Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Financial Services Commission 
Global License
FFoorreexx 
$$77,,000000,,000000,,000000,,000000 
KKeeccaaiirraann PPaassaarraann 
SSeettiiaapp hhaarrii 
Bank. Insuran. D...
BBUUTT .. .. .. 
9955%% PPeellaabbuurr IInnddiivviidduu…… 
KKEEHHIILLAANNGGAANN WWAANNGG
KKEENNAAPPAA .. .. .. ?? 
Tidak ada Perancangan Dagangan 
Berdagang dengan Emosi 
Akses yang terhad dalam pengetahuan dan ...
AAPPAA YYAANNGG MMEERREEKKAA PPEERRLLUUKKAANN?? 
Pelan Perdagangan Yang Berkesan 
Perdagangan Bersistem 
Penyelidikan dan ...
LLeesseenn FFSSCC
APA YYAANNGG KKAAMMII LLAAKKUUKKAANN?? 
KKaammii aakkaann MMEEMMBBAANNTTUU AANNDDAA uunnttuukk 
MMEENNIINNGGKKAATT NNIILLA...
BBAAGGAAIIMMAANNAA KKAAMMII MMEEMMBBAANNTTUU?? 
MMeellaalluuii PPeerrkkoonnggssiiaann SSttrraatteeggiikk 
PPeenngguurruuss...
IINNSSTTIITTUUIISSII 
• FXPRIMUS Ltd adalah Institusi PPeerrddaaggaannggaann GGlloobbaall 
atas talian 
•• Berlesen dan Di...
CCaarrttaa OOrrggaanniissaassii FFXXPPRRIIMMUUSS
Berkhidmat untu Pedagang di 205 Negara di 6 Benua
BBeerrddaaggaanngg BBuukkaann SSeekkaaddaarr FFoorreexx 
 2244 PPAASSAANNGGAANN MMAATTAAWWAANNGG 
 GGAASS ((GGAASSOOLLII...
KKEESSEELLAAMMAATTAANN DDAANNAA TTEERRDDAAHHUULLUU 
Pedagang-pedagang terbaik di dunia perlukan ketenangan 
fikiran untuk ...
PPEERRJJAANNJJIIAANN 
PPEERRSSEEFFAAHHAAMMAANN
Pendaftaran Syarikat JJDDII GGlloobbaall
PPeennggeerruussii && PPeennggaarraahh
DDaarrii MMeejjaa PPeennggaarraahh 
Sebagai Pengarah, kami dengan bangganya mengalu-alukan penyertaan anda di dalam JDI Gl...
06/01/2014 JDIGTW111000 
Date of issue: Certificate No.: 
Sum: Package: 
USD54,000 Gold 
Certified and insured Mr/ Mrs/ Mi...
Lapuran Dagangan JJDDII GGlloobbaall
Sokongan Global yang Cepat & 
Menyakinkan 
•• 2244--jjaamm ssookkoonnggaann ee--MMeell 
•• 2244--jjaamm LLiivvee cchhaatt ...
Memacu EEttiikkaa KKeemmbbaallii kkee FFoorreexx 
KKeeppuuaassaann PPeellaannggggaann GGlloobbaall NNoo.. 11
TTHHIINNKKIINNGG WWEEAALLTTHH 
PPaakkeejj NNiillaaii 
PPaakkeejj 
((UUSSDD)) 
PPuullaannggaa 
nn 
SSeettiiaapp 
BBuullaann...
TTHHIINNKKIINNGG WWEEAALLTTHH 
* Pulangan akan dikira setiap bulan dan akan dibayar pada 7hb. dan 21hb. pada 
setiap bulan...
Dapatkan Peluangan Pelaburan di pasaran dinamik 
BBOONNUUSS KKUUMMPPUULLAANN 
JJeenniiss 
PPaakkeejj 
PPeerraattuussaann 
...
PADANAN DARI PULANGAN PPAAKKEEJJ 66 TTAAHHAAPP//5500%% 
AATTAASS RROOII 
JJeenniiss PPaakkeejj TT 11 TT 22 TT 33 TT 44 TT5...
EEaarrnneedd UUSSDD 1100KK ttoo UUSSDD 3300KK iinn 66 mmoonntthhss ttoo 11 yyeeaarr 
UUSSDD 110000 ((RRMM336600)) uunnttuu...
DDaappaattkkaann UUSSDD5500KK hhiinnggggaa UUSSDD115500KK ddaallaamm 66 bbuullaann 
hhiinnggUgUgaaSS 11DD tt55aa00hh0u0unn...
DDaappaattkkaann UUSSDD 115500KK hhiinnggggaa UUSSDD 330000KK ddaallaamm 66 bbuullaann 
TTaahhaapp AAkkaauunn 
$$11,,00000...
TTeerriimmaa KKaassiihh
Smart investor jdi club
Smart investor jdi club
Smart investor jdi club
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Smart investor jdi club

367 views

Published on

Smart Investmen adalah pelaburan dengan Fund Manager JDI dalan perdagangan matawang asing.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Smart investor jdi club

 1. 1. Financial Services Commission Global License
 2. 2. FFoorreexx $$77,,000000,,000000,,000000,,000000 KKeeccaaiirraann PPaassaarraann SSeettiiaapp hhaarrii Bank. Insuran. Dana Bersama. Dana Pencen. Dana Lindung Nilai dan… Individu Berstatus Tinggi.
 3. 3. BBUUTT .. .. .. 9955%% PPeellaabbuurr IInnddiivviidduu…… KKEEHHIILLAANNGGAANN WWAANNGG
 4. 4. KKEENNAAPPAA .. .. .. ?? Tidak ada Perancangan Dagangan Berdagang dengan Emosi Akses yang terhad dalam pengetahuan dan maklumat Tidak dapat menggunakan 24 jam penuh untuk berdagang Dana yang Terhad (Margin Call)
 5. 5. AAPPAA YYAANNGG MMEERREEKKAA PPEERRLLUUKKAANN?? Pelan Perdagangan Yang Berkesan Perdagangan Bersistem Penyelidikan dan Maklumat Terperinci Dagangan automatik 24 jam Memanfaatkan ‘Fund Pool’ .. .. .. PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL TTEEAAMM
 6. 6. LLeesseenn FFSSCC
 7. 7. APA YYAANNGG KKAAMMII LLAAKKUUKKAANN?? KKaammii aakkaann MMEEMMBBAANNTTUU AANNDDAA uunnttuukk MMEENNIINNGGKKAATT NNIILLAAII SSTTAATTUUSS AANNDDAA ddaallaamm mmaassaa SSEETTAAHHUUNN BBAAGGAAIIMMAANNAA??
 8. 8. BBAAGGAAIIMMAANNAA KKAAMMII MMEEMMBBAANNTTUU?? MMeellaalluuii PPeerrkkoonnggssiiaann SSttrraatteeggiikk PPeenngguurruuss DDaannaa PPeellaabbuurr (Pemegang Amanah Berlesen)
 9. 9. IINNSSTTIITTUUIISSII • FXPRIMUS Ltd adalah Institusi PPeerrddaaggaannggaann GGlloobbaall atas talian •• Berlesen dan Dikawal oleh SSuurruuhhaannjjaayyaa PPeerrkkhhiiddmmaattaann KKeewwaannggaann ((FFSSCC)) •• Pejabat Pematuhan di Mauritius
 10. 10. CCaarrttaa OOrrggaanniissaassii FFXXPPRRIIMMUUSS
 11. 11. Berkhidmat untu Pedagang di 205 Negara di 6 Benua
 12. 12. BBeerrddaaggaanngg BBuukkaann SSeekkaaddaarr FFoorreexx  2244 PPAASSAANNGGAANN MMAATTAAWWAANNGG  GGAASS ((GGAASSOOLLIINN && NNGG))  MMIINNYYAAKK ((MMIINNYYAAKK && PPEEMMAANNAASSAANN))  SS && PP 550000  NNAASSDDAAQQ  IINNDDUUSSTTRRII SSEEDDEERRHHAANNAA DDOOWWNN  EEMMAASS && PPEERRAAKK  WWHHEEAATT,, JJAAGGUUNNGG,, SSOOYYAA BBEEAANN,, KKOOPPII,, GGUULLAA,, KKAAPPAASS  DDAANN BBAANNYYAAKK LLAAGGII DDIIMMAASSAA AAKKAANN DDAATTAANNGG .. .. ..
 13. 13. KKEESSEELLAAMMAATTAANN DDAANNAA TTEERRDDAAHHUULLUU Pedagang-pedagang terbaik di dunia perlukan ketenangan fikiran untuk membuat keputusan yang menjaminkan dan keputusan sebagainya , sekiranya anda. FXPRIMUS membolehkan anda berdagang dengan jaminan penuh serta keselamatan. Kami mengambil langkah-langkah konkrit dalam memastikan wang anda dikendalikan dengan cara yang paling selamat. DDiijjaammiinn!!
 14. 14. PPEERRJJAANNJJIIAANN PPEERRSSEEFFAAHHAAMMAANN
 15. 15. Pendaftaran Syarikat JJDDII GGlloobbaall
 16. 16. PPeennggeerruussii && PPeennggaarraahh
 17. 17. DDaarrii MMeejjaa PPeennggaarraahh Sebagai Pengarah, kami dengan bangganya mengalu-alukan penyertaan anda di dalam JDI Global Limited. Kami yakin bahawa anda juga merasa bangga dapat berkongsi bersama di dalam bab yang tengah meningkat ini. Kami berharap anda akan mengambil kesempatan daripada banyak manfaat yang didatangkan untuk keahlian anda. Saya suka menyambut pelanggan baru kerana ia memberi peluang kepada saya untuk menerangkan falsafah JDI Global. Kejayaan kami yang bertahun-tahun adalah berlandaskan falsafah ini, termasuk membantu pelanggan kami mencapai dan melebihi jangkaan mereka. Kami di JDI Global memberikan 110% kepada semua keperluan perkhidmatan anda. Jika kurang, kami rasa ianya tidak menyakinkan. Ini bermakna untuk setiap transaksi, kami berikan lebih daripada yang anda jangka dan laburkan. Dengan cara konsisten dan usaha melebihi kebiasaan, kami telah berhasil mencipta satu kempen yang mampu bekerja disamping pelanggan yang setia. Dengan cara yang sama, kami berharap untuk mengekalkan keyakinan anda dan perniagaan yang berterusan. Ahli-ahli telah menetapkan asas yang mana matlamat ini mampu dicapai dan kami menggalakkan anda untuk melibatkan diri secara aktif. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan atau komen, jangan teragak-agak untuk menghubungi kami. Yang benar, Stanley Morris. Pengarah
 18. 18. 06/01/2014 JDIGTW111000 Date of issue: Certificate No.: Sum: Package: USD54,000 Gold Certified and insured Mr/ Mrs/ Miss/ M/s has/ have deposited/ placed with us the sum of USD under our ThinkingWealth Program in package and subject to our rules applicable thereto. For and on behalf of JDI Global Ltd. MARTIN HO WAI KEONG Identity Card No. 123456-14-6789 Fifty four thousand only. GOLD DIRECTOR Stanley Morris C. E. O. R. Mex Britte
 19. 19. Lapuran Dagangan JJDDII GGlloobbaall
 20. 20. Sokongan Global yang Cepat & Menyakinkan •• 2244--jjaamm ssookkoonnggaann ee--MMeell •• 2244--jjaamm LLiivvee cchhaatt •• 2244--jjaamm BBaannttuuaann tteelleeffoonn •• KKuummppuullaann JJuuaallaann ddaann SSookkooggaann
 21. 21. Memacu EEttiikkaa KKeemmbbaallii kkee FFoorreexx KKeeppuuaassaann PPeellaannggggaann GGlloobbaall NNoo.. 11
 22. 22. TTHHIINNKKIINNGG WWEEAALLTTHH PPaakkeejj NNiillaaii PPaakkeejj ((UUSSDD)) PPuullaannggaa nn SSeettiiaapp BBuullaann %% JJuummllaahh ((UUSSDD)) JJuummllaahh BBuullaann JJuummllaahh PPuullaannggaa nn%% NNiillaaii JJuummllaahh PPuullaannggaa nn((UUSSDD)) BBeeggiinnnneerr IInntteerrmmeeddiiaattee AAddvvaannccee SSttaarrtteerr KKllaassiikk PPeerraakk EEmmaass TTiittaanniiuumm 110000 550000 11,,000000 33,,000000 66,,000000 1188,,000000 5544,,000000 116622,,000000 1122%% 1122%% 1122%% 1122%% 1122%% 1122%% 1122%% 1122%% 1122 6600 112200 336600 772200 22,,116600 66,,448800 1199,,444400 1155 1155 1155 1155 1188 1188 1188 1188 118800%% 118800%% 118800%% 118800%% 221166%% 221166%% 221166%% 221166%% 118800 990000 11,,880000 55,,440000 1122,,996600 3388,,888800 111166,,664400 334499,,992200 PPUULLAANNGGAANN BBUULLAANNAANN
 23. 23. TTHHIINNKKIINNGG WWEEAALLTTHH * Pulangan akan dikira setiap bulan dan akan dibayar pada 7hb. dan 21hb. pada setiap bulan. * Ahli-ahli dibenarkan membeli sebanyak pakej yang mereka inginkan. IINNSSEENNTTIIFF PPEENNAAJJAA JJeenniiss PPaakkeejj BBoonnuuss PPeennaajjaa 1100%% 1100%% 1100%% 1100%% 1100%% 1100%% 1100%% 1100%% BBeeggiinnnneerr IInntteerrmmeeddiiaattee AAddvvaannccee SSttaarrtteerr KKllaassiikk PPeerraakk EEmmaass TTiittaanniiuumm
 24. 24. Dapatkan Peluangan Pelaburan di pasaran dinamik BBOONNUUSS KKUUMMPPUULLAANN JJeenniiss PPaakkeejj PPeerraattuussaann PPaassaannggaann MMaakkssiimmuumm sseehhaarrii ((UUSSDD)) 55%% 55%% 55%% 55%% 55%% 88%% 99%% 1100%% 88,,110000 88,,110000 88,,110000 88,,110000 88,,110000 1100,,000000 2200,,000000 3300,,000000 BBeeggiinnnneerr IInntteerrmmeeddiiaattee AAddvvaannccee SSttaarrtteerr KKllaassiikk PPeerraakk EEmmaass TTiittaanniiuumm Bonus pasangan minimum sebanyak USD5 untuk 1 pasangan berdasakan 5% dari USD100 di kiri dan kanan. Semua bonus akan dikira setiap hari dan akan dibayar setiap dua (2) minggu. 20% dari ‘cash wallet’ akan ditolak untuk pelaburan semula. Untuk pakej Beginner hingga Advance, ahli-ahli adalah tertakluk kepada pelaburan semula dua (2) jumlah yang sama dari pakej masing-masing ATAU menaja dua (2) orang pelabur, selepas 12 bulan pelaburan.
 25. 25. PADANAN DARI PULANGAN PPAAKKEEJJ 66 TTAAHHAAPP//5500%% AATTAASS RROOII JJeenniiss PPaakkeejj TT 11 TT 22 TT 33 TT 44 TT55 TT66 BBeeggiinnnneerr 1155%% 1100%% 1100%% 55%% 55%% IInntteerrmmeeddiiaattee 1155%% 1100%% 1100%% 55%% 55%% AAddvvaannccee 1155%% 1100%% 1100%% 55%% 55%% SSttaarrtteerr 1155%% 1100%% 1100%% 55%% 55%% KKllaassiikk 1155%% 1100%% 1100%% 55%% 55%% PPeerraakk 1155%% 1100%% 1100%% 55%% 55%% EEmmaass 1155%% 1100%% 1100%% 55%% 55%% TTiittaanniiuumm 1155%% 1100%% 1100%% 55%% 55%% 55%% 55%% 55%% 55%% 55%% 55%% 55%% 55%% Dapatkan Peluangan Pelaburan di pasaran dinamik
 26. 26. EEaarrnneedd UUSSDD 1100KK ttoo UUSSDD 3300KK iinn 66 mmoonntthhss ttoo 11 yyeeaarr UUSSDD 110000 ((RRMM336600)) uunnttuukk sseekkaallii ssaahhaajjaa TTAAJJAA ((22 OOrraanngg @@ UUSSDD110000)) ddaallaamm mmaassaa sTsTeeAAmmJJAAiinn g g66gg OOuu rraanngg @@ UUSSDD110000 ((RRMM336600)) ppaaddaa jBjBuuOOmmNNllUUaaShSh nnKKyyEEaaSSEETTIIAANN (( 66 TTAAHHAAPP )) 5500%% aattaass RROOII TTaahhaapp AAkkaauunn $$110000** JJuummllaahh BBoonnuuss KKeesseettiiaaaann (( UUSSDD )) JJuummllaahh BBoonnuuss ((UUSSDD)) TTaahhaapp 11 66 $$ 660000 $$11..88 xx 66 $$ 1100..8800 TTaahhaapp 22 3366 $$ 33,,660000 $$11..22 xx 3366 $$ 4433..2200 TTaahhaapp 33 221166 $$2211,,660000 $$11..22 xx 221166 $$ 225599..2200 TTaahhaapp 44 11,,229966 $$112299,,660000 $$00..6600 xx 11,,229966 $$ 777777..6600 TTaahhaapp 55 77,,777766 $$777777,,660000 $$00..6600 xx 77,,777766 $$ 44,,666655..6600 TTaahhaapp 66 4466,,665566 $$44,,666655,,660000 $$00..6600 xx 4466,,665566 $$ 2277,,999933..6600 JJuummllaahh UUSSDD 3333,,775500..0000 // sseebbuullaann uunnttuu 1155 bbuullaann
 27. 27. DDaappaattkkaann UUSSDD5500KK hhiinnggggaa UUSSDD115500KK ddaallaamm 66 bbuullaann hhiinnggUgUgaaSS 11DD tt55aa00hh0u0unn ((RRMM11,,880000)) uunnttuukk ssaattuu kkaallii ssaahhaajjaa TTAAJJAA ((22 OORRAANNGG @@ UUSSDD550000)) mmaassaa sseemmiinngggguu TTAAJJAA 66 oorraanngg @@ UUSSDD550000 ((RRMM11,,880000)) ppaaddaa jBjBuuOOmmNNllUUaaShSh nnKKyyEEaaSSEETTIIAANN ((66 TTAAHHAAPP)) 5500%% aattaass RROOII TTaahhaapp 11 66 $$ 33,,000000 $$99 xx 66 $$ 4455..0000 TTaahhaapp 22 3366 $$ 1188,,000000 $$66 xx 3366 $$ 221166..0000 TTaahhaapp 33 221166 $$110088,,000000 $$66 xx 221166 $$ 11,,229966..0000 TTaahhaapp 44 11229966 $$664488,,000000 $$33 xx 11,,229966 $$ 33,,888888..0000 TTaahhaapp 55 77777766 $$ 33,,888888,,000000 $$33 xx 77,,777766 $$ 2233,,332288..0000 JJuummllaahh UUSSDD 116688,,774411..0000 // sseebbuullaann uunnttuukk TTaahhaapp 66 4466665566 $$2233,,332288,,000000 $$33 xx 4466,,665566 $$ 113399,,996688..0000 1155 bbuullaann TTaahhaapp AAkkaauunn $$550000** JJuummllaahh BBoonnuuss KKeesseettiiaaaann (( UUSSDD )) JJuummllaahh BBoonnuuss (( UUSSDD))
 28. 28. DDaappaattkkaann UUSSDD 115500KK hhiinnggggaa UUSSDD 330000KK ddaallaamm 66 bbuullaann TTaahhaapp AAkkaauunn $$11,,000000** JJuummllaahh BBoonnuuss KKeesseettiiaaaann (( UUSSDD )) JJuummllaahh BBoonnuuss ((UUSSDD)) hhiinnggUgUgaaSS 11DD tt aa11hh,,u0u0nn0000 ((RRMM33,,660000)) uunnttuukk sseekkaallii ssaahhaajjaa TTAAJJAA ((22 oorraanngg @@ UUSSDD11,,000000)) mmaassaa sseemmiinngggguu TTAAJJAA 66 oorraanngg @@ UUSSDD11,,000000 ((RRMM33,,660000)) ppaaddaa jBjBuuOOmmNNllUUaaShSh nnKKyyEEaaSSEETTIIAAAANN ((66 TTAAHHAAPP)) 5500%% aattaass RROOII TTaahhaapp 11 66 $$66,,000000 $$1188 xx 66 $$ 110088..0000 TTaahhaapp 22 3366 $$ 3366,,000000 $$1122 xx 3366 $$ 443322..0000 TTaahhaapp 33 221166 $$221166,,000000 $$1122 xx 221166 $$ 22,,559922..0000 TTaahhaapp 44 11,,229966 $$11,,229966,,000000 $$ 66 xx 11,,229966 $$ 77,,777766..0000 TTaahhaapp 55 77,,777766 $$77,,777766,,000000 $$ 66 xx 77,,777766 $$ 4455,,665566..0000 Jumlah TTaahhaapp USD 4466,,665566 336,500.00 $$4466,,665566,,000000 $$ 66 / xx sebulan 4466,,665566 untuk 15 $$ 66 227799,,993366..0000 bulan
 29. 29. TTeerriimmaa KKaassiihh

×