Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Rotary International!
                      Multidistrict 1910-1920!
                ...
Nekaj napotkov pred predstavitvijo!

•  Mladinska dejavnost je gotovo ena od rotarijskih dejavnosti z zelo bogato
  vsebi...
Sestavni deli mladinske dejavnosti!

•  Rotarijska mladinska izmenjava!
•  Rotaract!
•  Interact!
•  RYLA!
Osnovni cilji rotarijske mladinske dejavnosti!

•  Mednarodno razumevanje !
•  Prizadevanje za mir in vzgoja proti vsem ob...
Rotarijska mladinska izmenjava!             Mladinska Izmenjava!

    Dolgotrajna izmenjava!     ...
Dolgotrajna izmenjava!

•  Dolgotrajna ali celoletna izmenjava je oblika mladinske izmenjave, ki kakor "e ime
  pove, tra...
Kratkotrajna izmenjava - outbound!

•  Slovenski Rotary klubi smo najbolj aktivni pri kratkotrajni izmenjavi, z rastjo
  ...
Kratkotrajna izmenjava - inbound!

•  Mednarodni mladinski tabori so oblika mladinske izmenjave, na katerih se
  srečujej...
Kratkotrajna izmenjava - new generations!

•  New Generations Exchange je oblika kratkotrajne izmenjave, namenjena mladim
...
Rotaract!

•  Rotaract klub sestavljajo mladi v starosti od 18 do 30 let, ki so pripravljeni biti
  zgled v uresničevanju...
Interact!

•  Interact klub sestavljajo srednje#olci v starosti od 14 do 18 let, ki imajo, s
  članstvom v Interactu, vel...
RYLA!

•  RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) seminarje pripravlja distrikt ali skupina
  Rotary klubov. Izbrane mlados...
Mladinska dejavnost v klubu!

•  Administrativne obveznosti!
•  Finančne obveznosti!
  •  Redne finančne obveznosti!
  ...
Rotary International!
Multidistrict 1910-1920!
 Poddistrikt Slovenija!
 Mladinska Dejavnost!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Slavc Grčar: Rotary mladinska dejavnost predstavitev

932 views

Published on

Rotary PETS-SETS Sloveniaj 2010

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Slavc Grčar: Rotary mladinska dejavnost predstavitev

 1. 1. Rotary International! Multidistrict 1910-1920! Poddistrikt Slovenija! Mladinska Dejavnost! Rotarijska mladinska dejavnost! Kratka predstavitev mladinske dejavnosti! PETS / SETS 2010!
 2. 2. Nekaj napotkov pred predstavitvijo! •  Mladinska dejavnost je gotovo ena od rotarijskih dejavnosti z zelo bogato vsebino in velikim naborom mo"nosti sodelovanja.! •  Preverite, ali ima klub predstavnika za mladinsko dejavnost in ali je klub pristopil k multidistriktni zvezi “Jugenddienstverein”.! •  Klubski Predstavnik MD naj bo imenovan za dalj#e obdobje, ker bo le tako lahko navezal potrebne stike in osvojil tematiko do te mere, da bo lahko resnično deloval v dobro kluba in s tem v dobro mladih, klub pa bo dobil kvalitetne in pravočasne informacije o mo"nostih in postopkih udeleđbe pri aktivnostih MD.! •  Vse informacije o delovanju MD so na voljo na strani www.rotayslovenija.org! •  Pomembne informacije in roki so posebej izpostavljeni na naslovni strani, vse druge informacije so v zavihku “Mladinska dejavnost”! •  Slovenski tabor “Na sončni strani Alp” ima posebno stran http://web.mac.com/sunnysiders! •  Na strani so tudi linki do vsebin Rotaracta in Interacta ter pomembni e-po#tni naslovi.!
 3. 3. Sestavni deli mladinske dejavnosti! •  Rotarijska mladinska izmenjava! •  Rotaract! •  Interact! •  RYLA!
 4. 4. Osnovni cilji rotarijske mladinske dejavnosti! •  Mednarodno razumevanje ! •  Prizadevanje za mir in vzgoja proti vsem oblikam nestrpnosti! •  Spoznavanje in spo#tovanje različnih kultur in načinov "ivljenja! •  Neposredni stiki z ljudmi in nabiranje izku#enj! •  $irjenje pogleda na svet! •  Pridobivanje prijateljev iz različnih koncev sveta!
 5. 5. Rotarijska mladinska izmenjava! Mladinska Izmenjava! Dolgotrajna izmenjava! Kratkotrajna izmenjava! Tabori! Odhajajoči! Prihajajoči! Handicamp! Family to Family! New Generations!
 6. 6. Dolgotrajna izmenjava! •  Dolgotrajna ali celoletna izmenjava je oblika mladinske izmenjave, ki kakor "e ime pove, traja celo leto. Gre za vzajemno izmenjavo mladih – srednje#olcev, v starosti med 16 in 18 let, ki v tuji dr"avi obiskujejo lokalno srednjo #olo. Cilj je spoznati kulturo dr"ave gostiteljice, hkrati pa se naučiti tujega jezika, v katerem bo spremljal pouk. V nasprotju s programi Rotary Foundation, se celoletne izmenjave lahko udele"ijo tudi otroci rotarijcev. Dijaki "ivijo pri dru"inah in so dol"ni obiskovati pouk in se udele"evati prireditev kluba ali distrikta gostitelja.! •  Kandidat, ki izpolnjuje zahtevne pogoje, izpolni posebno prijavnico, jo odda vodji dolgoročne izmenjave, ki jo posreduje vodji izmenjave v dr"avi gostiteljici. Kandidat za celoletno izmenjavo je izbran, ko dr"ava gostiteljica po#lje garancijo (Guarantee Form) vodji celoletne izmenjave. Po potrditvi kandidat nave"e stik z dru"ino gostiteljico in klubom gostiteljem.!
 7. 7. Kratkotrajna izmenjava - outbound! •  Slovenski Rotary klubi smo najbolj aktivni pri kratkotrajni izmenjavi, z rastjo #tevila klubov in Rotarijcev pa se "elje po izmenjavi #e povečujejo.! •  Zaradi izjemnega zanimanja in v izogib nev#ečnostim in nejasnostim pri prijavah na#ih mladih v izmenjavo, smo pričeli s projektom spletnega informacijskega mesta, kjer so na voljo vse informacije o taborih, ki so na voljo na#im klubom ter njihovi zasedenosti. Pripete pa so tudi vse pomembne datoteke - vabila in opisi posameznih taborov ter prijavnice.! •  Spletni naslov: www.rotaryslovenija.org! •  E-po#tni naslov za prijave in vse v zvezi s tabori: tabori@rotaryslovenija.org! •  E-po#tni naslov slovenskega tabora: sunnyside@rotaryslovenija.org!
 8. 8. Kratkotrajna izmenjava - inbound! •  Mednarodni mladinski tabori so oblika mladinske izmenjave, na katerih se srečujejo mladi iz različnih dr"av, med 16. in 25. leti. Običajno tabori trajajo od enega do treh tednov. ! •  Programi taborov so različni, lahko so tematski (#portni, glasbeni, raziskovalni, …), v glavnem pa so me#anica spoznavanja kulture dr"ave gostiteljice, zabave, dru"enja in #porta.! •  Handicamp je oblika tabora za mlade s posebnimi potrebami. Je zelo pomembna dejavnost v okviru mladinskih taborov, saj omogoča mladim s posebnimi potrebami enakopravno vključevanje v oblike mladinske izmenjave. !
 9. 9. Kratkotrajna izmenjava - new generations! •  New Generations Exchange je oblika kratkotrajne izmenjave, namenjena mladim med 18. in 25. letom starosti. Program je neke vrste most med mladinsko izmenjavo in programi Rotary Foundation (GSE,...).! •  Slovenski Rotary klubi "e nekaj let zelo uspe#no organiziramo NGE Camp, ki #e iz časov, ko je bil “tradicionalni” tabor, nosi ime “Na sončni strani Alp”.! •  Organizacija izmenjave in vabila Distriktom po svetu so največji generator vabil na izmenjavo, ki jih prejme slovenski poddistrikt.! •  Posebnost “Sončne strani Alp” je, da pri organizaciji in izvedbi sodeluje več kot tretjina vseh slovenskih Rotary klubov.! The Sunny Side of the Alps! ROTARY NEW GENERATIONS EXCHANGE! SLOVENIA!
 10. 10. Rotaract! •  Rotaract klub sestavljajo mladi v starosti od 18 do 30 let, ki so pripravljeni biti zgled v uresničevanju etičnih načel v poklicnem in privatnem "ivljenju. ! •  Ustanovitelj Rotarct kluba je Rotary klub, ki prevzame tudi začetne obveznosti pri delovanju in financiranju Rotaract kluba. Med botrskim klubom in novoustanovljenim Rotaract klubom se po začetni pomoči razvije partnerski odnos, pri katerem se, kljub tesnim stikom, spo#tuje celovitost in samostojnost Rotaract kluba znotraj smernic in pravil RI. Tako so Rotaract klubi samostojni pri upravljanju in, v veliki meri, tudi financiranju.! •  Prvi Rotaract klub je bil ustanovljen v 1968 v ZDA, po #tudentskih nemirih v 60. letih, danes jih je preko 7.300, s 170.000 člani. ! •  V Sloveniji imamo 5 Rotaract klubov (Celje, Maribor, Ljubljana, Grosuplje, Nova Gorica), v načrtu so, seveda, nove ustanovitve.! •  Program slovenskih Rotaract klubov je izjemno dinamičen in je, marsikdaj, lahko zgled Rotary klubom pri odličnosti, ustvarjanju mednarodno uspe#nih projektov in povezovanju.!
 11. 11. Interact! •  Interact klub sestavljajo srednje#olci v starosti od 14 do 18 let, ki imajo, s članstvom v Interactu, veliko mo"nosti za razvoj dragocenih vodstvenih in timskih sposobnosti.! •  Ustanovitelj Interact kluba je Rotary klub. Ta, s svojim odborom za Interact, poskrbi za uspe#en zagon, registracijo in rekrutacijo v:! •  lokalni Interact klub ali! •  #olski Interact klub ! •  Interact klubi imajo svoje vodstvo, Rotary klub ustanovitelj, skupaj s koordinatorjem poddistrikta (kasneje Ditsriktnim odborom za Interact) vodi “Interaktovce” pri razvoju lokalnih in mednarodnih projektov.! •  Interact klubi so finančno samostojni, v slovenskem poddistriktu smo začetni zagon podprli v programu mladinske dejavnosti.! •  V svetu je več kot 8.600 Interact klubov s skoraj 200.000 člani. ! •  V Sloveniji sta bila v letu 2008 ustanovljena 2 kluba (Celje in $marje#ke toplice), 20.3.2010 je charter Interact kluba Maribor, v kratkem si "elimo ustanovitve #e vsaj enega Interact kluba.!
 12. 12. RYLA! •  RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) seminarje pripravlja distrikt ali skupina Rotary klubov. Izbrane mladostnike, stare med 18 in 25 leti, ki se odlikujejo z izjemnimi dose"ki, z izra"enimi vodilnimi lastnostmi, povabijo na seminar, na katerem obravnavajo aktualne teme z vidika rotarijskih vrednot, s poudarkom na vodstvenih nalogah. ! •  V Sloveniji je bil novembra 2004 izveden RYLA seminar v Kranjski gori, na katerem je sodelovalo 36 udele"encev iz Avstrije, Hrva#ke, Mad"arske in Slovenije.! •  Tema: “Potovanje skozi razvoj vodenja.”! •  Predavateljica: Sue Catana, New York, ZDA! •  Naslednji seminar je predviden za jesen 2009. Priprave s strani koordinatorja RYLA v poddistriktu "e potekajo.!
 13. 13. Mladinska dejavnost v klubu! •  Administrativne obveznosti! •  Finančne obveznosti! •  Redne finančne obveznosti! •  Prevzete (izredne) obveznosti! •  Odbor za mladinsko izmenjavo! •  Odbor za Rotaract! •  Odbor za Interact! •  Posebnosti pri dru"inski izmenjavi!
 14. 14. Rotary International! Multidistrict 1910-1920! Poddistrikt Slovenija! Mladinska Dejavnost!

×