Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Poklicna dejavnost marta turk

282 views

Published on

Poklicna dejavnost marta turk

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Poklicna dejavnost marta turk

 1. 1. Predstavitev odbora za poklicno dejavnost in spodbujanje inovativnosti
 2. 2. Ozadje Rotarijci so od samega nastanka globoko spoštovali visoke etične standarde kot del svoje predanosti poslanstvu svojega poklica in rotarijstva. Prav na tej osnovi se je porodil tudi test štirih načel (1932) in Rotarijska deklaracija v poslu in poklicu, ki tudi danes sluţi kot vodilo in merilo za preverjanje in uveljavljanje etičnega vedenja na delovnem mestu in na drugih področjih ţivljenja. • Ali gre za resnico? • Ali je pošteno do vseh udeleţenih? • Ali bo spodbujalo dobrovernost in boljše prijateljstvo? • Ali bo v prid blaginje vseh udeleţenih?
 3. 3. Izhodišča Poklicna sluţba sodi med štiri osnovna rotarijska poslanstva, in je druga po vrsti, na katerih temelji rotarijstvo. Vsak klub na temelju poklicnih izkušenj in znanj svojih članov gradi mikrokozmos socialne mreţe v poslovnem in profesionalnem svetu.
 4. 4. Načela Rotary se skuša pribliţati temu cilju na različne načine: • Gojimo prijateljstvo, ki nam omogoča pomagati drug drugemu. • Sprejemamo visoka etična načela v zasebnem in poklicnem ţivljenju ter cenimo vsako dejavnost, ki je v dobro širši skupnosti. • Spodbujamo odgovorno delovanje zasebnega, poklicnega in javnega značaja vseh članov Rotary klubov • Z negovanjem pripravljenosti za razumevanje in zavzemanje za mir med narodi smo svetovna skupnost poklicno dejavnih ljudi, ki nas zdruţuje ideal pomagati drugim.
 5. 5. Načela • Moj poklic je še ena priloţnost, da služim skupnosti • Sem zvest besedi in duhu etičnega kodeksa svojega poklica, zakonom svoje domovine in moralnim standardom svojega okolja • Naredim vse, kar je v moji moči za čast svojega poklica in promocijo visokih etičnih standardov, izbranih pri tem poslanstvu • Sem pošten do delodajalca, zaposlenih, sodelavcev, konkurentov, strank, javnosti in vseh, s katerimi sodelujem poslovno in poklicno • Spoštujem druţbeno koristne poklice • Svoje poklicne talente uporabljam: za uresničevanje priloţnosti za mlade ljudi, za delo, ki bo izpolnilo potrebe drugih, za izboljšanje kakovosti življenja v družbi • Upoštevam načela časti pri promoviranju in javnih predstavitvah svojega posla ali poklica • Ne pričakujem in ne nudim prijatelju rotarijcu boljših privilegijev ali prednosti, od tistih, ki veljajo za druge v poslovnih ali poklicnih razmerjih.
 6. 6. Poslovna etika temelji na: • poštenosti v besedah in dejanjih • doslednosti v vedenju in odnosih, • zavračanju »sivih con«, češ da gre za konkurenčno prednost ali poslovno politiko
 7. 7. ODBOR ZA POKLICNO DEJAVNOST IN SPODBUJANJE INOVATIVNOSTI Distrikta 1912 • …. naj znotraj Rotary klubov skrbi za raznolikost pomembnih poklicev in strok v klubih in za njihov prispevek k bogatitvi dejavnosti posameznega kluba in druţine Rotary, navzven pa naj s svojim zgledom prispeva k preporodu druţbe, ki v današnjih gospodarskih in druţbenih razmerah vse bolj kliče k oţivitvi večnih etičnih načel posameznika in druţbe, ki jih spoštuje in jim sledi tudi vsak rotarijec Pri tem bo Odbor predvsem spodbujal • Etično in moralno ravnanje članov v poklicnem in zasebnem ţivljenju. • Razvijal potencial poklicne in gospodarske dejavnosti članov v korist druţbenega blagostanja.
 8. 8. ODBOR ZA POKLICNO DEJAVNOST IN SPODBUJANJE INOVATIVNOSTI Distrikta 1912 • Spodbujal umestitev svojih članov v širšo družbo in se veselil njihovih uspehov ter s tem promoviral visoke etične standarde rotarijstva (mreţenje znotraj RC in v slovenskem poslovnem okolju) • Vsestransko spodbujal inovativnost, kreativnost in uspešnost mladih ljudi na njihovi poti k poklicni in strokovni uveljavitvi • Posredoval in sodeloval pri vključevanju v mednarodne projekte Rotary International, omogočal izmenjavo dobrih praks in se vključeval v fellowshipe (zlasti poklicne).
 9. 9. PROGRAMSKE USMERITVE • Mednarodne izmenjave znanja in povezovanja • Domače in mednarodne poslovne mreže: Spodbujanja in širjenja kulture inovativnosti v gospodarstvu • Promocija visokih standardov in etičnih načel poslovneža • Razvoj klubske poklicne dejavnosti • In še kaj….
 10. 10. Mednarodne izmenjave znanja in povezovanja – Organiziranje več letnih dogodkov s tujimi gosti • Primeri dobre prakse iz tujih RC (Avstrija, Italija, Nemčija…. • Gostje odlični govorniki • Ogled poklicnih dobrih praks (izmenjava med člani tudi mednarodno)
 11. 11. Mednarodne izmenjave znanja in povezovanja Domače in mednarodne poslovne mreže: Spodbujanja in širjenja kulture inovativnosti v gospodarstvu – Oblikovanje »skupine poslovnih angelov« in enkrat letno srečanje z izbranimi inovatorji in njihovimi inovacijami – Spoznavanje domačega poslovnega okolja (v prvi vrsti poslovne izmenjave znotraj RC) – Izzivi in priloţnosti v sluţbi dobrodelnosti: spodbujanje inovativnosti, kreativnost in uspešnost mladih ljudi na njihovi poti k poklicni in strokovni uveljavitvi, mentorstvo
 12. 12. Promocija visokih standardov in etičnih načel poslovneža – Predstavitve in publiciranje primerov dobre poslovne prakse med rotarijci – Etični kodeks – Kdo vzgaja naše poslovneţe? (Pogovori s profesorji na fakultetah na temo etike in poslovnih znanj) – Pogovori o poklicih, o karierah z mladimi rotarijci (Interact, Rotaract, Ryla..) obiski delovnih mest naših članov (mentorstvo)
 13. 13. Razvoj klubske poklicne dejavnosti • Pogovori po klubih na temo poklicnih dejavnosti, obiski mladih na delovnih mestih, poklicne sestave posameznega kluba in oblikovanja »mentorskih pogovorov« z mladimi. • In še kaj….
 14. 14. Predavanja, srečanja, dogodki • Predavanja bodo potekala po sistemu kroţenja v različnih regijah v sodelovanju z »lokalnimi klubi«. Predavatelji iz tujine bi gostovali izmenično z domačimi predavatelji, v prvi vrsti iz naših rotarijskih krogov. • Poudarek na temah, povezanih z vzgojo in izobraţeva- njem mladih (talentov, inovatorjev, kreativcev itd., spodbujanjem in razvojem inovativnosti, poslovno etiko in moralo ter na predstavitvah projektov in aktivnosti, ki jih morda ţe izvajajo naši člani v svojih socialnih mreţah in poklicnih okoljih, in tudi v rotarijskem okolju, pa so morda manj znani v naši javnosti.
 15. 15. Delo s klubi • Temelji na sodelovanju s klubi preko „poverjenikov za poklicno dejavnost“ ali neposredno v dogovoru s predsednikom kluba • Pogovori po klubih na temo poklicnih dejavnosti, poklicne sestave posameznega kluba in oblikovanja »mentorskih pogovorov« z mladimi. Pogovori in predstavitve poklicnih dejavnostih članov (peer to peer) Predstavitve poklicev skupinam mladih (mentorski pogovori) v sodelovanju s šolami v okolju Obiski mladih na delovnih mestih… (Povabi me v sluţbo)“
 16. 16. Publiciranje • Enkrat na leto izdati priročno knjižico Odbora za poklicno dejavnost z opisom in rezultati dela posameznih vsebin (npr. delo z mladimi – mentorstvo, srečanja z inovatorji – primeri dobrih praks, izmenjava dobrih praks s tujino; pogovori s predavatelji; povzetki zanimivih predavanj • Večji projekti pa bi bili Kodeks etike poslovneža (ali pa mladega poslovneţa….), rezultati kakšnih priloţnostnih raziskav, ki nastajajo ob delu poklicne sekcije …
 17. 17. mesec Tip dejavnosti Gostujoča oseba ali osrednja tema Lokacija Januar do junij 2013 Zasedanja Odbora za poklicno dejavnost in spodbujanje inovativnosti; dogovor z AG, oblikovanje mreţe poverjenikov iz klubov, konkretizacija in operacionalizacija programskih smernic, usklajevanje s koledarjem Distrikta 31. januarja 2013 – Oblikovanje mreţe poverjenikov Odbora za poklicno dejavnost in spodbujanje inovativnosti 9-. Januar 2013 Poklic znanstvenik, profesor Znanost o ţivljenju in človekova prihodnost: Naš vsakdanji kruh. Predavanju bo sledil pogovor. Prof. dr. Peter Raspor 17.00 GZS, 1. nadstropje, dvorana C Januar - marec Obiski klubov in predstavitev ciljev Odbora za poklicno dejavnost, nabor poklicev, s katerimi se ponaša rotarijska mreţa Obiski in predstavitev OPD RC Ljubljana Barje 8. 1. 13 RC Ljubljana Emona 21. 1. 13 RC Carniola 4.2.13 RC Dolenjske Toplice (februar) Po terenu 23. Januar 2013 Motivacijska delavnica (6 klobukov razmišljanja) Nastja Mulej 18.00 GZS, 1. nadstropje, dvorana C Prva polovica februarja Prostorsko načrtovanje in regionalni razvoj (naslov teme ni dokončen) Prof. dr. Prosen Anton Prof. dr. Peter Gabrijelčič Lokacija in datum še nista potrjena 21. februar. 2013 Druţbena odgovornost podjetij, inovacijska kultura in prihodnost Predavanje Prof. Dr. Matjaţ Mulej 17.00 GZS, 1. nadstropje, dvorana C Marec Poklicna orientacija: Povabi me v sluţbo Srečanje s člani Rotaractov in Interactov ter predstavitev projekta, priprava vprašalnika za delodajalce
 18. 18. Povabi me v službo Pomoč pri poklicnem usmerjanju mladih
 19. 19. Pobudnica: Marta Turk Zgled: Girls day, projekt Dan za punce Botrski klub: RC NIKE Ljubljana Partnerska mreţa: District 1912 – Pokrovitelj: Odbor za poklicno dejavnost
 20. 20. Povabi me v službo! • Namen projekta je pomoč pri poklicnem odločanju in spoznavanje poklicev (osnovnošolci in srednješolci) in popularizacija naravoslovnotehničnih poklicev, ter osveščanje mladih, za večje zavedanje o prihodnosti poklicev, ki bodo zanimivi in po katerih bo povpraševanje tudi čez pet ali več let, ko bodo sami zaključili šolanje. • Zavzemamo se za enake moţnosti na trgu dela in boljšo pripravljenost na gospodarske izzive, ki čakajo prihajajočo generacijo.
 21. 21. V projektu sodelujejo Naši člani - Delodajalci • Mladi iz klubov Interakt in Rotarakt ter • Osnovnošolci in osnovnošolke, dijaki in dijakinje • Študentke in študentje Povezave z mreţami • Aktivi svetov staršev • Predstavniki Zavoda za zaposlovanje • Predstavniki izobraţevalnih ustanov
 22. 22. Aktivnosti projekta Priprave popisov poklicev, ki jih bodo lahko mladi spoznali ob obisku v posamezni organizaciji (vprašalnik med delodajalci) Pregleda zanimanja kandidatk in kandidatov za obiske posamezni organizaciji (vprašalnik med osnovnošolci in dijaki) Dogodek bo organiziran v več sklopih: 1. anketiranje delodajalcev 2. anketiranje kandidatk in kandidatov za obiske delovnih mest 3. obiski pri delodajalcih
 23. 23. Aktivnosti projekta Določiti dan obiska v okviru projekta POVABI ME V SLUŢBO na nivoju Distrikta Organiziranje druţabnega srečanja za mlade ob začetku novega šolskega leta skupaj z aktivi staršev v obliki »sejma poklicev prihodnosti« skupaj z delodajalci (september)
 24. 24. Učinki projekta Pričakujemo številne pozitivne učinke, ki se bodo odraţali v večji zaposljivosti mladih po zaključku šolanja, v večjem zanimanju mladih za tehnične in tehnološke poklice, za boljše usmerjanje deklet k netradicionalnim poklicem za ţenske. Tudi pri delodajalcih pričakujemo več zanimanja za zaposlitev ţensk na netipično ţenskih delovnih mest in manj in potrebo po oblikovanju mešanih timov. Pri projektu bodo sodelovali člani mreţe Rotary klubov in podmladkov Rotaract in Interact
 25. 25. Povabi me v službo Projektu so naklonjeni: • GZS Zbornica osrednjeslovenske regije • Zavod za zaposlovanje OE Ljubljana • Center za informiranje in poklicno svetovanje - CIPS Ljubljana • Podjetje Miška d.o.o., Ljubljana • Podjetje Melamin d.d., Kočevje • Podjetje Varsi, d.o.o. • Podjetje Iskratel, d.d. • Razvojni center Kočevje Ribnica • Rokodelski center Ribnica • Zavod za razvoj družinskega in ženskega podjetništva META • Helios d.o.o. Domžale

×