Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1KAEDAH PENYELIDIKAN                 Berasas Inter-disiplin                       ...
2              DisciplinBerasas trans-disiplin     A        Pemikiranempirikal dan normatif   ...
3    Merujukkepadacaramengelakkanpen       Kenalpasti kaedah dalam    yelidikdaripadamengenepikankajian,   ...
4   2- Bahagikansoalanikutbahagian>p     ecahsoalanumumkepadakompone     Soalankajian     n-komponen   ...
5       Dalam sesimemerah           Contohhipotesis    idea,andaakanmenjumpaibanyaksoal       Nu...
6    Data primari    Data SekunderCont    Transkripsiwaw   Artikel,oh     ancara       pembacaan   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

RINGKASAN NOTA KAEDAH PENYELIDIKAN

15,209 views

Published on

Published in: Education

RINGKASAN NOTA KAEDAH PENYELIDIKAN

 1. 1. 1KAEDAH PENYELIDIKAN Berasas Inter-disiplin Berasassilang-disiplinPendahuluan Berasas trans-disiplin Penyelidikanadalahmengenaisiasatan : Berasassatudisiplin -Bagaimanakitatahutentangsesuatu? - Kajiantentangtopikpenyelidikan Bagaimanakitamenentukangerakhati dalam hanyasatudisiplin ? Penyelidikanadalahsuatu penyiasatan Berasas multi-disiplin Penyelidikanadalahsatu proses, suatu Kajiantentangtopikpenyelidikan penyiasatan dalam satudisiplin sistematikmengenaifenomenasosial / , dengan politik / ekonomi sokongandaripadadisiplinlain, Mulakan dengan soalan: H & 4 W bersamapelbagaidimensitetapisentias -Bagaimana, apa,siapa, di mana dan a dalam lingkungandisiplin yang kenapa dikaji. Sains dan SainsSosialSains dan SosialSains Sains :berkaitan dengan matapelajaransainssemulajadi Berasas Inter-disiplin Tujuansains: Kajiantopikpenyelidikan dalam untukmembinasatuteoripenerokaante pelbagaidisiplin, dan dengan ntangmanusia dan pemindahan kaedah alamsekitarmelaluigambaran data darisatudisiplinkesatudisiplinyang dan analisis. lain. Sainssocial: kajian saintifik tentangtingkahlakumanusia, dengan tujuanuntukmembinateoripenjelasant entangmanusia dan tingkahlaku Bidang-bidangSainsSosial: Sosiologi, Antropologi, SainsPolitik, Psikologi, dan Ekonomi Berasassilang-disiplin Bidangpengetahuan Kajiantopikpenyelidikandalam persilanganpelbagaidisiplin, dan Berasassatudisiplin dengan persamaan antaradisiplin Berasas multi-disiplin yang terlibat.
 2. 2. 2 DisciplinBerasas trans-disiplin A Pemikiranempirikal dan normatif ✔Antaradisiplin Disciplie Disciplin Analisis Empirikal Normatif B yang berbeza C ✔Merentasidisiplin Berkaitan: -Bagaimana dan - ✔Merentasisemuadisiplin. apa yang diketahui Bagaimanaha (apa?) rusmengguna pengetahuan (apa yang patutjadi?) Tujuan/ -Menerangkan dan - untuk menjelaskanrealiti Membangun &memeriksaKajian Saintifik matlamatsubj ektif, nilai Satu kaedah yang menggunakan / dan peraturan mengujiteori-teori dan andaian / moral hipotesis, dengan untukmembi mengenakankaedah-kaedah mbing dalam analisistertentukeataspemerhatian mengaplikasi dan interpretasipernyataan. apa yang telahdipelajar idarirealitiInduksi dan deduksi Induktif (bawah keatas) : Proses Pendekatankualitatif dan kuantitatif generalisasidaripadaapa yang kitadapatperhatikankepadaapa yang Kualitatif kitatidakdapatlihat berdasarkan - pemahamanmaklumatkesolehpenyelidik Deduktif(ataske bawah): Proses pemikirandariabstrak dan umumkepadakonkrit dan khusus.Hubungan RekabentukKajian Penyelidikanadalahmengkajitentang hubungkait Semuaisu-isu yang terlibat dalam merancang dan Mengenalpastipembolehubahtidak melaksanakanprojekpenyelidikan: bergantung dan bergantung Melihatkepadakesan darimengenalpasti masalah hinggamelaporkankeputusan
 3. 3. 3 Merujukkepadacaramengelakkanpen Kenalpasti kaedah dalam yelidikdaripadamengenepikankajian, mengumpul data caraalternatifinterpretasikeputusan Analisisdata LaporanhasilJeniskajian Peringkat pre-empirikal Asas Teori Kenalpastitopik Gunaan Apakahisu-isu yang berkaitan Strategi dengan topikini? Pilihisu yangTujuan andaingintahulebihlanjut Membangunkanpernyataan masalah Tinjauan Huraian/ gambaran Jenispendekatan Penerangan Menggunakan pra-Dimensimasa strukturspesifik,tetapitidakterlaluteri katsupayaandabolehmenampungkeduMelintang a-duarekabentukkajian.Membujur (memanjang) BidangKajian-sirimasa Mengenalpastibidangyang-kajian panel hendakdikaji di-kajiankohort manadisitukitabolehmengenalpastipe-kajiankes lbagaisoalanpenyelidikan, samaadaumum dan khusus.Proses kajian Pemilihantopik Mengenalpasti masalah yang akandikaji Pengalamanperibadi Memilih konsep sesuai dan / Rasa atauteoriuntukmembantu dalam ingintahuberdasarkankepadasesuatu kajian dalam media Memilihteknikpengumpulan data Pengetahuanmeluasdalam ygsesuai bidangtertentu Menganalisis data Menyelesaikan masalah Nilai-nilaiperibadiGambaranlengkap Kehidupanseharian Persoalankajian Apa yang ingindicari? Kenalpastidata yang diperlukan RekabentukPenyelidikan Membangunkansoalan / QD 1-Caribeberapakemungkinan
 4. 4. 4 2- Bahagikansoalanikutbahagian>p ecahsoalanumumkepadakompone Soalankajian n-komponen 3-Susunsoalan dan fokuskan Daripadapernyataan masalah kemudianandaperluberusahakearahmApakahpermasalahankajian? embinabeberapasoalan yang andainginjawab.  Susunanpemikiranmengenaitopik Hadkansoalanuntukkira-kira yang andaakankaji. 2-3 (ingat, andamempunyaimasa  Pemikiranyang yang terhaduntukmelakukankajian) akanmengenalpastipersoalan yang akandiberitumpuanuntukdikaji Nota: Perbezaanantarabidangkajian secara mendalam. dan persoalankajian  Persoalan yang akandibentangkan dalam perenggan yang Jenissoalankajian akanmenjelaskankepadapembacatent angapa yang andakaji. PeranansoalankajianCiripermasalahankajian Soalan Umum Khusus -Membimbingpemikiran dan -Datangda Beberapaperengganyang membantuuntukmenyusun/merangkakajian soalanumu akanmemandupembacakearahisukaj dan akanm ian. akandijaw Kenyataanbermula dengan kata-kata seperti: Contoh -Bagaimana guru-guru dan -Apakahca ibubapaygterlibatmelihathubunganantara komunikas Walaubagaimanapun, rumah-sekolah? -Adakahib Walaubagaimanapun, Walaupun, berpuasha tahapsema Selesai dengan perenggan yang akanmembawakepadakeskajian / Menyusunpenyelidikan, negara / organisasi memanduarah, dan teratur Menghadkan&menunjukkansempadaPermasalahankajian yang kurangbaik nkajian Memastikanpenyelidik focus dalam Lebihdaripada 10 mukasurat kajian Panjangmeleret Menyediakan rangka kerja Tidakfokus untukmenulisprojek Tempohmasa yang luas Menunjukkan data yang akandiperlukanPermasalahankajian yang baik Maksimum 3-5 mukasurat Menggunakan pendekatan Isi penting yang bergerak dalam menulis dalampembentukansoalankajian Ringkas dan fokus
 5. 5. 5 Dalam sesimemerah Contohhipotesis idea,andaakanmenjumpaibanyaksoal Null (H0): Tidakakanadaperbezaan an dalam skorjatidiri Hudson di Mungkinmerasabimbang, antaralelaki dan wanita. janganpanik, iafenomenasemulajadi Berarah (H1): Menghurai dan Wanitaakanmempunyaiskor yang menyusunsoalanmestidilakukan lebihtinggidaripadalelaki pada Kecilkanpersoalan skorjatidiri Hudson. (kearahbolehdijawab) Non-arah (H1): Akan adaperbezaanmengikutjantina dalamHipotesiskajian skorjatidiri Hudson. Kenyataan yang khususuntukfokussoalankajian pada Objektifpenyelidikan/ Tesis satuatauduapembolehubah. Hipotesisberdasarkanmaklum Untukmenjawabpersoalankajianmen at - entukanobjektif. berdasarkanpenyelidikanempirikalter Objektifadalahsatukenyataan yang dahulu benar-benartidakberatsebelah/ Satu yang jelas, kenyataanbolehdiuji, saksama bukansoalan. Iatidakdiceritakanolehpengalamanpe Ringkas dan tepat. nyelidiksebelumini Mudahdifahamioleh orang lain. Iabolehdisahkan dengan Menyatakanramalantertentu. melihatfakta- Biasanya dalam ayatramalan. faktaataumelaksanakanpengiraanma Setiaphipotesisakandapatdiujimelalui tematik satuanalisis (atausatu set analisis Asas dalam kaedah saintifik yang berkaitan). Fakta-fakta yang Mengenalpastihubungantertentu di bolehdisahkanolehpihakketiga antarapembolehubah. Sebagaisatucarauntukmenentukanap Hipotesis yang a yang sebenardaripadaapa digunakanuntukmenyatakanhubunga yangsetakathanyadifikiran. nantaraduapembolehubah dan bolehdinyatakansebagai: -HipotesisNull (tiadahubungan di antaraduapembolehubah). -Hipotesistiadaarah (kitatidaktahu/tidakakanmembuatspe kulasimengenaihalatujuhubunganant araduapembolehubah). -Hipotesisberarah. (menyatakanarahhubunganantaradua pembolehubah) Jenis data
 6. 6. 6 Data primari Data SekunderCont Transkripsiwaw Artikel,oh ancara pembacaan Ucapan / Minit data yang DokumenKeraja telahdianalisiso an/ Organisasi leh orang lain Gambar SPSS (Kuantitatif) -Data yang -Data yang dikumpulmenggunak telahdianalisisolehp an kaedah tinjauan engkaji lain -Data daritemubual -Data yang dipetik -Ucapan dalam teks (buku, -Dokumenarkib artikel, akhbar) -Dokumenkerajaan

×