Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pla d'autonomia

287 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pla d'autonomia

 1. 1. PLA D’AUTONOMIA Febrer 2012 1
 2. 2. L’AUTONOMIA DE CENTRESAndreas Schleicher, responsable de l’informe PISA, ha assenyalat que: ∗L’autonomia no suposa que cadascun dels centres faci el que vulgui, sinó marcar uns objectius i deixar en mans del centre la flexibilitat necessària per aconseguir-lo amb el suport necessari. ∗Són els centres els que han de considerar les distintes alternatives possibles per aconseguir un ensenyament de major qualitat per a tots els seus alumnes. ∗Una vegada escollida l’alternativa que es considera més adequada, s’ha de negociar i acordar amb l’Administració educativa perquè hi hagi un treball comú i, un suport i una avaluació constant. ∗Aquelles escoles que desenvolupen amb rigor un projecte educatiu d’aquestes característiques, que s’orienta a tots els seus alumnes i en què s’implica la seva comunitat educativa, han de formar part, sens dubte, del col·lectiu d’«escoles dèxit» PMQCE SGQCE 2009 2
 3. 3. L’AUTONOMIA DE CENTRES“Els centres educatius disposen d’autonomia. Enl’exercici d’aquesta autonomia, el seus ò rgans degovern poden:• fixar objectius addicionals• definir estratè gies per assolir-los• organitzar el centre• determinar els recursos necessaris• definir els procediments per aplicar el PROJECTEEDUCATIU” Llei dEducació de Catalunya, Títol VII Decret d’ Autonomia 3
 4. 4. PLA D’AUTONOMIAUn Pla d’Autonomia és un acord que es signa entre elDepartament d’Ensenyament i el centre educatiu ambel objectiu de millorar la qualitat del servei que s’ofereixals usuaris 4
 5. 5. PLA D’AUTONOMIA (Acord)1. Planificació Estratègica 1.1 Plantejament institucional 1.2 Diagnosi: AGD, DAFO 1.3 Mapa estratègic 1.4 Desplegament d’activitats 1.5 Sistema d’informació. Indicadors2. Marges d’autonomia i de singularització3. Recursos addicionals4. Sistema d’informació a la comunitat5. Rendició de comptes 5
 6. 6. PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 6
 7. 7. UN PLA ESTRATÈGIC RESPON A: Qui i com som? On som? On volem arribar? Com podem aconseguir-ho? Què necessitem? PMQCE SGQCE 2009 7
 8. 8. Quí i Com Som ? PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL MISSIÓ VISIÓLa raó de ser de l’organització És el futur de l’organització Respon a les preguntes Respon a les preguntes- Qui som? - Què i com voler ser d’aquí a X anys?- A què ens dediquem? - A què ens dedicarem?- En què ens diferenciem? - En què ens diferenciarem?- Per a qui fem el que fem? - Per què i per a qui treballarem?- Com ho fem? - Com ho farem? V ALORS - En quins valors ens basarem? - Quins valors respectem? 8 PMQCE SGQCE 2009
 9. 9. On Som? Avaluació Global Diagnòstica (AGD ) i DAFO AGD Inspecció DAFO centre Amenaces OportunitatsConté les valoracions i judicis sobre elscontinguts avaluats (context, resultats,processos d’aula i de centre, recursos)referits a: Debilitats Fortaleses punts forts / febles propostes de millora PMQCE SGQCE 2009 9
 10. 10. Amenaces Oportunitats 1.- PEE amb implicació de diferents institucions en la realitat1.- Població tancada amb certa imatge negativa. educativa. 2.- La incorporació de les TIC a lensenyament és una oportunitat2.- Models familiars inestables. de millora.3.- Index elevat de famílies amb baix nivell daspiraciódel futur 3.- Treball en xarxa escolar i amb els serveis de la localitat.per als seus fills.4.- Excesius canvis promoguts per les institucions educatives, 4.- Existència destudis que ajuden a reconèixer les causes delssense temps per consolidar el que es va fent. problemes que hi ha a la localitat. 5.- Millora de lentorn urbà en els darrers anys amb un increment5.- Manca de models culturals i socials positius envers lestudi. notable dequipaments i serveis. 6.- Situació econòmica difícil que evidencia la importància de la6.- Baix nivell sociocultural i econòmic de les famílies. formació pel posterior èxit laboral. 7.- Bona relació amb les diferents institucions, serveis i7.- Escassíssim ús del català a la població. professionals de la localitat.Fortaleses Debilitats1.- Centre dinàmic adscrit a moltes activitats i programes. 1.- Baixos rendiments acadèmics. 2.- Existència dun grup de famílies que no simpliquen prou o bé2.- Direcció molt implicada. gens en leducació.3.- Capacitat dadaptació al canvi per desenvolupar nous 3.- Famílies amb poques expectatives dèxit escolar pels seus fills.projectes. 4.- Dificultats per consolidar la formació del professorat per canvis4.- Bona imatge del centre entre la població. en la plantilla.5.- Existència dun grup de mestres amb experiència i 5.- Existència dun grup dalumnes amb poca motivació perimplicació en la seva tasca professional, amb un sentiment de lestudi.pertinença al centre que es valora com a motor de canvi. 6.- Certes dificultats per orientar el debat sobre la proposta6.- Bona dotació material i dinstal•lacions al centre. metodològica. 7.- Existència dun grup dalumnes amb comportaments disruptius7.- Una AMPA molt col•laboradora i amb iniciatives de millora. que propicien els conflictes entre alumnes. 8.- Més exigència dintervenció educativa perquè hi ha molts alumnes amb necessitats educatives especials. 10
 11. 11. On volem arribar? Objectius i Estratègies AGD Inspecció Objectius i Estratègies DAFO centre 11
 12. 12. 12PMQCE SGQCE 2009
 13. 13. Com hi podem arribar? Activitats visió Objectius O1 O2 On Inicial any1 .... socials i d’escola Estratè gies E21 E22 E2...Activitats (cost A221 A222 A22... estimat) osac PMQCE SGQCE 2009 13
 14. 14. CURS: 2008-2009OBJECTIU millorar els resultats educatius Codi:ESTRATÈGIC 1 PONDERACIÓ 50 %Descripció: Assegurar lèxit escolar de lalumnat amb una diversificació destratègies i metodologies per tal datendre demanera eficient la diversitat que presenta el centre. Per avançar en lèxit escolar cal, però, una bona implicació de lalumnat idel professorat. El treball en equip del professorat és bàsic per a reexir en la tasca docent.RESPONSABLE DE L’OBJECTIU: Coordinador pedagògic i equip de coordinació ESTRATÈGIES1.1 Millora dels resultats educatius: assoliment de les competències bàsiques Potenciació de lacció tutorial: seguiment i orientació de lalumnat , millora del tractament de la diversitat i reducció de1.2 labandonament escolar1.3 Aplicació de noves tecnologies i metodologies en les activitats densenyament-aprenentatge i utilització de les TIC1.4 Reducció de labsentisme escolar i millora de la motivació de lalumnat Increment de la coordinació amb els CEIP que aseguri una bona integració del seu alumnat al nostre centre i la continuitat de les1.5 estratègies densenyament-aprenentatge ACTIVITATS 1T 2T 3T1.1.1 Implantar el pla de lectura a 1r. dESO amb el suport del projecte dinnovació Biblioteca Punt EDU x1.1.2 Mantenir els tres nivells de tractament de la diversitat en les matèries instrumentals: grups flexible, reduït i classe x x x Incrementar el coneixement i lús de les llengues estrangeres: impartir classes de ciències en anglès a primer dESO;1.1.3 X x x amb els intercanvis i les sortides que es fan Suècia, Colònia, USA/Canadà i França1.1.4 Realitzar activitats dassessorament per introduir noves metodologies daprenentatge: curs de competències bàsiques x1.1.5 Començar lelaboració del nou PLC x x x 141.2.1 Elaborar el projecte de lAula Oberta/Projecte Singular a tercer i quart dESO x x x
 15. 15. PLA D’AUTONOMIA (Acord)1. Planificació Estratègica 1.1 Plantejament institucional 1.2 Diagnosi: AGD, DAFO 1.3 Mapa estratègic 1.4 Desplegament d’ctivitats 1.5 Sistema d’informació. Indicadors2. Marges d’autonomia i de singularització3. Recursos addicionals4. Sistema d’informació a la comunitat5. Rendició de comptes 15
 16. 16. PLA D´AUTONOMIALA CORESPONSABILITAT 7 Centre DdE Què ? Com? Qui? Suport PMQCE SGQCE 2009 16
 17. 17. PROJECTE D’AUTONOMIA DE CENTRES QUE NO GENERI DESIGUALTATS Projecte Millorar Assolir els objectius: la qualitat d’autonomia del servei UE, DdE, municipi, de centre educatiu centre i alumnes Acord Quadre Autonomia Planificació DdE i el centre de coordinació de centre estratè gica de prestació i informació de servei Formació , acompanyament, treball en xarxa, recursos, ... PLA ESTRATÈGICviu facilita:M1 Curs PE 17+ la transparè ncia + l’aplicació PE + l’avaluació + la participació +2009 PMQCE SGQCE rendir
 18. 18. FITXA DE SEGUIMENT D’ACTIVITATS CURS:20 -20 NTRE: ctiu: 1. Millorar els resultats educatius. atègia: 1.1 IVITAT: 1.1.1 Objectiu de l’activitat Responsable de l’activitat Agents implicats (professorat que hi participa) Destinataris (alumnat implicat) On s’aplica (àrees, cicles...)DESCRIPCIÓ 1 Trim 2 Trim 3 Trim Temporització Recursos Espai de realització Metodologia Instrument de recollida d’informació 18 Responsable de la recollida d’informació
 19. 19. AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT Grau d’aplicació oINDICADORS UTILITZATS execució Qualitat de l’execució Grau d’impacte 0% 25% 50% 75% 100% Grau Sense evidències d’aplicació o o anecdòtiques Alguna evidència Evidències Evidències clares Evidència total execució 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT TOTAL GRAU D’APLICACIÓ 25% 25% 25% 25% 100% Qualitat de Nivell de compliment Utilització dels Adequació Total qualitat Termini d’execució de les persones l’execució recursos previstos metodològica implicades execució 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25 TOTAL QUALITAT DE L’EXECUCIÓ 0% 25% 50% 75% 100% Grau Sense evidències Alguna evidència Evidències Evidències clares Evidència total d’impacte o anecdòtiques 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 TOTAL GRAU D’IMPACTE OBSERVACIONS I PROPOSTES DE MILLORA DE L’ACTIVITAT Observacions: 1.- Grau d’aplicació o execució: és el grau d’implantació o desplegament sistemàtic d’una activitat. 2.- Qualitat de l’execució: es mesura com s’ha fet l’activitat, tenint en compte diversos criteris (termini d’execució, utilització dels 19 recursos previstos, adequació metodològica i nivell de compliment de les persones implicades). 3.- Grau d’impacte: es mesura la utilitat de l’activitat per aconseguir l’objectiu. PMQCE SGQCE 2009 En les valoracions globals dels plans estratègics, es considera millorable si el resultat és inferior a 75 %, satisfactori si el resultat està entre en 75 % i el 95 % , i molt satisfactori si és superior al 95 %.
 20. 20. Com anem? AVALUACIÓ Dades sobre què? Què ens interessa conèixer?El sistema d’informació hauria d’incloure dades queens donin resposta a qü estions com: On som? On anem? Avancem? Estem fent el que vam dir? Incideix sobre els nostres objectius? PMQCE SGQCE 2009 20
 21. 21. Com anem? AVALUACIÓ DADES SER TRANSPARENT FACILITAR LA PARTICIPACIÓ  RETRE COMPTES PRENDRE DECISIONS AMB MENYS INCERTESASense un sistema d’informació , per concretar el plaestratè gic i poder fer el seguiment de la seva aplicació , 21el pla molt probablement fracassarà. PMQCE SGQCE 2009
 22. 22. LA PLANIFICACIÓESTRATÈGICA PMQCE SGQCE 2009 22
 23. 23. Quadre de coordinació i informació QCI. INDICADORSIndicadors d’activitats QCI/AMesuren el procés d’aplicacióIndicadors de resultats QCI/RMesuren el grau d’assoliment dels objectiusS’ha de definir quin objectiu de millora ens proposem On volem arribar? 23
 24. 24. Quadre de coordinació i informació QCI. INDICADORS (exemples)Indicadors d’activitats QCI/AIndicador: d’execució, de qualitat de l’execució i grau d’impacteIndicadors de resultats QCI/R- Taxa d’alumnes que superen el cicle superior- Taxa d’alumnes que aproven les proves de 6è- Grau de satisfacció de les famílies 24
 25. 25. Tractament de les dades QCI-A QCI-R: Anàlisi SÍNTESI DE L’APLICACIÓ Millors resultats educatiusActivitats amb millor qualitat Millors resultats de cohesió social Activitats amb major impacte sobre els resultats Millors resultats objectius propis del centre PMQCE SGQCE 2009 25
 26. 26. LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 26 26
 27. 27. PLA D´AUTONOMIA Retiment de comptes QCIMEMÒRIA i PROPOSTA D’ADDENDA PEL SEGÜENTCURSClaustreConsell EscolarDirector de Serveis Territorials 27
 28. 28. PLA D´AUTONOMIA Estableix qui som i com ELS VALORS volem ser en una PLANTEJAMENT perspectiva de mitjà i LA MISSIÓ Per què existim? : 1 INSTITUCIONAL llarg termini LA V ISIÓ Què VOLEM SER? : Amenaces Oportunitats DE L’ENTORN AVALUACIÓ Debilitats Fortaleses 2 AGD i DAFO DE L’ORGANITZACIÓ 7 4 MAPA ESTRATÈGIC Centre DdE 3 OBJECTIUS ESTRATÈGICS 9 Indicadors de resultats: situació inicial i progré s PRESSUPOS5 ESTRATÈGIES 8 T ACTIVITATS QCI 6 PLA DE INFRAESTRUCTURA Indicadors de procé s: ORGANITZATIVA I 28 d’aplicació i d’incidè ncia FORMACIÓ RECURSOS PMQCE SGQCE 2009 sobre els objectius PE
 29. 29. PROCESSOS DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA PLA LIDERATGE PERSONES RECURSOS ACCIÓ LIDERATGE PERSONES ACCIÓ RECURSOS PLA PERSONES ACCIÓ RECURSOS LIDERATGE ACCIÓ PLA RECURSOS LIDERATGE PERSONES ACCIÓ PLA LIDERATGE PERSONES PLA RECURSOS 29Joan Cortadellas. Processos de Planificació Estratè gica

×