsur-unsur yang diperlukan dalam penggunaan program LMS?
 10. 10. Apa yang diperlukan dari program LMS pada masa akan datang?
 11. 11. Dapatan Kajian
 12. 12. Pengkaji mendapati tujuan penggunaan program LMS ini adalah untuk memuat turun nota yang telah disediakan oleh pensyarah. Selain itu, ia juga bertujuan untuk mendapatkan maklumat berhubung dengan tugasan dan untuk melihat keputusan peperiksaan mereka. Hasil daripada komen pelajar mendapati pelajar merasa selesa untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan pensyarah, pelajar dan rangkaian rakan-rakan yang telah mendaftar dengan profil mereka. Menurut penuntut yang telah ditemubual, program LMS ini juga mudah digunakan iaitu “dengan satu klik sahaja semua maklumat dapat diperolehi”. Di samping itu, ia merupakan satu kelebihan dan kebaikan kepada pelajar yang pemalu untuk berinterksi dengan pensyarah, rakan-rakan dan rangkaian yang lain hanya dengan menggunakan nama samaran.
 13. 13. Kajian Lepas
 14. 14. Kajian yang di jalankan oleh Su Lih Teng yang bertajuk “Kemahiran Teknologi Maklumat di Kalangan Pelajar Fakulti Pendidikan, UTM dan Hubungannya dengan Sikap Terhadap E-pembelajaran” dari Univeriti Putra Malaysia mendapati E-pembelajaran telah menjadi satu kaedah pembelajaran yang popular dilaksanakan di dalam bidang pendidikan. Sehubungan itu, UTM telah mula melaksanakan program e-pembelajaran yang menggunakan Sistem Pengurusan Pembelajaran Moodle pada tahun 2004. Justeru tujuan kajian ini adalah untuk meninjau pengaruh kemahiran teknologi maklumat, jantina, jenis aliran kursus dan kekerapan penggunaan e-pembelajaran pada sikap terhadap e-pembelajaran di UTM.
 15. 15. Kajian oleh Ahmad Rafee Che Kassim dan rakan-rakan yang bertajuk “Aplikasi e-Pembelajaran Dalam Program Latihan di Istitusi Aminuddin Baki” telah menghuraikan aspek-aspek rekabentuk, pelaksanaan, pengurusan dan pembangunan e-Pembelajaran IAB serta langkah-langkah yang telah di laksanakan untuk melaksanakan program tersebut. Kajian yang dijalankan adalah menggunakan kaedah Soal selidik dan melalui pemerhatian terhadap pensyarah serta peserta yang terpilih. Dapatan kajian adalah menunjukkan peningkatan yang memberangsangkan dalam kualiti pengajaran dan pembelajaran oleh pensyarah IAB dan kualiti sistem penyampaian IAB dimana ia telah dirancangkan dengan teliti serta mendapat sokongan semua pihak di Institut Aminuddin Baki.
 16. 16. Rujukan
 17. 17. http://eprints.utm.my/6587/1/SuLihTengMFP.pdf
 18. 18. http://www.iab.edu.my/kolokium09/elearningRafee.pdf

×