Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mga teorya sa pagbasa

82,025 views

Published on

teyorya sa pagbasa

Published in: Education
 • Writing a good research paper isn't easy and it's the fruit of hard work. For help you can check writing expert. Check out, please ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ I think they are the best
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Unlock The Universe & Get Answers You Seek Today In Your FREE Tarot Reading. DO THIS FIRST... To get the most out of your tarot reading, I first need you to focus your intention - this concentrates the energy on the universe to answer the questions that you most desire the answers for. Take 10 seconds to think of your #1 single biggest CHALLENGE right now. (Yes, stop for 10 seconds, close your eyes, and focus your energy on ONE key problem) Ready? Okay, let's proceed. ✱✱✱ https://dwz1.cc/swoMQ2aQ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Mga teorya sa pagbasa

 1. 1. Presenter: Rowel R.Piloton
 2. 2. Teoryang bottom-up Ayon sa teoryang ito, ang pagbasa ay ang pagkilala ng mga serye ng mga nakasulat na simbulo (stimulus) upang maibigay ang katumbas nitong tugon (response). Nananalig ang teoryang ito na ang pagkatuto sa pagbasa ay nagsisimula sa yugto-yugtong pagkilala ng mga titik sa salita, parirala at pangungusap ng teksto, bago pa man ang pagpapakahulugan sa buong teksto (Badayos, 2000).
 3. 3. Ang proseso ngpa-unawa,ayon sa teoryang ito, ay nagsisimulasa teksto (bottom)patungosa mambabasa (up)kaya nga tinawagitong“bottom- up” Nananaligang teoryang itona ang pagkatutosa pagbasa ay nagsisimulasa yugto-yugtongpagkilala ngmga titiksa salita,parirala at pangungusapng teksto,bago pa manang pagpapakahulugansa buong teksto(Badayos, 2000).
 4. 4. TeoryangTop-Down Bilang reaksyon sa naunang teorya, isinilang ang teoryang “top-down”. Napatunayan kasi ng maraming dalubhasa na ang pag-unawa ay hindi nagsisimula sa teksto kundi sa mambabasa (top)tungo sa teksto(down).
 5. 5. Ang pananaw na ito ay impluwensya ng sikolohiyang Gestalt na naniniwalang ang pagbasa ay isang prosesong holistik. Ayon sa mga proponent nito, ang mambabasa ay isang napakaaktib na partisipant sa proseso ng pagbasa, na sya ay may taglay na dating kaalaman (prior knowledge) na nakaimbak sa kanyang isipan at may sariling kakayahan sa wika (language proficiency) at kanyang ginagamit habang siya ay nakikipagtalastasan sa awtor sapamamagitan ng teksto (Badayos,2000)
 6. 6. Teoryanginteraktib Ayon sa teoryang ito, ang teksto ay kumakatawan sa wika at kaisipan ng awtor at sa pag-unawa nito, ang isang mambabasa ay gumagamit ng kanyang kaalaman sa wika at mga sariling konsepto o kaisipan. Dito nagaganap ang interaksyong awtor- mambabasa at mambabasa-awtor. Itoy may dalawangdireksyon obi-directional.
 7. 7. TEORYANGISKIMA Bawat bagongimpormasyong nakukuhasapagbabasa ay naidaragdag sa dati nangiskima, ayon sa teoryang ito. Samakatuwid,bago pa manbasahin ngisang mambabasa ang isangteksto, siya ay may taglay nangideya sa nilalamanngteksto mulasa kanyangiskimasa paksa.
 8. 8. Maaaring binabasa niya nalamangangteksto upangpatunayan kunganghinuhao hulaniyasa teksto ay tama, kulangodapat baguhin.Dahil dito,masasabing andteksto ay isanginputlamang sa proseso ngkomprehensyon.Hinditeksto ang iniikutanng proseso ngpagbasa, kundiang tekstong nabubuosa isipan ngmambabasa.
 9. 9. Lord Chester field

×