Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Teori kaunseling

 1. 1. TEORI KAUNSELINGTEORI KAUNSELING
 2. 2. Beberapa Pendekatan Utama:Beberapa Pendekatan Utama: 1.1. PsikodinamikPsikodinamik 2.2. Tingkah lakuTingkah laku 3.3. Humanistik-KewujudanHumanistik-Kewujudan 4.4. KognitifKognitif 5.5. SistemikSistemik 6.6. GabungjalinGabungjalin
 3. 3. PENDEKATAN PSIKODINAMIKPENDEKATAN PSIKODINAMIK aa..Teori PsikoanalisisTeori Psikoanalisis Sigmund FreudSigmund Freud
 4. 4. Pandangan mengenai manusia:Pandangan mengenai manusia: a} Personaliti manusia terdiri daripada id,a} Personaliti manusia terdiri daripada id, ego dan superego. Id adalah nafsu terendahego dan superego. Id adalah nafsu terendah sekali, dan paling tidak matang.sekali, dan paling tidak matang. b} Manusia mempunyai banyak helahb} Manusia mempunyai banyak helah beladiri (alasan-alasan). Contoh helah belabeladiri (alasan-alasan). Contoh helah bela diri ialah menafikan kenyataan, mengganti-diri ialah menafikan kenyataan, mengganti- alih, merasionalkan sesuatu tindakan untukalih, merasionalkan sesuatu tindakan untuk kepentingan diri.kepentingan diri.
 5. 5. Setiap individu melalui tahap perkembanganSetiap individu melalui tahap perkembangan psikoseksual seperti berikut:psikoseksual seperti berikut: 1. Oral (mulut) – bagi bayi di bawah umur 1 tahun,1. Oral (mulut) – bagi bayi di bawah umur 1 tahun, kawasan mulut atau oral merupakan zon keseronokankawasan mulut atau oral merupakan zon keseronokan 2. Anal (dubur)- kanak-kanak berumur antara 1 hingga 22. Anal (dubur)- kanak-kanak berumur antara 1 hingga 2 tahun di mana latihan menggunakan tandas bermulatahun di mana latihan menggunakan tandas bermula 3. Phalic (zakar/faraj) – kanak-kanak berumur 3 hingga 53. Phalic (zakar/faraj) – kanak-kanak berumur 3 hingga 5 tahun cuba menyelesaikan identiti seksual mereka .tahun cuba menyelesaikan identiti seksual mereka . #Oedipus kompleks wujud pada tahap ini bagi kanak-#Oedipus kompleks wujud pada tahap ini bagi kanak- kanak lelaki dan elektra compleks bagi kanak-kanakkanak lelaki dan elektra compleks bagi kanak-kanak perempuanperempuan 4. Latency /Pendaman – kanak-kanak berusia 6 hingga 124. Latency /Pendaman – kanak-kanak berusia 6 hingga 12 tahuntahun 5. Genital (Syahwat) – bagi dewasa5. Genital (Syahwat) – bagi dewasa Tahap 1, 2 dan 3 juga dikenali sebagai tahap pragenital.Tahap 1, 2 dan 3 juga dikenali sebagai tahap pragenital.
 6. 6. Antara punca masalah menurutAntara punca masalah menurut Teori Psikoanalisis:Teori Psikoanalisis: pengalaman negatif dengan ibu bapapengalaman negatif dengan ibu bapa & semasa kanak-kanak, ada konflik& semasa kanak-kanak, ada konflik masa silam dengan ibu bapamasa silam dengan ibu bapa tersekat di peringkat perkembangantersekat di peringkat perkembangan tertentutertentu terlalu ikut nafsuterlalu ikut nafsu
 7. 7. Matlamat Utama TeoriMatlamat Utama Teori Psikoanalisis:Psikoanalisis: Teliti pengalaman lepasTeliti pengalaman lepas klien dari segi hubunganklien dari segi hubungan dengan ibu bapa dan ahlidengan ibu bapa dan ahli keluarga, kenalpasti konflikkeluarga, kenalpasti konflik terpendam serta puncaterpendam serta punca
 8. 8. Matlamat Proses B & K teoriMatlamat Proses B & K teori psikoanalisis:psikoanalisis: ## Memahami alam tidak sedar klienMemahami alam tidak sedar klien # Menyedarkan klien perihal alam tidak sedar# Menyedarkan klien perihal alam tidak sedar # Mengenalpasti konflik masa silam# Mengenalpasti konflik masa silam # Mengorganisasi semula personaliti# Mengorganisasi semula personaliti ((reconstruction of personality)reconstruction of personality) # Membantu klien menyelesaikan tahap# Membantu klien menyelesaikan tahap perkembangan yang tidak sempurna jika ada.perkembangan yang tidak sempurna jika ada. # Membantu klien menyesuaikan diri dengan# Membantu klien menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat setempat (coping).tuntutan masyarakat setempat (coping). # Menguatkan ego klien agar lebih# Menguatkan ego klien agar lebih berkeyakinanberkeyakinan
 9. 9. Teknik (jarang diguna olehTeknik (jarang diguna oleh kaunselor)kaunselor) 1. Pengluahan bebas, iaitu klien1. Pengluahan bebas, iaitu klien digalakkan meluahkan perasaandigalakkan meluahkan perasaan terpendam secara bebasterpendam secara bebas (ventilate / free association)(ventilate / free association) 2. Penelitian pengalaman silam2. Penelitian pengalaman silam 3. Hipnosis3. Hipnosis 4. Tafsir mimpi4. Tafsir mimpi
 10. 10. b. Teori Psikososial Eriksonb. Teori Psikososial Erikson Punca Masalah:Punca Masalah: i. gagal menyesuaikan dirii. gagal menyesuaikan diri dalam masyarakatdalam masyarakat ii. pengalaman lepas ygii. pengalaman lepas yg negatifnegatif iii. pengaruh agen sosialisasiiii. pengaruh agen sosialisasi
 11. 11. Erik Erikson - perkembangan menerusi kitaran hidupErik Erikson - perkembangan menerusi kitaran hidup berdasarkan pencapaian individu melalui 8 tahap.berdasarkan pencapaian individu melalui 8 tahap. Masalah timbul sekiranya individu terencat di mana-Masalah timbul sekiranya individu terencat di mana- mana tahap perkembangan psikososial.mana tahap perkembangan psikososial. i} Percaya vs. ragu-ragu (lahir sehingga 1 tahun)i} Percaya vs. ragu-ragu (lahir sehingga 1 tahun) ii} autonomi berbanding malu (1 – 3 tahun)ii} autonomi berbanding malu (1 – 3 tahun) iii} inisiatif berbanding rasa bersalah (4 – 6)iii} inisiatif berbanding rasa bersalah (4 – 6) iv} industri berbanding rendah diri (6 – 12 tahun)iv} industri berbanding rendah diri (6 – 12 tahun) v} identiti berbanding kekeliruan peranan (12 – 18v} identiti berbanding kekeliruan peranan (12 – 18 tahun)tahun) vi} intimasi berbanding pengasingan (18 – 35 tahun)vi} intimasi berbanding pengasingan (18 – 35 tahun) vii} generativiti (berkembang) berbanding penyerapanvii} generativiti (berkembang) berbanding penyerapan kendiri/mereput (35 hingga 65 tahun)kendiri/mereput (35 hingga 65 tahun) viii} integriti berbanding kesedihan/putus asa (65 tahunviii} integriti berbanding kesedihan/putus asa (65 tahun ke atas)ke atas)
 12. 12. Matlamat Utama TMatlamat Utama T Psikososial :Psikososial : Teliti pengalaman lepasTeliti pengalaman lepas klien dari segi hubunganklien dari segi hubungan dengan ibu bapa, ahli keluargadengan ibu bapa, ahli keluarga dan persekitaran sosial luardan persekitaran sosial luar keluarga, kenalpasti pengaruhkeluarga, kenalpasti pengaruh luar diriluar diri
 13. 13. PENDEKATAN TINGKAH LAKUPENDEKATAN TINGKAH LAKU Teori Pembelajaran SosialTeori Pembelajaran Sosial (Bandura)(Bandura) Teori Pelaziman OperanTeori Pelaziman Operan (watson)(watson) Teori Pengukuhan PerlakuanTeori Pengukuhan Perlakuan (Skinner)(Skinner)
 14. 14. Pandangan terhadap manusia dan puncaPandangan terhadap manusia dan punca masalahmasalah ## Manusia hanya merespon kepada apa yangManusia hanya merespon kepada apa yang dilihat/dengar dari persekitarandilihat/dengar dari persekitaran ## Semua perlakuan sama ada baik atau burukSemua perlakuan sama ada baik atau buruk adalah dipelajari atau ditiruadalah dipelajari atau ditiru ## Tingkah laku yang menyeronokkan atau tidakTingkah laku yang menyeronokkan atau tidak dihalang akan berulang (prinsip pelaziman operan)dihalang akan berulang (prinsip pelaziman operan) ## Manusia bermasalah kerana mengaitkanManusia bermasalah kerana mengaitkan sesuatu peristiwa dengan sesuatu perasaansesuatu peristiwa dengan sesuatu perasaan (prinsip Pelaziman klasik(prinsip Pelaziman klasik)) ## Masalah tingkahlaku adalah berantaian A-B-CMasalah tingkahlaku adalah berantaian A-B-C ((Antecedent – Behaviour- ConsequenceAntecedent – Behaviour- Consequence))
 15. 15. Punca masalah menurutPunca masalah menurut Pendekatan Tingkah lakuPendekatan Tingkah laku /behavioural :/behavioural : tl negatif ditiru/ dipelajari / tidaktl negatif ditiru/ dipelajari / tidak dihalang/ digalakandihalang/ digalakan rantaian A -> B -> Crantaian A -> B -> C
 16. 16. MemahamiMemahami rantaian A -> B -> Crantaian A -> B -> C A - antecedent / keadaan,A - antecedent / keadaan, objek,objek, suasana yg mendahuluisuasana yg mendahului perlakuan (B)perlakuan (B) B - behaviour / perlakuanB - behaviour / perlakuan C - consequence / kesanC - consequence / kesan selepasselepas B ditunjukkanB ditunjukkan
 17. 17. AntecedentAntecedent == Peristiwa atau suasanaPeristiwa atau suasana sebelum perlakuan negatif ditunjukkansebelum perlakuan negatif ditunjukkan (berada di Toys R Us)(berada di Toys R Us) BehaviourBehaviour == Perlakuan negatif (anakPerlakuan negatif (anak meragam )meragam ) ConsequenceConsequence== Kesan selepasKesan selepas perlakuan negatif timbul (ibu belikan anakperlakuan negatif timbul (ibu belikan anak sesuatu, anak merasa seronok dan akansesuatu, anak merasa seronok dan akan meragam lagi bila berada di Toys R Us! )meragam lagi bila berada di Toys R Us! )
 18. 18. Matlamat Utama PendekatanMatlamat Utama Pendekatan Tingkah laku /behavioural :Tingkah laku /behavioural : kenalpasti keadaan, objek ataukenalpasti keadaan, objek atau fikiran yang merangsangfikiran yang merangsang timbulnya serta mengekalkantimbulnya serta mengekalkan sesuatu perlakuan negatif, ubahsesuatu perlakuan negatif, ubah atau kurangkan tingkah lakuatau kurangkan tingkah laku berkenaan (kenalpasti A & C)berkenaan (kenalpasti A & C)
 19. 19. MatlamatMatlamat 1. Modifikasi tingkahlaku1. Modifikasi tingkahlaku melalui perubahan persekitaranmelalui perubahan persekitaran dan/ataupun kesan daripadadan/ataupun kesan daripada perlakuanperlakuan 2. perubahan tingkahlaku (B)2. perubahan tingkahlaku (B) melalui perubahan A atau Cmelalui perubahan A atau C 3. didikan kemahiran sosial (spt3. didikan kemahiran sosial (spt kemahiran komunikasi,kemahiran komunikasi, tanggungjawab)tanggungjawab) 4. didik keluarga mengenai4. didik keluarga mengenai dinamik tingkahlakudinamik tingkahlaku
 20. 20. ## Pelalian secara berperingkat (Pelalian secara berperingkat (SystematicSystematic desensitizationdesensitization, contoh: bagi mereka yang takut menaiki, contoh: bagi mereka yang takut menaiki lif, boleh mula dengan mencuba masuk dalam ruanglif, boleh mula dengan mencuba masuk dalam ruang yang hampir sama saiz seperti lif, diikuti menaiki lifyang hampir sama saiz seperti lif, diikuti menaiki lif yang tidak bergerak dan pintu terbuka, diikuti menaiki lifyang tidak bergerak dan pintu terbuka, diikuti menaiki lif untuk ke jarak yang terdekat secara beramai-ramai…untuk ke jarak yang terdekat secara beramai-ramai… sehingga hilang rasa takut)sehingga hilang rasa takut) # Beri latihan asertif diri# Beri latihan asertif diri # Bina matlamat hidup yang konkrit# Bina matlamat hidup yang konkrit # Modelling# Modelling / menunjukkan contoh perlakuan positif/ menunjukkan contoh perlakuan positif # Pengurusan stress# Pengurusan stress # Kaunselor analisis rantaian A-B-C masalah# Kaunselor analisis rantaian A-B-C masalah tingkahlakutingkahlaku # Hapuskan tingkahlaku negatif dengan mencadangkan# Hapuskan tingkahlaku negatif dengan mencadangkan tingkahlaku lain/barutingkahlaku lain/baru # Kukuhkan tingkahlaku baru dengan sesuatu positif# Kukuhkan tingkahlaku baru dengan sesuatu positif # Beri latihan keibubapaan atau kemahiran sosial yang# Beri latihan keibubapaan atau kemahiran sosial yang diperlukan kliendiperlukan klien
 21. 21. Peranan KaunselorPeranan Kaunselor ## Mendapatkan maklumat asas yangMendapatkan maklumat asas yang lengkaplengkap ## Kaunselor bertindak sebagai guru,Kaunselor bertindak sebagai guru, pengarah, pakarpengarah, pakar ## Aktif menganalisis rantaian antaraAktif menganalisis rantaian antara tingkahlaku bermasalah dengan kesannyatingkahlaku bermasalah dengan kesannya ## Aktif membantu klien kenalpasti matlamatAktif membantu klien kenalpasti matlamat dan ubahsuai tingkahlakudan ubahsuai tingkahlaku ## Menjelaskan matlamat dan merancangMenjelaskan matlamat dan merancang modifikasimodifikasi
 22. 22. PENDEKATAN HUMANISTIK -PENDEKATAN HUMANISTIK - KEWUJUDANKEWUJUDAN
 23. 23. Punca masalah menurutPunca masalah menurut Pendekatan Humanistik-Pendekatan Humanistik- Existentialism:Existentialism: percanggahan antara diripercanggahan antara diri sebenar dan idamansebenar dan idaman tidak mencapai potensi kendiritidak mencapai potensi kendiri persekitaran negatifpersekitaran negatif
 24. 24. Matlamat Utama PendekatanMatlamat Utama Pendekatan Humanistik:Humanistik: Bantu klien kenali diri sebenarBantu klien kenali diri sebenar dan idaman; bantu binadan idaman; bantu bina keyakinan dirikeyakinan diri
 25. 25. Pendekatan HumanistikPendekatan Humanistik Teori PemusatanTeori Pemusatan PeroranganPerorangan (Client-centered Theory)(Client-centered Theory) Carl RogersCarl Rogers
 26. 26. Pandangan terhadap manusiaPandangan terhadap manusia Manusia pada asasnya adalah baik, positif,Manusia pada asasnya adalah baik, positif, sentiasa menuju kesempurnaan kendiri (selfsentiasa menuju kesempurnaan kendiri (self actialization) dan boleh dipercayaiactialization) dan boleh dipercayai Manusia perlukan penerimaan tanpa syaratManusia perlukan penerimaan tanpa syarat (kasih sayang, kemesraan, dihormati,(kasih sayang, kemesraan, dihormati, penjagaan) untuk membentuk kendiri yangpenjagaan) untuk membentuk kendiri yang sihatsihat
 27. 27. MatlamatMatlamat ## Teori Pemusatan Perorangan memberiTeori Pemusatan Perorangan memberi penekanan kepada penerokaan kendiri dan sikappenekanan kepada penerokaan kendiri dan sikap terbuka kepada diri dan orang lain, hidupterbuka kepada diri dan orang lain, hidup bertujuan, dan realistik serta bercirikan masa kinibertujuan, dan realistik serta bercirikan masa kini dan sekarang (here and now)dan sekarang (here and now) ## Klien “temui” dirinya sendiriKlien “temui” dirinya sendiri ## Klien yakin dan boleh tentukan arah diri sendiriKlien yakin dan boleh tentukan arah diri sendiri ## Klien mempunyai lokus kawalan dalaman yangKlien mempunyai lokus kawalan dalaman yang stabilstabil ## Klien bersedia untuk berkembangKlien bersedia untuk berkembang ## Klien mempunyai konsep kendiri yang positifKlien mempunyai konsep kendiri yang positif
 28. 28. TeknikTeknik (Kemanusiaan)(Kemanusiaan) Teknik temubual kaunseling adalah berdasarkanTeknik temubual kaunseling adalah berdasarkan amalan Rogersamalan Rogers Terima klien seadanya, tanpa syarat, berempatiTerima klien seadanya, tanpa syarat, berempati dan mesradan mesra Kaunselor sentiasa kongruen atau selarasKaunselor sentiasa kongruen atau selaras perlakuannyaperlakuannya Hubungan kaunselor – klien yang terapeutikHubungan kaunselor – klien yang terapeutik sentiasa dipentingkansentiasa dipentingkan (Psikodrama, main peranan etc)(Psikodrama, main peranan etc)
 29. 29. Existentialism – bantu klien pilih atau buat tindakanExistentialism – bantu klien pilih atau buat tindakan yang bermakna - pilihan perlu berasas,yang bermakna - pilihan perlu berasas, bertanggung jawab, berasas masa kini, bukanbertanggung jawab, berasas masa kini, bukan masa lepas atau masa akan datangmasa lepas atau masa akan datang GestaltGestalt Psikodrama, main peranan, teknik “empty chair”Psikodrama, main peranan, teknik “empty chair”
 30. 30. Peranan KaunselorPeranan Kaunselor ## Kaunselor bertindak sebagai pemudahcaraKaunselor bertindak sebagai pemudahcara (fasilitator)(fasilitator) ## Kaunselor meletakkan dirinya sama tarafKaunselor meletakkan dirinya sama taraf dengan klien dan menjadi cermin bagi kliendengan klien dan menjadi cermin bagi klien ## Memberi fokus kepada keunikan klienMemberi fokus kepada keunikan klien ## Mempamerkan ciri mesra, empati, menerima, &Mempamerkan ciri mesra, empati, menerima, & jujur sebagai usaha untuk menggalakkan klienjujur sebagai usaha untuk menggalakkan klien untuk bersifat terbukauntuk bersifat terbuka ## Klien digalakkan meneroka diri dan berubah dariKlien digalakkan meneroka diri dan berubah dari seorang yang rigid dan tersekat kepada seorangseorang yang rigid dan tersekat kepada seorang yang lebih terbukayang lebih terbuka ## Merapatkan jurang diri sebenar dan idamanMerapatkan jurang diri sebenar dan idaman klienklien
 31. 31. PENDEKATAN KOGNITIFPENDEKATAN KOGNITIF
 32. 32. Teori Rational EmotiveTeori Rational Emotive Behavioural TherapyBehavioural Therapy (REBT)(REBT) Tokoh teoriTokoh teori:: Albert Ellis,Albert Ellis,
 33. 33. Punca Masalah menurutPunca Masalah menurut Pendekatan Kognitif /Pemikiran:Pendekatan Kognitif /Pemikiran: diganggu fikiran yang negatifdiganggu fikiran yang negatif (mengecewakan, menyedihkan,(mengecewakan, menyedihkan, naikkan kemarahan)naikkan kemarahan)
 34. 34. Pandangan terhadap manusia danPandangan terhadap manusia dan punca masalahpunca masalah ## Manusia mempunyai pemikiran rasionalManusia mempunyai pemikiran rasional dan tidak rasionaldan tidak rasional # Gangguan yang wujud dalam diri adalah# Gangguan yang wujud dalam diri adalah disebabkan pengaruh pemikiran negatifdisebabkan pengaruh pemikiran negatif atau tidak rasionalatau tidak rasional # Apa yang ditanggap dan perkataan yang# Apa yang ditanggap dan perkataan yang dihujahkan mempengaruhi diridihujahkan mempengaruhi diri Perlakuan dipengaruhi oleh perasaan danPerlakuan dipengaruhi oleh perasaan dan sebaliknyasebaliknya
 35. 35. Matlamat Utama PendekatanMatlamat Utama Pendekatan Kognitif /Pemikiran:Kognitif /Pemikiran: Bantu klien kenalpasti fikiranBantu klien kenalpasti fikiran yang negatif (mengecewakan,yang negatif (mengecewakan, menyedihkan, naikkanmenyedihkan, naikkan kemarahan), bantu hentikankemarahan), bantu hentikan pemikiran negatifpemikiran negatif
 36. 36. Peranan kaunselorPeranan kaunselor ## Kaunselor mengarah, aktif danKaunselor mengarah, aktif dan berperanan sebagai guruberperanan sebagai guru ## Kaunselor melakukan konfrontasi danKaunselor melakukan konfrontasi dan membuat pembetulan ke atas fikiran danmembuat pembetulan ke atas fikiran dan kepercayaan tidak rasionalkepercayaan tidak rasional ## Memberi fokus kepada analisis A-B-CMemberi fokus kepada analisis A-B-C A = Peristiwa/pelakuan (A = Peristiwa/pelakuan (objective facts,objective facts, event, behaviour)event, behaviour) B = Kepercayaan (B = Kepercayaan (Personal Beliefs)Personal Beliefs) C = Kesan EmosiC = Kesan Emosi (Emotional Consequence)(Emotional Consequence) ## Fokus kepada bicara diri /Fokus kepada bicara diri / self talkself talk
 37. 37. 2. Bibliotherapy- beri buku atau2. Bibliotherapy- beri buku atau bahan bacaanbahan bacaan 3. Menukar bicara diri seseorang3. Menukar bicara diri seseorang ## MestiMesti di tukarkan kepadadi tukarkan kepada seelok-seelok- eloknyaeloknya ## TerukTeruk ditukar kepadaditukar kepada agakagak kurang elokkurang elok
 38. 38. Punca masalah menurutPunca masalah menurut Pendekatan SistemPendekatan Sistem Keadaan tidak stabil selepasKeadaan tidak stabil selepas perubahan struktur dlm sistemperubahan struktur dlm sistem hiraki / struktur kuasa atauhiraki / struktur kuasa atau tanggungjawab keluarga tidaktanggungjawab keluarga tidak sesuaisesuai
 39. 39. Matlamat Utama PendekatanMatlamat Utama Pendekatan Sistem:Sistem: Kenalpasti kelemahan sistemKenalpasti kelemahan sistem dan betulkan hiraki / strukturdan betulkan hiraki / struktur kuasa atau tanggungjawabkuasa atau tanggungjawab keluargakeluarga
 40. 40. Matlamat Utama PendekatanMatlamat Utama Pendekatan gabungjalin (kombinasi):gabungjalin (kombinasi): Bergantung kepada puncaBergantung kepada punca masalah yang paling dominanmasalah yang paling dominan

×